Lietošanas pamācība ASUS MY CINEMA-US1-100

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju ASUS MY CINEMA-US1-100 lietošanas pamācībām. Ceram, ka ASUS MY CINEMA-US1-100 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt ASUS MY CINEMA-US1-100 lietošanas pamācību.


ASUS MY CINEMA-US1-100 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (3638 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   ASUS MY CINEMA-US1-100 MY CINEMA SERIES USER’S MANUAL(ENGLISH) (2195 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata ASUS MY CINEMA-US1-100

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Tehnisk paldzba klientiem pieejama no 9:00 ldz 18:00 pc Viduseiropas laika (no pirmdienas ldz piektdienai). LIETOSANAS ROKASGRMATA Tiek apskatti fotokameras dau nosaukumi un galvens darbbas, kas jveic fotografsanai un aplkosanai. LIETOSANAS ROKASGRMATA Saturs 26. lpp. LV Pilnvarotie izplattji Latvija: ASUS Latvia SIA Vienbas gatve 87 b LV - 1004 Rga Tlr. : +371 67623334 © 2010 Publicts Nderland · OIME · E0462482 Pateicamies, ka iegdjties Olympus digitlo fotokameru. Pirms skat jauns fotokameras lietosanu, ldzu, uzmangi izlasiet so lietosanas rokasgrmatu, lai iemctos ar to pareizi rkoties un nodrosintu tai ilgku kalposanas laiku. Glabjiet so lietosanas rokasgrmatu viegli pieejam viet, jo t jums var nodert ar turpmk. [. . . ] · Nospiezot sldzi ldz pusei, notiek atgriesans fotografsanas rezm. Nospiediet taustiu INFO (Informcija) (Apskate tuvpln pa kadriem) Nospiediet hi, lai apskattu tuvplna attlus kadru pa kadram. Kad [g FACE DETECT] ir iestatts uz [ON], nospiediet fg, lai prvietotos uz citu seju 15 tuvplna pozcij. · Nospiediet taustiu INFO, lai atgrieztos apskates tuvpln rezm. (g55. Nospiediet i, lai so rmi prvietotu uz citu seju. 77 LV Katalogs displej/Kalendrs displej S funkcija auj vienlaikus pardt vairkus attlus. S funkcija noder, kad vlaties tri prbaudt vairkus attlus, lai atrastu nepieciesamo attlu. Viena kadra aplkosanas laik ikreiz, kad pagriezat palgskalu G virzien, pardto attlu skaits mains starp 4, 9, 16, 25, 49 un 100 attliem. h : notiek preja uz ieprieksjo kadru i : notiek preja uz nkamo kadru f : notiek preja uz augsjo kadru g : notiek preja uz apaksjo kadru · Lai atgrieztos uz viena kadra aplkosanu, pagrieziet palgskalu uz U. j 5 2009. 11. 01 21:56 [4032x3024, 1/8] LN 100-0015 15 x10 x10 78 LV Apskates funkcijas 2009. 11. 01 21:56 15 2009. 11. 01 21:56 15 2009. 11. 01 21:56 15 (Viena kadra apskate) (4 kadru sktlu apskate) (9 kadru sktlu apskate) (16 kadru sktlu apskate) 11 2009 25 1 8 15 22 29 26 2 9 16 23 30 27 3 10 17 24 1 28 4 11 18 25 2 29 5 12 19 26 3 30 6 13 20 27 4 31 7 14 21 28 5 2009. 11. 01 21:56 15 2009. 11. 01 21:56 15 2009. 11. 01 21:56 15 (Kalendra rdjums) (100 kadru sktlu apskate) (49 kadru sktlu apskate) (25 kadru sktlu apskate) Kalendrs displej Ar kalendru displej varat pardt attlus, kas ir ierakstti atmias kart pc to datumiem. Ja vien datum tika uzemti vairki attli, tad tiek pardts pirmais taj datum uzemtais attls. Izmantojiet k, lai izvltos datumu, un nospiediet taustiu i, lai izvlt datuma attlus apskattu viena kadra demonstrsanas rezm. Informcijas ekrns S funkcija auj pardt detaliztu attla informciju displej. · Iestatjums ir saglabts un tiks pardts nkamreiz, kad tiks aktivta informcija ekrna. Taustis INFO Tikai attls Vienkrsota apskate x10 [4032x3024, 1/8] LN 100-0015 2009. 11. 01 21:56 15 * Histogramma Ja histogrammas stabii ir augstki labaj pus, attls var bt prk gaiss. Kompensjiet ekspozciju vai fotografjiet vlreiz. Izgaismots/ nains ekrns Fotografsanas informcija x10 5 Apskates funkcijas 250 F5. 6 45mm ±0. 0 ISO 100 WBAUTO A±0 G±0 j NATURAL LN 100-0015 15 +2. 0 Histogramma* Visprja apskate x10 x10 N SHADOW HILIGHT 15 15 Izgaismots un nains Tiek pardtas ierakstt attla par maz eksponts vai preksponts daas. · Ja kamera tiek pieslgta televizoram, izmantojot gan AV kabeli, gan HDMI mini kabeli, HDMI kabelis bs noteicosais. · Atkarb no televizora iestatjumiem pardtie attli un informcija var bt apgriezta. · Ja piesldzat kameru televizoram, izmantojot HDMI mini kabeli, varat izvlties digitl video signla formtu. lpp. ) · Piesldzot HDMI kabeli, nevar uzemt fotoattlus vai filmas. · HDMI izeja nedarbojas, ja kamera tiek pieslgta datoram vai printerim, izmantojot USB kabeli. Televizora tlvadbas pults izmantosana Ja fotokamera ir pievienota televizoram, kas atbalsta HDMI vadbu, fotokameru var prvaldt, izmantojot televizora tlvadbu. 1 2 MENU (Izvlne) [c] [U] [HDMI] [HDMI CONTROL] (HDMI vadba) · Iestatiet stvokl [ON] (Ieslgts). Prvaldiet fotokameru, izmantojot televizora tlvadbas pulti. · Fotokameras prvaldsanu var veikt, izpildot televizora ekrn redzamos lietosanas nordjumus. · Viena kadra aplkosanas laik varat pardt vai slpt informcijas rdjumu, nospiezot taustiu [Red] (sarkans), un pardt vai slpt attlu rdjumu, nospiezot taustiu [Green] (zas). · Atkarb no televizora modea dazas funkcijas var nebt pieejamas, pat ja ts tiek rdtas. 84 LV Fotoattlu redisana Ieraksttie attli var tikt rediti un saglabti k jauni attli. Pieejams redisanas funkcijas ir atkargas no attlu formta (attlu saglabsanas formta). Lai izdruktu RAW failu, izmantojiet RAW redisanas funkciju, lai prveidotu RAW datus JPEG formt. RAW datu formta attlu redisana Fotokamera veic apstrdi (piemram, balts krsas balansa, asuma un mkslas filtru regulsanu) attliem, kas ir RAW datu formt, pc tam saglab datus k JPEG formta attlu. Attlu apstrde tiek veikta, pamatojoties uz esosajiem fotokameras iestatjumiem. [. . . ] Sis garantijas sertifikts netiks izsniegts atkrtoti, tpc glabjiet to dros viet. · Lai skattu pilnvaroto starptautisko Olympus tehnisks apkopes apkalposanas centru sarakstu, apmekljiet tmeka vietni http://www. olympus. com. Precu zmes · · · · · , , IBM" ir reistrta , , International Business Machines Corporation" precu zme. , , Microsoft" un , , Windows" ir reistrtas , , Microsoft Corporation" precu zmes. , , Shadow Adjustment Technology" funkcij ir patenttas Apical Limited tehnoloijas. · Visu prjo uzmumu un izstrdjumu nosaukumi ir reistrtas precu zmes un/vai to attiecgo pasnieku precu zmes. [. . . ]

NOTEIKUMI ASUS MY CINEMA-US1-100 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un ASUS MY CINEMA-US1-100 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag