Lietošanas pamācība PHILIPS 55PFL6097T

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Sponsorētās saites

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju PHILIPS 55PFL6097T lietošanas pamācībām. Ceram, ka PHILIPS 55PFL6097T lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt PHILIPS 55PFL6097T lietošanas pamācību.


PHILIPS 55PFL6097T : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (8969 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   PHILIPS 55PFL6097T QUICK START GUIDE (2399 ko)
   PHILIPS 55PFL6097T (8052 ko)
   PHILIPS 55PFL6097T QUICK START GUIDE (2399 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata PHILIPS 55PFL6097T

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] "#$%&'#(!)*+(!, (*-+. '!/0-!$#'!&+, , *('!/' ! !!!"#$%&%#'"()*+!, &()*, -%, . ). ü/012)30'42ü*0. 01 1 Saturs 1 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 1. 9 1. 10 2 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 2. 7 2. 8 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 9 3. 10 3. 11 4 4. 1 4. 2 4. 3 4. 4 4. 5 4. 6 5 5. 1 5. 2 5. 3 5. 4 5. 5 5. 6 6 6. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 6 6. 7 6. 8 Apskats 3 Smart TV 3 App Gallery 3 Nomas videofilmas 3 Tie!saistes telev"zija 3 Soci#lie t"kli 4 Skype 4 Viedt#lru$i un plan!ana un ieraksti 4 Sp%les 5 EasyLink 5 Uzst!d"#ana 6 Padomi par vietas izv%li 6 Str#vas vads 6 Antena 6 T"kls 6 Ier"&u pievieno!anas izv%lne 16 Televizora stat"vs un stiprin#jums pie sienas 16 Dro!"ba un apkope 17 TV 19 Iesl%g! [. . . ] EasyLink izmanto HDMI CEC, lai sazin$tos ar pievienotaj$m ier!c"m. Ier!c"m j$atbalsta HDMI CEC un j$b(t pievienot$m, izmantojot HDMI savienojumu. TV / Subtitri un valodas Audio valoda Digit!lajos TV kan!los var p!rraid"t audio sign!lu ar vair!k!m raid"juma valod!m. 2 - Atlasiet Kan#lu iestat!jumi, atlasiet Valodas > Galvenais audiosign#ls vai Papildu audiosign#ls un nospiediet OK (Labi). 4 - Nospiediet b (ja nepiecie$ ams, vair!kas reizes), lai aizv#rtu izv#lni. 2 - Atlasiet Audio valoda, atlasiet pagaidu audio valodu un nospiediet OK (Labi). 2 - Atlasiet Televizora iestat!jumi > Visp#r$jie iestat!jumi > Izv$lnes valoda un nospiediet OK (Labi). 4 - Nospiediet b (ja nepiecie$ ams, vair!kas reizes), lai aizv#rtu izv#lni. 3. 7 Taimeri un pulkstenis Izsl$g"an#s taimeris Izmantojot izsl#g$ an!s taimeri, varat iestat"t televizora autom!tisku p!rsl#g$ anu gaidst!ves re&"m!Lai iestat"tu izsl#g$ an!s taimeri, nospiediet h, atlasiet S Iestat!"ana un nospiediet OK (Labi). Atlasiet Televizora iestat!jumi > Visp#r$jie iestat!jumi > Izsl$g"an#s taimeris. Ar sl"djoslu varat iestat"t laiku l"dz 180 min(t#m ar 5 min($ u so)iem. var izsl#gt vai atiestat"t izsl#g$ an!s laiku. Pulkstenis Lai uzzin!tu laiku, nospiediet GUIDE, lai uzzin!tu laiku TV  ce)ved". Var tikt ignor#ts vasaras laiks, un televizors, iesp#jams, var r!d"t nepareizu laiku. Lai pareizi noregul#tu televizora pulksteni, nospiediet h, atlasiet S Iestat!"ana un nospiediet OK (Labi). Atlasiet Televizora iestat!jumi > Visp#r$jie iestat!jumi > Pulkstenis, p#c tam atlasiet Atkar!b# no valsts. Ierakstot programmas ar funkciju Smart TV, Ierakst!"ana, ieteicams manu!li nemain"t datumu un laiku. S #kotn$j# valoda Ja digit!laj!2 - Atlasiet Kan#lu iestat!jumi, atlasiet Valodas > S #kotn$j# valoda un nospiediet OK (Labi). 4 - Nospiediet b (ja nepiecie$ ams, vair!kas reizes), lai aizv#rtu izv#lni. V#jdzird!gajiem un v#jredz!gajiem piem$rotas audio valodas Da&i digit!l!s telev"zijas kan!li p!rraida "pa$ u v!jdzird"giem vai v!jredz"giem cilv#kiem piel!gotu ska'u un subtitrus. Pal!dz!ba nospiediet L LIST (Saraksts) un atrodiet Univers#l# piek%uve. Izsl$g"anas taimeris Ja 4 stundu laik!netiek nospiests neviens t!lvad"bas pults tausti'$ vai ja televizors 10 min($ u laik!nesa'em nek!du ievades sign!lu un t!lvad"bas pults komandu, televizors tiek autom!tiski izsl#gts, lai taup"tu ener%iju. monitoru vai lietojat digit!lo uztv#r#ju (televizora pier"ci), lai skat"tos televizoru, un nelietojat televizora t!lvad"bas pulti, ieteicams deaktiviz#t autom!tisko izsl#g$ anu. [. . . ] uz iepakojuma uzl$mes vai televizora aizmugur" vai apak#% eso#%s datu pl%ksn$tes. 60 Atbalsts / Klientu apkalpo# ana Alfab!tiskais r"d#t"js 3 3D brilles, lieto!ana 36 3D brilles, tips 36 3D dzi"ums 36 3D, 2D uz 3D 36 3D, bri""u t#r#!an$s 36 3D, pieredze 36 A Ambilight kr$sa 33 Ambilight, dinamisks 33 Ambilight, iesl%g!ana 34 Antenas savienojums 6 Antenas savienojums, padomi 8 Apgaismojuma sensors 54 App Gallery (Lietojumprogrammu galerija) 40 Atg$din$jums, raid#jums 28 Atkl$t$ pirmkoda programmat'ra 58 Att%la iestat#jumi 31 Att%la stils 31 Audio izvade — optisk$ 9 Audio koment$ri 34 Audio un video sign$la sinhroniz%! [. . . ]

NOTEIKUMI PHILIPS 55PFL6097T LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un PHILIPS 55PFL6097T lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag