Lietošanas pamācība BOSCH HBC24D553B

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju BOSCH HBC24D553B lietošanas pamācībām. Ceram, ka BOSCH HBC24D553B lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt BOSCH HBC24D553B lietošanas pamācību.


BOSCH HBC24D553B : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (895 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   BOSCH HBC24D553B INSTALLATION INSTRUCTIONS (630 ko)
   BOSCH HBC24D553B (904 ko)
   BOSCH HBC24D553B INSTALLATION INSTRUCTIONS (630 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata BOSCH HBC24D553B

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Lai gatavoơana sagŁdŁtu tikpat daudz prieka kŁœdiena baudūơana, lƫdzu, izlasiet ơo lietoơanas pamŁcūbu. Tad jƫs pratūsiet izmantot visas savas tvaika krŁsns tehniskŁs priekơrocūbas. TabulŁs atradūsiet noderūgu informŁciju par iestatūjumiem un trauku ievietoơanas lūmeƆiem daudziem ierastiem œdieniem. Ja radūsies kŁds traucœjums, ơeit jƫs atradūsiet informŁciju par to, kŁ nelielus traucœjumus novœrst saviem spœkiem. [. . . ] Bœrnu aizsardzūbas sistœmas aktivizœơana Turiet taustiƆu D nospiestu apm. Bœrnu aizsardzūbas sistœmas dezaktivœơana NorŁdūjums Turiet taustiƆu D nospiestu, lūdz simbols nodziest. Lai arū bœrnu aizsardzūbas sistœma ir aktivizœta, jƫs ar taustiƆu % vai, ilgŁk spieƾot taustiƆu n, varat izslœgt ierūci, iestatūt taimeri un izslœgt skaƆas signŁlu. 25 Pamatiestatūjumi Jƫsu ierūcei ir daƾŁdi pamatiestatūjumi, kuri ir iestatūti rƫpnūcŁ. Ja vœlaties atcelt visas izmaiƆas, jƫs varat atjaunot rƫpnūcas iestatūjumus. Spiediet taustiƆu 0 tik bieƾi, kamœr ir redzams nepiecieơamais pamatiestatūjums. Jƫs varat mainūt tŁlŁk norŁdūtos pamatiestatūjumus. Pamatiestatūjumi Funkcija ™‹„ Displeja spilgtums Iespœjamie iestatūjumi ™‹‚ = tumơs ™‹ƒ = vidœji gaiơs ™‹„ = gaiơs ™‚‚ = ūss (10 sekundes) ™‚ƒ = vidœjs (2 minƫtes) ™‚„ = garơ (5 minƫtes) ™ƒ‹ = izslœgts ™ƒ‚ = ieslœgts ™„‹ = izslœgts ™„‚ = ieslœgts ™‚ƒ SignŁla ilgums: iestata darbūbas beigŁs atskaƆotŁ signŁla ilgumu PulksteƆa rŁdūjums, ja ierūce ir izslœgta TurpinŁt pœc durvju aizvœrơanas. Pœc ierūces durvju atvœrơanas nav atkŁrtoti jŁatsŁk darbūba ™ƒ‚ ™„‚ ™…ƒ Laiks lūdz automŁtiskai izmaiƆu saglabŁơanai ™…‚ = ūss (2 sekundes) ™…ƒ = vidœjs (5 sekundes) ™…„ = garơ (10 sekundes) 26 Pamatiestatūjumi Funkcija ™†ƒ Iestata ƫdens cietūbas lūmeni atkażŷoơanas indikŁcijai Iespœjamie iestatūjumi ™†‹ = mūkstinŁts ™†‚ = 1 ć mūksts ™†ƒ = 2 ć vidœjs ™†„ = 3 ć ciets ™†… = 4 ć żoti ciets ™‡‹ = izslœgts ™‡‚ = ieslœgts ™ˆ‹ = neatjaunot ™ˆ‚ = atjaunot ™‡‹ ™ˆ‹ Sakarsœơanas signŁls tvaicœjot Atjauno ierūces rƫpnūcas iestatūjumus: ć tiek izdzœstas visas pamatiestatūjumos veiktŁs izmaiƆas, ć no jauna tiek veikta automŁtiskŁ kalibrœơana. Apkope un tūrūơana ƠajŁ nodażŁ varat izlasūt vispŁrūgu informŁciju par: H savas ierūces apkopi un tūrūơanu; H tūrūơanas lūdzekżiem; H atkażŷoơanas reƾūmu. d Ūssavienojuma risks!Ierūces tūrūơanai neizmantojiet augstspiediena tūrūtŁju vai tvaiku plƫsmu. Neizmantojiet: H asus vai abrazūvus tūrūơanas lūdzekżus; H cepeơkrŁơƆu tūrūơanas lūdzekżus; H kodūgus, hloru saturoơus vai spœcūgas iedarbūbas tūrūơanas lūdzekżus; H spirtu saturoơus tūrūơanas lūdzekżus. Ja ơŁds lūdzeklis nokżƫst uz priekơœjŁ paneża, nekavœjoties noskalojiet to ar ƫdeni. 27 Iztūriet gatavoơanas telpu uzreiz pœc tam, kad ierūce ir atdzisusi. Piedeguơas œdienu paliekas vœlŁk notūrūt ir daudz grƫtŁk. Asu mœrōu (keōups, sinepes) vai sŁlūtu œdienu paliekas no gatavoơanas telpas iztūriet uzreiz pœc ierūces atdziơanas. Tūrūơanas sƫklis KomplektŁ ievertajam tūrūơanas sƫklim ir liela uzsƫkơanas spœja. Lietojiet tūrūơanas sƫkli tikai gatavoơanas telpas tūrūơanai un kondensŁta savŁkơanai no iztvaikotŁja paplŁtes. Pirms pirmŁs lietoơanas reizes tūrūơanas sƫkli kŁrtūgi izmazgŁjiet. Sƫkli varat mazgŁt veżas mazgŁjamŁ maơūnŁ (ar vŁrŁmo veżu). Mikroơŷiedru drŁniƆa Mikroơŷiedru drŁniƆa ar heksagonŁlu struktƫru ir ūpaơi piemœrota viegli sabojŁjamu virsmu, piemœram, stikla, stikla keramikas, tœrauda vai alumūnija tūrūơanai (preces Nr. Ơū drŁniƆa żaus ar vienu vœzienu notūrūt mitrus un taukainus netūrumus. Tūrūơanas lūdzekżi Ierūces Łrpuse ar priekơœjo paneli no alumūnija ar priekơœjo paneli no nerƫsœjoơŁ tœrauda SŁrms mazgŁơanai Ć nosusiniet ar mūkstu drŁniƆu Maigs logu tūrūơanas lūdzeklis Ć tūriet horizontŁlŁ virzienŁ, nespieƾot uz virsmŁm, ar mūkstu drŁniƆu (logu tūrūơanai) vai ar neplƫksnainu mikroơŷiedru drŁniƆu SŁrms mazgŁơanai Ć nosusiniet ar mūkstu drŁniƆu. Każŷa, tauku, cietes un olbaltuma traipus notūriet uzreiz Klientu servisŁ vai specializœtajŁs tirdzniecūbas vietŁs ir pieejami ūpaơi tūrūơanas lūdzekżi nerƫsœjoơŁ tœrauda virsmŁm Gatavoơanas telpas iekơpuse Karsts sŁrms mazgŁơanai vai etiŷƫdens Izmantojiet komplektŁ pievienoto mazgŁơanas sƫkli vai suku. IztvaikotŁja paplŁte Karsts sŁrms mazgŁơanai vai etiŷƫdens Blūve gatavoơanas telpas Łrpusœ Karsts sŁrms mazgŁơanai 28 ƪdens tvertne Tvertnes padziżinŁjums Blūve vŁciƆŁ Statūvs Durvju stikls Piederumi SŁrms mazgŁơanai, nemazgŁjiet trauku mazgŁjamŁ maơūnŁ!Ikreiz pœc lietoơanas izslaukiet sausu Ikreiz pœc lietoơanas kŁrtūgi izƾŁvœjiet Ar karstu sŁrmu mazgŁơanai vai trauku mazgŁjamŁ maơūnŁ Stiklu tūrūơanas lūdzeklis Ievietojiet karstŁ tūrūơanas ơŷūdumŁ. Notūriet ar suku vai sƫkli vai mazgŁjiet trauku mazgŁjamŁ maơūnŁ Ja no cieti saturoơiem pŁrtikas produktiem (piem, . ārūsiem) virsmas nokrŁsojas, tūriet ar etiŷƫdeni Atkażŷoơana Lai jƫsu ierūce saglabŁtu veiktspœju, tŁ ik pœc noteikta laika ir jŁatkażŷo. [. . . ] 100 ml piena iemaisiet no vienas lūdz divŁm tœjkarotœm dabūgŁ jogurta vai attiecūgu daudzumu jogurta fermentu. Pœc pagatavoơanas stikla traukus atdzesœjiet ledusskapū. 48 PŁrtikas produkts Piederumi Darbūbas veids TemperaĆ tƫra, ºC GataĆ voơanas laiks minƫtœs 20 Ć 25 15 Ć 20 25 Ć 35 300 Ć 360 Klimpas Karameżu krœms Piena rūsi* Jogurts* trauks bez caurumiem formiƆa + perforœts trauks trauks bez caurumiem stikla trauki vienai porcijai + perforœts trauks trauks bez caurumiem trauks bez caurumiem trauks bez caurumiem trauks bez caurumiem trauks bez caurumiem Tvaicœơana Tvaicœơana Tvaicœơana Tvaicœơana 100 90 Ć 95 100 40 ŀbolu kompots Bumbieru kompots Ŷirơu kompots Rabarberu kompots Plƫmju kompots * Tvaicœơana Tvaicœơana Tvaicœơana Tvaicœơana Tvaicœơana 100 100 100 100 100 10 Ć 15 10 Ć 15 10 Ć 15 10 Ć 15 15 Ć 20 jƫs varat izmantot arū atbilstoơo programmu (skatūt nodażu: "AutomŁtiskŁ programmœơanas sistœma"). Atkausœơana Sasaldœjiet pŁrtikas produktus, novietojot tos pœc iespœjas plakaniskŁ veidŁ un sadalot tos porcijŁs -18 ºC temperatƫrŁ. Atkausœti produkti tik ilgi neglabŁjas un sabojŁjas ŁtrŁk nekŁ svaigi produkti. Atkausœjiet œdienu saldœơanas maisiƆŁ, uz ơŷūvja vai perforœtajŁ traukŁ. [. . . ]

NOTEIKUMI BOSCH HBC24D553B LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un BOSCH HBC24D553B lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag