Lietošanas pamācība ASUS MY CINEMA-PE9400COMBO

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju ASUS MY CINEMA-PE9400COMBO lietošanas pamācībām. Ceram, ka ASUS MY CINEMA-PE9400COMBO lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt ASUS MY CINEMA-PE9400COMBO lietošanas pamācību.


ASUS MY CINEMA-PE9400COMBO : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (3638 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   ASUS MY CINEMA-PE9400COMBO MY CINEMA SERIES USER’S MANUAL(ENGLISH) (2195 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata ASUS MY CINEMA-PE9400COMBO

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] ( Lai vartu turpint uzlabot savu izstrdjumu kvalitti, , , Olympus" saglab tiesbas atjaunint vai izmaint saj rokasgrmat iekauto informciju. ( Displeja un fotokameras ilustrcijas, kas attlotas saj lietosanas rokasgrmat, tika veidotas izstrdes posmos un var atsirties no esos izstrdjuma. Saturs tras lietosanas uzsksanas norde 3. lpp. Prbaudiet fotokameras taustiu funkcijas, sekojot nordjumiem attlos. Izvlnes darbbas 21. lpp. Iepazstieties ar izvlnm, kurs notiek funkciju vadba un tiek veikti galveno darbbu iestatjumi. Attlu druksana 41. [. . . ] · Nevar garantt darbbu, ja izmanto pievienotu USB vai IEEE 1394 (FireWire) portu. · Lai instaltu programmatru, piesakieties sistm k lietotjs ar administratora tiesbm. · Ja strdjat ar Macintosh, pirms veicat turpmk aprakstts darbbas, noteikti atvienojiet datu nesju (prvelciet un nometiet uz atkritumu kastes ikonas). Ja tas netiek ievrots, var pasliktinties datora darbbas stabilitte, un, lai to atjaunotu, dators, iespjams, bs jprstart. 46 LV · Atvienojiet fotokameru un datoru savienojoso kabeli. · Atveriet fotokameras akumulatora / atmias kartes nodaljuma vciu. Informciju par to, k instalt programmatru ASUS Master, skatiet CD-ROM kompaktdisk iekauto instalsanas pamcbu. Fotokameras pieslgsana datoram 1 Prliecinieties, ka fotokamera ir izslgta. · Displejs ir izslgts. · Objektva vcis ir noslgts. 2 Displejs Savienojiet fotokameras daudzfunkcionlo kontaktligzdu ar datora USB pieslgvietu, izmantojot komplekt esoso USB kabeli. · Lai atrastu, kur atrodas datora USB pieslgvieta, skatiet datora lietosanas rokasgrmatu. · Iesldzas displejs, un taj pards USB savienojuma izvlnes ekrns. Pieslgvietas vcis , , ASUS Master" lietosana 3 Daudzfunkcionla kontaktligzda Izvlieties [PC] un nospiediet o. USB PC EASY PRINT CUSTOM PRINT EXIT 4 SET OK Dators atpazst fotokameru. · Windows Kad fotokamera tiek pieslgta datoram pirmo reizi, dators mina to atpazt. Dators atpazst fotokameru k , , Removable Disk" (prvietojams disks). · Macintosh Standartprogramma digitlo attlu prvaldbai ir , , iPhoto" programmatra. Kad pirmo reizi datoram piesldzat digitlo kameru, automtiski tiek palaista lietojumprogramma , , iPhoto", tpc aizveriet to un startjiet programmu , , ASUS Master". Piezme · Kad fotokamera ir pieslgta datoram, ts vadbas pogas tiek atspjotas. · Fotokameru piesldzot datoram ar USB centrmezglu, var rasties darbbas traucjumi. Ja fotokamera netiek darbinta 15 mintes, t automtiski izsldzas (objektva vcis nosldzas un displejs izsldzas). Rezmu skala ir iestatta uz q vai P · Tas ir aplkosanas rezms, lai aplkotu attlus displej. Rezmu skala ir g pozcij · Fotografsanas rokasgrmatas pardsanas laik nevar uzemt attlus. Pc vlam efekta iestatsanas foto ceved, fotografjiet vai uzstdiet citu rezmu, nevis g fotografsanu. Zibspuldze tiek ldta · Pirms fotografsanas nogaidiet, ldz # (zibspuldzes uzldes) indikators prstj mirgot. Nav iestatts datums un laiks Kops iegdes laika fotokamera lietota vienos un tajos pasos apstkos · Fotokamerai nav iestatts datums un laiks ts iegdes brd. lpp. ) Akumulators ir izemts no fotokameras · Datuma un laika iestatjums atgriezas pie rpncas noklustiem iestatjumiem, ja fotokamera bez akumulatora tiek atstta apmram 1 dienu. Turklt datuma un laika iestatjumi tiek atcelti trk, ja akumulators atradsies fotokamer prk su brdi. Pirms svargu uzmumu izdarsanas prliecinieties, ka datums un laiks ir iestatts pareizi. Fotokameras labka iepazsana 50 LV Fotografsanas padomi Asuma iestatsana fotografjamajam objektam Atkarb no fotografjam objekta ir vairki veidi, k iestatt asumu. Ja objekts neatrodas kadra centr · Novietojiet fotografjamo objektu kadra centr, nofiksjiet asumu fotografjamajam objektam un tad pavrsiet fotokameru t, lai iegtu vlamo kompozciju. lpp. ) Fotografjamais objekts tri kustas · Iestatiet asumu, pavrsot fotokameru pret kdu punktu, kas atrodas apmram td pat attlum k vlamais fotografjamais objekts un nofiksjiet asumu (piespiezot sldzi ldz pusei). [. . . ] 27 Autofokuss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 17 AV kabelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 39 B BACKUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 BEEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

NOTEIKUMI ASUS MY CINEMA-PE9400COMBO LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un ASUS MY CINEMA-PE9400COMBO lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag