Lietošanas pamācība APPLE IPHONE SOFTWARE IOS 4.2

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju APPLE IPHONE lietošanas pamācībām. Ceram, ka APPLE IPHONE lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt APPLE IPHONE lietošanas pamācību.


APPLE IPHONE SOFTWARE IOS 4.2: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (17701 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   APPLE IPHONE IOS 5.1 (15397 ko)
   APPLE IPHONE SOFTWARE OS 3.1 (22082 ko)
   APPLE IPHONE IOS 4.2 AND 4.3 (17680 ko)
   APPLE IPHONE (9814 ko)
   APPLE IPHONE IOS 5 (15769 ko)
   APPLE IPHONE IOS 4.1 (34891 ko)
   APPLE IPHONE IOS 5.1 (17781 ko)
   APPLE IPHONE START HERE (3352 ko)
   APPLE IPHONE FOR IOS 4.2 (18697 ko)
   APPLE IPHONE USER GUIDE 2 (14628 ko)
   APPLE IPHONE BLUETOOTH HEADSET (197 ko)
   APPLE IPHONE FOR IOS 4.2 AND 4.3 (19712 ko)
   APPLE IPHONE EXTENDER FOR OUTLOOK (38 ko)
   APPLE IPHONE VERSION IOS 4 SOFTWARE (17608 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata APPLE IPHONESOFTWARE IOS 4.2

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] iPhone Lietosanas pamcba Programmatrai iOS 4. 2 Satura rdtjs 9 9 11 13 17 19 19 19 20 20 21 22 22 25 29 29 33 37 47 49 50 52 53 55 56 58 58 60 60 60 61 2 1. nodaa: iPhone riene iPhone prskats Pogas iPhone programmas Statusa ikonas 2. nodaa: Darba sksana Lietosanas pamcbas apskate iPhone tlrun Kas ir nepieciesams SIM kartes ievietosana iPhone aktivizsana iPhone tlrua iestatsana iPhone tlrua atvienosana no datora Pieslgsans internetam Programmu Mail, Contacts un Calendar kontu pievienosana 3. nodaa: Pamatinformcija Programmu lietosana Skuma ekrna pielgosana Rakstsana Druksana Meklsana Balss vadba Apple austias ar tlvadbu un mikrofonu Bluetooth ierces Akumulators Drosbas funkcijas iPhone tlrua trsana iPhone tlrua restartsana vai atiestatsana 4. [. . . ] Kursi var kavties ldz pat 20 mintm vai vairk atkarb no informcijas pakalpojuma. Lai kursu lastjam pievienotu akcijas, fondu vai indeksu: 1 Pieskarieties , pc tam pieskarieties . 2 Ievadiet kodu, uzmuma nosaukumu, fonda nosaukumu vai indeksu, pc tam pieskarieties Search. 3 Meklsanas rezulttu sarakst izvlieties elementu un pieskarieties Done. Lai skattu grafikus ainavorientcij: pagrieziet iPhone tlruni horizontli. Velciet svku pa kreisi vai pa labi, lai sav kursu lastj skattu citus grafikus. Lai redztu akciju kursa, fonda vai indeksa izmaias laik: sav sarakst pieskarieties akciju kursam, fondam vai indeksam, pc tam pieskarieties 1d, 1w, 1m, 3m, 6m, 1y vai 2y. Grafiks tiek pielgots, lai rdtu kursa izmaias attiecgi par vienu dienu, vienu nedu, vienu mnesi, trim mnesiem, sesiem mnesiem vai vienu vai diviem gadiem. 148 Ja skatt grafiku ainavorientcij, varat pieskarieties grafikam, lai redztu vrtbu noteikt laika brd. Izmantojiet divus pirkstus, lai redztu vrtbu izmaias noteikt laika period. Lai izdzstu akcijas: pieskarieties pc tam pieskarieties Delete. un blakus akciju nosaukumam pieskarieties , Lai maintu saraksta secbu: pieskarieties . Pc tam pavelciet blakus akcijm vai indeksam esoso ikonu uz jauno vietu sarakst. Lai prslgtu skatu uz procentu izmaim, cenu izmaim vai tirgus kapitalizcijas izmaim: pieskarieties jebkurai vrtbai ekrna labaj mal. Vai pieskarieties un pieskarieties %, Price vai Mkt Cap, pc tam pieskarieties Done. Papildinformcijas saemsana Lai redztu akciju kursam, fondam vai indeksam atbilstoso kopsavilkumu, grafiku vai ziu lapu: sarakst izvlieties akciju kursu, fondu vai indeksu, pc tam velciet svku pr lapm, kas atrodas zem kursu lastja, lai skattu kopsavilkumu, grafiku vai jaunko ziu lapu. Ziu lap varat ritint uz augsu vai uz leju, lai lastu virsrakstus, vai pieskarties virsrakstam, lai lastu rakstu programm Safari. Lai skattu plasku informciju vietn Yahoo. com: sarakst izvlieties akciju kursu, fondu vai indeksu, pc tam pieskarieties . 14. Lai iepaztos ar svargu informciju par drosu brauksanu un noksanu galamr, sk. Svargas produkta informcijas rokasgrmatu vietn support. apple. com/lv_LV/manuals/iphone. Programma Maps sniedz iespju skatt daudzu pasaules valstu un reionu ielu kartes, sateltattlus, jaukto skatu un ielu skatu. Varat saemt informciju par satiksmes plsmu un detaliztus nordjumus, k nokt vajadzgaj viet, braucot ar automasnu, izmantojot sabiedrisko transportu vai ejot kjm. Atrodiet savu pasreizjo (aptuveni) atrasans vietu un sekojiet ts izmaim, un izmantojiet savu pasreizjo atrasans vietu, lai saemtu brauksanas nordjumus uz citu vietu un no ts. Kartes, prvietosans nordjumi un atrasans vietai piesaistts programmas ir atkargas no datu pakalpojumiem. Sie datu pakalpojumi var tikt mainti, un tie var nebt pieejami visos eogrfiskajos apgabalos, k rezultt kartes, prvietosans nordjumi un ar atrasans vietu saistt informcija var nebt pieejama, var bt neprecza vai nepilnga. Saldziniet iPhone tlrun sniegto informciju ar apkrtni un emiet vr ceu nordes, lai novrstu raduss neatbilstbas. Ja brd, kad atvrsit programmu Maps, atrasans vietas pakalpojumi bs izslgti, js, iespjams, tiksit lgts tos ieslgt. [. . . ] Kad sis produkts ir sasniedzis lietosanas cikla beigas, nododiet to vietjs varas iestdes nordt savksanas viet, kur var atbrvoties no elektronisk aprkojuma. Par nepareizu atbrvosanos no elektroniska aprkojuma patrtjam var tikt piemrota soda nauda. Atbrvosans no s produkta un t akumulatora, veicot atsevisu savksanu un prstrdi, aus ietaupt dabas resursus un nodrosins, ka prstrde notiks veid, kas aizsarg cilvka veselbu un dabu. Lai saemtu informciju par iPhone savksanas un prstrdes pakalpojumiem, dodieties uz: www. apple. com/recycling/nationalservices/europe. html iPhone akumulatora nomaias pakalpojums: iPhone akumulatoru drkst nomaint tikai Apple vai kompnijas Apple pilnvarots bezvadu pakalpojumu sniedzjs. [. . . ]

NOTEIKUMI APPLE IPHONE LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un APPLE IPHONE lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag