Lietošanas pamācība ASUS MY CINEMA-U3000MINI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju ASUS MY CINEMA-U3000MINI lietošanas pamācībām. Ceram, ka ASUS MY CINEMA-U3000MINI lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt ASUS MY CINEMA-U3000MINI lietošanas pamācību.


ASUS MY CINEMA-U3000MINI : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (3638 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   ASUS MY CINEMA-U3000MINI (4956 ko)
   ASUS MY CINEMA-U3000MINI MY CINEMA SERIES USER’S MANUAL(ENGLISH) (2195 ko)
   ASUS MY CINEMA-U3000MINI U3000/U3100 MINI QUICK GUIDE E3656 (ENGLISH EDITION) (721 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata ASUS MY CINEMA-U3000MINI

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Vism citm Eiropas valstm un gadjum, ja Jums neizdodas sazvant nordto numuru, ldzam izmantot sdus MAKSAS NUMURUS: +49 180 5 - 67 10 83 vai +49 40 - 237 73 48 99. Tehnisk paldzba klientiem pieejama no 9:00 ldz 18:00 pc Viduseiropas laika (no pirmdienas ldz piektdienai). LV Pilnvarotie izplattji Latvia: ASUS Latvia SIA Vienibas gatve 87 b LV - 1004 Riga Tlr. : +371 67623334 © 2008 Iespiests Vcij · OIME · 3/2008 · Hab. · E0460782 Pirms skat jauns fotokameras lietosanu, ldzu, izlasiet ss rokasgrmatas sadau "Drosbas nordjumi". Pirms svargu uzmumu izdarsanas ieteicams veikt izminjuma fotografsanu, lai iepaztos ar fotokameras darbbu. [. . . ] Plasku informciju par bezvadu zibspuldzes lietosanu skatiet rjas zibspuldzes rokasgrmat. Bezvadu zibspuldzes iestatjumu diapazons Novietojiet bezvadu zibspuldzi t, lai bezvadu sensors btu vrsts pret fotokameru. Sis diapazons mains atkarb no apkrtjs vides. Zibspuldzes izstarots gaismas virziens Tlvadbas sensors 30° 30 Fotokameras virziens 50° 50 100° 100 60 60° 30° 30 10m 50° 50 5m 7 Fotografsana ar zibspuldzi 1 2 3 4 Novietojiet zibspuldzi, skatot punktu "Bezvadu zibspuldzes iestatsanas diapazons" un iesldziet zibspuldzi. Uz zibspuldzes nospiediet taustiu MODE (Rezms), lai iestattu to tlvadbas rezm, un iestatiet zibspuldzes kanlu un grupu. Kameras tlvadbas rezmu iestatiet uz [ON] (Ieslgts). · MENU (Izvlne) [X] [#RC MODE] (Tlvadbas rezms) [ON] (Ieslgts) · Super vadbas panelis prsldzas uz tlvadbas rezmu. · Lai ieslgtu super vadbas panea ekrnu, varat nospiest taustiu INFO (Informcija). Izmantojiet super vadbas paneli, lai katrai grupai iestattu zibspuldzes rezmu un prjos iestatjumus. Zibspuldzes intensittes vrtba Grupa · Izvlieties zibspuldzes 2008. 08. 16 vadbas rezmu TTL un noreguljiet M zibspuldzes intensitti atsevisi OFF grupai A, B un C. vadbas rezms RC +1. 0 1/8 ­ Parasta zibspuldze / Super FP zibspuldze · Prsldziet starp parasto un super FP zibspuldzi. LO 2 Sakaru gaismas lmenis · Izvlieties starp sakaru gaismas lmeiem [HI] (Augsts), [MID] (Vidjs) vai [LO] (Zems). Kanls · Iestatiet sakaru kanlu uz to pasu kanlu, kuru izmanto zibspuldze. 76 LV Zibspuldzes intensitte 5 6 7 8 x Izvlieties zibspuldzes rezmu. · Sarkano acu efekta samazinsanas zibspuldzi nav iespjams lietot tlvadbas rezm. Nospiediet taustiu #, lai izvirztu iebvto zibspuldzi. Kad esat gatavs fotograft, veiciet pris prbaudes uzmumus, lai prbaudtu zibspuldzu darbbu un iegtos attlus. Sciet fotograft, vienlaikus prbaudot, k notiek fotokameras un zibspuldzes uzlde. c : parda kadru, kas ir (Tuvplna pozcijas aplkosana) saglabts 10 kadrus Nospiediet p, lai prvietotu uz prieksu. Nospiediet taustiu INFO (Informcija) (Aplkosana tuvpln pa kadriem) · Lai izietu no aplkosanas rezma, Nospiediet bd, lai apskattu vlreiz nospiediet taustiu q. tuvplna attlus kadru pa · Nospiezot sldzi ldz pusei, notiek kadram. (Sejas noteiksana) ir iestatta uz [ON] (Ieslgts), nospiediet ac, lai prvietotos uz citu seju 15 tuvplna pozcij. · Nospiediet taustiu INFO, lai atgrieztos aplkosanas tuvpln rezm. Katalogs uz ekrna / Kalendrs uz ekrna S funkcija auj monitor pardt vairkus attlus vienlaikus. S funkcija noder, kad vlaties tri prbaudt vairkus attlus, lai atrastu nepieciesamo attlu. Viena kadra aplkosanas laik ikreiz, kad pagriezat skalu G virzien, pardto attlu skaits mains starp 4, 9, 16, 25, 49 un 100 attliem. · Lai atgrieztos uz viena kadra aplkosanu, pagrieziet vadbas skalu uz U. j (Viena kadra aplkosana) (4 kadru attlu rdtjs) (9 kadru attlu rdtjs) (16 kadru attlu rdtjs) (Kalendra rdjums) (100 kadru attlu rdtjs) (49 kadru attlu rdtjs) (25 kadru attlu rdtjs) 8 Aplkosanas funkcijas Kalendrs uz ekrna Ar kalendru uz ekrna varat pardt attlus, kas ir ierakstti atmias kart pc to datumiem. Ja vien datum tika uzemti vairki attli, tad tiek pardts pirmais taj datum uzemtais attls. Izmantojiet p, lai izvltos datumu, un nospiediet taustiu i, lai izvlt datuma attlus apskattu viena kadra demonstrsanas rezm. 79 LV Informcijas displejs S funkcija auj pardt detaliztu attla informciju uz ekrna. Atkrtoti nospiediet taustiu INFO (Informcija), ldz tiek pardta vlam informcija. [. . . ] S garantija ir spk tikai tad, ja Garantijas sertifiktu ir atbilstosi aizpildjis "Olympus" vai t autorizts izplattjs, vai ar citi dokumenti satur atbilstosu apliecinjumu. Tpc, ldzu, prliecinieties, vai ir ierakstts jsu vrds, izplattja vrds, srijas numurs un pirkuma gads, mnesis un datums un sim Garantijas sertifiktam ir pievienots rina oriinls vai pirkuma ceks (kur nordts izplattja vrds, pirkuma datums un izstrdjuma veids). "Olympus" patur tiesbas atteikties sniegt bezmaksas pakalpojumus, ja Garantijas sertifikts nav aizpildts un mintais dokuments nav pievienots vai taj esos informcija ir nepilnga vai nesalasma. Sis Garantijas sertifikts netiks izsniegts atkrtoti, tpc glabjiet to dros viet. [. . . ]

NOTEIKUMI ASUS MY CINEMA-U3000MINI LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un ASUS MY CINEMA-U3000MINI lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag