Lietošanas pamācība BOSCH PTC 1 REV 3-2010

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju BOSCH PTC 1 lietošanas pamācībām. Ceram, ka BOSCH PTC 1 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt BOSCH PTC 1 lietošanas pamācību.


BOSCH PTC 1 REV 3-2010: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (4388 Ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata BOSCH PTC 1REV 3-2010

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Ja tas nav iespjams, ierakstiet dziesmu atkrtoti. 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 3. 4. 1 3. 4. 2 Darbbas uzskana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Vadbu un savienojumu prskats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Galven izvlne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Instalana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Pievienoana un ldana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Izmantojiet komplekt iekauto USB kabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Bateriju enerijas lmea indikcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 H 3. 5 3. 6 3. 7 3. 8 3. 8. 1 3. 8. 2 3. 8. 3 Mzikas, attlu un tekstu prraide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Video prraide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Jsu atskaotja droa atvienoana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Darbba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ieslgana un izslgana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Izvlnes navigcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Bloanas sldnis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation ASV un/ vai cits valsts reistrtas preu zmes. H H Video atskaoana H Dati Philips ir soljis uzlabot Jsu produkta kvalitti un paplaint Philips lietotja pieredzi. Lai saprastu s ierces izmantoanas profilu, ierce ieraksta zinmu informciju/ datus Jsu ierces energoneatkargaj atmi. ie dati tiek izmantoti kdu vai problmu, ar kuriem lietotjs var saskarties ierces izmantoanas proces, identifikcijai un noteikanai. Dati, piemram, par to, cik ilgs ir atskaoanas laiks mzikas rem, cik ilgs ir atskaoana slaiks uztvrja rem un cik reizes bateriju zema lmea enerija ir noteikta, tiks saglabti. Saglabtie dati neatklj izmantot saturu vai mdiju, kas izmantots iercei vai lejupieldanas avotu. Saglabtie dati tiek izmantoti TIKAI tad, ja lietotjs ierci atgrie Philips servisa centr un tikai tam, lai vienkrotu kdas noteikanu un novranu. Saglabtajiem failiem ir jbt lietotjam pieejamiem pc pirm lietotja pieprasjuma. Jsu ierce ir veidota un raota, izmantojot augstas kvalittes materilus un sastvdaas, ko var prstrdt un izmantot atkrtoti. Kad iercei ir pievienots is prsvtrots riteots miskastes simbols, tas nozm, ka ierce atbilst Eiropas Direktvai 2002/96/EC. Ldzam apzint vietjo atsevio elektrisko un elektronisko ieru savkanas punktus. Ldzam rkoties atbilstoi vietjiem noteikumiem un neatbrvoties no vec aprkojuma kop ar Jsu sadzves atkritumiem. Ja uzstdanas programma nepalaias automtiski, prlkojiet CD saturu, izmantojot Windows Explorer, un palaidiet programmu, dubulti uzklikinot uz faila, kas beidzas ar . exe. Pazaudjt Jsu CD?Neuztraucieties, Js varat lejupieldt diska saturu no www. philips. com/support. Backlight timer (Fona apgaismojuma taimeris) Information (informcija) English (angu)/ French (franu)/ German (vcu)/ Spanish (spu)/ Dutch (holandieu)/ Italian (itu)/ Portuguese (portugu)/ Polish (pou)/ Swedish (zviedru)/ Chinese Simplified (inieu vienkrot)/ Chinese Traditional (nieu tradicionl)/ Japanese (japu)/ Korean (korejieu)/ Turkish (turku) 5 sek/ 15 sek. / 30 sek. / Always on (vienmr ieslgts) Capacity (ietilpba)/ FW (Firmware) version (programmatras versija)/ Free space (brva vieta)/ Device ID (ierces identifikcijas numurs) Restore to default factory settings (atjaunot raotja noklusts vides iestatjumus) Factory settings (raotja iestatjumi) 8 21 4 DETALIZTA DARBBA 4. 5 Ierakstana Jsu atskaotjs ir piemrots balss ierakstu veikanai. Izlasiet nodau ' Vadbas un savienojumi', lai redztu, kur atrodas mikrofons. 3 DARBBAS UZSKANA 3. 4 Pievienoana un ldana Jsu atskaotjs tiks ldts, kad Js to pievienosiet pie datora. 3. 4. 1 Izmantojiet komplekt iekauto USB kabeli 1. Ldjiet savu atskaotju vismaz 5 stundas pirms izmantojat to pirmo reizi. Baterija* bs pilnb uzldta (100%) 4 stunds un 80% uzldta 2 stunds. 1. Pievienojiet komplekt iekauto USB kabeli atskaotja mini USB portam ierces apak, otru galu pievienojiet Jsu datoram. > Atskaotjs sks ldties tikldz pievienosiet to datoram. 2. Izvlieties Start voice recording (skt balss ierakstanu), lai sktu ierakstanu no mikrofona. (Faila nosaukuma formts: VOICEXXX. WAV, kur XXX ir ieraksta numurs, kur tiks pieirts automtiski). Piezme Atskaotjs ir pilnb uzldts, kad ldanas animcija beidzas un atskaotjs var veikt 25 stundu 1 mzikas atskaoanu. Js o failu varat atrast zem > Recordings Library > Voice recordings. Piezme Lai ieraksttu FM radio, izlasiet nodau 'Radio'. 3. 4. 2 Bateriju enerijas lmea indikcijas nolasana Aptuvens Jsu baterijas uzldes lmenis tiek nordts sekojoi: 4. 5. 1 Ierakstu atskaoana Galvenaj izvln izvlieties > Recordings Library (ierakstu bibliotka) > Voice (balss) vai FM radio. Pilns Piezme Kad baterijas ir gandrz tukas, mirgo zema uzldes lmea indikcija izslgsies 60 sekunu laik. Jsu atskaotjs Divas tredaas Puse Zems Tuks 4. 5. 2 Ierakstu dzana Izmantojiet Jsu datoru, kad dzat ierakstus uz datora. [. . . ] Izmantojiet Media Converter, lai konverttu video failus pareizaj ekrna izmr un prraidtu video failus no Jsu datora uz Jsu atskaotju. darbba konverts Jsu video failus pareizaj formt un izirtspja pirms prraidanas uz Jsu atskaotju, lai garanttu to atskaoanu bez jebkdm problmm. Pievienojiet Jsu atskaotju datoram, izmantojot komplekt iekauto USB kabeli. Uzklikiniet uz Piezme Video konvertana un prraide parasti ir ilgs process un ir atkargs no Jsu datora konfigurcijas. [. . . ]

NOTEIKUMI BOSCH PTC 1 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un BOSCH PTC 1 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag