Lietošanas pamācība ASUS VH196D QUICK GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju ASUS VH196D lietošanas pamācībām. Ceram, ka ASUS VH196D lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt ASUS VH196D lietošanas pamācību.


ASUS VH196D QUICK GUIDE: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (9416 Ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata ASUS VH196DQUICK GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Neturiet monitoru tie saules gaism vai plts, k ar cita karstuma avota, tuvum. Noemiet jebkdus priekmetus, kas var iekrist ventilcijas atvers vai trauct monitora elektronikas dzesanu. Novietojot monitoru, prliecinieties, ka strvas vadam un kontaktam var viegli piekt. Ja monitors tiek izslgts, atvienojot strvas vadu, gaidiet vismaz 6 sekundes, pirms atkal pieslgt strvas vadu. [. . . ] Palaidiet Windows(R) Vista Klikiniet uz 'Start'; Izvlieties un klikiniet uz 'Control Panel'. Izvlieties 'Device Manager' un Klikiniet uz 'Update device drivers'. Izvlieties 'Monitor', tad ar labo taustiu klikiniet uz 'Generic PnP Monitor'. Klikiniet uz 'Browse' un izvlieties diskdzini, kur ievietots disks. Tas nozm, ka Jsu displejs ir veidots, raots un prbaudts saska ar vienu no stingrkajm kvalittes un dabas aizsardzbas prasbm pasaul. is apzmjums tiek pieirts augstas veiktspjas precm, kas raotas, emot vr lietotja vajadzbas, bet vienlaicgi samazinot ietekmi uz msu apkrtjo vidi. Laba vizul ergonomika un attla kvalitte, lai uzlabotu darba vidi lietotjam un samazintu redzes un sasprindzinjuma problmas. Svargi parametri ir apgaismojums, kontrasts, izirtspja, atstaroana, krsu baljums un attla stabilitte. 10. Gaidiet, kamr draiveris tiek uzstdts, tad spiediet uz 'Close'. Ja Jsu Windows(R) 95/98/2000/Me/XP/Vista versija atiras vai Jums ir nepiecieama detaliztka informcija, skatiet Jsu Windows(R) 95/98/2000/Me/XP/Vista lietoanas pamcbu. Enerija !Enerijas taupbas rems pc noteikta laika ieguvums gan lietotjam, gan videi. Klikiniet uz 'OK' un tad vlreiz klikiniet 'OK', lai aizvrtu Display Properties dialoga logu. Ja Jsu Windows(R) 95/98/2000/Me/XP versija atiras vai Jums ir nepiecieama detaliztka informcija, skatiet Jsu Windows(R) 95/98/2000/Me/XP lietoanas pamcbu. Izmetams Elektriskais un Elektroniskais Aprkojums WEEE Uzmanbu, lietotji Eiropas Savienbas privtajs mjsaimniecbs. 64 17 REGLAMENTTA INFORMCIJA is apzmjums uz preces vai ts iepakojuma apzm, ka Eiropas Direktvas 2002/96/EG darbbas apgabalos lietots elektrisks un elektronisks ierces nedrkst izmest kop ar sadzves atkritumiem. Js esat atbildgs par aprkojuma izmeanu, izmantojot tam paredzto elektrisk un elektronisk aprkojuma savkanas punktu. Lai noskaidrotu, kur das elektrisks un elektronisks preces izmest, sazinieties ar vietjo pavaldbu, Jsu mjsaimniecbu apkalpojoo atkritumu savkanas uzmumu vai veikalu, kur prece iegdta. SKUMS Windows (R) 2000 1. Palaidiet Windows (R) 2000 Klikiniet uz 'Start', 'Settings', tad klikiniet uz 'Control Panel'. Izvlieties sadau 'Settings', tad klikiniet uz 'Advanced. . . ' Izvlieties sadau 'Monitor' 0 Ja tausti 'Properties' nav aktvs, Jsu monitors ir pareizi konfigurts. 0 Ja tausti 'Properties' ir aktvs, klikiniet uz 'Properties' un sekojiet soiem zemk. Klikiniet uz 'Driver' un tad klikiniet uz 'Update Driver. . . ', tad uz 'Next'. Izvlieties 'Display a list o gall the drivers in a specific location, so you can choose the driver you want', tad klikiniet uz 'Next' un tad uz 'Have Disk. . . '. Klikiniet uz 'Browse. . . ', izvlieties pareizo diskdzini F: (CD-ROM diskdzini). Klikiniet uz 'Open', tad klikiniet uz 'OK'. CE Atbilstbas Deklarcija Philips Consumer Electronics deklar, ka prece atbilst sekojoiem standartiem: 0 EN60950-1:2001 (Informciju Tehnoloiju Aprkojuma Drobas prasbas) 0 EN55022:1998 (Informciju Tehnoloiju Aprkojuma Radio Traucjumu prasbas) 0 EN55024:1998 (Informciju Tehnoloiju Aprkojuma Imunittes prasbas) 0 EN61000-3-2:2000 (Harmonisko Strvas Emisiju Ierobeojumi) 0 EN61000-3-3:1995 (Voltas Svrstbu un irboas Ierobeojumi) Sekojoas direktvu provzijas ir attiecinmas 0 73/23/EEC (Zemu Voltu Direktva) 0 89/336/EEC (EMC direktva) 0 93/68/EEC (EMC un Zemo Voltu Direktvas labojums) Un tiek raots raoanas organizcij ISO9000 lmen. 6. [. . . ] Philips SmartManage ir papildus risinjums lietotjiem, preczk korporatvajiem/institciju IT administratoriem, lai darbintu to Philips monitorus k dau no vrtgas menedmenta vides. Risinjums sev iekauj trs pamata komponentes, Philips SmartManage Administratoru, Philips SmartControl un Aentu. Ja Js esat mazs vai vidjs uzmums, Jums var nebt vajadzga tik profesionla programmatra, lai veiktu pauma menedmentu. Td Philips sniedz Jums kompaktu SmartManage versiju, SmartManage Lite. [. . . ]

NOTEIKUMI ASUS VH196D LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un ASUS VH196D lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag