Lietošanas pamācība EPSON GT-S80 SETUP GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Sponsorētās saites

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju EPSON GT-S80 lietošanas pamācībām. Ceram, ka EPSON GT-S80 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt EPSON GT-S80 lietošanas pamācību.


EPSON GT-S80 SETUP GUIDE: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (741 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   EPSON GT-S80 (1274 ko)
   EPSON GT-S80 BROCHURE (583 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata EPSON GT-S80SETUP GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Izvln Avots var piekt pievienotajm iercm. Nospiediet, lai atlastu sarkans izvlnes opciju vai skattos TV demonstrcijas klipus. LV 3 Latviesu 1 Lietosanas sksana Iercu pievienosana Nospiediet, lai atlastu zao izvlnes opciju vai piektu energoefektivittes iestatjumiem. Nospiediet, lai atlastu dzelteno izvlnes opciju vai piektu elektroniskajai lietosanas rokasgrmatai. Plasku informciju par tlvadbas pulti skatiet sada Televizora lietosana > Vadbas taustii > Tlvadbas pults (Puslapis 11). alfabtisko rdtju Nospiediet , lai atlastu nkamo televizora apskatu. Lai iegtu vislabko attla un skaas kvalitti, DVD atskaotju, Blu-ray disku atskaotju vai spu konsoli pievienojiet, izmantojot HDMI (TM) kabeli. Piezme: ja tiekat aicints izvlties pievienosanas televizoram veidu, izvlieties to savienotju, kas tiek lietots sai iercei. [. . . ] Atlasiet [Iestatsana] > [Televizora iestatjumi] > [Izvltie iestatjumi]. Atlasiet [Teleteksts 2. 5] > [Ieslgts] vai [Izslgts] un pc tam nospiediet OK. Pulkstea manula iestatsana Ja pulkstea rezms ir iestatts uz [Instrukcija], iestatiet datumu un laiku manuli. Atlasiet [Pabeigts] un tad nospiediet OK. Izslgsans taimeris Izslgsanas taimeris pc noteikta laika perioda prsldz televizoru gaidstves rezm. Varat izslgt televizoru agrk vai atiestatt izslgsanas taimeri, kamr tiek veikta laika atskaite. Atlasiet [Iestatsana] > [Televizora iestatjumi] > [Izvltie iestatjumi] > [Izslgsans taimeris]. Izslgsans taimer var iestatt laiku ldz pat 180 mintm ar piecu minsu soli. Pc nordt laika televizors tiek prslgts gaidstves rezm. Sldzeu un taimeru iestatsana Pulkstenis Televizora ekrn iespjams pardt pulksteni. Pulksten ir redzams laiks, ko prraida televzijas pakalpojumu sniedzjs. Pulkstea rezma maia Pulkstea rezms tiek automtiski sinhronizts ar universlo koordinto laiku (UTC). Ja televizors nevar uztvert UTC prraides, iestatiet pulkstea rezmu uz [Instrukcija]. Atlasiet [Iestatsana] > [Televizora iestatjumi] > [Izvltie iestatjumi]. Dzeltens krsas poga -- [Austias]: klausties vjredzgiem cilvkiem paredzto skau, izmantojot tikai austias. (ja pieejams) Zas krsas poga -- [Skarui]: klausties vjredzgiem cilvkiem paredzto skau, izmantojot tikai skaruus. Universlas piekuves iestatsana Ieslgsana Daa digitls televzijas apraides pakalpojumu sniedzju nodrosina pasu vjdzirdgm vai vjredzgm personm pielgotu skau un subtitrus. Lai ss funkcijas iespjotu, preferencu izvln iesldziet universls piekuves funkciju . 1. Atlasiet [Iestatsana] > [Televizora iestatjumi] > [Izvltie iestatjumi]. Izvlieties elementu [Universla piekuve] > [Ieslgts] un pc tam nospiediet taustiu OK. LV 27 Zils krsas poga -- [Skarui + austias]: klausties vjredzgiem cilvkiem paredzto skau, izmantojot tikai skaruus un austias. Izvln [Universla piekuve] nospiediet dzeltens krsas pogu, lai atlastu [Jaukts skaums]. Nospiediet Navigcijas taustii, lai bdtu sldni augsup vai lejup, tad nospiediet OK. Skaas pavadjums vjredzgiem cilvkiem S funkcija iespjo skaas pavadjumu, kad tiek spiestas tlvadbas pults vai televizora pogas. Izvln [Universla piekuve] nospiediet zils krsas pogu, lai atlastu [Taustia signls]. Nospiediet zas krsas taustiu, lai ieslgtu skaas pavadjumu, nospiediet sarkans krsas taustiu, lai to izslgtu. Nospiediet , lai izietu. Saites darbbas izmantosana Iespjams darbbas Lietojot EPSON saites darbbu, izmantojiet pc iespjas vairk ar HDMI-CEC sadergu iercu prieksrocbas. [. . . ] Sazinieties ar pakalpojumu sniedzja operatoru Televizoraekrn tiek pardts reklmkarogs E-POP ar informciju: Televizors ir [Veikals] rezm. Lai reklmkarogu noemtu, iestatiet televizoram rezmu [Skums] un pc tam restartjiet televizoru. Skatiet sadau Darba sksana > TV novietosana > Atrasans vieta (see "Atrasans vieta" on page 10). Attls no datora televizora ekrn nav stabils: Prliecinieties, vai dator tiek izmantota atbalstt izsirtspja un atsvaidzes intensitte. [. . . ]

NOTEIKUMI EPSON GT-S80 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un EPSON GT-S80 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag