Lietošanas pamācība ASUS MY CINEMA-PHC3-100

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju ASUS MY CINEMA-PHC3-100 lietošanas pamācībām. Ceram, ka ASUS MY CINEMA-PHC3-100 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt ASUS MY CINEMA-PHC3-100 lietošanas pamācību.


ASUS MY CINEMA-PHC3-100 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (3638 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   ASUS MY CINEMA-PHC3-100 MY CINEMA SERIES USER’S MANUAL(ENGLISH) (2195 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata ASUS MY CINEMA-PHC3-100

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] ( Lai vartu turpint uzlabot savu izstrdjumu kvalitti, , , Olympus" saglab tiesbas atjaunint vai izmaint saj rokasgrmat iekauto informciju. ( Displeja un fotokameras ilustrcijas, kas attlotas saj lietosanas rokasgrmat, tika veidotas izstrdes posmos un var atsirties no esos izstrdjuma. Ja citdi nav nordts, so attlu paskaidrojums attiecas uz µ1020. Saturs tras lietosanas uzsksanas norde 3. lpp. Prbaudiet fotokameras taustiu funkcijas, sekojot nordjumiem attlos. Izvlnes darbbas 20. [. . . ] Kad izvlts rezms [SINGLE PRINT] vai [MORE], tiek izdrukta viena vai vairkas kopijas. Iestata izdruku skaitu un datus, kurus vlaties izdrukt uz izvlt attla. SINGLE PRINT MORE Izdruku skaita un druksanas datu iestatsana PRINT INFO <x 1 WITHOUT WITHOUT <x DATE FILE NAME P Izdruku skaita iestatsana. Ar bulttaustiiem un tlummaias taustiu pielgojiet apgriesanas izmrus un stvokli un pc tam nospiediet e. Tiek izdrukts apgrieztais attls. PRINT DATE ( P FILE NAME ( EXIT MENU SET OK 4 Izvlieties [PRINT] (drukt) un nospiediet e. · Tiek uzskta druksana. · Kad [OPTION SET] ir izvlts rezm [ALL PRINT], displej pards [PRINT INFO] izvlne. · Kad druksana ir beigusies, ekrn pards [PRINT MODE SELECT] izvlne. PRINT CANCEL BACK MENU SET OK Druksanas atcelsana PRINT Attlu druksana TRANSFERRING CANCEL OK CONTINUE CANCEL Izvlieties [CANCEL] un nospiediet e. SET OK Nospiediet e. Ekrns datu prstsanas laik 5 6 [PRINT MODE SELECT] (druksanas rezma izvle) ekrn nospiediet m. · Displej pards paziojums. PRINT MODE SELECT PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX PRINT ORDER Atvienojiet USB kabeli. EXIT MENU SET OK 42 LV Druksanas iestatjumi (DPOF) Rezervsana druksanai auj ldz ar atmias kart saglabtajiem attliem saglabt ar informciju par to druksanu (izdruku skaits un datuma / laika informcija). Izmantojot rezervsanu druksanai, attlus vienkrsi var izdrukt gan mjs, izmantojot ar DPOF standartu sadergu printeri, gan fotodarbnc, kura piedv DPOF pakalpojumus. DPOF ir standarta formts, kuru izmanto, lai ieraksttu automtiskas druksanas informciju no digitlajm fotokamerm. · Tikai attli, kas ir saglabti atmias kart, var tikt rezervti druksanai. Ievietojiet atmias karti ar saglabtajiem attliem fotokamer un tad veiciet rezervsanu druksanai. · Ar so fotokameru nav iespjams izmaint DPOF rezervsanas informciju, ja t ir iestatta ar kdu citu ierci. · , , Macintosh" Standartprogramma digitlo attlu prvaldbai ir , , iPhoto" programmatra. Kad pirmo reizi datoram piesldzat digitlo kameru, automtiski tiek palaista lietojumprogramma , , iPhoto", tpc aizveriet to un startjiet programmu , , ASUS Master". Piezme · Kad fotokamera ir pieslgta datoram, ts vadbas pogas tiek atspjotas. · Fotokameru piesldzot datoram ar USB centrmezglu, var rasties darbbas traucjumi. Sd gadjum nelietojiet USB centrmezglu, bet pievienojiet fotokameru tiesi datoram. sol ir izvlts [PC], ir nospiests 3 un ir izvlts [MTP]. 46 LV , , ASUS Master" programmatras startsana , , Windows" 1 1 Veiciet dubultkliksi uz , , ASUS Master 2" ikonas darbvirsmas. , kas atrodas uz , , Macintosh" Veiciet dubultkliksi uz , , ASUS Master 2" ikonas , , ASUS Master 2" programmatras map. , kas atrodas · Ekrn pards prlkosanas logs. · Kad , , ASUS Master" palaiz pirmo reizi pc instalsanas, pirms prlkosanas loga pards , , ASUS Master" skotnjo iestatjumu ekrns un lietotja reistrcijas ekrns. Sekojiet nordjumiem, kas pards ekrn. Fotokamer saglabto attlu aplkosana dator Attlu prstsana uz datoru un saglabsana , , ASUS Master" lietosana 1 Prlkosanas log nospiediet , , Transfer Images" (prstt attlus) un pc tam nospiediet , , From Camera" (no fotokameras) . · Pards logs, kur ir redzami visi attli, ko var prstt no fotokameras. 2 3 4 Izvlieties , , New Album" (jauns albums) un ievadiet albuma nosaukumu. Izvlieties attlu failus un nokliksiniet uz , , Transfer Images" (prstt attlus). · Pc tam pards logs, kas norda, ka prstsana ir pabeigta. Nokliksiniet uz , , Browse images now" (tagad prlkojiet attlus). · Uz datoru prsttie attli tiek pardti prlkosanas log. Fotokameras atvienosana 1 Prliecinieties, ka atmias kartes pieejas indikators prstjis mirgot. Atmias kartes pieejas indikators LV 47 2 Lai atvienotu USB vadu, veiciet sdus prieksdarbus. , , Windows" 1 Nokliksiniet uz ikonas , , Unplug or Eject Hardware" (aparatras atslgsana vai atvienosana), kas atrodas sistmas josl. 3 Kad pards paziojums, ka aparatra ir sagatavota atvienosanai, nokliksiniet uz , , OK". , , Macintosh" 1 Atkritumu kastes ikona nomains uz atvienosanas ikonu, kad ikona , , Untitled" (nenosaukta) vai , , NO_NAME" (bez nosaukuma) tiek vilka pa darbvirsmu. Prvelciet un nometiet to uz atvienosanas ikonas. 3 Atvienojiet USB kabeli no fotokameras. Piezme · , , Windows": Nokliksinot uz , , Unplug or Eject Hardware" (aparatras atslgsana vai atvienosana) ikonas, ekrn var pardties brdinjuma paziojums. Prliecinieties, ka nenotiek attlu datu prstsana no fotokameras uz datoru un ka visas lietojumprogrammas ir aizvrtas. [. . . ] Standarta spriegums Standarta jauda Akumulatora darbmzs Darba vide Temperatra : Litija jonu akumulators LI-50BA / LI-50BB : DC 3, 7 V : 925 mAh : Aptuveni 300 pilnas uzldes (atkarb no lietosanas) : 0 °C ldz 40 °C (uzldes laik) / ­10 °C ldz 60 °C (darbb) / ­10 °C ldz 35 °C (glabsanai) : 34, 4 x 40, 0 x 7, 0 mm : Aptuveni 20 g Izmri Svars Akumulatoru ldtjs (LI-50C) Modea nr. Strvas prasbas Jauda Uzldes laiks Darba vide Temperatra Izmri Svars LI-50CAA / LI-50CAB / LI-50CBA / LI-50CBB : AC 100 ldz 240 V (50 ldz 60 Hz) : DC 4, 2 V, 700 mA : Apm. 2 stundas : 0 °C ldz 40 °C (lietojot) / ­20 °C ldz 60 °C (glabsanai) : 62, 0 x 23, 8 x 90, 0 mm : Aptuveni 70 g Konstrukcija un tehniskie rdtji var tikt mainti bez ieprieksja paziojuma. Pielikums LV 71 FOTOKAMERAS SHMA Fotokamera Automtisk laika sldza indikators (17. lpp. ) Statva ligzda 72 LV Displeja simboli un ikonas ( Fotografsanas rezms 1 P 24 23 22 21 20 19 ISO 1600 2 3 4 56 AFL 7 8 9 10 11 12 13 14 24 21 20 19 1 23 4 5 7 10 11 12 13 14 10M VGA +2. 0 1/30 F3. 5 IN 4 15 +2. 0 IN 00:34 18 17 16 15 18 16 15 Lpp. [. . . ]

NOTEIKUMI ASUS MY CINEMA-PHC3-100 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un ASUS MY CINEMA-PHC3-100 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag