Lietošanas pamācība BOSCH PWS 20-230 J REV 5-2009

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju BOSCH PWS 20-230 J lietošanas pamācībām. Ceram, ka BOSCH PWS 20-230 J lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt BOSCH PWS 20-230 J lietošanas pamācību.


BOSCH PWS 20-230 J REV 5-2009: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (14460 Ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata BOSCH PWS 20-230 JREV 5-2009

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Skatiet www. philips. com/welcome kur Js varat piekt pilnam atbalsta materilu klstam, k lietoanas pamcba, tltja konsultcija, jaunkie programmatras atjauninjumi un atbildes uz biei uzdotiem jautjumiem. 3 1 SVARGA DROBAS INFORMCIJA Visprj apkope dokumenta tulkojums ir paredzts tikai uzziai. H H Glabjiet ierci viet, kur temperatra vienmr ir o starp -20 un 45 C Bateriju darbbas laiks var sasinties zems temperatrs. Jebkdu pretrunu gadjum starp angu valodas versiju un tulkoto versiju, angu versija ir noteico. Detau/ piederumu maia Brdinjums H Lai izvairtos no bojjumiem vai nepareizas darbbas: Nepakaujiet prmrgam karstumam, ko rada sildanas aprkojums vai tiea saules gaisma. Nenometiet Jsu atskaotju un nepieaujiet priekmetu uzkrianu Jsu atskaotjam. Nepakaujiet austiu kontaktu vai baterijas nodaljumu denim, jo dens iekana ierc var radt nopietnus bojjumus. Prliecinieties, ka esat saglabjui oriinlos failus, kas ieldtu Jsu ierc. [. . . ] (Play music from. . . ) Atkrtot [Repeat] Apak- iespju izvlne H Atskaoanas rems [Play mode] Visas dziesmas (All songs) . . . this artist) Atkrtoana izslgta [Repeat off] (pc noklusjuma) Atkrtot 1 [Repeat 1] Atkrtot visu [Repeat all] Atskaoana jaukt secb izslgta [Shuffle off] (pc noklusjuma) Visu atskaot jaukt secb [Shuffle all] Izslgts [Off] (pc noklusjuma) Ieslgts [On] * Izslgts [Off] (pc noklusju ma) [Rock] [Funk] H H H Atskaotjs H H H Austias Atskaoana jaukt secb [Shuffle] H H Skaas iestatjumi [Sound settings] Pilnskaa (FullSound) H H Ekvilaizeri tr starta padomdevjs H [Hip Hop] [Jazz] [Classic] [Techno] [Custom] H H H H H H Skauma ierobeoana (volume limit) Izslgts [Off] (pc noklusjuma) Iestatt (Set) 8 25 11 IERAKSTANA Audio/ balss ierakstana eit aprakstts, k Js varat veikt audio/ balss ierakstus ar iebvto mikrofonu (izlasiet nodau 'Prskats', lai noskaidrotu, kur atrodas iebvtais mikrofons. Galvenaj izvln izvlieties recording] (skt balss ierakstu). H 3 DARBBU SKOT Ierakstu augupieldana dator Lietojiet Philips Songbird programmatru, lai sinhroniztu Jsu mdiju failus. Izvlieties mapi Recordings (ieraksti) > Voice (balss) vai FM radio. Kopjiet un ielmjiet ierakstus jebkur viet Jsu dator. H Vadbu un savienojumu prskats 11. 12. USB savienojuma kontakts nospiediet: atgrieas vienu lmeni atpaka turiet nospiestu: atgrieas galvenaj izvln Skauma ierobeoana Brdinjums Skau skau klausans ilgk nek su brdi var izraist klaustja dzirdes traucjumus. Spiediet , lai prslgtos starp pauzi un ierakstanu. 9 Ieraksti ir saglabti atskaotj (faila nosaukuma formts: VOICEXXX. MP3, kur XXX ir ieraksta numurs, kas tiek noteikts automtiski). Pareiz atskaot ieraksta dzana ir procedra, ar kuru varat dzst pareiz atskaoto ierakstu: 1. . Js varat uzstdt VIBE atskaotja skauma lmeni, lai ierobeotu maksimlo skauma izeju. Galvenaj izvln izvlieties [Settings] (Iestatjumi) > [Sound settings] (skaas iestatjumi}> [Volume limit] (skauma ierobeoana). / , lai Padoms H Js savus ierakstus varat atrast [Recording library] (ierakstu bibliotka) > [Voice] (balss ieraksti). Ierakstu klausans FM ieraksta klausans * 1. Galvenaj izvln izvlieties . Viena vai vairku ierakstu dzana ir procedra, ar kuru varat dzst ierakstus Windows Explorer programm: 1. , lai 3 DARBBU SKOT Viena vai vairku video dzana Lietojiet Philips Songbird programmatru, lai sinhroniztu Jsu mdiju failus. Piesldziet VIBE atskaotju datoram. Atkrtota Philips Songbird programmatras instalana Svargi!Philips Songbird programmatras uzstdtjs ir jau iepriek ieldts VIBE atskaotj. Lai atbrvotu atmias ietilpbu Jsu mdiju saturam VIBE atskaotj, uzstdanas fails tiek automtiski izdzsts pirms instalanas procesa laik. Ja Js vlaties instalt programmatru jebkur laik pc pirms instalanas, izpildiet s instrukcijas. Prbaudiet, vai dators ir pieslgts internetam, tad atveriet programmu Windows Explorer. Esot Windows Explorer programm, uzklikiniet ar peles labo taustiu uz VIBE, tad izvlieties iespju instalt Philips Songbird programmatru. Bateriju enerijas lmea indikators H H Padoms Js varat taupt bateriju eneriju un palielint VIBE atskaotja atskaoanas laiku, ja Js izpildt du procedru, ejiet uz > [Display settings] (Displeja iestatjumi) > [Screen off timer] (ekrna izslgans taimeris) un prliecinieties, ka skais laika taimera iestatjums ir izvlts. 2. Spiediet , lai prslgtos starp atskaoanu un pauzanu. H Spiediet opcijas. Spiediet atpaka. , lai redztu plakas video , lai atgrieztos vienu lmeni , lai atgrieztos 2. Dzsiet video k Js to normli dartu dator. H VIBE atskaotj saglabt programmatra VIBE atskaotj ir saglabta da programmatra: H Piezme H H Turiet nospiestu galvenaj izvln. Navigcija viena video ietvaros 1. [. . . ] Laik, kad klausties mzikas celiu, spiediet / , lai tri prvietotos uz prieku/ atpaka celia robes. H [Albums] (albumus) H Lai izvltos vairkus failus dator (PC), turiet nospiestu Ctrl. Lai izvltos vairkus secgus failus, turiet nospiestu Shift. Alphabetically listed albums (alfabta secb pardti albumi) Tracks listed in album order (Ieraksti pardti albuma secb) Alphabetically listed album art (alfabta secb pardti albumu noformjumi) [Playlist on the go] (Krtas secb) Tracks listed in playlist order (Ieraksti pardti atskaojam saraksta secb) Books listed in alphanumerical order (Kolekcijas pardtas alfabta secb) Atskaojamie saraksti Pc noklusts vides iestatjumiem, Philips Songbird programmatra instal dus papildinjumus, kas nepiecieami CD ierakstanai: H H H Spiediet , lai apskattu plakas mzikas opcijas. Mdiju dzana ir procedra, k dzst failus no Windows Explorer: 1. Laik, kad VIBE atskaotjs ir pieslgts datoram, atveriet Windows Explorer. Dzsiet mdiju failus td pa veid, k Js to dartu jebkur cit izvietojum dator. [Album art] (albuma noformjumus) H CD Ierakstanas atbalsts (CD Rip Support) Gracenote Metadata Lookup Provider. H Mzikas atskaoana no filtrts izlases un 1. [. . . ]

NOTEIKUMI BOSCH PWS 20-230 J LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un BOSCH PWS 20-230 J lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag