Lietošanas pamācība APPLE IPHONE 3G INFORMATION GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju APPLE IPHONE 3G lietošanas pamācībām. Ceram, ka APPLE IPHONE 3G lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt APPLE IPHONE 3G lietošanas pamācību.


Mode d'emploi APPLE IPHONE 3G
Download

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   APPLE IPHONE 3G QUICK GUIDE (4179 ko)
   APPLE IPHONE 3G (15499 ko)
   APPLE IPHONE 3G START HERE (5039 ko)
   APPLE IPHONE 3G INFORMATION GUIDE (298 ko)
   APPLE IPHONE 3G ANNEXE 468 START HERE (1088 ko)
   APPLE IPHONE 3G ANNEXE 865 INFORMATION GUIDE (1167 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata APPLE IPHONE 3GINFORMATION GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Svar!gas produkta inform"cijas rokasgr"mata Saj!svar!gas produkta inform"cijas rokasgr"mat" ir ietverta inform!cija par produkta dros"bu, lietosanu, atbr"vosanos no t!otrreiz#ju p!rstr!di, inform!cija par programmat$ras licenci, k!ar" iPhone t!lru%a viena gada ierobezot! [. . . ] J$s nedr"kstat iznom!t, patapin!t, p!rdot vai izplat"t iPhone programmat$ru vai izdot t!s apakslicenci. Tom#r J$s varat visas savas iPhone programmat$ras licences ties"bas vienu reizi gal"gi nodot citai personai reiz# ar sava iPhone "pasumties"bu nodosanu ar nosac"jumu, 14 ka: a) tiek nodots J$su iPhone un visa iPhone programmat$ra, tostarp visi t!s komponenti, ori&in!lie nes#ji, druk!tie materi!li un s" licence, b) pie Jums nepaliek neviena iPhone programmat$ras pilna vai da'#ja kopija, ieskaitot dator!vai cit!s atmi%as ier"c#s saglab!tas kopijas, un c) persona, kura sa%em iPhone programmat$ru, izlasa s"s licences noteikumus un piekr"t tiem. At"auja izmantot datus, kuri nav personas dati. meitas uz%#mumi vai a&enti var v!kt, glab!t, apstr!d!t un izmantot diagnostikas, tehnisko un ar to saist"tu inform!ciju, cita starp!inform!ciju par J$su iPhone, datoru, sist#mas programmat$ru, lietojumprogramm!m, perif#rijas ier"c#m u. c. So inform!ciju periodiski v!c, lai atvieglotu ar iPhone programmat$ru saist"to programmas atjaunin!jumu, produkta atbalsta un citu pakalpojumu (ja t!di ir) sniegsanu Jums un lai p!rbaud"tu s"s licences noteikumu iev#rosanu. Apple so inform!ciju var izmantot, lai uzlabotu m$su produktus vai nodrosin!tu Jums pakalpojumus vai tehnolo&ijas, ja vien s" inform!cija ir t!d!form!, kas J$s person"gi neidentific#. partneri un licences tur#t!ji var ar J$su iPhone pal"dz"bu sniegt atsevis(us pakalpojumus, kuros izmanto atrasan!s vietas datus. Lai nodrosin!tu sos pakalpojumus, ja t!di tiek pied!v!ti, Apple un t!partneri un licences tur#t!ji var p!rraid"t, iev!kt, glab!t, apstr!d!t un izmantot J$su atrasan!s vietas datus, ieskaitot J$su iPhone &eogr!fisko atrasan!s vietu re!llaik!. Apple iev!ktie atrasan!s vietas dati tiek v!kti t!d!veid!, ka tie J$s person"gi neidentific#, un Apple un t!partneri un licences tur#t!ji var tos izmantot, lai sniegtu produktus un pakalpojumus, kuros izmanto atrasan!s vietas datus. Ar iPhone pal"dz"bu lietojot pakalpojumus, kuros izmanto atrasan!s vietas datus, J$s piekr"tat, ka, lai nodrosin!tu Jums sos produktus un pakalpojumus, Apple un t!partneri un licences tur#t!ji p!rraida, v!c, glab!, apstr!d!un izmanto J$su atrasan!s vietas datus, un at'aujat veikt min#t!s darb"bas. atsaukt so at'auju, p!rst!jot lietot pakalpojumus, kuros izmanto atrasan!s vietas datus, vai sav!iPhone atsl#dzot atrasan!s vietas pakalpojumu iestat"jumus. Min#to pakalpojumu neizmantosana neietekm# J$su iPhone funkcijas, kur!s neizmanto atrasan!s vietas datus. Ar iPhone izmantojot treso pusu lietojumprogrammas vai pakalpojumus, kuriem tiek izmantoti vai sniegti atrasan!s vietas dati, uz Jums attiecas so treso pusu noteikumi un priv!tuma politika par atrasan!s vietas datu izmantosanu treso pusu lietojumprogramm!s vai pakalpojumos, un Jums b$tu j!iepaz"stas ar min#tajiem noteikumiem un priv!tuma politiku. [. . . ] Garantijas servisa ietvaros Apple var instal#t t!dus sist#mas programmat$ras atjaunin!jumus, kuri liedz aparat$rai atgriezties pie vec!kas sist#mas programmat$ras versijas. Sist#mas programmat$ras atjaunin!sanas rezult!t!instal#t!s treso pusu lietojumprogrammas k'$st nesader"gas ar aparat$ru vai nedarbojas. programmat$ra, dati un paroles Jums b$s no jauna j!instal# vai j!uzst!da pasam. [. . . ]

NOTEIKUMI APPLE IPHONE 3G LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un APPLE IPHONE 3G lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag