Lietošanas pamācība BOSCH PWS 1900 REV 5-2009

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju BOSCH PWS 1900 lietošanas pamācībām. Ceram, ka BOSCH PWS 1900 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt BOSCH PWS 1900 lietošanas pamācību.


BOSCH PWS 1900 REV 5-2009: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (14460 Ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata BOSCH PWS 1900REV 5-2009

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Skatiet www. philips. com/support kur Js varat piekt pilnam atbalsta materilu klstam, k lietoanas pamcba, tltja konsultcija, jaunkie programmatras atjauninjumi un atbildes uz biei uzdotiem jautjumiem. 9 Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Video atskaoana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Navigcija viena video ietvaros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Pareiz atskaot video dzana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Viena vai vairku video dzana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3 1 SVARGA DROBAS INFORMCIJA Visprj apkope dokumenta tulkojums ir paredzts tikai uzziai. H H 16 IZMANTOTIE TERMINI Glabjiet ierci viet, kur temperatra vienmr ir o starp -20 un 45 C Bateriju darbbas laiks var sasinties zems temperatrs. Bitu prraides trums ir bitu daudzums, kas tiek prraidti noteikt laika period. [. . . ] Kopjiet un ielmjiet ierakstus jebkur viet Jsu dator. H Piezme * FM radio ierakstanas iezme ir pieejama tikai daiem modeiem. Prbaudiet ARIAZ atskaotja uz-ekrna izvln, lai izzintu, kuras iezmes ir Jums pieejamas. Piezme H Austias * FM radio ierakstanas iezme ir pieejama tikai daiem modeiem. Prbaudiet ARIAZ atskaotja uz-ekrna izvln, lai izzintu, kuras iezmes ir Jums pieejamas. 13 ARIAZ ATSKAOTJA LIETOANA FAILU PRNSANAI USB kabelis eit aprakstts, k lietot ARIAZ atskaotju datu failu saglabanai un prnsanai. Piesldziet ARIAZ atskaotju Jsu datoram (izlasiet s lietoanas pamcbas nodau 'Pieslgana un ldana'). Dator, Windows Explorer programm kopjiet datu failus un ielmjiet tos ARIAZ atskaotja map. tr starta padomdevjs Padoms H Lietojiet datoru, lai prraidtu Jsu datu failus atpaka uz datoru vai, lai dzstu datu failus no ARIAZ atskaotja. 8 25 12 IERAKSTANA Ierakstana no FM radio (pieejams tikai daiem modeiem!) 1. Spiediet , tad izvlieties [Start FM radio recording] (Skt FM radio ierakstanu). H 3 DARBBU SKOT Audio/ balss ierakstana eit aprakstts, k Js varat veikt audio/ balss ierakstus ar iebvto mikrofonu (izlasiet nodau 'Prskats', lai noskaidrotu, kur atrodas iebvtais mikrofons. Galvenaj izvln izvlieties > [Start voice recording] (skt balss ierakstu). H Vadbu un savienojumu prskats 10. USB savienojuma kontakts 11. / sarakst, nospiediet: ritina augup/ lejup sarakst, turiet nospiestu: ritina augup/ lejup liel trum Spiediet , lai prslgtos starp pauzi un ierakstanu. 9 Ieraksti ir saglabti atskaotj (faila nosaukuma formts: FMRECXXX. MP3, kur XXX ir ieraksta numurs, kas tiek noteikts automtiski). 2. 9 Ieraksti ir saglabti atskaotj (faila nosaukuma formts: VOICEXXX. MP3, kur XXX ir ieraksta numurs, kas tiek noteikts automtiski). Skau skau klausans ilgk nek su brdi var izraist klaustja dzirdes traucjumus. Js varat uzstdt ARIAZ atskaotja skauma lmeni, lai ierobeotu maksimlo skauma izeju. Galvenaj izvln izvlieties [Settings] (Iestatjumi) > [Sound settings] (skaas iestatjumi}> [Volume limit] (skauma ierobeoana). Lai atgrieztos galvenaj izvln, 2 sekundes turiet nospiestu . H Kad js piesldzat ARIAZ atskaotju datoram, jums tiek lgts izvlties: H H [Charge & transfer] (ldt un prraidt) vai [ Charge & play] (Ldt un atskaot). Ja izvle netiek veikta, ARIAZatskaotjs automtiski izvlas iestatjumu [Charge & transfer] (ldt un prraidt). H 10 23 10 ATTLI Attlu pievienoana ARIAZ atskaotjam 1. Izpildiet 'pacelanas un prneanas' darbbas, lai irotu Jsu attlus maps. 3 DARBBU SKOT Viena vai vairku attlu dzana Lietojiet datoru, lai dzstu attlus Windows Explorer programm: 1. Dzsiet attlus k Js to normli dartu dator. Atkrtota Philips Songbird programmatras instalana Svargi!Philips Songbird programmatras uzstdtjs ir jau iepriek ieldts ARIAZ atskaotj. Lai atbrvotu atmias ietilpbu Jsu mdiju saturam ARIAZ atskaotj, uzstdanas fails tiek automtiski izdzsts pirms instalanas procesa laik. Ja Js vlaties instalt programmatru jebkur laik pc pirms instalanas, izpildiet s instrukcijas. Prbaudiet, vai dators ir pieslgts internetam, tad atveriet programmu Windows Explorer. Esot Windows Explorer programm, uzklikiniet ar peles labo taustiu uz ARIAZ, tad izvlieties iespju instalt Philips Songbird programmatru. Bateriju enerijas lmea indikators Aptuvenais Jsu baterijas uzldes lmenis tiek nordts sekojoi: H Padoms Js varat taupt bateriju eneriju un palielint ARIAZ atskaotja atskaoanas laiku, ja Js izpildt du procedru, ejiet uz > [Display settings] (Displeja iestatjumi) > [Screen off timer] (ekrna izslgans taimeris) un prliecinieties, ka skais laika taimera iestatjums ir izvlts. Attlu skatans 1. , lai H Piezme Alternatvi Js galvenaj izvln varat izvlties un atrast Jsu failus mapes prlk. . . ARIAZ atskaotj saglabt programmatra ARIAZ atskaotj ir saglabta da programmatra: H 2. [. . . ] Laik, kad klausties mzikas celiu, spiediet / , lai tri prvietotos uz prieku/ atpaka celia robes. H [Albums] (albumus) H Alphabetically listed albums (alfabta secb pardti albumi) Tracks listed in album order (Ieraksti pardti albuma secb) Alphabetically listed album art (alfabta secb pardti albumu noformjumi) [Playlist on the go] (Krtas secb) Tracks listed in playlist order (Ieraksti pardti atskaojam saraksta secb) Books listed in alphanumerical order (Kolekcijas pardtas alfabta secb) Lai izvltos vairkus failus dator (PC), turiet nospiestu Ctrl. Lai izvltos vairkus secgus failus, turiet nospiestu Shift. Atskaojamie saraksti Pc noklusts vides iestatjumiem, Philips Songbird programmatra instal dus papildinjumus, kas nepiecieami CD ierakstanai: H H H Spiediet , lai apskattu plakas mzikas opcijas. [Album art] (albuma noformjumus) H Mdiju dzana ir procedra, k dzst failus no Windows Explorer: 1. Laik, kad ARIAZ atskaotjs ir pieslgts datoram, atveriet Windows Explorer. Dzsiet mdiju failus td pa veid, k Js to dartu jebkur cit izvietojum dator. CD Ierakstanas atbalsts (CD Rip Support) Gracenote Metadata Lookup Provider. H Mzikas atskaoana no filtrts izlases un 1. [. . . ]

NOTEIKUMI BOSCH PWS 1900 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un BOSCH PWS 1900 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag