Lietošanas pamācība APPLE IPHONE 3G INFORMATION GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju APPLE IPHONE 3G lietošanas pamācībām. Ceram, ka APPLE IPHONE 3G lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt APPLE IPHONE 3G lietošanas pamācību.


APPLE IPHONE 3G INFORMATION GUIDE: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (401 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   APPLE IPHONE 3G QUICK GUIDE (4179 ko)
   APPLE IPHONE 3G (15499 ko)
   APPLE IPHONE 3G START HERE (5039 ko)
   APPLE IPHONE 3G INFORMATION GUIDE (298 ko)
   APPLE IPHONE 3G ANNEXE 468 START HERE (1088 ko)
   APPLE IPHONE 3G ANNEXE 865 INFORMATION GUIDE (1167 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata APPLE IPHONE 3GINFORMATION GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] svar!gas produkta inform"cijas rokasgr"mat" ir ietverta inform!cija par produkta dros"bu, lietosanu, atbr"vosanos no t!ar" atbildes uz citiem vides aizsardz"bai velt"tiem jaut!jumiem mekl#jiet iPhone lietosanas pam"c!b" vietn#: support. apple. com/lv_LV/manuals/iphone. ± Pirms izmantojat iPhone, izlasiet visu t!l!k sniegto dros"bas inform!ciju un lietosanas nor!d"jumus, lai izvair"tos no traumas. Detaliz#tus lietosanas nor!d"jumus skatiet iPhone lietot"ja pam"c!b" sav!iPhone t!lrun", apmekl#jot help. apple. com/iphone vai lietojot Safari gr!matz"mi iPhone User Guide. [. . . ] ir iek'auti visi autorties"bu un patentu pazi%ojumi, kas ir ietverti ori&in!l!. c) J$s nedr"kstat pasi un nedr"kstat rad"t iesp#ju citiem kop#t (iz%emot saj!at'autos gad"jumus) iPhone programmat$ru vai k!du t!s da'u, dekompil#t to, veikt t!s reverso inzenieriju, demont#t to, m#&in!t ieg$t t!s pirmkodu, atsifr#t to, main"t to vai rad"t atvasin!tus iPhone programmat$ras produktus vai iPhone programmat$ras nodrosin!tos pakalpojumus (iz%emot gad"jumus, kad k!ds no min#tajiem ierobezojumiem ir aizliegts attiec"gajos normat"vajos aktos vai kad min#t!s darb"bas ir at'autas licenc#sanas noteikumos, kuri attiecas uz iPhone programmat$r!pirmkoda komponentiem), un J$s piekr"tat neveikt min#t!s darb"bas. Daz!s jurisdikcij!s ir pretlikum"gi izgatavot digit!lu kopiju, ja ieprieks nav sa%emta ties"bu tur#t!ja at'auja. tiek kop#ti tikai t!di materi!li, uz kuriem neattiecas autorties"bas, materi!li, kuru autorties"bas pieder Jums, vai materi!li, kurus Jums ir neform!li vai juridiski at'auts kop#t. e) J$s piekr"tat izmantot iPhone programmat$ru un pakalpojumus (k!vai iPhone programmat$ras un pakalpojumu lejupiel!des vai izmantosanas valst" vai re&ion!. J$s nedr"kstat iznom!t, patapin!t, p!rdot vai izplat"t iPhone programmat$ru vai izdot t!s apakslicenci. Tom#r J$s varat visas savas iPhone programmat$ras licences ties"bas vienu reizi gal"gi nodot citai personai reiz# ar sava iPhone "pasumties"bu nodosanu ar nosac"jumu, 14 ka: a) tiek nodots J$su iPhone un visa iPhone programmat$ra, tostarp visi t!s komponenti, ori&in!lie nes#ji, druk!tie materi!li un s" licence, b) pie Jums nepaliek neviena iPhone programmat$ras pilna vai da'#ja kopija, ieskaitot dator!vai cit!s atmi%as ier"c#s saglab!tas kopijas, un c) persona, kura sa%em iPhone programmat$ru, izlasa s"s licences noteikumus un piekr"t tiem. meitas uz%#mumi vai a&enti var v!kt, glab!t, apstr!d!t un izmantot diagnostikas, tehnisko un ar to saist"tu inform!ciju, cita starp!inform!ciju par J$su iPhone, datoru, sist#mas programmat$ru, lietojumprogramm!m, perif#rijas ier"c#m u. c. So inform!ciju periodiski v!c, lai atvieglotu ar iPhone programmat$ru saist"to programmas atjaunin!jumu, produkta atbalsta un citu pakalpojumu (ja t!di ir) sniegsanu Jums un lai p!rbaud"tu s"s licences noteikumu iev#rosanu. Apple so inform!ciju var izmantot, lai uzlabotu m$su produktus vai nodrosin!tu Jums pakalpojumus vai tehnolo&ijas, ja vien s" inform!cija ir t!d!partneri un licences tur#t!ji var ar J$su iPhone pal"dz"bu sniegt atsevis(us pakalpojumus, kuros izmanto atrasan!s vietas datus. partneri un licences tur#t!ji var p!rraid"t, iev!kt, glab!t, apstr!d!t un izmantot J$su atrasan!s vietas datus, ieskaitot J$su iPhone &eogr!fisko atrasan!s vietu re!llaik!. partneri un licences tur#t!ji var tos izmantot, lai sniegtu produktus un pakalpojumus, kuros izmanto atrasan!s vietas datus. Ar iPhone pal"dz"bu lietojot pakalpojumus, kuros izmanto atrasan!s vietas datus, J$s piekr"tat, ka, lai nodrosin!tu Jums sos produktus un pakalpojumus, Apple un t!un izmanto J$su atrasan!s vietas datus, un at'aujat veikt min#t!s darb"bas. atsaukt so at'auju, p!rst!jot lietot pakalpojumus, kuros izmanto atrasan!s vietas datus, vai sav!Min#to pakalpojumu neizmantosana neietekm# J$su iPhone funkcijas, kur!s neizmanto atrasan!s vietas datus. [. . . ] Iev#rojot piem#rojamos normat"vos aktus, Apple var pras"t, lai pirms garantijas pakalpojumu sa%emsanas J$s uzr!d"tu pirkumu apliecinosus dokumentus un/vai izpild"tu re&istr!cijas pras"bas. ar Apple klientu priv!tuma politiku, ar kuru var iepaz"ties adres#, kura nor!d"ta garantijas beig!s iek'autaj!ir iesp#jams saglab!t programmat$ru, datus un citu inform!ciju, Jums j!sarg!J$su pien!kums ir izgatavot atsevis(u satura rezerves kopiju un deaktiviz#t dros"bas paroles, ja t!das ir. [. . . ]

NOTEIKUMI APPLE IPHONE 3G LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un APPLE IPHONE 3G lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag