Lietošanas pamācība PANASONIC TXP37X10E

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Sponsorētās saites

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju PANASONIC TXP37X10E lietošanas pamācībām. Ceram, ka PANASONIC TXP37X10E lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt PANASONIC TXP37X10E lietošanas pamācību.


PANASONIC TXP37X10E : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (3572 Ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata PANASONIC TXP37X10E

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Lietosanas instrukcijas Plazmas televizors Modea Nr. TX-P37X10E TX-P42X10E TX-P50X10E Pirms televizora ieslgsanas, ldzu, izlasiet ss instrukcijas un uzglabjiet ts turpmkm atsaucm. Ja jums nepieciesams sazinties ar vietjo Panasonic izplattju, lai saemtu paldzbu, ldzu, iepazstieties ar Paneiropas garantijas karti. Latviesu valod TQB0E0791O-1 Prveidojiet dzvojamo istabu par kinotetri! Izbaudiet augsta lmea multivides Paziojums par DVB funkcijm Visas ar DVB (Digital Video Broadcasting ­ digitl video apraide) saistts 2 funkcijas darbosies apgabalos, kur tiek uztverta DVB-T (MPEG2) digitl virszemes apraide. Tacu nevar garantt turpmkus DVB pakalpojumus. pieredzi Izbaudiet bagtgas multivides iespjas SD karte Saturs Noteikti izlasiet Piesardzbas paskumi ····································· 4 Piezmes···························································· 5 Tehnisk apkope ··············································· 5 (Brdinjums / Uzmanbu!) Videokamera s pamcba Piederumi / Iespjas ··········· 6 Vadbas elementu identificsana ····················· 8 Pamatsavienojums ··········· 10 Automtisk iestatsana ··· 12 Gstiet prieku no sava televizora! Galvens funkcijas Televzijas skatsans······································ 14 TV ceveza izmantosana ································· 18 Teleteksta skatsana ········································ 20 rjo ievazu skatsans ·································· 22 K izmantot izvlnes funkcijas ························ 24 (attls, skaas kvalitte u. c. ) s pamcba Dators Skatsana Pastiprintjs ar skaruu sistmu DVD ieraksttjs Televizora pierce Kasesu videomagnetofons DVD atskaotjs Uzlabots funkcijas Atkrtota noskaosana no Iestatsanas Kanlu noskaosana un redisana (DVB) ···· 32 Kanlu noskaosana un redisana (Analogs) ···· 34 Brnu piekuves blosana ····························· 36 Ieeju nosaukumi ·············································· 37 Parast interfeisa izmantosana ······················· 38 Transporta nosacjumi ····································· 39 TV programmatras atjauninsana ················· 40 Datora ekrna attlosana televizor················ 42 K izmantot VIERA TOOLS ····························· 43 Skatsans no SD kartes ································· 44 izvlnes ··························································· 30 Uzlabots Biezi uzdotie jautjumi u. c. (VIERA IMAGE VIEWER) Saites funkcijas ·············································· 46 (Q-Link saite / VIERA Link) rjais aprkojums ··········································· 54 Plazmas panea kalposanas laiks ir ldz pat 100 000 stundu 2009 VIERA TV izmantot plazmas panea kalposanas laiks ir novrtts ldz pat 100 000 stundu. Sis mrjums ir balstts uz laiku, kur panea spilgtums samazins ldz pusei no t maksiml lmea. Laiks s lmea sasniegsanai var atsirties atkarb no attla satura un apstkiem, kdos televizors tiek izmantots. [. . . ] lpp. ) 6 Simboli 34 Izlaidiet nevlamus analogos kanlus, redijiet analogos kanlus Kanlu saraksts Js varat paslpt nevlamus analogos kanlus. Izmantojiet so funkciju, lai izlaistu nevlamus kanlus. Izvlieties kanlu un atkljiet/paslpiet Analogo kanlu saraksts 1 BBC1 2 ***** 3 ***** 4 5 6 7 atklt/paslpt izvlties : atklt : paslpt (izlaist) Lai atkltu visus kanlus dzeltens Lai reditu kanlus Varat ar redit katru kanlu Kanlu saraksts. Izvlieties redijamo kanlu un: Kanla pozcija Kanla nosaukums 3 ITV itv CH 23 Izslgt skau Sifrts Radio 23:35 Visi analogie kanli Informcijai piespiediet Lai no jauna mekltu katru kanlu (Manul meklsana) AD Vlamie subtitri 1 TXT Multi audio 45 Kanlu meklsana un redisana (Analogs) sarkans (skatiet turpinjum) Saglabt zas Lai maintu kanla pozciju Lai prdvtu kanla nosaukumu Izvlieties jaunu pozciju zas Pa vienai iestatiet rakstzmes zil krs Redit kanla nosaukumu Nosaukums ABCDE UVWXY abcde uvwxy 01234 FGH I JKLMNOPQRS ZCSZ !fgh i j k lmnopqrs zcsz#( 56789+-. *_ T : t ) Saglabt izvlties iestatt RETURN (maks. : piecas rakstzmes) Parametrus iespjams iestatt, izmantojot ciparu pogas. "Ciparu pogu rakstzmju tabula" (58. lpp. ) Ja kasesu videomagnetofons ir pievienots tikai ar radiofrekvencu kabeli, redijiet "VCR". Manuli iestatt analogo kanlu Manul meklsana Piezme Precz meklsana Izmantojiet, lai nedaudz noregultu atsevisas programmas (ko ietekm laika apstki utt. ) meklsanu Manul meklsana Manuli iestatiet analogo kanlu, kad pabeigta Automtisk iestatsana. Iestatiet Skaas sistmu un Krsu sistmu un pc tam izpildiet so funkciju. Ja kasesu videomagnetofons ir pievienots tikai ar radiofrekvencu kabeli, izvlieties kanla pozciju "0". Analog manul mekl. 1 BBC1 Precz meklsana Manul meklsana 2 Skaas sistma Krsu sistma CH 33 78 1 41 Kanls33 Uzlabots SC1 Automtisks SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G SC2: PAL I SC3: PAL D, K / SECAM D, K F: SECAM L, L' Izvlties kanlu Mekljiet un saglabjiet meklt saglabt Izvlieties kanla pozciju 35 Brnu piekuves blosana Js varat blot noteiktus kanlus/AV ieejas terminus un kontrolt piekuvi tiem. Piekt kanlam/ieejai iespjams, ievadot PIN kodu. INPUT TV AV ASPECT MENU N DIRECT TV REC EXIT 1 2 Pardt izvlni MENU Izvlieties "Iestatsana" Galven izvlne Attls Skaa Iestatsana piekt OPTION RETURN izvlties TEXT STTL INDEX HOLD 3 Izvlieties "Brnu piekuves blosana" Iestatsanas izvlne piekt Izslgsanas taimeris Izsl. Saites iestatjumi Brnu piekuves blosana Piekuve DVB-T regulsanas izvlne Valoda Displeja iestatjumi Parastais interfeiss Sistmas izvlne Citi iestatjumi izvlties Lai atgrieztos TV rezm EXIT 4 Simboli Kontrolt kanla auditoriju Brnu piekuves blosana Ievadiet PIN kodu (4 cipari) Brnu piekuves blosanas PIN ievade Ldzu, ievadiet jaunu PIN PIN **** Veicot iestatsanu pirmo reizi, ievadiet PIN kodu divas reizes. "0000" var bt saglabts k noklusjuma PIN kods, atkarb no izvlts valsts (12. Vecku kontrole Piekuve Bez ierobezojuma Izvlieties blojamo kanlu/ieeju Brnu piekuves blosanas saraksts - programmas un AV 4 7 14 1 2 Nosaukums BBC 1 Wales BBC THREE E4 VCR BBC1 ***** AV1 AV2/S Ievade DVB-T DVB-T DVB-T Analogs Analogs Analogs rjs rjs Tips Bezmaks. Blot Blot Blot Blot Blot Blot Blot Blot Lai maintu PIN kodu Izvlieties "Maint PIN" Brnu piekuves blosana Pards, ja kanls/ieeja ir blota Lai atceltu Izvlieties bloto kanlu/ieeju Lai prlektu uz nkams ievades augsu sarkans izvlties Lai blotu visu zas Lai atceltu visas blosanas dzeltens Lai krtotu kanlu nosaukumus alfabtisk secb blot zil krs Ievadiet jaunu PIN kodu divas reizes piekt izvlties Maint PIN Brnu piek. bl. sar. Vecku kontrole Piekuve Bez ierobezojuma Lai iestattu Vecku kontrole Ss funkcijas pieejamba ir atkarga no izvlts valsts (12. lpp. ). Ja DVB programma satur informciju, kas novrtta k izvltajam vecumam neatbilstosa, jievada PIN kods, lai vartu skatties so programmu (atkarb no televzijas sabiedrbas). Izvlieties "Vecku kontrole" un iestatiet vecumu, no kura ievrot programmu skatsans ierobezojumus. Brnu piekuves blosana Maint PIN Brnu piek. bl. sar. Vecku kontrole Bez ierobezojuma iestatt izvlties 36 Iestatjums "Transporta nosacjumi" (39. lpp. ) dzs PIN kodu un visus iestatjumus. Piezme Ieeju nosaukumi Lai vieglk noteiktu un atlastu ievades rezmu, katram ievades rezmam varat piesirt nosaukumu vai ar izlaist galiekrtu, kas nav pievienota nevienai iekrtai. Lai izvltos ieejas rezmu INPUT TV AV ASPECT MENU N DIRECT TV REC EXIT 22. lpp. 1 2 3 Pardt izvlni MENU Izvlieties "Iestatsana" Galven izvlne Attls Skaa piekt OPTION RETURN Iestatsana izvlties TEXT STTL INDEX HOLD Izvlieties "Displeja iestatjumi" Iestatsanas izvlne piekt Izslgsanas taimeris Izsl. Saites iestatjumi Brnu piekuves blosana DVB-T regulsanas izvlne Valoda Displeja iestatjumi Piekuve Parastais interfeiss Sistmas izvlne Citi iestatjumi Ieeju nosaukumi Brnu piekuves blosana izvlties PROGRAMME 4 5 Izvlieties "Ieeju nosaukumi" Displeja iestatjumi piekt Standarta TOP Rietumu Izsl. Piekuve 3 sekundes Iesl. Vlamais subtitru tips Teleteksts Teleteksta simboli Snu panelis Ieeju nosaukumi Reklmk. Splt laika displejs izvlties TV Izvlieties ieejas terminli un iestatiet Ieeju nosaukumi 1/2 Lai atgrieztos TV rezm EXIT AV1 AV2/S AV3/S COMPONENT PC HDMI1 HDMI2 HDMI3 DVB-T Ieeju nosaukumi DVD AV2/S AV3/S COMPONENT PC HDMI1 HDMI2 HDMI3 DVB-T 2/2 iestatt izvlties Uzlabots Analogs Analogs Jsu iestattie nosaukumi bs redzami izvln "Ieejas izvle" (22. [. . . ] avotiem, kas vartu apspdt TV tlvadbas pults signla uztvrju. Pards kdas paziojums Izpildiet ziojum sniegtos nordjumus. Ja problma atkrtojas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru. 62 Specifikcijas Barosanas avots Strvas patris Strvas patris nodroses rezm Formts Redzamais ekrna izmrs Pikseu skaits Skarunis Audio izeja Austiu Skaa Savienojuma termini Displeja panelis TX-P37X10E TX-P42X10E Maistrva 220­240 V, 50/60 Hz 230 W 245 W 0, 7 W (bez monitora izejas ierakstsanas) 15 W (ar monitora izejas ierakstsanu) TX-P50X10E 350 W 0, 5 W (bez monitora izejas ierakstsanas) 15 W (ar monitora izejas ierakstsanu) 16:9 94 cm (pa diagonli) 106 cm (pa diagonli) 127 cm (pa diagonli) 819 mm (P) × 457 mm (A) 921 mm (P) × 518 mm (A) 1 106 mm (P) × 622 mm (A) 737 280 (1 024 (P) × 720 (A)) 786 432 (1 024 (P) × 768 (A)) 1 049 088 (1 366 (P) × 768 (A)) [3 072 × 720 punkti] [3 072 × 768 punkti] [4 098 × 768 punkti] 160 mm × 40 mm × 2 gab. , 6 20 W (10 W + 10 W), 10% THD M3 (3, 5 mm) stereo mini ligzda × 1 VGA, SVGA, WVGA, XGA SXGA, WXGA······ (saspiesti) Horizontls skensanas frekvence 31­69 kHz Vertikls skensanas frekvence 59­86 Hz PAL B, G, H, I, SECAM B, G, SECAM L, L' VHF E2 - E12 VHF H1 - H2 (ITLIJA) VHF A - H (ITLIJA) UHF E21 - E69 CATV (S01 - S05) CATV S1 - S10 (M1 - M10) CATV S11 - S20 (U1 - U10) CATV S21­S41 (hiperjosla) PAL D, K, SECAM D, K VHF R1 - R2 VHF R3 - R5 VHF R6 - R12 UHF E21 - E69 PAL 525/60 NTSC lentes atskaosana no daziem PAL video ieraksttjiem (kasesu videomagnetofoniem) DVB-T Digitls virszemes apraides pakalpojumi M. NTSC Atskaosana no M. NTSC video ieraksttjiem (kasesu videomagnetofoniem) NTSC (tikai AV ieeja) Atskaosana no NTSC video ieraksttjiem (kasesu videomagnetofoniem) Iespjams, dazos apgabalos nevar uztvert televzijas signlus. VHF / UHF Temperatra : 0 °C­35 °C Gaisa mitrums : 20%­80% relatvais mitrums (bez kondenssans) 21 kontakta terminlis (audio/video ieeja, audio/video izeja, RGB ieeja, Q-Link saite) 21 kontakta terminlis (audio/video ieeja, audio/video izeja, RGB ieeja, S-Video ieeja, Q-Link saite) RCA PIN tipa × 1 1, 0 V [p-p] (75 ) Mini DIN 4 kontaktu Y:1, 0 V [p-p] (75 ) C:0, 286 V[p-p] (75 ) RCA PIN tipa × 2 0, 5 V [ef. [. . . ]

NOTEIKUMI PANASONIC TXP37X10E LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un PANASONIC TXP37X10E lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag