Lietošanas pamācība ASUS MY CINEMA-U3100MINI/ATSC

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju ASUS MY CINEMA-U3100MINI/ATSC lietošanas pamācībām. Ceram, ka ASUS MY CINEMA-U3100MINI/ATSC lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt ASUS MY CINEMA-U3100MINI/ATSC lietošanas pamācību.


ASUS MY CINEMA-U3100MINI/ATSC : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (3638 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   ASUS MY CINEMA-U3100MINI/ATSC MY CINEMA SERIES USER’S MANUAL(ENGLISH) (2195 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata ASUS MY CINEMA-U3100MINI/ATSC

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Tehnisk paldzba klientiem pieejama no 9:00 ldz 18:00 pc Viduseiropas laika (no pirmdienas ldz piektdienai). LV Pilnvarotie izplattji Latvija: ASUS Latvia SIA Vienbas gatve 87 b LV ­ 1004 Rga Tlr. : +371 67623334 Iespiests Vcij · OIME · 7/2009 · Hab. · E0462418 Pateicamies, ka iegdjties Olympus digitlo fotokameru. Pirms skat jauns fotokameras lietosanu, ldzu, uzmangi izlasiet so lietosanas rokasgrmatu, lai iemctos ar to pareizi rkoties un nodrosintu tai ilgku kalposanas laiku. Glabjiet so lietosanas rokasgrmatu viegli pieejam viet, jo t jums var nodert ar turpmk. [. . . ] · Kad izvlaties kadru, kuru prklt, tiek pardti JPEG attli, kas ierakstti JPEG+RAW formt. 87 LV Attlu kopsana S funkcija auj jums kopt attlus karts xD-Picture Card, CompactFlash vai Microdrive un no tm. lpp. ) Viena kadra kopsana 1 2 Apskatiet attlu, kuru vlaties kopt, un nospiediet taustiu COPY (Kopt)/<. Izmantojiet fg, lai izvltos [YES] (J), pc tam nospiediet taustiu i. Taustis COPY/< (Kopt) Atsevisu kadru kopsana S funkcija sniedz iespju izvlties vairkus attlus un visus tos vienlaikus kopt viena kadra vai attlu rdtja apskates laik. 1 6 Apskates funkcijas Nordiet attlus, kurus vlaties kopt, un nospiediet taustiu i. · Izvltie attli tiks pardti ar v. · Lai atceltu savu izvli, vlreiz nospiediet taustiu i. COPY SELECT 2 3 4 1 2 3 Nospiediet p, lai nordtu nkamos attlus, kurus vlaties kopt, un nospiediet taustiu i. Kad esat izvljies kopjamos attlus, nospiediet taustiu COPY/< (Kopt). Izmantojiet fg, lai izvltos [YES] (J), pc tam nospiediet taustiu i. YES NO BACK SET Visu kadru kopsana MENU [q] [COPY ALL] Nospiediet i. Izmantojiet fg, lai izvltos [YES] (J), pc tam nospiediet taustiu i. COPY ALL YES NO BACK SET 88 LV Attlu aizsargsana Aizsargjiet attlus, kurus js nevlaties dzst. Aizsargtus attlus nevar izdzst ar viena kadra vai visu kadru dzsanas funkciju. Viena kadra aizsardzba Apskatiet attlu, kuru vlaties aizsargt, un nospiediet taustiu 0. Taustis 0 · 9 (aizsardzbas simbols) ir redzams displeja augsj labaj str. Aizsardzbas atcelsana Nordiet aizsargtos attlus un nospiediet taustiu 0. Taustis i Izvlto kadru aizsardzba S funkcija sniedz iespju izvlties vairkus attlus un visus tos vienlaikus aizsargt viena kadra vai attlu rdtja apskates laik. 1 2 3 Nordiet aizsargjamos attlus un nospiediet taustiu i. · Izvltie attli tiks pardti ar v. · Attlu rdtja apskates laik nospiediet p, lai atlastu attlus, kurus vlaties aizsargt, un nospiediet taustiu i. Nospiediet p, lai nordtu nkamos attlus, kurus vlaties aizsargt, un nospiediet taustiu i. Pc tam, kad esat izvljies aizsargjamos attlus, nospiediet taustiu 0. 6 Apskates funkcijas Visu aizsardzbas iestatjumu atcelsana Izmantojot so funkciju, vienlaikus var atcelt vairku attlu aizsardzbu. 1 2 x MENU [q] [RESET PROTECT] Izmantojiet fg, lai izvltos [YES] (J), pc tam nospiediet taustiu i. Piezmes · Kartes formatsana dzss visus attlus, pat ja tie ir bijusi aizsargti. lpp. 91 LV FIRMWARE (Programmaparatra) Tiks pardta jsu rcb esos razojuma programmaparatras versija. Ja vlaties saemt informciju par fotokameru vai piederumiem vai lejupieldt programmatru, paziojiet katra jsu lietot izstrdjuma versiju. Lai atgrieztos ieprieksj ekrn, nospiediet taustiu i. Fotokameras iestatjumu atiestatsana Rezmos P, A, S un M pasreizjie fotokameras iestatjumi (ieskaitot jebkdas tajos veikts izmaias) tiek saglabti, kad fotokamera tiek izslgta. Lai fotokameru atiestattu uz rpncas noklusjuma iestatjumiem, iestatiet [RESET] (Atiestatt). Iestatjumus varat reistrt ieprieks sadas [RESET1] (Atiestatsana 1) un [RESET2] (Atiestatsana 2). Fotokameras iestatjumi saj laik tiek reistrti, izmantojot funkciju [RESET1] un [RESET2]. Lai uzzintu vairk par reistrtajm funkcijm, skatiet , , Funkcijas, kuras var reistrt rezm , , Mans rezms" un programmjams atiestates iestatjumos" (g137. Reistrsana [RESET1]/[RESET2] (Atiestatsana 1/Atiestatsana 2) Izvlne MENU [W] [CUSTOM RESET] (Pielgot atiestate) 1 2 Lai reistrtu iestatjumus, izvlieties [RESET1] vai [RESET2] un nospiediet i. · Ja iestatjumi jau ir reistrti, blakus opcijai [RESET1] (Atiestate 1)/[RESET2] (Atiestate 2) tiek pardts [SET] (Iestatt). Ar atkrtotu [SET] (Iestatt) izvli tiek prrakstts reistrtais iestatjums. · Lai atceltu reistrsanu, izvlieties [RESET] (Atiestatt). Izvlieties [SET] (Iestatt) un nospiediet taustiu i. 7 Iestatsanas funkcijas Atiestates iestatjumu izmantosana Tas atiestata fotokameru uz rpncas noklustajiem iestatjumiem. Js varat atiestatt fotokameru ar uz iestatjumiem [RESET1] vai [RESET2]. [. . . ] 107 I Ieprieks iestatts balts krsas balanss . . . . . . . . . . . 66 Ierakstsanas rezms K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 136 IMAGE OVERLAY (Attla prkljums) . . . . . . . . . . . . 87 IMAGE STABILIZER (Attla stabilizators) o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 IMAGER AF p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 INFO SETTING (Informcijas iestatjumi) . . . . . . . 99 Informcijas ekrns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 83 o Taustis (Attla stabilizators) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ISO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 97 ISO BKT (ISO jutbas ierobezosana) . . . . . . . . . . . . . . 53 ISO jutbas ierobezosana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 ISO STEP (ISO jutbas solis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 ISO-AUTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ISO-AUTO SET (ISO jutbas automtisk iestatsana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 E EDIT FILENAME (Faila nosaukuma redisana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 EXPOSURE SHIFT (Ekspozcijas maia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 J JPEG EDIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 K Kalendrs displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Kataloga pardsana G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Krsu temperatra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 F F (Smalks) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 154 LV L Y (Liels) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

NOTEIKUMI ASUS MY CINEMA-U3100MINI/ATSC LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un ASUS MY CINEMA-U3100MINI/ATSC lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag