Lietošanas pamācība NOKIA X6 8GB

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Sponsorētās saites

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju NOKIA X6 8GB lietošanas pamācībām. Ceram, ka NOKIA X6 8GB lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt NOKIA X6 8GB lietošanas pamācību.


NOKIA X6 8GB : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (2996 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   NOKIA X6 8GB (2014 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata NOKIA X6 8GB

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] izdevums 2 Saturs Akumulatora ekspluatcijas ilguma pagarinsana 27 Pieejams atmias palielinsana 28 Jsu ierce Tlrua uzstdsana Satura prstsana pirmoreiz Displeja indikatori Skauma un skaruu regulsana scei Antenu atrasans vietas Kontaktu josla Bezsaistes profils Sensoru uzstdjumi un displeja pagriesana Austias SIM kartes izemsana Rokas siksnias pievienosana Attl blosana Zvanu veiksana Skrienekrna darbba zvanu laik Balss zvani Zvana laik Balss pastkaste Atbildsana uz zvanu vai t atteiksana Konferences zvans Tlrua numura tr izsauksana 30 30 30 30 32 33 34 34 35 36 36 37 38 39 40 40 40 41 42 43 43 44 Saturs Drosba Informcija par ierci Tkla pakalpojumi Darba sksana Taustii un daas SIM kartes un akumulatora ievietosana Akumulatora uzldsana Ierces ieslgsana Taustiu un skrienekrna blosana Skuma ekrns Multivides taustis Pieksana izvlnei Skrienekrna darbbas Zvana signla mainsana Atbalsts Ovi apmeklsana Par Ovi veikalu Paldzbas meklsana Ierces paldzba Programmatras atjauninsana, izmantojot datoru Uzstdjumi Piekuves kodi 6 7 8 10 10 12 15 16 17 17 20 20 20 23 23 24 24 25 25 25 26 26 © 2010 Nokia. Visas tiesbas aizsargtas. Saturs Zvanu gaidsana Numura izsauksana ar balsi Videozvans Videozvana laik Atbildsana uz videozvanu vai t atteiksana Video stsana Zurnls Teksta rakstsana Automtiskie ievades rezmi Virtul tastatra Burtciparu tastatra Pieskriena ievades uzstdjumi Kontakti Vrdu un numuru saglabsana un redisana Kontaktu rkjosla Darbs ar vrdiem un numuriem Noklusto numuru un adresu noteiksana Kontaktu zvanu signli, attli un zvana teksts Kontaktu kopsana SIM pakalpojumi Ziapmaia Ziapmaias galvenais skats Ziu rakstsana un stsana 45 46 46 48 49 49 53 57 57 57 59 61 63 63 63 64 65 65 66 67 69 69 70 Ziapmaias iestne E-pasta uzstdsana Nokia ziapmaia Pastkaste Mail for Exchange SIM kart esoso ziu apskate Snas apraides zias Pakalpojumu komandas Ziapmaias uzstdjumi Ovi kontakti Ierces personalizsana Ierces izskata maia Profili Mape Mzika Mzikas atskaotjs Ovi mzika Nokia podcast apraide Radio Galerija Failu apskate un krtosana Attlu un videoklipu apskate Attlu un videoklipu krtosana TV izejas rezms Kamera Kameras aktivizsana Attlu uzemsana 3 71 73 74 75 78 79 80 80 80 83 94 94 95 96 96 101 102 104 106 106 106 107 108 110 110 110 © 2010 Nokia. Visas tiesbas aizsargtas. 4 Saturs 118 120 120 120 121 122 123 124 124 125 127 127 128 129 129 130 131 132 133 134 135 136 136 137 Ceosana uz mri, braucot ar automasnu Navigcijas skats Satiksmes datu un drosbas informcijas iegsana Ceosana uz mri, ejot ar kjm Marsruta plnosana Savienojumi Datu savienojumi un piekuves punkti Tkla uzstdjumi Bezvadu LAN Piekuves punkti Aktvo datu savienojumu skatsana Sinhronizcija Bluetooth savienojums Datu prstsana, izmantojot USB kabeli Savienojumi ar datoru Administratvie uzstdjumi Kopgosana tiessaist Par pakalpojumu Kopgosana tiessaist Pakalpojumu abonsana Kontu prvaldsana Raksta izveidosana 138 139 139 140 141 144 144 144 145 149 155 156 157 162 164 164 167 167 167 168 168 Videoklipu ierakstsana Pozicionsana (GPS) Par GPS Assisted GPS (A-GPS) Turiet ierci pareizi Padomi par GPS savienojuma izveidi Atrasans vietas pieprasjumi Orientieri GPS dati Pozicionsanas uzstdjumi Kartes Karsu prskats Atrasans vietas apskate un karte Kartes skats Kartes izskata maia Karsu lejupielde un atjauninsana Par pozicionsanas metodm Atrasans vietas atrasana Atrasans vietas datu apskate Vietu un marsrutu saglabsana Vietu un marsrutu apskate un krtosana Vietu stsana draugiem Izlases sinhronizsana Balss norzu saemsana © 2010 Nokia. Visas tiesbas aizsargtas. Saturs Failu publicsana no mapes Galerija Nokia videocentrs Videoklipu apskate un lejupielde Videoplsmas Mani videoklipi Videoklipu prstsana no datora Videocentra uzstdjumi 169 170 170 172 173 173 174 Programmu prvalde Programmatras atjauninsana bezvadu rezm RealPlayer Ieraksttjs Piezmes rakstsana Aprina veiksana Konverttjs Vrdnca Uzstdjumi Tlrua uzstdjumi Zvana uzstdjumi Problmu novrsana Izstrdjuma un drosbas informcija Alfabtiskais rdtjs 5 189 193 194 196 197 197 197 197 199 199 209 212 216 226 Web prlks 175 Web prlkosana 175 Prlka rkjosla 176 Prvietosans laps 177 Web plsmas un dienasgrmatas 178 Widgets 178 Satura meklsana 179 Grmatzmes 179 Kesatmias trsana 180 Savienojuma drosba 180 Meklsana Par programmu Meklsana Meklsanas sksana Citas programmas Pulkstenis Kalendrs Failu prvalde Quickoffice 182 182 182 184 184 186 187 188 © 2010 Nokia. [. . . ] Visas tiesbas aizsargtas. Pozicionsana (GPS) 125 Pozicionsanas uzstdjumi Pozicionsanas uzstdjumi nosaka pozicionsan izmantots metodes, servera un apzmjumu uzstdjumus. Pozicionsanas metozu noteiksana Lai izmantotu tikai ierc integrtol GPS uztvrju Izvlieties Integrt GPS. Lai izmantotu GPS palgsistmu (Assisted GPS -- A-GPS) paldzbas datu saemsanai no pozicionsanas servera Izvlieties A-GPS. Lai izmantotu mobilo sakaru tkl pieejamo informciju (tkla pakalpojums) Izvlieties Nosaka tkls. Pozicionsanas servera noteiksana Lai defintu piekuves punktu un pozicionsanas serveri pozicionsanai ar tkla atbalstu Izvlieties Pozicionsanas serveris. Pozicionsanas serveri ierc skotnji var bt uzstdjis pakalpojumu sniedzjs, tpc t uzstdjumus var nebt iespjams redit. © 2010 Nokia. Visas tiesbas aizsargtas. 126 Pozicionsana (GPS) Apzmjumu uzstdjumu noteiksana Lai izvltos mrvienbas sistmu, kuru lietot trumiem un attlumiem Izvlieties Mrvienbu sistma > Metrisk vai Angu. Lai noteiktu, kd formt jsu ierc tiek attlota koordintu informcija Izvlieties Koordintu formtsun vajadzgo formtu. © 2010 Nokia. Visas tiesbas aizsargtas. Kartes 127 Kartes Karsu prskats Izvlieties Izvlne > Kartes. Kartes parda informciju par tuvum esosm vietm, paldz plnot marsrutu un sniedz nordes, k nokt vajadzgaj galamr. · · · · Atrodiet pilstas, ielas un pakalpojumus. Sinhronizjiet iecientks atrasans vietas un marsrutus starp mobilo ierci un Ovi karsu interneta pakalpojumu. Prbaudiet laika prognozi un citu vietjo informciju, ja t ir pieejama. Piezme. Tda satura k karsu, satelta attlu, balss failu, cevezu vai informcijas par satiksmi lejupielde var bt saistta ar liela datu apjoma prstsanu (tkla pakalpojums). Dazi pakalpojumi var nebt pieejami viss valsts, un tie var tikt piedvti tikai atseviss valods. Lai iegtu plasku informciju, sazinieties ar savu tkla pakalpojumu sniedzju. Saturu, piem. , satelta attlus, cevezus, laika zias un informciju par satiksmi, un saisttos pakalpojumus nodrosina no Nokia neatkargas tress personas. Saturs sav zi var bt nepreczs un nepilngs, un tas ir atkargs no pieejambas. Nekad nepaaujieties tikai uz ieprieks minto saturu un saisttajiem pakalpojumiem. © 2010 Nokia. Visas tiesbas aizsargtas. 128 Kartes Atrasans vietas apskate un karte Skatiet savu pasreizjo atrasans vietu kart un prlkojiet dazdu pilstu un valstu kartes. atzm pasreizjo vai ieprieksjo zinmo Kad GPS savienojums ir aktvs, atrasans vietu kart. Ja ir pieejama tikai snas ID pozicionsana, sarkans oreols ap pozicionsanas ikonu norda visprgu apgabalu, kur js vartu atrasties. [. . . ] Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. 225 ne intelektul pasuma tiesbas. Ldz ar to Nokia neuzemas nekdu atbildbu par lietotja atbalstu vai so programmu darbbu, k ar sajs programms vai materilos sniegto informciju. LIETOJOT PROGRAMMAS, JS ATZSTAT, KA PROGRAMMAS TIEK NODROSINTAS TDAS, "KDAS TS IR", BEZ JEBKDM TIESM VAI NETIESM GARANTIJM, CIKTL TO PIEAUJ PIEMROJAMIE LIKUMI. JS APZINTIES, KA NE NOKIA, NE TS FILILES NESNIEDZ NEDZ TIESUS, NEDZ NETIESUS APSTIPRINJUMUS UN GARANTIJAS, IESKAITOT AR NOSAUKUMA UN KVALITTES GARANTIJAS, ATBILSTBU KONKRTAM MRIM, K AR GARANTIJU, KA SS PROGRAMMAS NEPRKPJ NEKDAS TRESO PERSONU PATENTU, AUTORTIESBU UN PRECU ZMJU LIETOSANAS TIESBAS VAI CITAS TIESBAS. [. . . ]

NOTEIKUMI NOKIA X6 8GB LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un NOKIA X6 8GB lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag