Lietošanas pamācība ASUS WL-530G V2 QUICK SETUP GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju ASUS WL-530G V2 lietošanas pamācībām. Ceram, ka ASUS WL-530G V2 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt ASUS WL-530G V2 lietošanas pamācību.


ASUS WL-530G V2 QUICK SETUP GUIDE: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (3860 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   ASUS WL-530G V2 (5924 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata ASUS WL-530G V2QUICK SETUP GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] KVALIFICTA APKOPE S izstrdjuma uzstdsanu un remontu drkst veikt tikai kvalificti specilisti. AKUMULATORI, LDTJI UN CITAS PAPILDIERCES Izmantojiet tikai tdus akumulatorus, ldtjus un citas papildierces, ko Nokia ir apstiprinjusi lietosanai ar so ierci. Sargjiet to no mitruma. DZIRDES AIZSARDZBA Klausieties austias mren skaum un neturiet ierci pie auss, kad lietojat skaruni. Darba sksana 5 Darba sksana Taustii un daas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pie auss liekamais skarunis Skrienekrns Ziapmaias taustis Zvansanas taustis Tastatra Skauma palielinsanas taustis Skauma samazinsanas taustis Taustiu blosanas poga Beigu un ieslgsanas/izslgsanas taustis Ldtja savienotjs Kameras objektvs Nokia AV savienotjs (3, 5 mm) Mikro USB savienotjs Atvere delnas siksniai Aizmugurj vcia atbrvosanas sprauga Skarunis Ja uz ekrna vai kameras objektva ir aizsargplve, noemiet to. Lietojot nesadergas SIM kartes var tikt sabojt karte, ierce un ierc saglabtie dati. [. . . ] Radiostaciju atrasana un saglabsana Mekljiet savas iecientks radiostacijas un saglabjiet ts, lai vlk vartu rti klausties. 36 Mzika un audio Izvlieties Izvlne > Mzika > Radio. Izvlieties un turiet Stacijas saglabsana Izvlieties Iespjas > Saglabt staciju. Automtiska radiostaciju meklsana Izvlieties Iespjas > Meklt visas stac. . Lai stacijai piektu tiesi no saglabto staciju saraksta, nospiediet stacijas numuram atbilstoso cipara taustiu. Radio uztversanas uzlabosana Aktivizjot RDS, radio automtiski prsldzas uz frekvenci, kurai ir labki uztversanas apstki. > Ieslgts. Balss ierakstu izmantosana Varat ierakstt dabas skaas, piem. , putnu dziesmas, k ar balss atgdinjumus un tlrua sarunas. Ieraksts tiek saglabts programmas Galerija map Ieraksti. Laika prvalde Tlrua sarunas ierakstsana Zvana laik izvlieties Iespjas > Vl > Ierakstt. Ierakstsanas laik abi sarunas dalbnieki dzird periodisku signlu. 37 Laika prvalde Laika un datuma mainsana Izvlieties Izvlne > Uzstdjumi un Datums un laiks. Tdjdi jsu tlrun tiek rdts pareizs saemto sziu vai multiziu nostsanas laiks. Piem. , GMT -5 norda ujorkas (ASV) laika joslu, kas ir 5 stundas uz rietumiem no Grinicas London (Lielbritnija). Izvlieties Lai uzstdtu modintju, piem. , zvansanai katru dienu vien un taj pas laik, izvlieties Uzstd. Valtas un mrvienbu konvertsana Konvertors Izvlieties Izvlne > Programmas > Palgrki > Kolekcija > Konvertors. Izmantojot konvertoru, varat konvertt mrvienbas un valtu no vienas vienbas cit. Mrvienbu konvertsana Varat konvertt mrvienbas, piem. , garuma mrvienbas, no vienm vienbm cits, piem. , no kilometriem jdzs. Izvlieties Izvlne > Programmas > Palgrki > Kolekcija > Konvertors un Paemt. Otr vienbas lauk tiek automtiski pardta konvertt vrtba. Valtas konvertsana Izmantojot konvertoru, varat tri konvertt valtu. Izvlieties Izvlne > Programmas > Palgrki > Kolekcija > Konvertors. 40 1 2 Tlrua prvaldba Izvlieties Paemt > Valta un valtu pri. Automtiski tiek pardta konvertt vrtba. Valtas maias kursa uzstdsana Izvlieties Izvlne > Programmas > Palgrki > Kolekcija > Konvertors. Ievadiet vienas valtas maias kursu. Valtas pra pievienosana Varat pievienot papildu valtu prus, kas jkonvert. Izvlieties Izvlne > Programmas > Palgrki > Kolekcija > Konvertors. Ievadiet vienas valtas maias kursu. Tlrua prvaldba Atbalsts Ja vlaties uzzint vairk par izstrdjuma lietosanu vai neesat prliecints, k tlrunim jdarbojas, rpgi izlasiet lietotja rokasgrmatu. Ja tas nepaldz atrisint problmu, izpildiet kdu no sm darbbm: · · · Atsknjiet tlruni. [. . . ] Ss prejas laik jebkura no pardtajm CE atzmm var tikt izvietota uz izstrdjuma. Ar so ASUS CORPORATION deklar, ka izstrdjums RM-781 atbilst Direktvas 1999/5/EK btiskajm prasbm un citiem ar to saisttajiem noteikumiem. Atbilstbas deklarcijas kopiju var atrast Web viet http://www. nokia. com/global/ declaration. Nokia, Nokia Connecting People ir Nokia Corporation precu zmes vai reistrtas precu zmes. [. . . ]

NOTEIKUMI ASUS WL-530G V2 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un ASUS WL-530G V2 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag