Lietošanas pamācība ASUS MY CINEMA-U3100MINI/ATSC

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju ASUS MY CINEMA-U3100MINI/ATSC lietošanas pamācībām. Ceram, ka ASUS MY CINEMA-U3100MINI/ATSC lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt ASUS MY CINEMA-U3100MINI/ATSC lietošanas pamācību.


Mode d'emploi ASUS MY CINEMA-U3100MINI/ATSC
Download

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   ASUS MY CINEMA-U3100MINI/ATSC MY CINEMA SERIES USER’S MANUAL(ENGLISH) (2195 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata ASUS MY CINEMA-U3100MINI/ATSC

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Vism citm Eiropas valstm un gadjum, ja jums neizdodas sazvant nordto numuru, ldzam izmantot sdus MAKSAS NUMURUS: +49 180 5 ­ 67 10 83 vai +49 40 ­ 237 73 48 99. Tehnisk paldzba klientiem pieejama no 9:00 ldz 18:00 pc Viduseiropas laika (no pirmdienas ldz piektdienai). LV Pilnvarotie izplattji Latvija: ASUS Latvia SIA Vienbas gatve 87 b LV ­ 1004 Rga Tlr. : +371 67623334 Iespiests Vcij · OIME · 7/2009 · Hab. · E0462418 Pateicamies, ka iegdjties Olympus digitlo fotokameru. Pirms skat jauns fotokameras lietosanu, ldzu, uzmangi izlasiet so lietosanas rokasgrmatu, lai iemctos ar to pareizi rkoties un nodrosintu tai ilgku kalposanas laiku. [. . . ] Lai fotokameru atiestattu uz rpncas noklusjuma iestatjumiem, iestatiet [RESET] (Atiestatt). Iestatjumus varat reistrt ieprieks sadas [RESET1] (Atiestatsana 1) un [RESET2] (Atiestatsana 2). Fotokameras iestatjumi saj laik tiek reistrti, izmantojot funkciju [RESET1] un [RESET2]. Lai uzzintu vairk par reistrtajm funkcijm, skatiet , , Funkcijas, kuras var reistrt rezm , , Mans rezms" un programmjams atiestates iestatjumos" (g137. Reistrsana [RESET1]/[RESET2] (Atiestatsana 1/Atiestatsana 2) Izvlne MENU [W] [CUSTOM RESET] (Pielgot atiestate) 1 2 Lai reistrtu iestatjumus, izvlieties [RESET1] vai [RESET2] un nospiediet i. · Ja iestatjumi jau ir reistrti, blakus opcijai [RESET1] (Atiestate 1)/[RESET2] (Atiestate 2) tiek pardts [SET] (Iestatt). Ar atkrtotu [SET] (Iestatt) izvli tiek prrakstts reistrtais iestatjums. · Lai atceltu reistrsanu, izvlieties [RESET] (Atiestatt). Izvlieties [SET] (Iestatt) un nospiediet taustiu i. 7 Iestatsanas funkcijas Atiestates iestatjumu izmantosana Tas atiestata fotokameru uz rpncas noklustajiem iestatjumiem. Js varat atiestatt fotokameru ar uz iestatjumiem [RESET1] vai [RESET2]. [RESET] Atjauno rpncas noklustos iestatjumus. Informciju par noklusjuma iestatjumiem skatiet sada , , Izvlnes direktorija" (g138. [RESET1]/[RESET2] Atjauno reistrtos iestatjumus. FOCUS RING (Fokusa gredzens) Iespjams pielgot objektva noregulsanu uz fokusa punktu, izvloties fokusa gredzena griesanas virzienu. Tuvu ) ) Tuvu S BUTTON/DIAL DIAL FUNCTION (Skalas funkcija) Varat ar prslgt vadbas skalas darbbu pretji rpncas noklusjuma iestatjumiem. Piemram, pc [P] iestatsanas uz [F] rezm P varat noregult ekspozcijas kompensciju, izmantojot vadbas skalu, un iestatt programmas maiu, izmantojot vadbas skalu un turot nospiestu taustiu F. Rezms P A S F FNo. F SLDZIS F SLDZIS FNo. Iestatjums % (programmas maia) j Programmas maia Ekspozcijas kompenscija Diafragmas atvruma vrtba Ekspozcijas kompenscija Eksponsanas laiks Ekspozcijas kompenscija Eksponsanas laiks Diafragmas atvruma vrtba Taustis F + j Ekspozcijas kompenscija Programmas maia Ekspozcijas kompenscija Diafragmas atvruma vrtba Ekspozcijas kompenscija Eksponsanas laiks Diafragmas atvruma vrtba Eksponsanas laiks 8 Fotokameras pielgosana M DIAL DIRECTION (Skalas virziens) Varat izvlties vadbas skalas griesanas virzienu, k ar virzienu, kur palielinsies vai samazinsies eksponsanas laiks/diafragmas atvrums. Iestatjums DIAL1 q (skalas griesanas virziens) · Lielks eksponsanas laiks · Atveriet diafragmu (f-skaitlis tiek samazints) · Mazks eksponsanas laiks · Aizveriet diafragmu (f skaitlis tiek palielints) r (skalas griesanas virziens) · Mazks eksponsanas laiks · Aizveriet diafragmu (f skaitlis tiek palielints) · Lielks eksponsanas laiks · Atveriet diafragmu (f-skaitlis tiek samazints) DIAL2 94 LV AEL/AFL Taustiu AEL/AFL var izmantot, lai veiktu automtisk fokusa vai mrsanas darbbas, nevis lietotu sldza pogu. Izvlieties taustia funkciju, lai t atbilstu darbbai, kad tiek nospiesta sldza poga. Katr fokusa rezm izvlieties rezmu no [mode1] ldz [mode4] (rezmu [mode4] var izvlties tikai C-AF rezm). Sldza pogas funkcija Rezms [S-AF] mode1 mode2 mode3 [C-AF] mode1 mode2 mode3 mode4 [MF] mode1 mode2 mode3 Nospiests ldz pusei Fokuss Ekspozcija S-AF S-AF k C-AF sksana C-AF sksana k k k k k Fiksts k Fiksts Fiksts k Fiksts k Fiksts k Fiksts Pilnb nospiests Fokuss Ekspozcija k k k Fiksts Fiksts Fiksts Fiksts k k k k Fiksts k k Fiksts k Fiksts k Fiksts k Taustia AEL/AFL funkcija Ja nospiezat un turat AEL/AFL Fokuss Ekspozcija k k S-AF k k C-AF sksana C-AF sksana k k S-AF Fiksts Fiksts k Fiksts Fiksts k k Fiksts Fiksts k Pamatdarbbas [mode1] Izmrts ekspozcijas noteiksanai fokussanas laik. Autoekspozcijas fikssana ir aktivta, kamr tiek spiests taustis AEL/AFL, aujot noregult fokusu un atsevisi noteikt ekspozciju. Ekspozcijas noteiksanai, kad sldza poga tiek nospiesta ldz galam. Tas ir nodergi [mode2] tdu skatu fotografsanai, kur oti mains apgaismojums, piemram, uz skatuves. [mode3] Fokussanai ar taustiu AEL/AFL sldza pogas viet. [mode4] Nospiediet taustiu AEL/AFL, lai iestattu fokusu, un ekspozcijas noteiksanai nospiediet sldza pogu ldz galam. AEL/AFL MEMO Ekspozciju var fikst un saglabt, nospiezot taustiu AEL/AFL. [. . . ] 5 SPORTS j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 sRGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 STORAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98, 114 SUNSET * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Super FP zibspuldze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

NOTEIKUMI ASUS MY CINEMA-U3100MINI/ATSC LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un ASUS MY CINEMA-U3100MINI/ATSC lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag