Lietošanas pamācība PHILIPS SHB 7102

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Sponsorētās saites

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju PHILIPS SHB 7102 lietošanas pamācībām. Ceram, ka PHILIPS SHB 7102 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt PHILIPS SHB 7102 lietošanas pamācību.


PHILIPS SHB 7102 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1124 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   PHILIPS SHB7102 (30229 ko)
   PHILIPS SHB7102 (18153 ko)
   PHILIPS SHB7102 (7244 ko)
   PHILIPS SHB7102 (6614 ko)
   PHILIPS SHB7102 (16952 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata PHILIPS SHB 7102

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Austia ir pieslgta pie Bluetooth stereo iespjota telefona, bet mzika skan tikai uz telefona. 12 JSU MZIKAS KONTROLANA 12 JSU AUSTIAS VALKANA 13 SPECIFIKCIJAS 13 VESELBA UN DROBA 14 TRAUCJUMU NOVRANA 15 SERTIFIKCIJA, APSTIPRINJUMI, PAZIOJUMI oti zema audio kvalitte, straumjot no telefona. Telefons nav A2DP sadergs un atbalsta tikai HSP/HFP (mono). Papildus informciju mekljiet www. philips. com/support. Bluetooth stereo austia SHB7100, SHB7102, SHB7103 Paldies Jums par s moderns Philips Bluetooth stereo austias iegdi. lietoanas pamcba paldzs Jums tri uzskt lietoanu un sasniegt labko veiktspju, ko spj sniegt Jsu austia. 14 3 KAS ATRODAS IEPAKOJUM Atkarb no iegdts preces versijas, komplekt var bt iekauti dadi piederumi: l l l SPECIFIKCIJAS Ldz pat 10 stundm sarunas laika vai 8 stundas neprtrauktas mzikas klausans Ldz 210 stundm gaidanas rem Tipiskais pilnas uzldes laiks: 3 stundas Prldjama Li-Po baterija Darbbas rdiuss ldz 10 metriem Bluetooth 1. 2, Bluetooth stereo (A2DP - Uzlabots Audio Izplatanas Profils) atbalsts, Audio Video Tlvadbas Profila atbalsts (AVDCP), Austiu (HSP) un Klausules Profila (HSP) atbalsts. Mzikas vadbas taustii. Vism preces versijm: l l l l l l Ldtjs Lietoanas pamcba VESELBA UN DROBA o austiu lietoana ar ievietotm abm austim auto vadanas laik das valsts var bt aizliegta. [. . . ] Lai lietotu saretkas mzikas vadbas funkcijas (prlekanu uz prieku, atpaka), Jums nepiecieama Bluetooth ierce, kas atbalsta Audio Video Tlvadbas Profilu (AVRCP). Parasti A2DP-iespjoti mobilie telefoni un Bluetooth USB adapteri atbalsta o profilu. Lai personaliztu Jsu austias piemrotbu, izvlieties vienu no 3 ausu ieliktiem, kas vislabk atbilst Jsu ausij. Mainmie ausu ielikti sniegs Jums ilgu valkanas komfortu un blos fona trokus, sniedzot izcilu mzikas pieredzi. Ja Js esat iegdjuies SHB7102 ar komplekt iekauto Bluetooth audio adapteri, Js varat lietot komplekt iekauto aptinamo adaptera somiu, lai piestiprintu audio adapteri pie Jsu mzikas atskaotja. 12 5 JSU AUSTIAS APSKATS Jsu austias apskatu skatiet zmjum uz priekj vka. tr noemana Vada novietojuma slaideri JSU AUSTIAS LIETOANA AR JSU AUDIO ATSKAOTJU Philips Bluetooth audio adapteris (iekauts komplekt ar SHB7102 un SHB7103) auj Jums pievienot Bluetooth bezvadu funkcionalitti Jsu ne-Bluetooth mzikas atskaotjam, lai Js vartu straumt mziku no Jsu atskaotja uz Jsu austiu. Pirms lietoanas savienojiet Jsu austiu ar Philips Bluetooth audio adapteri (iekauts komplekt ar SHB7102 un SHB7103). Lai savienotu Bluetooth audio adapteri un austiu pirmajai lietoanai: Prsldziet Jsu austiu savienoanas rem: l Pagriez-un-noem klipsis Prliecinieties, ka austia ir izslgta. Nospiediet un turiet multi-funkcionlo taustiu, kamr austias indikatora diode sk mirkinties uz maim sarkana un zila, t nordot, ka ir prslgusies savienoanas rem. Nospiediet un turiet multi-funkcionlo taustiu uz adaptera, kamr adaptera indikatora diode sk mirkinties uz maim sarkana un zila. Piesldziet audio adaptera kontaktu pie jebkura audio avota, k Jsu MP3 atskaotjs, CD atskaotjs u. tml. , 3. 5mm austiu kontakta. Jsu austia tagad ir iestatta, lai klaustos s ierces mziku bezvadu rem. l l Austia ar mainmiem ausu uzgaiem l Pc skotnjs savienoanas, ierces atpazs viena otru katru reizi, kad ts tiks ieslgtas tuvu viena otrai. Jums jatkrto savienoanas process, ja Js esat izveidojui savienojumu ar kdu citu Bluetooth preci pc pdjs austias lietoanas ar Bluetooth audio adapteri. Lai uzzintu savienoanas procesu citiem Bluetooth audio atskaotjiem vai Bluetooth adapteriem, skatiet attiecgs ierces lietoanas pamcbu. Parasti process ir ldzgs k augstk apraksttais process mobilajiem telefoniem. Klipsis Mikrofons Tausti VOL + Tausti R Tausti O Tausti VOL Multi-funkcionls tausti Indikatora diode 3. 5 mm austias kontakts JSU AUSTIAS LIETOANA AR JSU MOBILO TELEFONU UN AUDIO ATSKAOTJU VIENLAICGI Ja Jsu telefons neatbalsta A2DP profilu stereo straumanai, Js joprojm varat izmantot rtbu klausties mziku un uzraudzt Jsu zvanus no vienas austias. [. . . ] Ja Jsu telefons jaut, vai maint austias nosaukumu, Js varat apstiprint nosaukumu "Philips SHB7100" vai nomaint to. Austias indikatora diode mirkinsies zila, nordot par veiksmgu savienoanu. Js tagad varat runt un klausties mziku no Jsu telefona. l Jsu austias vai Bluetooth adaptera izslgana Kad austia vai Bluetooth audio adapteris ir ieslgts, nospiediet un turiet multi-funkcionlo taustiu, kamr indikatora diode kst sarkana un izsldzas. [. . . ]

NOTEIKUMI PHILIPS SHB 7102 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un PHILIPS SHB 7102 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag