Lietošanas pamācība PHILIPS SPZ 5000

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Sponsorētās saites

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju PHILIPS SPZ 5000 lietošanas pamācībām. Ceram, ka PHILIPS SPZ 5000 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt PHILIPS SPZ 5000 lietošanas pamācību.


PHILIPS SPZ 5000 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (2076 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   PHILIPS SPZ 5000 (1887 ko)
   PHILIPS SPZ 5000 QUICK START GUIDE (724 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata PHILIPS SPZ 5000

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Reistrjiet Jsu preci un iegstiet atbalstu www. philips. com/welcome SPZ 5000 Tiecieties ar Philips Internet http://www. philips. com Lietoanas instrukcija SATURA RDTJS 1 Jsu web kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Sveicam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Kas atrodas iepakojum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Funkciju prskats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 Programmatras pajauninana . . . . . . . 18 Philips CamSuite programmas versija. . . . . . . . . . . 18 Jaunks programmas un draiveru lejupielde tiesaist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Programmatras pajauninana, izmantojot Philips Intelligent Agent . . . . . . . . . . . . . . . 18 2 Uzskot darbbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 (izvles) Web kameras programmatras un draiveru uzstdana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Web kameras pievienoana datoram/klpjdatoram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8 9 Tehnisks specifikcijas . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Biei uzdoti jautjumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 K noregult attla kvalitti?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Manas Philips SPZ5000 web kameras mikrofons vai austias nestrd. Ko man dart?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Philips SPZ5000 web kameras lietoana samazina mana datora darbbas trumu. Ko man dart?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Ekrn nav pieejams attls. . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3 4 5 Web kameras lietoana video trzanai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Philips CamSuite programma. . . . . . . . . . . . 8 Philips CamSuite attlu uzemana . . . . 9 Fotogrfijas uzemana un apskate. . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Video uzemana un atskaoana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ekrna rems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Attla izirtspja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Galerija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Foto/Video izvlne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Foto/video direktorijas atvrana. . . . . . . . . . . . 10 Foto/Video stana pa e-pastu . . . . . . . . . . . . . . 11 Foto/Video dzana no galerijas . . . . . . . . . . . . . 11 Video augupielde "YouTube". . . . . . . . . . . . . . . 11 10 Serviss un atbalsts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Nepiecieama paldzba? [. . . ] Ja funkcija [Full automatic control] (Pilna automtiska kontrole) ir aktvizta, iztukojiet ts ailti, lai izslgtu o funkciju. Iestatiet iestatjumu [Frame rate] (Kadru trums) uz minimlajiem 5 fps (kadriem sekund). Klikiniet uz [Ok], lai saglabtu iestatjumus. H Ja dator/klpjdator ir uzstdts ar Webcam Driver SPZ5000, tiek pardts savdks Philips CamSuite vadbas panelis un pc klikinanas uz tiek pardts savdks rekviztu logs. 5. Izvlieties Philips SPZ5000 web kameru vai pievienots austias un klikiniet uz Set Default. Izvlieties Philips SPZ5000 web kameru vai pievienots austias un klikiniet uz Set Default. Klikiniet uz OK, lai saglabtu iestatjumus. Padoms H Maksimlais kadru trums (kadri sekund (fps), ko ieraksta web kamera) un maksiml attla izirtspja ir atkarga no datora/klpjdatora specifikcijm. Izmantojot pilnu automtiskas kontroles funkciju, web kameras programmatra automtiski reguls kadru trumu un izirtspju pc iespjas augstku attiecgajai situcijai. Ir iespjams, ka datora/klpjdatora specifikcijas neatbilst maksiml kadru truma un izirtspjas iestatjuma prasbm. 8 21 9. BIEI UZDOTI JAUTJUMI K es varu regult attla kvalitti? Noklustie Philips web kameras iestatjumi parasti piedv labko iespjamo attla kvalitti. Izmantojot Philips CamSuite Capture, Jums ir pieeja sekojom web kameras funkcijm: H 1. Philips CamSuite Capture log klikiniet uz , lai sktu ierakstanu. H Fotogrfiju uzemana Video ierakstana Fotogrfiju vai video stana pa e-pastu Tiea video ielde "YouTube" Foto, video un multimediju direktoriju iestatjumu regulana Philips CamSuite programmatras versijas noskaidroana H Lai iepauztu ierakstanu, klikiniet uz `. H H Lai regultu attla izirtspju, skatt nodau 'Attla izirtspja'. Lai regultu citus attla rekviztus, skatt nodau 'Rekvizti'. H 3. 9 Video tiek ierakstts un saglabts video galerij (ar izvltaj video direktorij uz datora/klpjdatora). H H H Lai atskaotu video no video galerijas, dubulti klikiniet uz t. Manas Philips SPZ5000 web kameras mikrofons nestrd. Lai palaistu Philips CamSuite Capture, klikiniet uz ikonas Philips CamSuite vadbas panel vai dubulti klikiniet uz ikonas uz darba virsmas. Lai aizvrtu Philips CamSuite Capture, klikiniet uz aizvranas pogas Philips CamSuite Capture loga augj labaj str. Padoms H Pirms video atskaoanas, prliecinieties, ka dator/klpjdator ir uzstdts multimediju atskaotjs. Ekrna rems Izmantojot Philips CamSuite Capture, Js varat apskatt fotogrfiju vai atskaot video dados remos. H Padoms H 4. Iestatiet Philips SPZ5000 web kameru vai pievienots austias k noklusto ierci sada Voice recording. Klikiniet uz OK, lai saglabtu iestatjumus. Ja web kamera jau tiek lietota cit programm, Philips CamSuite Capture programm nebs redzams attls. Normla ekrna rem Pilna ekrna rem Ekrna atbilstbas rem H Windows Vista: 1. 9 Tiek uzemta fotogrfija un saglabta foto galerij (ar izvltaj foto direktorij uz datora/klpjdatora). H H Lai apskattu fotogrfiju no foto galerijas, dubulti klikiniet uz ts. 1. Philips CamSuite Capture log klikiniet uz , lai prslgtos starp remiem no [Normal screen mode] (Normla ekrna rems) uz [Full screen mode] (Pilna ekrna rems) / [Fit on screen] (Atbilstba ekrnam) vai no [Full screen mode] (Pilna ekrna rems) / [Fit on screen] (Atbilstba ekrnam) uz [Normal screen mode] (Normla ekrna rems). 9 Js varat izvlties [Fit on screen] (Atbilstba ekrnam) vai [Full screen mode] (Pilna ekrna rems) no iznirstos izvlnes. Video ierakstana un atskaoana Piezme H Ja tiek izvlta jebkura izirtspja, kas lielka par 640 x 480 (VGA), ierakstanas ikona nav pieejama. Jus varat izvlties zemku izirtspju, lai atautu ierakstanu. 20 9 . . . PHILIPS CAMSUITE ATTLU UZEMANA Attla izirtspja Js varat iestatt dadas attla izirtspjas ar web kameru uzemtajiem foto/video attliem: H 8. [. . . ] Lietojiet bdmo kontroli, lai atrastu vlamo iestatjumu. [Contrast] (Kontrasts) Kontrasts auj Jums regult attiecbu starp tumo un gaio dam, saska ar Jsu vlmm. Lietojiet bdmo kontroli, lai atrastu vlamo iestatjumu. [Gamma] Gamma auj Jums padart gaikas pardt attla vai video tums daas un vizualizt vairk detaas nepakaujot prliekai ekspozcijai jaut t gais daas. Lietojiet bdmo kontroli, lai atrastu vlamo iestatjumu. Audio iestatjumi Jautrbas iestatjumi H H Troku samazinana Jautrais rmis Jautrais logo Jautrais efekts [Saturation] (Piestinjums) Piestinjums auj Jums iestatt krsu reprodukciju no melnbalta ldz pilnu krsu attlam vai video, saska ar Jsu vlmm. Lietojiet bdmo kontroli, lai atrastu vlamo iestatjumu. H H Audio sada Js varat regult sekojous iestatjumus: [Black & White] (Melns un balts) Ar o atzmjamo ailti var izvlties krsainus attlus vai melnbaltus attlus. [Noise Reduction] (Troku samazinana) Ar o funkciju Js varat ievrojami samazint visus stacionros trokus, ko uztver web kameras mikrofons, piemram, gaisa kondicioniera troksni un datora ventilatora troksni. [. . . ]

NOTEIKUMI PHILIPS SPZ 5000 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un PHILIPS SPZ 5000 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag