Lietošanas pamācība BOSCH PSB 850-2 RA REV 6-2009

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju BOSCH PSB 850-2 RA lietošanas pamācībām. Ceram, ka BOSCH PSB 850-2 RA lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt BOSCH PSB 850-2 RA lietošanas pamācību.


BOSCH PSB 850-2 RA REV 6-2009: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (6207 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   BOSCH PSB 850-2 RA (5796 ko)
   BOSCH PSB 850-2 RA REV 6-2009 (5796 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata BOSCH PSB 850-2 RAREV 6-2009

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Lai izmaintu sos galamrus vai izvltos jaunu galamri, izvln Iestatjumi pieskaries Startsanas iestatjumi un pc tam izvlies Jautt galamri. Ierce neiesldzas oti retos gadjumos TomTom GO navigcijas ierce var pareizi neieslgties vai prstt reat uz pieskrieniem. Lai to izdartu, nospied un 15 sekundes turi nospiestu ieslgsanas/izslgsanas pogu, un atlaid to, tikldz ierce sk restartties. Piezmes par akumulatoru Tavas TomTom GO navigcijas ierces akumulators tiek ldts, kad ierce ir pieslgta automasnas ldtjam vai datoram. Pc ierces pieslgsanas datoram pards jautjums, vai vlies pieslgties datoram. Ja izvlsies N un pc tam trs minsu laik nepieskarsies ekrnam, ierce automtiski izslgsies. [. . . ] · Atlikusais laiks ­ nov?rt?tais laiks l?dz galam?r?a sasniegsanai. · Atlikusais att?lums ­ att?lums, kas palicis l?dz galam?r?im. · R?d?t joslas vad?bu ­ izv?loties so opciju, pirms atsevis??m nobrauktuv?m un krustojumiem GO st?vok?a josl?r?da, kura josla j?ie?em. Maint kartes krsas Pieskaries sai pogai, lai izvltos krsu shmas, kas tiek izmantotas dienas un nakts kartes krsm. Maint kartes krsas Pieskaries Izvrstie, lai ritintu krsu shmas pa vienai. Vairk krsu shmu var ar lejupieldt, izmantojot TomTom HOME. 42 Spilgtuma iestatjumi Pieskaries sai pogai, lai iestat?tu ekr?na spilgtumu. P?rvieto sl?dni, lai iestat?tu spilgtumu atsevis?i dienas un nakts kartes kr?s?m. samazin?t spilgtumu ­ GO ar gaismas sensoru nosaka fona gaismas l?meni. opcija ir aktiviz?ta, tad satumstot GO samazin?s ekr?na spilgtumu, lai tas netrauc?tu. p?rsl?gties uz nakts kr?s?m ­ GO ar gaismas sensoru nosaka fona gaismas l?meni. nakts kr?sas. Spilgtuma iestat?jumi Bluetooth iestatjumi Pieskaries sai pogai, lai prvaldtu TomTom GO Bluetooth funkciju. Svargi: Tds viets k slimncas un lidmasnas pastv prasba izslgt Bluetooth viss elektroniskajs iercs. at?auts · Br?din?t, ja braucu ?tr?k par iestat?to ?trumu · Br?din?t, ka ier?ci nevajag atst?t automas?n?Izv?lies, vai TomTom GO j?br?dina par to, pa kuru ce?a pusi tev j?brauc. Izv?lies, vai ?pasos apst?k?os ir j?izsl?dz kartes displejs, un nospied pogu Pabeigts. Kad tiek izslgts kartes displejs, tu vairs neredzsi savu atrasans vietu kart marsruta attlojuma veid, bet tikai informciju par nkamo nordjumu. Pieskaries pogai un izvlies vajadzgo opciju par to, kdos apstkos karte ir jizsldz. Ir pieejamas sdas opcijas: · Vienmr ­ karte netiek rdta, un tu redzsi tikai informciju par nkamo nordjumu, k ar bultias, kas norda virzienu. 46 · Virs noteikta truma ­ iestati trumu, virs kura karte bs izslgta. S opcija ir noderga gadjumos, kad karte var bt traucjosa, piemram, braucot liel trum. · Nekad ­ karte nekad netiek izslgta. Izvrstie iestatjumi Pieskaries sai pogai, lai iestattu sekojosus izvrstos iestatjumus: · Rdt mjas numuru pirms ielas nosaukuma Izvrstie iestatjumi · Rdt ielu nosaukumus ­ ja balss nordjumus izrun datorbalss un ir iestatts, ka ielu nosaukumi ir jnolasa skai, tad s opcija nav jaktiviz, jo ielu nosaukumi tiks lasti skai, pat ja s opcija nebs izvlta. · Rdt nkams ielas nosaukumu ­ marsruta attlojuma augsda tiek rdts nkams ielas nosaukums. · Rdt kart pasreizjs ielas nosaukumu ­ tiesi virs stvoka joslas tiek rdts ts ielas nosaukums, uz kuras tu pasreiz atrodies. · Ieslgt automtisko tlummaiu 2D skatjum · Ieslgt automtisko tlummaiu 3D skatjum · Rdt joslas attlus ­ pirms dazm nobrauktuvm un sazarojumiem pards attls ar nordi, kura josla ir jieem. Atjaunot rpncas iestatjumus Pieskaries sai pogai, lai atjaunotu TomTom GO rpncas iestatjumus. [. . . ] A TomTomTM és a "két kéz" embléma is a TomTom International B. V. által birtokolt védjegyek, alkalmazások és bejegyzett védjegyek közé tartozik. A korlátozott garancia és a benne foglalt szoftver végfelhasználói licencszerzdése érvényes erre a termékre; melyeket a következ helyen tekinthet át: www. tomtom. com/legal © 2009 TomTom N. V. , Holandia. TomTomTM i logo z dwiema dlomi, oraz inne, s zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TomTom N. V. [. . . ]

NOTEIKUMI BOSCH PSB 850-2 RA LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un BOSCH PSB 850-2 RA lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag