Lietošanas pamācība PHILIPS 32PFL4027T

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Sponsorētās saites

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju PHILIPS 32PFL4027T lietošanas pamācībām. Ceram, ka PHILIPS 32PFL4027T lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt PHILIPS 32PFL4027T lietošanas pamācību.


PHILIPS 32PFL4027T : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1553 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   PHILIPS 32PFL4027T QUICK START GUIDE (938 ko)
   PHILIPS 32PFL4027T (1393 ko)
   PHILIPS 32PFL4027T QUICK START GUIDE (938 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata PHILIPS 32PFL4027T

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome PFL40x7H/12 PFL40x7K/12 PFL40x7T/12 PFL40x7H/60 PFL40x7T/60 LV Lietotja rokasgrmata Saturs 1 Lietosanas sksana Televizora apskats Televizora vadbas taustii Svarga informcija Ilgtspjgums Paldzba un atbalsts 3 3 4 6 9 10 Savienojuma problmas Tkla traucjumi Sazia ar Philips 59 59 60 7 Produkta specifikcijas Strvas padeves un uztversanas parametri Attls un skaa Ekrna izsirtspja Multivide Savienojamba Atbalsttie televizora stiprinjumi Paldzbas versija 61 61 61 61 62 63 63 64 2 Televizora izmantosana Televizora lietosana Programmu gida skatsana Multivides skatsana Smart TV prlkosana Interaktvs televizors 11 11 14 15 17 20 22 23 26 26 27 29 31 33 34 37 38 39 40 41 42 3 Plaska televizora izmantosana 22 Televizors pauzes rezm Televzijas prraizu ierakstsana Spu splsana Teleteksta skatsana Blosanas un taimeru iestatsana EasyLink izmantosana Scenea skatsana 8 Indekss 65 4 Televizora iestatsana 33 Attls un skaa Kanlu iestatjumi Sateltu iestatjumi Valodas iestatjumi Universls piekuves iestatjumi Citi iestatjumi Programmatras atjauninsana Noklusjuma iestatjumu atjaunosana 5 Televizora pievienosana Informcija par kabeiem Iercu pievienosana Papildu iercu pievienosana Pievienots ierces skatsana Tkls un internets Kopj saskarne 43 43 44 50 52 53 55 57 57 58 58 6 Traucjummeklsana Galvens problmas Kanlu problmas Attla problmas Skaas problmas 57 LV 2 1 Lietosanas sksana Televizora apskats Augstas izsirtspjas televizors Jsu televizors ir aprkots ar augstas izsirtspjas (HD) displeju, td HD video saturu varat skatties sajos un citos veidos: Blu-ray disku atskaotj, kas pievienots ar HDMI kabeli, atskaojot Blu-ray disku; DVD atskaotj, kas pievienots ar HDMI kabeli, atskaojot DVD disku; tera HD raidsabiedrb (DVB-T vai DVB-T2 MPEG4); digitlais HD uztvrjs, kas pievienots, izmantojot HDMI kabeli, un kur var atskaot HD saturu no kabetelevzijas vai satelttelevzijas operatora; HD spu konsole, kas pievienota ar HDMI kabeli, atskaojot HD sples Skatieties HD demonstrcijas videoklipu Lai prliecintos par HD televizora attla prsteidzoso asumu un kvalitti, izvln Skums noskatieties HD videoklipu. Lai iegtu informciju par sav valst pieejamajiem HD kanliem, sazinieties ar Philips izplattju vai apmekljiet vietni www. philips. com/support. Ja televizoru pievienojat internetam, bagtgi varat izbaudt straumts filmas, attlus, mziku un daudz ko citu ar YouTube un citm Smart TV lietojumprogrammm. Skatoties digitlu kanlu, jebkur laik varat izmantot funkciju Pause TV, lai noskattos prraidi vlk. Prraide tiek saglabta USB cietaj disk vai straumta uz Smart TV saemosajm televizora lietojumprogrammm. [. . . ] Attla kvalittes nodrosinsana Ja citu iercu attla apstrdes funkcijas ietekm televizora attla kvalitti, varat ieslgt Pixel Plus Link, lai nodrosintu attla kvalitti. Displeja palielinsana, lai skattos video ar iespjotiem subtitriem Daai video subtitru attiecg video apaksj da var izveidot atsevisu tiem paredztu joslu, kas ierobezo video rdsanas apgabalu. Lai video rdsanas apgabalu pc iespjas palielintu, varat ieslgt automtisko subtitru prslgsanu un rdt subtitrus video attla augspus. Citas ierces klaussans, kamr televizors ir prslgts gaidstves rezm Pievienoto ar HDMI-CEC sadergo ierci televizora skaruos var dzirdt ar tad, ja televizors darbojas gaidstves rezm. Nepieciesamais aprkojums Pievienojiet vismaz divas ar HDMI-CEC sadergas ierces, izmantojot HDMI kabeli. Skatiet sadau Televizora pievienosana > Informcija par kabeiem > HDMI (Puslapis 43). Pareizi konfigurjiet visas ar HDMI-CEC sadergs ierces EasyLink ieslgsana EasyLink ieslgsana 1. Atlasiet [Ieslgts] vai [Izslgts] un pc tam nospiediet OK. Vienlaicga vairku iercu vadba Ja pievienojat vairkas HDMI-CEC ierces, kas atbalsta so iestatjumu, visas ss ierces varat kontrolt, izmantojot televizora tlvadbas pulti. Ierces, kas so iestatjumu neatbalsta, uz televizora tlvadbas pulti nereas. Nospiediet OK, lai aktiviztu izmaias. LV 29 Latviesu Padomi Lai atkal ieslgtu televizora vadbas rezmu, nospiediet un atlasiet [Skatties televizoru]. Lai vadtu citas ierces darbbu, nospiediet un atlasiet so ierci izvln Skums. EasyLink pogas Ar HDMI-CEC sadergas ierces varat vadt, izmantojot tlk nordts televizora tlvadbas pults pogas. : iesldz televizoru un pievienoto ierci vai prsldz to gaidstves rezm. OK: sk, prtrauc vai atsk atskaosanu pievienotaj ierc, aktiviz veikto atlasi vai piekst ierces izvlnei. Ierces varat ar kontrolt, izmantojot citas EasyLink pogas, kas ir pieejamas ekrna tlvadbas pult (ETVP). Atlasiet [Iestatsana] > [Televizora iestatjumi] > [EasyLink] > [Televizora skarui]. Prsldziet televizora skau uz pievienoto HDMI-CEC audio ierci, izmantojot izvlni Pielgot. start. ]: automtiski izsldz televizora skaruus un straum televizora audio signlu uz pievienoto HDMI-CEC audio ierci. Skaruu izvades atlassana, izmantojot izvlni Pielgosana Ja ir atlasts [EasyLink] vai [EasyLink autom. Atlasiet vienu no tlk nordtajiem iestatjumiem un pc tam nospiediet OK. Straumjiet televizora skau televizor un pievienotaj HDMI-CEC audio ierc, ldz pievienot ierce tiek prslgta uz sistmas audio vadbu. Ja ierc nav iespjots sistmas audio rezms, skaa joprojm tiek straumta no televizora skaruiem. start. ], televizora ekrn tiek pardta uzvedne ar aicinjumu pievienoto ierci ieslgt sistmas skaas rezm. Skaruu izvades atlassana Ja pievienot ierce ir saderga ar HDMI Audio Return Channel (HDMI ARC), televizora skau var izvadt, izmantojot HDMI kabeli. Prliecinieties, vai ierce ir pievienota televizora HDMI ARC savienotjam. [. . . ] Interneta piekuve ar Smart TV ir lna: Miniet uzlabot signla kvalitti starp marsruttju un televizoru, ja internetam piekstat ar bezvadu savienojumu. Ja vien iespjams, vienmr izmantojiet tru platjoslas savienojumu. LV 59 Latviesu Lai nodrosintu optimlu prlkosanas trumu, atjauniniet televizora jaunko programmatras versiju. Tkls ir lns: Ja datoram piekstat ar bezvadu savienojumu, skatiet marsruttja dokumentciju, lai uzzintu, k uzlabot starp marsruttju un televizoru stt signla kvalitti. Bezvadu tkla signls ir kropots, vai ar tkls nav atrasts Prliecinieties, vai bezvadu tkla signlu netrauc mikroviu krsns, DECT tlrui vai citas tuvum novietotas Wi-Fi ierces. [. . . ]

NOTEIKUMI PHILIPS 32PFL4027T LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un PHILIPS 32PFL4027T lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag