Lietošanas pamācība BOSCH PTS 10 REV 12-2009

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju BOSCH PTS 10 lietošanas pamācībām. Ceram, ka BOSCH PTS 10 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt BOSCH PTS 10 lietošanas pamācību.


BOSCH PTS 10 REV 12-2009: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (28078 Ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata BOSCH PTS 10REV 12-2009

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] WMV- Attiecas uz kompresijas tehnoloiju, kas raota Microsoft Corporation. 1 SATURS Svarga drobas informcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Visprj apkope. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Produkta otrreizj prstrde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Dziesmu informcijas rediana ar WMP11. . . . . . . . . . 20 7 Mzika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Mzikas klausans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Jsu mzikas atraana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Mzikas celiu dzana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2 3 Jsu jaunais GoGear Opus atskaotjs . . . . . . . . . . . 7 Kas atrodas iepakojum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Darbbu skot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Vadbu un savienojumu prskats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Galvens ierces prskats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Programmatras instalana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Pieslgana un ldana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 GoGear Opus atskaotja pieslgana datoram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Bateriju enerijas lmea indikators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 GoGear Opus atskaotja droa atvienoana . . . . . . . [. . . ] , lai izietu no iestatjumu Philips Device Manager (paldz Jums iegt GoGear Opus atskaotja programmatras atjauninjumus), Media Converter paredzts priek Philips (paldz Jums konvertt un prraidt video failus GoGear Opus atskaotjam), Windows Media Player (paldz Jums konvertt un prraidt WMP medija failus GoGear Opus atskaotjam). Napster atskaotjs (paldz Jums konvertt un prraidt Napster medija failus GoGear Opus atskaotjam). H 4. Iestatjumu Iestatjums H Bateriju enerijas lmea indikators Aptuvenais Jsu baterijas uzldes lmenis tiek nordts sekojoi: izvln das opcijas ir pieejamas: H Opcijas izvlne Atskaoana jaukt secb [Shuffle] Apak- iespju izvlne H Atskaoanas rems [Play mode] Atskaoana jaukt secb izslgta [Shuffle off] (pc noklusjuma) Visu atskaot jaukt secb [Shuffleall] Atkrtoana izslgta [Repeat off] (pc noklusjuma) Atkrtot 1 [Repeat 1] Atkrtot visu [Repeat all] H Svargi: Neaizmirstiet instalt mzikas un/ vai video prraidanai nepiecieamo programmaparatru, kas ierakstta komplekt iekautaj CD. Svargi: Pirms programmatras instalanas prbaudiet, vai Jsu dators atbilst prasbm (izlasiet s lietoanas pamcbas nodau 'Sistmas prasbas'). Ievietojiet GoGear Opus atskaotja komplekt iekauto kompaktdisku Jsu datora CD ROM diskdzin. Iesldziet programmu, dubulti uzklikinot uz faila, kurs beidzas ar '. exe'. H H 9 Mirgojoa baterijas ikona norda uz to, ka baterijas ir gandrz izldjusies. Atskaotjs saglab visus iestatjumus un izsldzas mazk 60 sekunu laik. Atkrtot [Repeat] H H Piezme Prldjamm baterijm ir ierobeots uzldes ciklu skaits. Baterijas ms un prldanas ciklu skaits var mainties atkarb no lietoanas un iestatjumiem. Ldanas animcija beidzas un ikona tiek pardta, kad ldana ir pabeigta. H Skaas iestatjumi [Sound settings] Pilnskaa [FullSound] Pilnskaas ekvilaizera iestatjums ieslgts (pc noklusjuma)[FullSound equalizer setting enabled] Pilnskaas ekvilaizera iestatjums izslgts [FullSound equalizer setting disabled] H Padoms Js varat taupt bateriju eneriju un palielint GoGear Opus atskaotja atskaoanas laiku, ja Js izpildt du procedru, ejiet uz Settings (iestatjumu) > [Backlight] (fona apsgismojums) un uzstdiet sko laika taimera iestatjumu. Skaas stipruma ierobeoana (volume limit) Vertikls skalas indikators. Spiediet -VOL +, lai regultu skauma lmea ierobeoanu, tad spiediet ], lai apstiprintu. H Ekvilaizeri Izslgts [Off] (pc noklusjuma) [Rock] [Funk] [Pop] H [Hip Hop] [Jazz] [Classic] [Techno] [Custom H H H Pieslgana un ldana GoGear Opus atskaotjam ir iebvta baterija, kas var tikt ldta caur datora USB portu (USB kabelis ir iekauts komplekt). H H H H Fona apgaismojums [Backlight] Spilgtums [Brightness] Izslgans taimeris [Sleep timer] H X sekundes [[x] seconds] Vienmr ieslgts [ Always on] H Piezme Pirmo reizi izmantojot atskaotju, ldjiet to vismaz 3 stundas. Ldanas animcija beidzas un ikona tiek pardta, kad ldana ir pabeigta. H H Vertikls skalas indikators. Izvlieties [Start voice recording] (skt balss ierakstu). H Spiediet, lai prslgtos starp ierakstanu un pauzanu. , lai beigtu ierakstanu. 9 Ieraksti ir saglabti atskaotj (faila nosaukuma formts: VOICEXXX. MP3, kur XXX ir ieraksta numurs, kas tiek noteikts automtiski). 10 27 11 RADIO FM radio klausans 1. Galvenaj izvln izvlieties radio remu. H 5 NAPSTER ATSKAOTJS Saglabtas radio stacijas atskaoana rem, Js varat atskaot iepriek 1. Lai mekltu nkamo stiprko signlu, 2 sekundes turiet nospiestu \/[. H Napster tiesaistes mzikas serviss piedv dadus pirkumu un abonementu modeus. Napster atskaotjs, ar ko aprkots GoGear Opus atskaotjs paldz Jums: H Datora atslgana: 1. Nolaiamaj izvln ekrn aug izvlties My Accounts, tad uzklikiniet uz Manage PCs/Devices. Izpildiet ekrn redzams instrukcijas, lai pabeigtu datora atslganu. , lai uzstdtu Austiu kabelis darbojas ar k FM antena. Manul radio staciju uztverana Esot rem Js varat manuli uztvert radio staciju: 1. Lai preczk uztvertu frekvenci, si spiediet \/[. Meklt Napster datu bz mziku pc nosaukuma; Iegdties Napster mziku; Atskaot neierobeotu Napster mziku ar Jsu datora; Prraidt Jsu Napster mziku uz GoGear Opus atskaotju. Prlkot Napter katalogu. H Padoms H H H Plaka un dzika skaidrojuma saemanai nolaiamaj izvln izvlieties Help un uzklikiniet uz Tutorial vai User Guide. H Automtisk radio staciju uztverana GoGear Opus atskaotja automtisks uztveranas iezme paldz Jums atrast radio stacijas un saglab ts ar krtas numuru. Esot auto tune the presets?] (vai Js vlaties skt automtisko uztveranu) > [Yes] (j). 9 Radio automtiski uztver radio stacijas un saglab frekvences pie saglabtajm radio stacijm. [. . . ] Lai atceltu punktu no atskaojam saraksta, uzklikiniet ar peles labo taustiu uz punkta un izvlieties Remove from List (atcelt no sarakasta). Failu un atskaojamo sarakstu dzana no WMP11 bibliotkas 1. Lai dzstu mzikas failus, uzklikiniet uz bultias WMP11 augj kreisaj str un izvlieties Music. Uzklikiniet ar peles labo taustiu uz faila vai atskaojam saraksta un izvlieties Delete. Izvlieties Delete from library only (dzst tikai no bibliotkas) vai Delete from library and my computer (dzst no bibliotkas un mana datora) un uzklikiniet uz OK. Standarta atskaojam saraksta izveidoana 1. [. . . ]

NOTEIKUMI BOSCH PTS 10 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un BOSCH PTS 10 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag