Lietošanas pamācība ASUS MY CINEMA-U3000HYBRID

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju ASUS MY CINEMA-U3000HYBRID lietošanas pamācībām. Ceram, ka ASUS MY CINEMA-U3000HYBRID lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt ASUS MY CINEMA-U3000HYBRID lietošanas pamācību.


ASUS MY CINEMA-U3000HYBRID : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (3638 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   ASUS MY CINEMA-U3000HYBRID (3421 ko)
   ASUS MY CINEMA-U3000HYBRID MY CINEMA SERIES USER’S MANUAL(ENGLISH) (2195 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata ASUS MY CINEMA-U3000HYBRID

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Lai iegtu jaunko informciju, ldzam apmeklt Olympus tmeka vietni. Rokasgrmatas struktra Pamatdarbbas ar fotokameru Pamata instrukcijas S nodaa izskaidro sagatavosanos, fotokameras iestatjumus un pamatdarbbas ar fotokameru, skot no vienkrskajiem fotografsanas pamieniem ldz apskates un dzsanas funkcijm. lpp. Lai apgtu pamatdarbbas ar fotokameru, pirms dazdu fotokameras funkciju lietosanas iepazstieties ar 1. · Fotokameras lietosana g , , MY CINEMA-U3000HYBRID apgsana" (14. lpp. ) · Ar fotografsanas padomu paldzbu iemcieties izmantot dazdas funkcijas g , , Fotografsanas iemau uzlabosana ­ Fotografsanas padomi" (20. [. . . ] x Ievrojiet · Attliem, kuri saglabti, izmantojot RAW+JPEG, viena kadra dzsanas laik tiks dzsts viengi JPEG attls, RAW informcija paliks neskarta. Visu kadru un izvlto kadru dzsanas laik tiks dzsti gan RAW, gan JPEG attli. lpp. ) 4 Apskates funkcijas Viena kadra dzsana S 1 2 3 Uzrdiet attlus, kurus vlaties dzst. Izmantojot ac, izvlieties [Yes], tad piespiediet i. S poga Visu kadru dzsana 1 2 3 MENU [W] [CARD SETUP] Izmantojot ac, izvlieties [ALL ERASE], tad piespiediet i. Izmantojot ac, izvlieties [YES], tad piespiediet i. · Tiks dzsti visi kadri. Izvltos attlu dzsana S funkcija auj viena kadra vai indeksa apskates laik dzst izvltos kadrus. 1 Uzrdiet attlus, kurus vlaties dzst, un piespiediet i pogu. · Izvltie attli tiks uzrdti ar sarkaniem rmsiem. · Indeksa uzrdes laik, piespiezot p, izvlieties attlus, kurus vlaties izdzst, un piespiediet i pogu. 2 3 4 Lai uzrdtu citus attlus, kurus vlaties dzst, piespiediet p, tad piespiediet i. Izmantojot ac, izvlieties [Yes], tad piespiediet i. 64 LV 5 Fotokameras iestatjumu / funkciju individualizsana Individualiztas atiestates iestatsana Parasti aktiviztie fotokameras iestatjumi (ar veikts izmaias) tiek saglabti ar pc fotokameras izslgsanas. Vlkai izmantosanai, iespjams reistrt divus dazdus atiestates iestatjumus [RESET1] un [RESET2]. MENU [W] [CUSTOM RESET SETTING] [RESET] / [RESET1] / [RESET2] · Ja iestatjumi jau ir reistrti, tad blakus [RESET1] / [RESET2] izvlei tiks uzrdts [SET]. Atiestates iestatjumu reistrsana 1 2 Lai reistrtu, izvlieties [RESET1] vai [RESET2] un piespiediet d pogu. Izvlieties [SET] un piespiediet i pogu. · Lai atceltu reistrciju, izvlieties [RESET]. 5 Fotokameras iestatjumu / funkciju individualizsana Atiestates iestatjumu izmantosana Iespjams atjaunot skotnjos rpncas iestatjumus vai atiestatt fotokameru uz [RESET1] vai [RESET2] iestatjumiem. [RESET1] / [RESET2]: Atiestata reistrtus iestatjumus. 1 2 Izvlieties [RESET] / [RESET1] vai [RESET2] un piespiediet i pogu. Ja tiek ievietota atmias karte ar attliem, numercija sksies ar numuru, kas par vienu lielks nek ievietots kartes lielkais faila numurs. · Ja mapes un faila numuri sasniedz to attiecgs maksimls vrtbas (999 / 9999), jaunus attlus vairs nav iespjams saglabt, pat ja atmias kart ir pietiekami daudz brvas vietas. Nomainiet atmias karti. Saglabt apskate ­ Tltja attlu prbaude pc uzemsanas S iespja auj displej apskatt tikko uzemto attlu, kamr tas tiek ierakstts atmias kart, k ar izvlties attla uzrdes ilgumu. Ldz pusei piespiezot fotografsanas sldzi, rodas iespja nekavjoties turpint fotografsanu. MENU [Z] [REC VIEW] Attls, kas tiek ierakstts atmias kart, netiek uzrdts. Iespjams iestatt ar vienas sekundes intervlu. LV 69 Pkstiena iestatsana Piespiezot pogu, fotokamera atskao pkstienu. MENU [Y] [8] [OFF] / [ON] Displeja spilgtuma regulsana S iespja auj pielgot displeja spilgtumu optimlas apskates vajadzbm. MENU [Z] [s] Izmantojot bd, korijiet spilgtumu. Miega taimeris Lai tauptu akumulatora eneriju, noteiktu laiku neveicot nekdas darbbas ar fotokameru, t prsldzas miega (gatavbas) rezm. Fotokameru iespjams aktivizt, pieskaroties jebkurai pogai (fotografsanas sldzim, bultiu panelim u. c. ). 5 Fotokameras iestatjumu / funkciju individualizsana MENU [Z] [SLEEP] [OFF] / [1MIN] / [3MIN] / [5MIN] / [10MIN] USB rezms Izmantojot komplekt iekauto USB vadu, fotokameru iespjams pievienot datoram vai printerim. Ja pirms pievienosanas nordsiet attiecgs ierces veidu, bs iespjams izvairties no USB savienojuma iestatsanas procedras, kas jveic katru reizi pievienojot vadu fotokamerai. Papildu informcija par fotokameras pievienosanu nordtajm iercm mekljiet 6. [. . . ] Klientiem Ziemeamerik un Dienvidamerik Klientiem ASV Atbilstbas paziojums Modea numurs Tirdzniecbas nosaukums Atbildg puse Adrese Tlrua numurs : MY CINEMA-U3000HYBRID : ASUS : : 3500 Corporate Parkway, P. O. : 484-896-5000 Atbilstba FCC standartiem prbaudta IZMANTOSANAI MJAS APSTKOS VAI BIROJ S ierce atbilst FCC normas 15. Ierce ir jizmanto saska ar sdiem nosacjumiem: (1) ierce nevar izraist kaitgus traucjumus; (2) s ierce ir uzmga pret visiem traucjumiem, taj skait ar traucjumiem, kas var radt nevlamu darbbu. Klientiem Kalifornij (ASV) Saj fotokamer ir izmantots litija jonu akumulators, kas satur perhlorta vielas ­ ir iespjami pasi nosacjumi. [. . . ]

NOTEIKUMI ASUS MY CINEMA-U3000HYBRID LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un ASUS MY CINEMA-U3000HYBRID lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag