Lietošanas pamācība ASUS WL-530G V2 QUICK SETUP GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju ASUS WL-530G V2 lietošanas pamācībām. Ceram, ka ASUS WL-530G V2 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt ASUS WL-530G V2 lietošanas pamācību.


Mode d'emploi ASUS WL-530G V2
Download

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   ASUS WL-530G V2 (5924 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata ASUS WL-530G V2QUICK SETUP GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] IZSLDZIET VIETS, KUR TAS PIEPRASTS Izsldziet ierci viets, kur mobilo tlruu lietosana ir aizliegta vai var izraist traucjumus un bt bstama, piem. , lidmasn, slimncs vai medicnisku iercu, degvielas, misku vielu tuvum un viets, kur iespjami spridzinsanas darbi. SATIKSMES DROSBA IR PIRMAJ VIET Ievrojiet visus vietjos likumus. Autovadtja rokm vienmr jbt brvm, lai nekas netrauctu vadt transportldzekli. Vadot automasnu, satiksmes drosbai jbt pirmaj viet. [. . . ] Izvlieties Izvlne > Fotoattli > Mani videoklipi. Lai apturtu atskaosanu, izvlieties ; lai atsktu atskaosanu, izvlieties . Mzikas kopsana no datora Vai jsu dator ir mzika, ko vlaties klausties sav tlrun?Izmantojiet Nokia Ovi Player un USB datu kabeli, lai prvaldtu un sinhroniztu savu mzikas kolekciju. 1 2 3 Lai tlruni savienotu ar datoru, izmantojiet sadergu USB datu kabeli. Prliecinieties, vai tlrun ir ievietota saderga atmias karte. programmas Nokia Ovi Player paldzb. 34 Mzika un audio Dazi mzikas faili var bt aizsargti ar digitl satura tiesbu prvaldbu (DRM), un tos nevar atskaot vairkos tlruos. Mzikas skanjuma vai toa mainsana Vai zinjt, ka var maint mzikas skanjumu vai toni atbilstosi zanram?Ekvalaizer varat pielgot profilus dazdiem mzikas stiliem. Izvlieties Izvlne > Mzika > Mana mzika > Uz multivides atsk. Esosa skanjuma profila aktivizcija Izvlieties kopu un Aktivizt. Jauna skanjuma profila izveide 1 Izvlieties vienu no divm pdjm saraksta kopm. Skaruu savienosana ar tlruni Klausieties mziku sav tlrun, izmantojot sadergus skaruus (pieejami atsevisi). Radio uztversanas uzlabosana Aktivizjot RDS, radio automtiski prsldzas uz frekvenci, kurai ir labki uztversanas apstki. Izvlieties Izvlne > Mzika > Radio. 1 2 Izvlieties Iespjas > Uzstdjumi > RDS > Ieslgts. > Ieslgts. Balss ierakstu izmantosana Varat ierakstt dabas skaas, piem. , putnu dziesmas, k ar balss atgdinjumus un tlrua sarunas. Izvlieties Izvlne > Programmas > Ieraksttjs. Ieraksts tiek saglabts programmas Galerija map Ieraksti. Laika prvalde Tlrua sarunas ierakstsana Zvana laik izvlieties Iespjas > Vl > Ierakstt. Ierakstsanas laik abi sarunas dalbnieki dzird periodisku signlu. 37 Laika prvalde Laika un datuma mainsana Izvlieties Izvlne > Uzstdjumi un Datums un laiks. Laika joslas mainsana ceojot 1 Izvlieties Dat. 2 Izvlieties savas atrasans vietas laika joslu. Laiks un datums tiek uzstdts atbilstosi laika joslai. Tdjdi jsu tlrun tiek rdts pareizs saemto sziu vai multiziu nostsanas laiks. [. . . ] S dokumenta satura daja vai pilnga pavairosana, prvietosana, izplatsana vai uzglabsana jebkur veid bez Nokia rakstiskas ataujas ir aizliegta. Nokia steno neprtrauktas attstbas politiku. Nokia patur tiesbas bez ieprieksja brdinjuma veikt izmaias un uzlabojumus jebkuram no saj dokument apraksttajiem izstrdjumiem. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. [. . . ]

NOTEIKUMI ASUS WL-530G V2 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un ASUS WL-530G V2 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag