Lietošanas pamācība BOSCH PSB 1000-2 RCA REV 6-2009

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju BOSCH PSB 1000-2 RCA lietošanas pamācībām. Ceram, ka BOSCH PSB 1000-2 RCA lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt BOSCH PSB 1000-2 RCA lietošanas pamācību.


BOSCH PSB 1000-2 RCA REV 6-2009: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (6207 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   BOSCH PSB 1000-2 RCA (6397 ko)
   BOSCH PSB 1000-2 RCA REV 6-2009 (5796 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata BOSCH PSB 1000-2 RCAREV 6-2009

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Skatiet www. philips. com/support kur Js varat piekt pilnam atbalsta materilu klstam, k lietoanas pamcba, tltja konsultcija, jaunkie programmatras atjauninjumi un atbildes uz biei uzdotiem jautjumiem. 3 1 SVARGA DROBAS INFORMCIJA Visprj apkope dokumenta tulkojums ir paredzts tikai uzziai. H H 15 IZMANTOTIE TERMINI Glabjiet ierci viet, kur temperatra vienmr ir o starp -20 un 45 C Bateriju darbbas laiks var sasinties zems temperatrs. Bitu prraides trums ir bitu daudzums, kas tiek prraidti noteikt laika period. Bitu prraides trums parasti tiek mrts bitos sekund (kilobiti sekund: kbps). Termins bitu prraides trums ir sinonms datu prraides trumam (vai vienkri datu trums). [. . . ] Esot , lai reistrtu Ekrna saudztjs (Screensaver) Tma (Theme) H 3 DARBBU SKOT Melns (Black) Sudraba krs (Silver) Zelta krs (Gold) Neviens (None) Displejs izslgts (Display off) (pc noklusjuma iestatjuma) Persong sldrde (Personal slidshow) Digitls pulkstens (Dogital clock) Albuma noformjums (Album Art) Demonstrcijas rems (Demo mode) Noklusts vides iestatjums (Default) Izvlieties attlu (Select Picture) Noklusts vides iestatjums (Default) Izvlieties attlu (Select Picture) 1. Z B MIC mikrofons H Vadbu un savienojumu prskats 10. nospiediet: atgrieas iepriekj ekrn Turiet nospiestu: atgrieas galvenaj izvln H H izvln, prvietojieties di: H 11. Spiediet Q, lai apstiprintu izvli un prietu uz nkamo lmeni (ja pieejams)). , lai izietu no nospiediet: palielina/ samazina skaumu Turiet nospiestu: palielina/ samazina skaumu tri H H Skauma ierobeoana Brdinjums Skau skau klausans ilgk nek su brdi var izraist klaustja dzirdes traucjumus. 4. Turiet nospiestu izvlnes. H Padoms H H Lai redztu plaku iestatjumu iespju aprakstu, skatiet nodau 'Iestatjumu pielgoana '. Uzskanas ekrns (Startup screen) H Js varat uzstdt SPARK atskaotja skauma lmeni, lai ierobeotu maksimlo skauma izeju. Galvenaj izvln izvlieties [Settings] (Iestatjumi) > [Sound settings] (skaas iestatjumi}> [Volume limit] (skauma ierobeoana). 9 Kad Js uzstdt skauma ierobeojumu, SPARK atskaotjs vairs nevar prsniegt uzstdto skauma lmeni, pat tad, ja Js spieat skauma + taustiu skauma palielinanai. Izvlieties [Settings] (Iestatjumi) > [Sound settings] (skaas iestatjumi}> [Volume limit] (skauma ierobeoana). atskaoanas ekrnu H H Izslgans ekrns (Shutdown screen) H H OPTIONS pieks uz izvlni attiecinmm iespjm displejs austiu kontakts iesldz/ izsldz SPARK atskaotju blo/ atblo visus taustius (izemot skauma vadbas) 6. Q mini USB savienojuma kontakts sk/ pauz atskaoanu/ieraksta apstiprina izvli Priet uz nkamo ekrnu atiestata SPARK atskaotju nospiediet: atgrieas atpaka/ priet uz prieku/ ritina augup/ lejup. Prbaudiet, vai dators ir pieslgts internetam, tad atveriet programmu Windows Explorer. Esot Windows Explorer programm, uzklikiniet ar peles labo taustiu uz SPARK, tad izvlieties iespju instalt Philips Songbird programmatru. Bateriju enerijas lmea indikators Aptuvenais Jsu baterijas uzldes lmenis tiek nordts sekojoi: H Padoms Js varat taupt bateriju eneriju un palielint SPARK atskaotja atskaoanas laiku, ja Js izpildt du procedru, ejiet uz > [Display settings] (Displeja iestatjumi) > [Screen off timer] (ekrna izslgans taimeris) un prliecinieties, ka skais laika taimera iestatjums ir izvlts. Spiediet `, lai pauztu. 9 Ieraksti ir saglabti atskaotj (faila nosaukuma formts: FMRECXXX. MP3, kur XXX ir ieraksta numurs, kas tiek noteikts automtiski). Spiediet ` , lai pauztu. 9 Ieraksti ir saglabti atskaotj (faila nosaukuma formts: VOICEXXX. MP3, kur XXX ir ieraksta numurs, kas tiek noteikts automtiski). SPARK atskaotj saglabt programmatra SPARK atskaotj ir saglabta da programmatra: H Philips Songbird programmatra (paldz atjaunint SPARK atskaotja programmatru un prraidt mdiju failus). Js savus ierakstus varat atrast [Recording library] (ierakstu bibliotka) > [FM radio] (FM radio). Padoms H SPARK atskaotj saglabtie faili di faili ir saglabti SPARK atskaotj: H Js savus ierakstus varat atrast [Recording library] (ierakstu bibliotka) > [Voice] (balss ieraksti). Lietoanas pamcba; Biei uzdoti jautjumi; Ierakstu klausans FM ieraksta klausans * 1. izvln izvlieties [Recordings library] (ierakstu bibliotka) > [FM radio] (FM radio). H 2. Spiediet Q, lai atskaotu Jsu ierakstu. Piezme H 9 Mirgojoa baterijas ikona norda uz to, ka baterijas ir gandrz izldjusies. Atskaotjs saglab visus iestatjumus un izsldzas mazk 60 sekunu laik. * FM radio ierakstanas iezme ir pieejama tikai daiem modeiem. Prbaudiet SPARK atskaotja uz-ekrna izvln, lai izzintu, kuras iezmes ir Jums pieejamas. H Piezme Prldjamm baterijm ir ierobeots uzldes ciklu skaits. Baterijas ms un prldanas ciklu skaits var mainties atkarb no lietoanas un iestatjumiem. Ldanas animcija beidzas un ikona tiek pardta, kad ldana ir pabeigta. H 22 11 4 SPARK ATSKAOTJA ATJAUNINANA Jsu SPARK atskaotju kontrol iekj programma, ko sauc par programmaparatru. [. . . ] Songbird programmatra pieir noformjumu visiem izvltajiem virsrakstiem. H Spiediet atpaka. , lai atgrieztos vienu lmeni , lai atgrieztos H H H Turiet nospiestu galvenaj izvln. 9 Padoms H Jsu mzikas atraana Galvenaj izvln izvlieties , lai reistrtu mzikas remu. SPARK atskaotjs piedv das izvlnes iespjas: [All songs] (visas dziesmas) H Pareiz atskaot mzikas celiu dzana ir procedra, ar kuru varat dzst pareiz atskaoto mzikas celiu: 1. Izvlieties [Yes], lai apstiprintu dzanas faktu. H Lai izvltos vairkus failus dator (PC), turiet nospiestu Ctrl. Lai izvltos vairkus secgus failus, turiet nospiestu Shift. Atskaojamie saraksti Pc noklusts vides iestatjumiem, Philips Songbird programmatra instal dus papildinjumus, kas nepiecieami CD ierakstanai: H Mdiju dzana ir procedra, k dzst failus no Windows Explorer: 1. [. . . ]

NOTEIKUMI BOSCH PSB 1000-2 RCA LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un BOSCH PSB 1000-2 RCA lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag