Lietošanas pamācība BOSCH PTA 1000

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju BOSCH PTA 1000 lietošanas pamācībām. Ceram, ka BOSCH PTA 1000 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt BOSCH PTA 1000 lietošanas pamācību.


BOSCH PTA 1000 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (4364 Ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata BOSCH PTA 1000

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] 10 Pievienoana un ldana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Izmantojiet komplekt iekauto USB kabeli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Bateriju enerijas lmea indikcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 6. 2. Mzikas un attlu prraide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Video lejupieldana, prveidoana & prraide ar Media Converter paldzbu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Failu prstana no un uz citu Bluetooth izejas ierci Js varat izvlties vai nu "jaunu ierci" (new device) vai jau saprotu ierci (already paired device). Tda ierce, kas jau ir bijusi izmantota kop atskaotju, atrodama no saraksta. aj noda tiks izskaidrotas s divas atirgs metodes. Pirmo reizi izmantojot atskaotju, ldjiet to vismaz 5 stundas. Baterija 2 bs pilnb uzldta (100%) 4 stunds un 80% uzldta pc 2 stundm. 6. 2. 1. Failu prstana no saraksta Jaun ierce (New Device) 1 2 3 4 5 6 7 8 Prliecinieties, ka cita Bluetooth atbalstt ierce ir ieslgta saproanas rem. Kamr atrodaties sarakst, nospiediet \ vai [, lai atzmtu tos failus, kurus vlaties prstt. (Prliecinieties par pie otras ierces panieka, jo pin kods var bt maints) > Veiksmgas prstanas gadjum ekrn pards apstiprinos ziojums. 2 Pievienojiet komplekt iekauto USB kabea vienu galu mini USB portam atskaotja apakpus, otru galu datoram. > Atskaotjs sks uzldties uzreiz pc pievienoanas datoram. Jau saprotm iercm 1 2 3 4 5 Prliecinieties, ka cita Bluetooth atbalstt ierce ir ieslgta. Kamr atrodaties sarakst, nospiediet \ vai [, lai atzmtu tos failus, kurus vlaties prstt. Nospiediet \ vai [ un ], lai izvltos mra ierci. > Veiksmgas prstanas gadjum ekrn pards apstiprinos ziojums. . Pievrsiet uzmanbu, ka atskaotjs ir pilnb uzldts, kad ldanas animcija beidzas un displej 2 tiek pardts . Pilnb uzldts atskaotjs var veikt 30 stundu mzikas atskaoanu. 3. 4. 2 Bateriju enerijas lmea indikcija Aptuvenais Jsu baterijas uzldes lmenis tiek nordts sekojoi: Pilns divas tredaas pus zems tuks Pievrsiet uzmanbu, ka ja baterijas ir gandrz tukas, bateriju indikators saglab visus iestatjumus un izsldzas mazk nek 60 sekundes ilg laik. 2 mirgo. Baterijas ms un prldanas ciklu skaits var mainties atkarb no lietoanas un iestatjumiem. 42 11 3 DARBBU UZSKOT 3. 5 Mzikas un attlu prraide Js varat prstt mziku un attlus, izmantojot Windows Media Player. > Recording Library > Voice recording vai Radio Recordings1. > Kad video lejupieldana ir pabeigta, MediaConverte TM atveras un parda lejupieldto video. Nospiediet \ vai [ , lai izvltos ierakstu atskaoanai. 5. 5. 2. 1 2 3 4 5 No galvens izvlnes, nospiediet > Recording Library > Voice recording vai Radio Recordings1. Nospiediet \ vai [, lai izvltos Delete (dzst) vai Delete all (dzst visus). Skkas informcijas ieganai ldzam skatt s lietoanas pamcbas nodau Instalcijas. 5. 6. Jsu atskaotja izmantoana datu failu saglabanai un prneanai Varat izmantot Jsu atskaotju failu glabanai un prneanai, kopjot to atskaotj caur Windows Explorer. 1 FM ierakstanas funkcija pieejama visos reionos, izemot ASV un Kandu. 40 13 3 DARBBU UZSKOT 3. 6. 1. 2. MediaConverterT Mlog nospiediet Add File/Add DVD, lai izvltos Jsu video avotu. Pop up (izlecoaj) log atzmjiet Jsu video failu, tad nospiediet Open (atvrt) 3. MediaConverter log nospiediet Start, lai uzsktu video prveidoanu un prstanu. TM 5 DETALIZTAS DARBBAS 5. 4. 5. Manuli uztverts stacijas saglabana 1 2 Atrodoties radio rem, nospiediet OPTIONS, lai piektu izvlnei. Nospiediet \ vai [ , lai izvltos Save to preset, tad nospiediet ] saglabanai. 5. 4. 6. Ierakstana no FM radio 1 t skananas laik 1 2 3 4 Atrodoties radio rem, nospiediet OPTIONS, lai piektu izvlnei. [. . . ] Lai maintu punktu secbu sarakst, uzklikiniet un prnesiet jebkuru punktu jaun pozcij saraksta loga robes. Lai pievienotu jaunu punktu atskaojamajam sarakstam, izvlieties to no bibliotkas un prnesiet saraksta log. Kad esat beigui atskaojam saraksta redianu, uzklikiniet uz Save Playlis taustia. 24 29 4 FOTOGRFIJU UN MZIKAS ORGANIZANA UN PRRAIDE AR WINDOWS MEDIA PLAYER 11 4. 4. 2 Automtisk atskaojam saraksta izveide WMP 11var automtiski izveidot atskaojamos sarakstus, balstoties uz dadiem kritrijiem. Uzklikiniet uz bultias zem Library tabulatora un izvlieties Create Auto Playlist. > New Auto Playlist (jauns automtiskais atskaojamais saraksts) dialoga logs pards. 4 FOTOGRFIJU UN MZIKAS ORGANIZANA UN PRRAIDE AR WINDOWS MEDIA PLAYER 11 5. [. . . ]

NOTEIKUMI BOSCH PTA 1000 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un BOSCH PTA 1000 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag