Lietošanas pamācība PHILIPS HP8341

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Sponsorētās saites

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju PHILIPS HP8341 lietošanas pamācībām. Ceram, ka PHILIPS HP8341 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt PHILIPS HP8341 lietošanas pamācību.


PHILIPS HP8341 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1019 Ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata PHILIPS HP8341

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Register your product and get support at www. philips. com/welcome Straightener HP8341/00 LV Lietotja rokasgrmata a b c d ef g h i Latviesu Apsveicam ar pirkumu un laipni ldzam Philips! [. . . ] Ja elektrbas vads ir bojts, lai izvairtos no bstamm situcijm, jums tas jnomaina Philips pilnvarot servisa centr vai pie ldzgi kvalifictam personm. So ierci nedrkst izmantot personas (tai skait brni) ar fiziskiem, mau vai gargiem traucjumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zinsanm, kamr par viu drosbu atbildg persona nav pasi vius apmcjusi so ierci izmantot. Papildu aizsardzbai iesakm uzstdt elektrisks shmas, kas pievada elektrbu vannas istab, Aizsardzbas atslgsanas ierci (RCD). Sazinieties ar savu uzstdtju. Elektromagntiskie Lauki (EMF) S ierce atbilst visiem standartiem saistb ar elektromagntiskiem laukiem (EMF). Ja rkojaties atbilstosi un saska ar ss rokasgrmatas instrukcijm, ierce ir drosi izmantojama saska ar msdiens pieejamajiem zintniskiem datiem. Vides aizsardzba Neizmetiet ierci kop ar sadzves atkritumiem t dzves cikla beigs, bet aiznesiet to uz oficilu prstrdes savksanas punktu. Td veid js paldzsit saudzt apkrtjo vidi. 2 Iztaisnojiet matus Prliecinieties, ka esat izvljies temperatras rezmu, kas atbilst jsu matiem. Ja grasties izmantot matu taisnotju pirmo reizi, vienmr izvlieties zemko iestatjumu. Matu tips Raupji, sprogaini vai grti iztaisnojami Smalki, vidji vai nedaudz viaini Gaisi, blondi, balinti vai krsoti Temperatras rezms Vidjs ldz augsts (170 ºC un augstka) No zemas ldz vidjai temperatrai (160 ºC un zemka) Zema temperatra (zemk par 160 ºC) 1 Ievietojiet kontaktdaksu elektrbas kontaktligzd. [. . . ] Ja jsu valst nav Klientu apkalposanas centra, griezieties pie vietj Philips izplattja. © Royal Philips Electronics N. V. [. . . ]

NOTEIKUMI PHILIPS HP8341 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un PHILIPS HP8341 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag