Lietošanas pamācība ASUS MY CINEMA-PS2-100

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju ASUS MY CINEMA-PS2-100 lietošanas pamācībām. Ceram, ka ASUS MY CINEMA-PS2-100 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt ASUS MY CINEMA-PS2-100 lietošanas pamācību.


ASUS MY CINEMA-PS2-100 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (3638 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   ASUS MY CINEMA-PS2-100 MY CINEMA SERIES USER’S MANUAL(ENGLISH) (2195 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata ASUS MY CINEMA-PS2-100

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Tehnisk paldzba klientiem pieejama no 9:00 ldz 18:00 pc Viduseiropas laika (no pirmdienas ldz piektdienai). LIETOSANAS ROKASGRMATA Tiek apskatti fotokameras dau nosaukumi un galvens darbbas, kas jveic fotografsanai un aplkosanai. LIETOSANAS ROKASGRMATA Saturs 20. lpp. LV Pilnvarotie izplattji Latvia: ASUS Latvia SIA Vienbas gatve 87 b LV-1004 Riga Tlr. : +371 762 33 34 © 2007 Printed in Germany · OIME · 0. 26 · 10/2007 · Hab. · E0460234 Pirms skat jauns fotokameras lietosanu, ldzu, izlasiet ss rokasgrmatas sadau , , Drosbas nordjumi". Pirms svargu uzmumu izdarsanas ieteicams veikt izminjuma fotografsanu, lai iepaztos ar fotokameras darbbu. [. . . ] AF SENSITIVITY (Autofukosa jutba) Iespjams iestatt AF mra diapazonu fokussanai, kad [AF AREA] (AF zona) ir iestatta uz M. [NORMAL] Fotokamera iestata fokusu, izmantojot diapazonu, kas ir nedaudz lielks par izvlto AF mri. Kad ir izvlts iestatjums [SMALL] (Mazs), tad iestatjumu ekrns, kas paredzts zonai [AF AREA] (AF zona), prvrsas o. P SET UP (Iestatsana) Tiek izvlta skalu vai bulttaustiu darbba, izvloties AF mri. [LOOP] (Cilpa) Pc prvietosans uz AF mri vien gal notiek prvietosana uz AF mri ts pasas rindas vai kolonnas pretj gal. Tiek izvlti visi AF mri pirms prvietosanas uz AF mri pretj gal, un zona [AF AREA] (AF zona) tiek iestatta uz B. [SPIRAL] (Spirle) Pc prvietosans uz AF mri vien gal notiek prvietosana uz AF mri nkams rindas vai kolonnas pretj gal. Tiek izvlti visi AF mri pirms prvietosanas uz AF mri pretj gal, un zona [AF AREA] (AF zona) tiek iestatta uz B. piem. ) Kad notiek prvietosans no augsj kreiss puses AF mra pa labi [OFF] [LOOP] Iestatiet uz B. [SPIRAL] Iestatiet uz B. RESET LENS (Atiestatt objektvu) Kad ir nordts iestatjums [ON] (Ieslgts), ar to tiek atiestatts objektva fokuss (bezgalba) katru reizi, kad fotokamera tiek izslgta. BULB FOCUSING (Fokussana , , Bulb" rezm) Fotokameru var iestatt t, lai atautu fokusa regulsanu , , Bulb" fotografsanas laik ar manulo fokussanu MF. [ON] (Ieslgts) Ekspozcijas laik varat pagriezt fokusa gredzenu un noregult fokusu. [OFF] (Izslgts) Ekspozcijas laik fokuss ir blots. Pielgosanas izvlne 1 DIAL (Skala) b BUTTON / DIAL (Taustis / Skala) 8 Fotokameras pielgosana DIAL P Rezm P, A, S vai M galvenajai skalai un palgskalai varat piesirt citas funkcijas, kas atsiras no noklusjuma funkcijm. Varat ar prslgt galvens skalas darbbas un palgskalas darbbas uz noklusjuma darbbm. lpp. ) Lai fotograftu ar rezma , , Mans rezms" iestatjumiem, izmantojot taustiu <, izpildiet darbbas, kas apraksttas turpmk punkt , , Izpilde", un jau ieprieks iestatiet rezma , , Mans rezms" iestatjumus, kurus lietosiet. Reistrsana 1) Izvlieties [MY MODE1] (Mans rezms 1) vai [MY MODE2] (Mans rezms 2) un nospiediet d. 2) Izvlieties [SET] (Iestatt) un nospiediet taustiu i. · Pasreizjie iestatjumi tiek reistrti kamer. Informciju par funkcijm, kuras var reistrt rezm , , Mans rezms", skatiet sada , , Funkcijas, kuras var reistrt rezm , , Mans rezms" un programmjams atiestates iestatjumos" (g 142. · Lai atceltu reistrsanu, izvlieties [RESET] (Atiestatt). Izpilde 1) Izvlieties [MY MODE1] (Mans rezms 1) vai [MY MODE2] (Mans rezms 2) un nospiediet taustiu i. 2) Izvlieties [YES] (J) un nospiediet taustiu i. · Ldz ar to izvltais rezms , , Mans rezms" ir iestatts. · Kad fotografjat, nospiediet sldzi, turot nospiestu taustiu <. BUTTON TIMER (Taustia taimeris) Tiess vadbas taustis var palikt izvlts pat pc t atlaisanas. [3SEC] / [5SEC] / [8SEC] Sie taustii paliek izvlti nordto sekunzu laik. [HOLD] (Aizturt) Sis taustis paliek izvlts ldz t atkrtotai nospiesanai. 8 Fotokameras pielgosana · Pogas, kuras var iestatt ar [BUTTON TIMER] (Taustia taimeris) ISO, F, WB, #, w, MODE (Rezms), G, AF, BKT, < / Y / j A Taustiu AEL / AFL un < funkcijas varat prslgt. Kad izvlaties [ON] (Ieslgts), taustis AEL / AFL darbosies k taustis <, un taustis < darbosies k taustis AEL / AFL. · Sis iestatjums attiecas ar uz taustiu < uz papildu akumulatora turtja, kad tas ir piestiprints fotokamerai. 100 LV Pielgosanas izvlne 1 c RELEASE (Eksponsana) / j RLS PRIORITY S / RLS PRIORITY C (Eksponsanas prioritte S / Eksponsanas prioritte C) Parasti s fotokamera neatver aizslgus, kamr darbojas AF (AF) rezms vai notiek zibspuldzes uzlde. Ja vlaties atvrt aizslgus, nenogaidot ldz ss darbbas ir pabeigtas, izmantojiet zemk nordto iestatjumu. RLS PRIORITY S (Eksponsanas prioritte S) Iestata eksponsanas laika prioritti S-AF rezm g 53. [. . . ] 103 ISO-AUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Izvlne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 O Objektvs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 134 Okulra aizslgs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

NOTEIKUMI ASUS MY CINEMA-PS2-100 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un ASUS MY CINEMA-PS2-100 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag