Lietošanas pamācība BOSCH PTA 2400 REV 6-2009

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju BOSCH PTA 2400 lietošanas pamācībām. Ceram, ka BOSCH PTA 2400 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt BOSCH PTA 2400 lietošanas pamācību.


BOSCH PTA 2400 REV 6-2009: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (8365 Ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata BOSCH PTA 2400REV 6-2009

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] 10 3. 4 Pievienoana un ldana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3. 4. 1 3. 4. 2 Izmantojiet komplekt iekauto USB kabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Bateriju enerijas lmea indikcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3. 5 3. 6 3. 6. 1. 3. 6. 2. Mzikas un attlu prraide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Video lejupieldana, prveidoana & prraide ar Media ConverterT Mpaldzbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Lejupield un pievieno video Media Converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Prveido un prraidi video ar Media Converter paldzbu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 TM TM 3. 7 3. 7. 1 3. 7. 2. [. . . ] Nospiediet \ vai [, lai izvltos Delete (dzst) vai Delete all (dzst visus). Nospiediet ] apstiprinanai. RESET sldnis Turiet nospiestu sldni visu taustiu bloana/ atbloanai (izemot Volume (skaa) + 5. 7. Jsu atskaotja izmantoana datu failu saglabanai un prneanai Varat izmantot Jsu atskaotju failu glabanai un prneanai, kopjot to atskaotj caur Windows Explorer. 1 FM ierakstanas funkcija pieejama visos reionos, izemot ASV un Kandu. 40 9 3 DARBBU UZSKOT 3. 2 Galven izvlne Izvlne Mzika Video Attli Radio Ierakstana Mapes Iestatjumi Patreiz atskao Pdjais atskaojums Uz Atskao digitlos ierakstus Skatt video Skatt attlus Klausties vai ierakstt no FM radio Ierakstt vai atskaot ierakstu Apskatt mapes Iestatjumu uzstdana Jsu atskaotjam Ejiet uz atskaoanas ekrnu Atskaoanas atjaunoana 1 5 DETALIZTAS DARBBAS 5. 5. 4. Manul uztverana 1 Atrodoties radio rem, nospiediet \ vai [ , lai manuli mekltu radio stacijas: > Lai frekvenu meklanu padartu smalkku, patrinti spiediet \/[. Lai uzmekltu nkamo spcgko signlu, paildzinti nospiediet \/[. 5. 5. 5. Manuli uztverts stacijas saglabana 1 2 Atrodoties radio rem, nospiediet OPTIONS, lai piektu izvlnei. Nospiediet \ vai [ , lai izvltos Save to preset, tad nospiediet ] saglabanai. 3. 3 Instalana SVARGI!Pirms Jsu atskaotja pievienoanas prliecinieties, vai esat instaljuu programmaparatru, kas ierakstta komplekt iekautaj CD. 5. 5. 6. Ierakstana no FM radio 1 t skananas laik 1 Atrodoties radio rem, nospiediet OPTIONS, lai piektu izvlnei. Nospiediet \ vai [ , lai izvltos Start radio recording, tad nospiediet ] uzskanai. Lai apturtu un saglabtu ierakstu, nospiediet > Sistmas prasbas: H H H H 2 Interneta savienojums Microsoft Internet Explorer 6. 0 vai jaunks CD-ROM diskdzinis USB ports 5 1 Windows XP (SP2) vai augstk vai Vista Pentium III 800MHz procesors vai augstks 128MB RAM 500MB vieta cietaj disk 3 4 . Jsu ieraksts tiks saglabts atskaotja ierakstu bibliotk. Jsu radio ierakstu failus varat atrast zem > Recording Library > Radio recordings. Svargi!Lai izmantotu o programmatru, Jsu datoram ir jbt instaltais Windows XP Service Pack 2 paketei. Video lejupieldana, prveidoana & prraide ar Media TM Converter paldzbu 3. 6. Video lejupieldana, prveidoana & prraide ar Media ConverterTM paldzbu Svargi!Tiem DRM aizsargtajiem video, ko esat lejupieldjui (nopirkui) internet, jbt vismaz ar bitu trumu 800 kpbs lai Js tos vartu prveidot atbilstoi Jsu atskaotjam. Pirms prstat DRM aizsargtos video, prliecinieties, ka varsiet tos atskaot uz sava datora. Js varat prraidt DRM aizsargtos video failus uz Jsu atskaotja video failu mapi, izmantojot pacelanas un prneanas ("drag and drop") funkciju Internet Explorer vid. 5. 4. 2 Video atskaoana Js varat atskaot Jsu atskaotj saglabtos video klipus. Svargi!Lai izmantotu Stream Ripper iezmes un izvairtos no kdainu ziojumu lejupieldanas, instaljiet Jsu dator "FLV codec". (padoms: Ja js ieraksttu "download FLV codec" Jsu interneta mekltja prlk, ir iespjams atrast mjas lapas, kuras piedv lejupieldanai "FLV codec") 1 No galvens izvlnes, nospiediet > , lai uzstdtu Video remu. Tiek pardts atskaotj saglabto video failu saraksts. 2. Nospiediet \ vai [, tad izvlieties failu un nospiediet ], lai uzsktu atskaoanu. 3 Philips Media ConverterT Msniedz iespju: Nospieot pogu "Stream Ripper'* no interneta uz datoru lejupieldt video. tri nospiediet , lai atgrieztos pie iepriekjs izvlnes, ilgk paturiet nospiestu pie galvens izvlnes. trs meklanas vadba Atskaotjs sniedz iespju tri skent video failus uz prieku un atpaka. [. . . ] Lai maintu punktu secbu sarakst, uzklikiniet un prnesiet jebkuru punktu jaun pozcij saraksta loga robes. Lai pievienotu jaunu punktu atskaojamajam sarakstam, izvlieties to no bibliotkas un prnesiet saraksta log. Kad esat beigui atskaojam saraksta redianu, uzklikiniet uz Save Playlis taustia. 22 27 4 FOTOGRFIJU UN MZIKAS ORGANIZANA UN PRRAIDE AR WINDOWS MEDIA PLAYER 11 4. 4. 2 Automtisk atskaojam saraksta izveide WMP 11var automtiski izveidot atskaojamos sarakstus, balstoties uz dadiem kritrijiem. Uzklikiniet uz bultias zem Library tabulatora un izvlieties Create Auto Playlist. > New Auto Playlist (jauns automtiskais atskaojamais saraksts) dialoga logs pards. 4 FOTOGRFIJU UN MZIKAS ORGANIZANA UN PRRAIDE AR WINDOWS MEDIA PLAYER 11 5. [. . . ]

NOTEIKUMI BOSCH PTA 2400 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un BOSCH PTA 2400 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag