Lietošanas pamācība ASUS MY CINEMA-U3000

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju ASUS MY CINEMA-U3000 lietošanas pamācībām. Ceram, ka ASUS MY CINEMA-U3000 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt ASUS MY CINEMA-U3000 lietošanas pamācību.


ASUS MY CINEMA-U3000 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (3638 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   ASUS MY CINEMA-U3000 (4956 ko)
   ASUS MY CINEMA-U3000 MY CINEMA SERIES USER’S MANUAL(ENGLISH) (2195 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata ASUS MY CINEMA-U3000

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Vism citm Eiropas valstm un gadjum, ja Jums neizdodas sazvant nordto numuru, ldzam izmantot sdus MAKSAS NUMURUS: +49 180 5 - 67 10 83 vai +49 40 - 237 73 48 99. Tehnisk paldzba klientiem pieejama no 9:00 ldz 18:00 pc Viduseiropas laika (no pirmdienas ldz piektdienai). LV Pilnvarotie izplattji Latvija: ASUS Latvia SIA Vienbas gatve 87 b LV - 1004 Rga Tlr. : +371 67623334 Iespiests Vcij · OIME · 11/2008 · Hab. · E0462074 Pateicamies, ka iegdjties Olympus digitlo fotokameru. Pirms skat jauns fotokameras lietosanu, ldzu, uzmangi izlasiet so lietosanas rokasgrmatu, lai iemctos ar to pareizi rkoties un nodrosintu tai ilgku kalposanas laiku. [. . . ] Atkrtoti nospiediet taustiu INFO (Informcija), ldz tiek pardta vlam informcija. Js varat ar prslgt pardto informciju, nospiezot taustiu INFO un pagriezot skalu. · Iestatjums ir saglabts un tiks pardts nkamreiz, kad tiks aktivta informcija ekrn. INFO taustis Tikai attls Vienkrsota attlosana x10 2009. 03. 16 21:56 [4032x3024, 1/8] LN 100-0015 15 Izgaismots/ nains ekrns Fotografsanas informcija x10 250 F5. 6 +2. 0 45mm ISO 100 ±1. 0 ±0. 0 WBAUTO A±0 G±0 sRGB NATURAL LN 100-0015 15 *Histogramma Ja histogrammas stabii ir augstki labaj pus, attls var bt prk gaiss. Kompensjiet ekspozciju vai fotografjiet vlreiz. 6 Aplkosanas funkcijas Histogramma* Visprja attlosana x10 x10 N SHADOW HILIGHT 15 15 Izgaismots un nains Tiek pardtas ierakstt attla par maz eksponts vai preksponts daas. nas (par maz eksponts) daas tiek rdtas zil krs. Histogrammas ekrns Ierakstto attlu gaisuma sadaljums tiek pardts histogramm (gaisuma komponentu diagramma). PADOMI Lai tri prslgtos uz biezi izmantotu ekrnu: j Js varat noslpt informcijas rdjumu visiem rezmiem, izemot , , Vienkrsota attlosana". lpp. ) 85 LV Sldrde Ar ss funkcijas paldzbu displej citu pc citas var aplkot fotogrfijas, kas saglabtas atmias kart. Attli tiek pardti viens pc otra ar 5 sekunzu intervlu, skot no pasreiz redzam attla. Varat izvlties kadru skaitu (1, 4, 9, 16, 25, 49 vai 100), kas tiek pardti sldrdes laik. 1 2 3 4 MENU [q] [m] Izmantojiet ac, lai izvltos pardto kadru skaitu. Nospiediet i, lai prtrauktu sldrdi. 2009. 03. 16 12:00 15 Izvloties [L] x Piezmes · Ja, izmantojot akumulatoru, slaidrde notiek aptuveni 30 mintes, fotokamera automtiski izslgsies. Attlu pagriesana 6 Aplkosanas funkcijas S funkcija viena kadra aplkosanas laik auj pagriezt displej redzamos attlus t, lai tie btu vrsti vertikli. Tas ir lietdergi, ja jfotograf ar fotokameru, kas tiek turta vertikli. Pat ja fotokamera tiek pagriezta, attli automtiski pards pareizaj virzien. 1 MENU [q] [y] Taustis F · Iestatot [ON] (Ieslgts), vertikli nofotograftie attli tiek automtiski pagriezti un pardti aplkosanas laik. · Pagrieztais attls sd stvokl tiek ierakstts atmia kart. Oriinls attls pirms pagriesanas F [4032x3024, 1/8] LN 100-0015 15 [4032x3024, 1/8] LN 100-0015 15 F [4032x3024, 1/8] LN 100-0015 15 F [4032x3024, 1/8] LN 100-0015 15 2009. 03. 16 21:56 2009. 03. 16 21:56 2009. 03. 16 21:56 2009. 03. 16 21:56 F 86 LV Aplkosana TV ekrn Izmantojiet video vadu, kas iekauts fotokameras komplekt, lai aplkotu ieraksttos attlus TV. 1 2 3 Izsldziet fotokameru un televizoru un pievienojiet video vadu, k pardts attl. Lai izvltos kadru, izmantojiet p un nospiediet IMAGE OVERLAY taustiu i. · Turpiniet izvlties attlus 2. · Lai atceltu savu izvli, vlreiz nospiediet taustiu i. RAW RAW RAW RAW RAW RAW RAW BACK SET IMAGE OVERLAY 4 5 Izmantojiet bd, lai izvltos attlu, tad izmantojiet ac, lai izvltos katra attla spilgtumu. · Reguljot spilgtumu, pardtais attls mains. Izmantojiet ac, lai izvltos [YES] (J), pc tam nospiediet taustiu i. x0. 3 x0. 3 x0. 1 x0. 1 BACK PADOMI SET 6 Aplkosanas funkcijas Lai prkltu 5 vai vairk kadrus: j Lai prkltu 5 vai vairk kadrus, saglabjiet fotoattlu k RAW failu un atkrtoti izmantojiet [IMAGE OVERLAY]. x Piezmes · Ja ierakstsanas rezms ir iestatts uz [RAW], prkljuma attls tiek saglabts k [YN+RAW]. 89 LV Attlu kopsana S funkcija auj jums kopt attlu uz kartm , , xD-Picture Card", , , CompactFlash" vai , , Microdrive" un no tm. lpp. ) Viena kadra kopsana 1 2 Aplkojiet attlu, kuru vlaties kopt, un nospiediet taustiu COPY (Kopt)/<. Izmantojiet ac, lai izvltos [YES] (J), pc tam nospiediet taustiu i. Taustis COPY/< (Kopt) Atsevisu kadru kopsana S funkcija sniedz iespju izvlties vairkus attlus un visus tos vienlaikus kopt viena kadra vai attlu rdtja aplkosanas laik. 1 Nordiet attlus, kurus vlaties kopt, un nospiediet taustiu i. · Izvltie attli tiks pardti ar v. · Lai atceltu savu izvli, vlreiz nospiediet taustiu i. COPY SELECT 6 Aplkosanas funkcijas 2 3 4 1 2 3 Nospiediet p, lai nordtu nkamos attlus, kurus vlaties kopt, un nospiediet taustiu i. Kad esat izvljies kopjamos attlus, nospiediet taustiu COPY/< (Kopt). Izmantojiet ac, lai izvltos [YES] (J), pc tam nospiediet taustiu i. YES NO BACK SET Visu kadru kopsana MENU [q] [COPY ALL] Nospiediet d. Izmantojiet ac, lai izvltos [YES], pc tam nospiediet taustiu i. COPY ALL YES NO BACK SET 90 LV Attlu aizsargsana Aizsargjiet attlus, kurus js nevlaties dzst. Aizsargtus attlus nevar izdzst ar viena kadra vai visu kadru dzsanas funkciju. Viena kadra aizsardzba Aplkojiet attlu, kuru vlaties aizsargt, un nospiediet taustiu 0. [. . . ] 127 K Kalendrs displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Kataloga pardsana G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Krsu temperatra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 L Y (Liels) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 LANDSCAPE l (Ainava) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ln sinhronizcija #SLOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Ln sinhronizcija #SLOW2/ n2nd CURTAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 LEVEL ADJUST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 154 LV LEVEL GAUGE (Lmea mrs) . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 96 LIVE VIEW AF MODE (Autofokuss Live View rezm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 LIVE VIEW BOOST (Ties skata uzlabosana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 P PAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 PALE&LIGHT COLOR l (Blva un gaisa krsa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 PANORAMA s (Panorma). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 41 Parasta druksana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 PICT. [. . . ]

NOTEIKUMI ASUS MY CINEMA-U3000 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un ASUS MY CINEMA-U3000 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag