Lietošanas pamācība BOSCH PWS 20-230 REV 5-2009

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju BOSCH PWS 20-230 lietošanas pamācībām. Ceram, ka BOSCH PWS 20-230 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt BOSCH PWS 20-230 lietošanas pamācību.


BOSCH PWS 20-230 REV 5-2009: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (14460 Ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata BOSCH PWS 20-230REV 5-2009

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Iebvts Windows 95 ldz XP, k rezultt t ir de facto standarta skaa datoram. WAV skaas failu paplainjums ir '. wav' un tas strd gandrz viss Windows programms, kas atbalsta skau. WMA (Windows Media Audio) Audio formts, kas pieder Microsoft, ir daa no Microsoft Windows Media tehnoloijas. Iekauj Microsoft Digitlo Tiesbu Menedmenta rkus, Windows Media Video kodanas tehnoloiju un Windows Media Audio kodanas tehnoloiju. Sajaukta secba Funkcija, kas atskao audio failus (celius) sajaukt secb. SMV [SigmaTel Motion Video Format] Daji saspiesta video formts no SigmaTel, kas pieauj parastu datora video failu prveidoanu atskaoanai uz portatva multimediju atskaotja. WMV [Windows Media Video] Apzm video saspieanas tehnoloiju, ko attsta Microsoft Corporation. Faili ir atpazstami pc to paplainjuma '. wmv'. Stereo Literri nozm 'ciets'. [. . . ] Pc 10 mintm nenodarbint rem (netiek atskaota mzika, netiek spiests neviens tausti), MUSE izsldzas. 9 Visi taustii, izemot skauma taustius, tiek bloti, un displej tiek pardta atslgas ikona. Lai atkal atblotu taustius, prbdiet sldzi vidj pozcij. Baterijas uzldes lmea indikcija Piezme H Ierakstu dzana 1. Izvlieties iespju 'Delete' (Dzst), lai dzstu ierakstu. H Prldjamm baterijm ir ierobeots prldanas ciklu skaits. Baterijas darbbas laiks un prldanas ciklu skaits ir atirgs, atkarb no lietoanas un iestatjumiem. Kad ldanas process ir pabeigts, ldanas animcija apstjas un tiek pardta ikona . , lai piektu H Padoms Js varat ietaupt bateriju un palielint MUSE atskaoanas laiku: Izvlieties Settings > Display settings (Displeja iestatjumi) un iestatiet Backlight timer (Apgaismojuma taimeris) uz sk laika iestatjumu. Droa MUSE atvienoana Lai izvairtos no datu zudumiem, atvienojiet MUSE no Jsu datora sekojoi: 1. Jsu datora rku 4 MUSE LIETOANA FAILU PRVIETOANAI MUSE auj Jums prvietot failus, izmantojot Windows Explorer. Lietojiet 'vilkt un nomest' darbbas, lai sakrtotu Jsu failus direktorijs. 30 11 5 MZIKA Mzikas atskaoana 1. , lai piektu H 12 IERAKSTI Lai izslgtu troku slpanas funkciju, pabdiet sldzi vlreiz (prom no atzmes NC). Ierakstana no FM radio 1. , lai piektu Audio/balss ierakstana di Js varat ierakstt audio/balsi, izmantojot iebvto mikrofonu (skatt nodau Prskats, lai noskaidrotu, kur atrodas iebvtais mikrofons): 1. Spiediet taustiu ] , lai atskaotu. H Piezme H Spiediet taustiu ] , lai izvltos pauzes vai atskaoanas remu. H Troku slpanas funkcijai ir nepiecieamas komplekt iekauts, trokus slpjos austias. Js varat atskaot saglabts radio stacijas tikai pc tam, kad tm ir pieirti krtas numuri. (Skatt nodaas Radio staciju automtiska saglabana vai Radio stacijas manula regulana aj lietoanas pamcb. ) Izpildtji alfabtisk secb. [Playlist-on-the-go] (Atskaoanas saraksts ce) H H [Album art] (Albuma mksla) H [Albums] (Albumi) H Radio stacijas manula regulana Esot rem, Js varat manuli uzregult radio staciju. Lai preczi uzregultu frekvenci, si spiediet \/[. H [Genres] (anri) H H H H [Playlists] (Atskaoanas saraksti) H 28 13 6 1WINDOWS MEDIA PLAYER 11 (WMP11) WINDOWS MEDIA PLAYER 11 (WMP11) Windows Media Player 11 (WMP11) uzstdana 1. Klikiniet uz << Advanced Options (Papildus iespjas), lai paplaintu dialoga logu. Izvlieties direktoriju, kas satur Jsu mzikas vai attlu failus, tad klikiniet uz OK. WMP11 sk direktoriju skenanu un pievieno pieejamos mzikas vai attlu failus bibliotkai. Klikiniet uz Close (Aizvrt), kad pabeigts. 10 ATTLI Attlu apskate MUSE atbalsta dadus attlu formtus (skatt nodau Atbalsttie formti aj lietoanas pamcb). Izvlieties iespju 'Delete' (Dzst), lai dzstu attlu. Mzikas un attlu failu prstana uz WMP11 bibliotku Pc noklusjuma, WMP11 automtiski ield mzikas un attlu failus, kas ir saglabti Jsu dator. Sekojoi soi parda, k Js varat pievienot mzikas un attlu failus, kas ir saglabti citur uz datora vai datortkl. Izvlieties Start > All Programs > Windows Media Player, lai palaistu WMP11 programmu. [. . . ] Klikiniet uz bultas zem sadaas Library (Bibliotka) un izvlieties Create Auto Playlist (Izveidot automtisku atskaoanas sarakstu). 9 Pards dialoga logs 'New Auto Playlist' (Jauns automtisks atskaoanas saraksts). Ievadiet automtisk atskaoanas saraksta nosaukumu. procedra format MUSE atmiu un dz visus datus. 1. Klikiniet uz bultas zem sadaas Sync un izvlieties Philips MUSE > Format. Standarta atskaoanas saraksta izveidoana 1. [. . . ]

NOTEIKUMI BOSCH PWS 20-230 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un BOSCH PWS 20-230 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag