Lietošanas pamācība SAMSUNG LE37B550A5P POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Sponsorētās saites

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju SAMSUNG LE37B550A5P lietošanas pamācībām. Ceram, ka SAMSUNG LE37B550A5P lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt SAMSUNG LE37B550A5P lietošanas pamācību.


SAMSUNG LE37B550A5P POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0): Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1162 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   SAMSUNG LE37B550A5P (28191 ko)
   SAMSUNG LE37B550A5P OPEN SOURCE GUIDE (334 ko)
   SAMSUNG LE37B550A5P QUICK GUIDE (VER.1.0) (2350 ko)
   SAMSUNG LE37B550A5P OPEN SOURCE GUIDE (VER.1.0) (296 ko)
   SAMSUNG LE37B550A5P POWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0) (291 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata SAMSUNG LE37B550A5PPOWER CONSUMPTION GUIDE (VER.1.0)

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Tas sniedz labku attla kvalitti k standarta video (VHS un 8 mm), kur Y/C signli ir savienoti, lai sniegtu tikai vienu video signlu. Platekrna televizoru proporcija ir 16/9, standarta televizoru ekrna proporcijas ir 4/3. HDMI (Augstas Kvalittes Multimdiju Interfeiss): Sniedz nesaspiestu, pilnu digitlo audio/video interfeisu starp TV un jebkuru HDMI-aprkotu audio/video komponenti, k Digitlais Satelta uztvrjs, DVD atskaotjs un A/V resveris. HDMI atbalsta pastiprintu vai augstas kvalittes video plus divu kanlu digitlo audo. [. . . ] Atkarb no aprkojuma, darbojas sekojoi taustii: gaidanas rems tra tana atpaka stop pauze parda un aizver izvlni programmu izvle ANTENA Y 75 Uz sienas kontaktu Uz sienas kontaktu atskaot tra tana uz prieku ierakstt PIEZME: Funkcijas nav pieejamas Philips DVD-R iercei. navigcija un reguljumi, izvles apstiprinana ldz ciparu taustii Kontakti TV savienojumu apak Jsu Kabea vai Digitl Satelta uztvrja pieslgana 1. Pc visu vadu vai ieru savienoanas, iesldziet Jsu TV un pieslgto ierci. Izvlieties HDMI (tausti [) un apstipriniet izvli ar taustiu Q/OK. TR IESTATANA Pirmo reizi iesldzot TV, ekrn pards izvlne. izvlne Jums pieprasa izvlties valsti un izvlu valodu. Plug & Pla Meklana skas automtiski. Svargi: Lai izslgtu vai prtrauktu meklanu pirms t ir pabeigta, spiediet taustiu MENU. Ja Js prtraucat meklanu automtisks saglabanas laik, ne visi kanli tiks saglabti. Lai saglabtu visus kanlus, Jums atkrtoti jveic pilna automtisk saglabana. Piezme ATS (Automtisk Regulanas Sistma) funkcija Ja prraidtjs vai kabea tkls nosta automtisks sakrtoanas signlu, programmas tiks sakrtotas pareizi. Ja is nav tas gadjums, Jums jlieto Sakrtoanas izvlne, lai pareizi sakrtotu programmas. ACI (Automtisk Kanlu Uzstdana) funkcija Ja tiek uztverts kabea tkls vai TV kanls, kas prraida ACI, pards programmu saraksts. Ja ACI prraides nav, kanli tiek sakrtoti saska ar Jsu valodas un valsts izvli. Lai saglabtu visus kanlus, Jums atkrtoti jveic pilna automtisk saglabana. HD izvlu lietoana 1. Spiediet taustiu \ [, lai piektu iestatjumiem un taustiu q Q/OK, lai izvltos vai regultu iestatjumu. 6. HD Uzstdanas izvlne PIEZME: Js nevarat piekt Install (Uzstdt) HD izvln. HD rem NAV funkcijas Install (Uzstdt). Atbalsttais HD formts 3. Pirms Js turpint ar kanlu automtisko saglabanu, izvlieties vajadzgo izvlnes *Valodu ar taustiiem q Q. HD Attla un Skaas iestatjumi HD Attla un Skaas iestatjumi ir tdi pai k TV Attla un Skaas iestatjumi un strd tiei tpat k TV Attla un Skaas iestatjumi (skatt 12. lpp). *Valodas izvle Ja Js dadu iemeslu d izvlaties nepareizu valodu un nesaprotat valodu, lai darbintu ierci, dariet sekojoi, lai atgtu vajadzgo valodu: 0 Spiediet taustiu E, lai izslgtu atvrto izvlni. 0 Atkrtoti spiediet taustiu [, ldz tiek iezmts CETURTAIS punkts TV izvln. 0 Spiediet taustinu Q/OK, lai atvrtu Uzstdanas izvlni. 0 Spiediet taustius q Q, lai izvltos vajadzgo valodu (izvlne tiks rdta izvltaj valod). Js varat turpint ar automtisku TV kanlu uzstdanu. Jsu Philips TV ir HDMI sadergs. Ja Js neiegstat labu attlu, mainiet Jsu ierces (DVD atskaotja, digitl satelta uztvrja, u. tml. ) video formtu uz standarta formtu. Ja problma turpins, skatiet Jsu datora lietoanas pamcbu, lai atrastu iespjamus programmatras pajauninjumus Jsu video kartei. emiet vr, ka tas nav TV defekts. 10 19 TV LIETOANA K DATORA MONITORU Jsu TV var tikt izmantots k datora monitors. MANULA SAGLABANA izvlne tiek lietota, lai saglabtu programmas pa vienai. Izmantojot taustiu [ , izvlieties Install (Uzstdana) un taustiu Q/OK, lai atvrtu Uzstdanas izvlni. Spiediet taustiu [, lai izvltos Manual Store (Manula Saglabana) un taustiu Q/OK, lai atvrtu Manuls Saglabanas izvlni. [. . . ] Ar taustiu [ izvlieties izvlni Features (Funkcijas), spiediet taustiu Q/OK, lai piektu izvlnei Timer (Taimeris): Spiediet taustius \ [, lai piektu iestatjumiem un q, Q, \, [ vai 0 9 taustius, lai izvltos vai regultu iestatjumus. Sleep (Gultieanas): lai izvltos laiku, pc kura TV automtiski prsldzas gaidanas rem. Piezme: laiks tiek automtiski pieregults katru reizi, kad TV tiek ieslgts, izmantojot teleteksta informciju 1. programm. Ja Js atstjat TV ieslgtu, noteiktaj laik tas prslgs kanlu (un izslgsies ievadtaj izslgans laik). Funkcija Smart Sound (Gudr skaa) piedv Jums izvli no 4 skaas iestatjumiem: Theatre, Music, Voice un Personal. [. . . ]

NOTEIKUMI SAMSUNG LE37B550A5P LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un SAMSUNG LE37B550A5P lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag