Lietošanas pamācība LG 60PA6500

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Sponsorētās saites

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju LG 60PA6500 lietošanas pamācībām. Ceram, ka LG 60PA6500 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt LG 60PA6500 lietošanas pamācību.


LG 60PA6500 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (6417 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   LG 60PA6500 (16973 ko)
   LG 60PA6500 (17484 ko)
   LG 60PA6500 (8841 ko)
   LG 60PA6500 (9347 ko)
   LG 60PA6500 (6468 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata LG 60PA6500

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Lietotāja rokasgrāmata Šī ir 「lietotāja rokasgrāmata」, kas ir instalēta TV. Lai uzlabotu kvalitāti, šīs rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. ❐❐Programmu izlases izveidošana SETTINGS ➾ IESTATĪŠANA ➙ Pr. rediģēš. 1 Nospiediet pogu Q. MENU Programmas rediģēšanas ekrānā un izvēlieties Izlase Grupa. Izvēlētā programma tiks saglabāta izlases sarakstā. ❐❐Izlases lietošana Nospiediet pogu FAV. Tiks parādīts iecienīto programmu saraksts. Izvēlieties vēlamo iecienīto programmu no iecienīto programmu saraksta A-D. ❐❐Programmas automātiska iestatīšana SETTINGS ➾ IESTATĪŠANA ➙ Automātiskā meklēšana Automātiski meklē programmas. [. . . ] ✎✎ Ja pārslēgsit uz citu ievadi, SIMPLINK ierīce pārstās darboties. ✎✎ Ja tiek lietota arī trešās puses ierīce ar HDMI-CEC funkciju, SIMPLINK ierīce var nedarboties pareizi. ✎✎ [Atkarīgs no modeļa] Izvēloties vai atskaņojot multivides failus no ierīces ar mājas kinozāles funkciju, automātiski tiek pieslēgts HT skaļrunis. Noteikti pievienojiet ar optisko kabeli (tiek pārdots atsevišķi), lai lietotu HT skaļruņa funkciju. ❓❓SIMPLINK funkcijas apraksts • Tiešā atskaņošana : Tūlīt atskaņo multivides ierīces saturu TV. • Multivides ierīces izvēlēšanās : Izvēlas vēlamo ierīci SIMPLINK izvēlnē, lai to tūlīt vadītu no TV ekrāna. • Diska atskaņošana : Pārvalda multivides ierīci, izmantojot TV tālvadības pulti. • Visu ierīču izslēgšana : Kad jūs atslēdzat televizoru no strāvas, visas ar to saistītās ierīces izslēdzas. • Sinhronizācija ieslēdzot : Televizors automātiski ieslēdzas, kad HDMI terminālam pievienotais aprīkojums ar SIMPLINK funkciju sāk atskaņošanu. • Skaļrunis : [Atkarīgs no modeļa] Izvēlieties vai nu mājas kinozāles, vai arī TV skaļruni. SETTINGS ➾ ATTĒLS ➙ Enerģijas taupīšana Taupa elektroenerģiju, pielāgojot ekrāna spilgtumu. • Inteliģentais sensors : TV sensors uztver apkārtējo apgaismojumu un automātiski pielāgo ekrāna spilgtumu. • Minimāls/vidējs/maksimāls : Lieto iepriekš iestatītu enerģijas taupīšanas funkciju. • Ekrāns izslēgts : Ekrāns tiek izslēgts, un tiek atskaņota tikai skaņa. Lai atkal ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru tālvadības pults pogu. ❐❐Miega taimera izmantošana SETTINGS ➾ LAIKS ➙ Miega taimeris Izslēdz TV pēc minūtēs norādīta laika. Lai atceltu Miega taimeri, izvēlieties Izslēgt. ❐❐Laika iestatīšana SETTINGS ➾ LAIKS ➙ Pulkstenis Pārbauda un izmaina laiku, TV skatīšanās laikā. • Automātiski : Sinhronizē TV pulksteni ar TV stacijas nosūtīto digitālo laika informāciju. • Manuāli : Manuāli iestata laiku un datumu, ja automātiskie iestatījumi neatbilst pašreizējajam laikam. ❐❐TV iestatīšana automātiski ieslēgties un izslēgties SETTINGS ➾ LAIKS ➙ Ieslēgšanas laiks / Izslēgšanas laiks Iestata ieslēgšanas / izslēgšanas laiku. Izvēlieties Izslēgt Atkārtot, lai atceltu Ieslēgšanas laiku / Izslēgšanas laiku. ✎✎ Lai izmantotu Ieslēgšanas laiku / Izslēgšanas laiku, iestatiet pareizu laiku. ✎✎ Pat, ja Ieslēgšanas laika funkcija ir ieslēgta, TV automātiski izslēgsies, ja 120 minūšu laikā netiks nospiesta neviena poga. ❐❐Aut. gaidstāve [Atkarīgs no modeļa] TV automātiski aktivizēs gaidstāves režīmu, ja konkrētā laika posmā netiks nospiesta neviena TV vai tālvadības pults poga. ✎✎ Šī funkcija nedarbojas režīmā Demonstrācija veikalā un programmatūras jaunināšanas laikā. ❐❐Paroles iestatīšana SETTINGS ➾ BLOĶĒT ➙ Iestatīt paroli Iestata vai izmaina TV paroli. Ja valsts iestatījumam ir izvēlēta Francija, parole nav vis 「0000」, bet gan 「1234」. Ja valsts iestatījumam ir izvēlēta Francija, paroli nav iespējams iestatīt uz 「0000」. ❐❐Sistēmas bloķēšana SETTINGS ➾ BLOĶĒT ➙ Sistēmas bloķēšana Bloķē izvēlēto kanālu vai ārējo ievadi. • Bloķēt programmu : Bloķē programmas, kuru saturs nav piemērots bērniem. [. . . ] (DVI formāta videokartēm nepieciešams pievienot atsevišķu skaņas kabeli. ) ꕢ ꕢ Pēc datora pievienošanas, izmantojot HDMI kabeli, nav skaņas. ꕢ ꕢ Kad ir pievienots dators, ekrāna attēls daļēji tiek nogriezts vai nobīdās uz malu. • Iestatiet izšķirtspēju, lai atbalstītu datora ievadi. (Ja tas nedarbojas, atkārtoti palaidiet datoru. ) • Izvēlieties Ekrāns un pielāgojiet Pozīcija/Izmēri/Fāze. ❐ ❐Problēmas ar filmu atskaņošanu, izmantojot funkciju Mana multivide ꕢ ꕢ Filmu sarakstā nevar skatīt failus. • Pārbaudiet, vai USB atmiņas ierīcē esošos failus var nolasīt datorā. • Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts attiecīgais faila paplašinājums. ꕢ ꕢ Fails nav derīgs. Skaņa, attēls vai subtitri nav normāli. • Pārliecinieties, vai failu var normāli atskaņot datora video atskaņotājā. [. . . ]

NOTEIKUMI LG 60PA6500 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un LG 60PA6500 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag