Lietošanas pamācība PHILIPS 40PFL5007T

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Sponsorētās saites

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju PHILIPS 40PFL5007T lietošanas pamācībām. Ceram, ka PHILIPS 40PFL5007T lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt PHILIPS 40PFL5007T lietošanas pamācību.


PHILIPS 40PFL5007T : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1601 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   PHILIPS 40PFL5007T QUICK START GUIDE (1058 ko)
   PHILIPS 40PFL5007T (1432 ko)
   PHILIPS 40PFL5007T QUICK START GUIDE (1058 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata PHILIPS 40PFL5007T

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome PFL5xx7H/12 PFL5xx7K/12 PFL5xx7T/12 PFL5xx7H/60 PFL5xx7T/60 LV Lietotja rokasgrmata Saturs 1 Lietosanas sksana Televizora apskats Televizora vadbas taustii Svarga informcija Ilgtspjgums Paldzba un atbalsts 3 3 4 6 10 12 Skaas problmas Savienojuma problmas Tkla traucjumi Sazia ar Philips 62 63 63 64 7 Produkta specifikcijas Strvas padeves un uztversanas parametri Attls un skaa Ekrna izsirtspja Multivide Savienojamba Atbalsttie televizora stiprinjumi Paldzbas versija 65 65 65 65 66 67 68 68 2 Televizora izmantosana Televizora lietosana Programmu gida skatsana 3D satura skatsans Multivides skatsana Smart TV prlkosana Interaktvs televizors 13 13 16 17 19 20 23 25 26 29 30 31 32 35 3 Plaska televizora izmantosana 25 Televizors pauzes rezm Televzijas prraizu ierakstsana Spu splsana Teleteksta skatsana Blosanas un taimeru iestatsana EasyLink izmantosana Scenea skatsana 8 Indekss 69 4 Televizora iestatsana Attls un skaa Kanlu iestatjumi Sateltu iestatjumi Valodas iestatjumi Universls piekuves iestatjumi Citi iestatjumi Programmatras atjauninsana Noklusjuma iestatjumu atjaunosana 37 37 38 41 42 43 44 45 46 5 Televizora pievienosana Informcija par kabeiem Iercu pievienosana Papildu iercu pievienosana Pievienots ierces skatsana Tkls un internets Kopj saskarne 47 47 48 54 56 57 60 6 Traucjummeklsana Galvens problmas Kanlu problmas Attla problmas 61 61 61 62 LV 2 1 Lietosanas sksana Televizora apskats Augstas izsirtspjas televizors Jsu televizors ir aprkots ar augstas izsirtspjas (HD) displeju, td HD video saturu varat skatties sajos un citos veidos: Blu-ray disku atskaotj, kas pievienots ar HDMI kabeli, atskaojot Blu-ray disku; DVD atskaotj, kas pievienots ar HDMI kabeli, atskaojot DVD disku; tera HD raidsabiedrb (DVB-T vai DVB-T2 MPEG4); digitlais HD uztvrjs, kas pievienots, izmantojot HDMI kabeli, un kur var atskaot HD saturu no kabetelevzijas vai satelttelevzijas operatora; HD spu konsole, kas pievienota ar HDMI kabeli, atskaojot HD sples Skatieties HD demonstrcijas videoklipu Lai prliecintos par HD televizora attla prsteidzoso asumu un kvalitti, izvln Skums noskatieties HD videoklipu. Lai iegtu informciju par sav valst pieejamajiem HD kanliem, sazinieties ar Philips izplattju vai apmekljiet vietni www. philips. com/support. Smart TV Izmantojot Smart TV lietojumprogrammu komplektu, sis televizors var kt par jsu digitls dzves centru. Ja televizoru savienojat ar mjas tklu, no datora vai multivides servera sav mjas tkl varat kopgot filmas, attlus un mziku. Ja televizoru pievienojat internetam, bagtgi varat izbaudt straumts filmas, attlus, mziku un daudz ko citu ar YouTube un citm Smart TV lietojumprogrammm. [. . . ] Skatiet Televizora iestatsana > Valodas iestatjumi > Subtitri digitlajiem kanliem (Puslapis 43). Digitl teleteksta rezm: Nospiediet Navigcijas taustii, lai atlastu vai izceltu elementus. Nospiediet Krsainie taustii, lai atlastu opciju, un pc tam nospiediet OK, lai apstiprintu vai aktiviztu to. Teleteksts 2. 5 Izmantojot teletekstu 2. 5, teletekstu varat apskatt ar vairk krsm un labku grafiku nek parastajam teletekstam. Atlasiet [Iestatsana] > [Televizora iestatjumi] > [Izvltie iestatjumi]. Atlasiet [Teleteksts 2. 5] > [Ieslgts] vai [Izslgts] un pc tam nospiediet OK. Latviesu Blosanas un taimeru iestatsana Izslgsans taimeris Varat iestatt, lai pc noteikta laika ieslgtos televizora gaidstves rezms. Kamr notiek atskaite ldz nordtajam laikam, varat televizoru izslgt agrk vai atiestatt t izslgsans taimeri. Atlasiet [Iestatsana] > [Televizora iestatjumi] > [Izvltie iestatjumi] > [Izslgsans taimeris]. Izslgsans taimerim ar desmit minsu soli var iestatt laiku ldz 180 mintm. Pc nordt laika televizors prsldzas gaidstves rezm. Vecuma ierobezojums Varat iestatt televizoru, lai tiktu rdtas tikai tdas prraides, kuru vecuma novrtjums ir zemks par jsu brna vecumu. Sis ierobezojums attiecas tikai uz digitlajiem kanliem no raidsabiedrbm, kas savus raidjumus iedala kategorijs atkarb no skattju vecuma. Atlasiet [Iestatsana] > [Kanlu iestatjumi] vai [Satelta iestatjumi]. Visas prraides, kas neatbilst atlastajam vecuma novrtjumam, tiek blotas. Plasku informciju par brnu piekuves blosanas kodiem skatiet sada Plaska televizora izmantosana > Blosanas un taimeru iestatsana > Brnu piekuves blosana (Puslapis 32). Brnu piekuves blosana Lai brni neskattos tiem nepiemrotas televzijas prraides, varat blot televizoru vai prraides, kurm ir noteikts vecuma ierobezojums. Atlasiet [Iestatsana] > [Kanlu iestatjumi] vai [Satelta iestatjumi] > [Brnu blotjs]. Padoms: ja esat aizmirsis kodu, ievadiet 8888, lai ignortu visus esosos kodus. Atlasiet kanlus, kurus vlaties blot vai atblot. EasyLink izmantosana Iespjams darbbas Lai maksimli izmantotu ar HDMI-CEC sadergu iercu iespjas, izmantojiet Philips EasyLink pilnveidots vadbas funkcijas. Ar HDMI-CEC sadergs ierces savienojiet ar televizoru, izmantojot HDMI, un varat ts vienlaicgi vadt ar to pasu televizora tlvadbas pulti. Piezme: HDMI-CEC funkcionalittes apraksts atsiras atkarb no izstrdjuma zmola. Dazi piemri: Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) un BRAVIA Sync (Sony). Pc Philips EasyLink ieslgsanas ir pieejamas tlk nordts funkcijas. LV 32 Viena pieskriena atskaosana Atskaojot saturu no ierces, kas saderga ar HDMI-CEC, televizors tiek ieslgts no gaidstves rezma un tiek savienots ar atbilstoso avotu. Viena pieskriena gaidstve Nospiezot televizora tlvadbas pults taustiu , televizors un visas ar HDMI-CEC sadergs ierces tiek ieslgtas gaidstves rezm. EasyLink tlvadba Varat vadt vairkas ar HDMI-CEC sadergas ierces, izmantojot televizora tlvadbas pulti. [. . . ] Interneta piekuve ar Smart TV ir lna: Miniet uzlabot signla kvalitti starp marsruttju un televizoru, ja internetam piekstat ar bezvadu savienojumu. Ja vien iespjams, vienmr izmantojiet tru platjoslas savienojumu. LV 63 Latviesu Lai nodrosintu optimlu prlkosanas trumu, atjauniniet televizora jaunko programmatras versiju. Tkls ir lns: Ja datoram piekstat ar bezvadu savienojumu, skatiet marsruttja dokumentciju, lai uzzintu, k uzlabot starp marsruttju un televizoru stt signla kvalitti. Bezvadu tkla signls ir kropots, vai ar tkls nav atrasts Prliecinieties, vai bezvadu tkla signlu netrauc mikroviu krsns, DECT tlrui vai citas tuvum novietotas Wi-Fi ierces. [. . . ]

NOTEIKUMI PHILIPS 40PFL5007T LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un PHILIPS 40PFL5007T lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag