Lietošanas pamācība APPLE IPHONE 3GS INFORMATION GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju APPLE IPHONE 3GS lietošanas pamācībām. Ceram, ka APPLE IPHONE 3GS lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt APPLE IPHONE 3GS lietošanas pamācību.


APPLE IPHONE 3GS INFORMATION GUIDE: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1124 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   APPLE IPHONE 3GS QUICK GUIDE (4860 ko)
   APPLE IPHONE 3GS START HERE (4656 ko)
   APPLE IPHONE 3GS INFORMATION GUIDE (541 ko)
   APPLE IPHONE 3GS ANNEXE 216 INFORMATION GUIDE (988 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata APPLE IPHONE 3GSINFORMATION GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Svargas produkta informcijas rokasgrmata Saj Svargas produkta informcijas rokasgrmat ir ietverta informcija par produkta drosbu, lietosanu un ierobezojumiem, informcija par programmatras licenci, k ar iPhone garantijas informcija. Mekljiet informciju par tlrua prstrdi, atbrvosanos no t un citiem ar apkrtjo vidi saisttiem jautjumiem iPhone lietosanas pamcb, kas pieejama vietn: support. apple. com/lv_LV/manuals/iphone ± Lai izvairtos no traumas, pirms iPhone izmantosanas izlasiet visus lietosanas nordjumus un tlk sniegto drosbas informciju. Detaliztus lietosanas nordjumus skatiet iPhone lietosanas pamcb sav iPhone tlrun, apmekljot help. apple. com/ iphone vai lietojot Safari grmatzmi iPhone User Guide. Lai iegtu iPhone lietosanas pamcbas un ss Svargas produkta informcijas rokasgrmatas jaunks versijas, ko var lejupieldt, apmekljiet: support. apple. com/lv_LV/manuals/iphone Svarga informcija par drosbu un lietosanu BRDINJUMS. [. . . ] (c) Js nedrkstat pasi un nedrkstat radt iespju citiem kopt (izemot saj licenc ties veid atautos gadjumus) iPhone programmatru vai kdu ts dau, dekompilt to, veikt ts reverso inzenieriju, demontt to, mint iegt ts pirmkodu, atsifrt to, maint to vai radt atvasintus iPhone programmatras produktus vai iPhone programmatras nodrosintos pakalpojumus (izemot gadjumus, kad kds no mintajiem ierobezojumiem ir aizliegts attiecgajos normatvajos aktos vai kad mints darbbas ir atautas licencsanas noteikumos, kuri attiecas uz iPhone programmatr iekautajiem atklt pirmkoda komponentiem), un Js piekrtat neveikt mints darbbas. Jebkurs minjums veikt mints darbbas ir Apple un t licences devju iPhone programmatras tiesbu prkpums. Dazs jurisdikcijs ir pretlikumgi izgatavot digitlu kopiju, ja ieprieks nav saemta tiesbu turtja atauja. iPhone programmatru var izmantot materilu kopsanai, ja vien sd gadjum tiek kopti tikai tdi materili, uz kuriem neattiecas autortiesbas, materili, kuru autortiesbas pieder Jums, vai materili, kurus Jums ir neformli vai juridiski atauts kopt. (e) Js piekrtat izmantot iPhone programmatru un pakalpojumus (k noteikts 5. punkt zemk) atbilstosi visiem normatvajiem aktiem, cita starp piemrojamajiem normatvajiem aktiem jsu rezidjosaj valst vai reion vai iPhone programmatras un pakalpojumu lejupieldes vai izmantosanas valst vai reion. Js nedrkstat iznomt, patapint, prdot vai izplatt iPhone programmatru vai izdot ts apakslicenci. Tomr Js varat visas savas iPhone programmatras licences tiesbas vienu reizi galgi nodot citai personai reiz ar sava iPhone pasumtiesbu nodosanu ar nosacjumu, ka: a) tiek nodots Jsu iPhone un visa iPhone programmatra, tostarp visi ts komponenti, oriinlie nesji, druktie materili un s licence, b) pie Jums nepaliek neviena iPhone programmatras pilna vai daja kopija, ieskaitot dator vai cits atmias iercs saglabtas kopijas, un c) persona, kura saem iPhone programmatru, izlasa ss licences noteikumus un piekrt tiem. 4. Js piekrtat, ka Apple un t meitas uzmumi vai aenti var vkt, glabt, apstrdt un izmantot diagnostikas, tehnisko, lietojuma un ar to saisttu informciju, cita starp informciju par Jsu iPhone, datoru, sistmas programmatru, lietojumprogrammm, perifrijas iercm u. c. So informciju periodiski vc, lai atvieglotu ar iPhone programmatru saistto programmas atjauninjumu, produkta atbalsta un citu pakalpojumu (ja tdi ir) sniegsanu Jums un lai prbaudtu ss licences noteikumu ievrosanu. Apple so informciju var izmantot, lai uzlabotu msu produktus vai nodrosintu Jums pakalpojumus vai tehnoloijas, ja vien s informcija tiek vkta anonmi td form, kas Js persongi neidentific. Apple un t partneri un licences turtji var ar Jsu iPhone paldzbu sniegt atsevisus pakalpojumus, kuros izmanto atrasans vietas datus. Lai nodrosintu un uzlabotu sos pakalpojumus, ja tdi tiek piedvti, Apple un t partneri un licences turtji var prraidt, ievkt, glabt, apstrdt un izmantot Jsu atrasans vietas datus, ieskaitot Jsu iPhone eogrfisko atrasans vietu rellaik un atrasans vietu meklsanas vaicjumus. Apple ievktie atrasans vietas dati un vaicjumi tiek vkti td veid, ka tie Js persongi neidentific, un Apple un t partneri un licences turtji var tos izmantot, lai sniegtu un uzlabotu produktus un pakalpojumus, kuros izmanto atrasans vietas datus. Ar iPhone paldzbu lietojot pakalpojumus, kuros izmanto atrasans vietas datus, Js piekrtat, ka, lai nodrosintu Jums sos produktus un pakalpojumus un uzlabotu tos, Apple un t partneri un licences turtji prraida, vc, glab, apstrd un izmanto Jsu atrasans vietas datus un vaicjumus, un ataujat veikt mints darbbas. Js varat jebkur laik atsaukt so atauju, sav iPhone atverot atrasans vietas pakalpojumu iestatjumus un izsldzot globlo atrasans vietas pakalpojumu iestatjumu vai atsevisi izsldzot atrasans vietas iestatjumus katr programm, kas lieto atrasans vietas datus. Minto atrasans vietas pakalpojumu neizmantosana neietekm Jsu iPhone funkcijas, kurs neizmanto atrasans vietas datus. Ar iPhone izmantojot treso pusu lietojumprogrammas vai pakalpojumus, kuriem tiek izmantoti vai sniegti atrasans vietas dati, uz Jums attiecas so treso pusu noteikumi un privtuma politika par atrasans vietas datu izmantosanu treso pusu lietojumprogramms vai pakalpojumos, un Jums btu jiepazstas ar mintajiem noteikumiem un privtuma politiku. Ja sav iPhone nevlaties saemt saistts reklmas, varat nepiedalties, sav iPhone dodoties uz so saiti: http://oo. apple. com. Ja nepiedalsities, turpinsit saemt tdu pasu mobilo reklmu daudzumu, tacu ts bs neatbilstoskas, jo ts nebs piesaisttas Jsu interesm. Js, iespjams, joprojm redzsit reklmas, kuras bs piesaisttas saturam vai citai personiski neidentificjosai informcijai, tmeka lap vai programm. S nepiedalsans attiecas tikai uz Apple reklmas pakalpojumiem un neietekm interesm piesaisttu reklmu no citiem reklmu tkliem. [. . . ] Ievrojot piemrojamos normatvos aktus, Apple var prast, lai pirms garantijas pakalpojumu saemsanas Js uzrdtu pirkumu apliecinosus dokumentus un/vai izpildtu reistrcijas prasbas. Plasku informciju par siem un citiem jautjumiem saistb ar garantijas servisu varat iegt pievienotaj dokumentcij. Klientu datus Apple glab un izmanto saska ar Apple klientu privtuma politiku, ar kuru var iepazties adres, kura nordta garantijas beigs iekautaj tabul. Ja Jsu produkt ir iesjams saglabt programmatru, datus un citu informciju, Jums jsarg t saturs pret iespjamiem darbbas traucjumiem. [. . . ]

NOTEIKUMI APPLE IPHONE 3GS LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un APPLE IPHONE 3GS lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag