Lietošanas pamācība BOSCH PWS 1900 REV 5-2009

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju BOSCH PWS 1900 lietošanas pamācībām. Ceram, ka BOSCH PWS 1900 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt BOSCH PWS 1900 lietošanas pamācību.


Mode d'emploi BOSCH PWS 1900
Download
Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata BOSCH PWS 1900REV 5-2009

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Skatiet www. philips. com/support kur Js varat piekt pilnam atbalsta materilu klstam, k lietoanas pamcba, tltja konsultcija, jaunkie programmatras atjauninjumi un atbildes uz biei uzdotiem jautjumiem. 9 Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Video atskaoana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Navigcija viena video ietvaros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Pareiz atskaot video dzana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Viena vai vairku video dzana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3 1 SVARGA DROBAS INFORMCIJA Visprj apkope dokumenta tulkojums ir paredzts tikai uzziai. H H 16 IZMANTOTIE TERMINI Glabjiet ierci viet, kur temperatra vienmr ir o starp -20 un 45 C Bateriju darbbas laiks var sasinties zems temperatrs. Bitu prraides trums ir bitu daudzums, kas tiek prraidti noteikt laika period. [. . . ] prbdiet un turiet: iesldz/ izsldz ARIAZ atskaotju prbdiet: blo/ atblo visus taustius 2. -/ + displejs atskaoanas ekrn, nospiediet: palielina/ samazina skaumu atskaoanas ekrn, turiet nospiestu: palielina/ samazina skaumu tri 4. H 2. Spiediet , tad izvlieties [Recordings library] (ierakstu bibliotka) > [FM radio] (FM radio). Spiediet , lai atskaotu Jsu ierakstu. , lai apstiprintu. Spiediet 9 Kad Js uzstdt skauma ierobeojumu, ARIAZ atskaotjs vairs nevar prsniegt uzstdto skauma lmeni, pat tad, ja Js spieat skauma taustiu skauma palielinanai. Izvlieties [Settings] (Iestatjumi) > [Sound settings] (skaas iestatjumi}> [Volume limit] (skauma ierobeoana). Spiediet atskaoanas ekrnu Piezme * FM radio ierakstanas iezme ir pieejama tikai daiem modeiem. Prbaudiet ARIAZ atskaotja uz-ekrna izvln, lai izzintu, kuras iezmes ir Jums pieejamas. nospiediet: atgrieas vienu lmeni atpaka turiet nospiestu: atgrieas galvenaj izvln 5. / parda opciju izvlni Turiet nospiestu: tri prlec uz nkamo/ iepriekjo atskaoanas ekrn, turiet nospiestu, lai skentu pareizjo celiu. 7. Z 9. mikrofons austiu kontakts nospiediet: sk/ pauz atskaoanu/ apstiprina izvli 24 9 3 DARBBU SKOT Galvens ierces prskats Izvlne Rems Mzika Lai atskaotu digitl audio celius 11 RADIO ARIAZ atskaotja pieslgana datoram 1. Piesldziet komplekt iekaut USB kabea kontaktu Jsu datora brvam USB portam. Ja izvle netiek veikta, ARIAZatskaotjs automtiski izvlas iestatjumu [Charge & transfer] (ldt un prraidt). H 10 23 10 ATTLI Attlu pievienoana ARIAZ atskaotjam 1. Windows Explorer programm izveidojiet mapes ARIAZ atskaotj. Izpildiet 'pacelanas un prneanas' darbbas, lai irotu Jsu attlus maps. 3 DARBBU SKOT Viena vai vairku attlu dzana Lietojiet datoru, lai dzstu attlus Windows Explorer programm: 1. Programm Windows Explorer atrodiet ARIAZ atskaotja attlu mapi. Dzsiet attlus k Js to normli dartu dator. Atkrtota Philips Songbird programmatras instalana Svargi!Philips Songbird programmatras uzstdtjs ir jau iepriek ieldts ARIAZ atskaotj. Lai atbrvotu atmias ietilpbu Jsu mdiju saturam ARIAZ atskaotj, uzstdanas fails tiek automtiski izdzsts pirms instalanas procesa laik. Ja Js vlaties instalt programmatru jebkur laik pc pirms instalanas, izpildiet s instrukcijas. Prbaudiet, vai dators ir pieslgts internetam, tad atveriet programmu Windows Explorer. Esot Windows Explorer programm, uzklikiniet ar peles labo taustiu uz ARIAZ, tad izvlieties iespju instalt Philips Songbird programmatru. 9 Dators lejupield uzstdanas failu no interneta. [. . . ] Songbird programmas rku josl izvlieties Media Importer tabulatoru, tad izvlieties Eatch Foders. Izvlieties mapi, kuras izmaias vlaties lai Songbird programmatra novrotu. 9 Izvlt mape tiek novrota, un Songbird programmatra saskao bibliotkas saturu ar mapes saturu. H Pareiz atskaot mzikas celiu dzana ir procedra, ar kuru varat dzst pareiz atskaoto mzikas celiu: 1. Laik, kad klausties mzikas celiu, spiediet . [. . . ]

NOTEIKUMI BOSCH PWS 1900 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un BOSCH PWS 1900 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag