Lietošanas pamācība APPLE IPHONE 4 INFORMATION GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju APPLE IPHONE 4 lietošanas pamācībām. Ceram, ka APPLE IPHONE 4 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt APPLE IPHONE 4 lietošanas pamācību.


APPLE IPHONE 4 INFORMATION GUIDE: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1018 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   APPLE IPHONE 4 QUICK GUIDE (2517 ko)
   APPLE IPHONE 4 START HERE (4104 ko)
   APPLE IPHONE 4 INFORMATION GUIDE (1081 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata APPLE IPHONE 4INFORMATION GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] iPhone 4 Svargas produkta informcijas rokasgrmata Saj Svargas produkta informcijas rokasgrmat ir ietverta informcija par produkta drosbu, lietosanu un ierobezojumiem, informcija par programmatras licenci, k ar iPhone garantijas informcija. Mekljiet informciju par tlrua prstrdi, atbrvosanos no t un citiem ar apkrtjo vidi saisttiem jautjumiem iPhone lietosanas pamcb, kas pieejama vietn: support. apple. com/lv_LV/manuals/iphone ± Lai izvairtos no traumas, pirms iPhone izmantosanas izlasiet visus lietosanas nordjumus un tlk sniegto drosbas informciju. Detaliztus lietosanas nordjumus skatiet iPhone lietosanas pamcb sav iPhone tlrun, apmekljot help. apple. Lai iegtu iPhone lietosanas pamcbas un ss Svargas produkta informcijas rokasgrmatas jaunks versijas, ko var lejupieldt, apmekljiet: support. apple. com/lv_LV/manuals/iphone Svarga informcija par drosbu un lietosanu BRDINJUMS. [. . . ] punkt zemk) atbilstosi visiem normatvajiem aktiem, cita starp piemrojamajiem normatvajiem aktiem jsu rezidjosaj valst vai reion vai iPhone programmatras un pakalpojumu lejupieldes vai izmantosanas valst vai reion. Js nedrkstat iznomt, patapint, prdot vai izplatt iPhone programmatru vai izdot ts apakslicenci. Tomr Js varat visas savas iPhone programmatras licences tiesbas vienu reizi galgi nodot citai personai reiz ar sava iPhone pasumtiesbu nodosanu ar nosacjumu, ka: a) tiek nodots Jsu iPhone un visa iPhone programmatra, tostarp visi ts komponenti, oriinlie nesji, druktie materili un s licence, b) pie Jums nepaliek neviena iPhone programmatras pilna vai daja kopija, ieskaitot dator vai cits atmias iercs saglabtas kopijas, un c) persona, kura saem iPhone programmatru, izlasa ss licences noteikumus un piekrt tiem. Js piekrtat, ka Apple un t meitas uzmumi vai aenti var vkt, glabt, apstrdt un izmantot diagnostikas, tehnisko, lietojuma un ar to saisttu informciju, cita starp informciju par Jsu iPhone, datoru, sistmas programmatru, lietojumprogrammm, perifrijas iercm u. c. So informciju periodiski vc, lai atvieglotu ar iPhone programmatru saistto programmas atjauninjumu, produkta atbalsta un citu pakalpojumu (ja tdi ir) sniegsanu Jums un lai prbaudtu ss licences noteikumu ievrosanu. Apple so informciju var izmantot, lai uzlabotu msu produktus vai nodrosintu Jums pakalpojumus vai tehnoloijas, ja vien s informcija tiek vkta anonmi td form, kas Js persongi neidentific. Apple un t partneri un licences turtji var ar Jsu iPhone paldzbu sniegt atsevisus pakalpojumus, kuros izmanto atrasans vietas datus. Lai nodrosintu un uzlabotu sos pakalpojumus, ja tdi tiek piedvti, Apple un t partneri un licences turtji var prraidt, ievkt, glabt, apstrdt un izmantot Jsu atrasans vietas datus, ieskaitot Jsu iPhone eogrfisko atrasans vietu rellaik un atrasans vietu meklsanas vaicjumus. Apple ievktie atrasans vietas dati un vaicjumi tiek vkti td veid, ka tie Js persongi neidentific, un Apple un t partneri un licences turtji var tos izmantot, lai sniegtu un uzlabotu produktus un pakalpojumus, kuros izmanto atrasans vietas datus. Ar iPhone paldzbu lietojot pakalpojumus, kuros izmanto atrasans vietas datus, Js piekrtat, ka, lai nodrosintu Jums sos produktus un pakalpojumus un uzlabotu tos, Apple un t partneri un licences turtji prraida, vc, glab, apstrd un izmanto Jsu atrasans vietas datus un vaicjumus, un ataujat veikt mints darbbas. Js varat jebkur laik atsaukt so atauju, sav iPhone atverot atrasans vietas pakalpojumu iestatjumus un izsldzot globlo atrasans vietas pakalpojumu iestatjumu vai atsevisi izsldzot atrasans vietas iestatjumus katr programm, kas lieto atrasans vietas datus. Minto atrasans vietas pakalpojumu neizmantosana neietekm Jsu iPhone funkcijas, kurs neizmanto atrasans vietas datus. Ar iPhone izmantojot treso pusu lietojumprogrammas vai pakalpojumus, kuriem tiek izmantoti vai sniegti atrasans vietas dati, uz Jums attiecas so treso pusu noteikumi un privtuma politika par atrasans vietas datu izmantosanu treso pusu lietojumprogramms vai pakalpojumos, un Jums btu jiepazstas ar mintajiem noteikumiem un privtuma politiku. iPhone programmatras videozvana funkcijai FaceTime (, , FaceTime") nepieciesama interneta piekuve, un t var nebt pieejama viss valsts un reionos. Lietojot FaceTime, Js apliecint, ka piekrtat sadaai 2(e) ieprieks un saprotat, ka FaceTime videozvana laik Jsu iPhone tlrua numurs tiks pardts otrai pusei ar tad, ja Jums ir blots numurs. Lietojot iPhone programmatru, Js piekrtat, ka Apple var izmantot un uzturt Jsu iPhone tlrua numuru k uniklu konta identifikatoru ar mri nodrosint un uzlabot FaceTime funkciju. FaceTime funkciju var izslgt, sav iPhone atverot FaceTime iestatjumu un izsldzot to vai atverot iPhone ierobezojumu iestatjumu un iespjojot FaceTime ierobezojumu. (d) Interesm piesaistta reklma. Ja sav iPhone nevlaties saemt saistts reklmas, varat nepiedalties, sav iPhone dodoties uz so saiti: http:// oo. apple. com. Ja nepiedalsities, turpinsit saemt tdu pasu mobilo reklmu daudzumu, tacu ts bs neatbilstoskas, jo ts nebs piesaisttas Jsu interesm. Js, iespjams, joprojm redzsit reklmas, kuras bs piesaisttas saturam vai citai personiski neidentificjosai informcijai, tmeka lap vai programm. S nepiedalsans attiecas tikai uz Apple reklmas pakalpojumiem un neietekm interesm piesaisttu reklmu no citiem reklmu tkliem. Ar Jsu informciju vienmr rkojas atbilstosi Apple privtuma politikai, kas saj Licenc ir iekauta k saite un kuru var apskatt seit: www. apple. [. . . ] Klientu datus Apple glab un izmanto saska ar Apple klientu privtuma politiku, ar kuru var iepazties vietn www. apple. com/legal/warranty/privacy. Ja Jsu produkt ir iespjams saglabt programmatru, datus un citu informciju, Jums jsarg t saturs pret iespjamiem darbbas traucjumiem. Pirms produkta nodosanas garantijas servis Jsu pienkums ir izgatavot atsevisu satura rezerves kopiju, izdzst visu personisko informciju un datus, ko vlaties aizsargt, un deaktivizt drosbas paroles, ja tdas ir. VEICOT GARANTIJAS SERVISU, JSU PRODUKTA SATURS TIKS IZDZSTS UN ATMIAS IERCES TIKS REFORMATTAS. [. . . ]

NOTEIKUMI APPLE IPHONE 4 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un APPLE IPHONE 4 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag