Lietošanas pamācība CANON POWERSHOT A490

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju CANON POWERSHOT A490 lietošanas pamācībām. Ceram, ka CANON POWERSHOT A490 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt CANON POWERSHOT A490 lietošanas pamācību.


CANON POWERSHOT A490 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1643 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   CANON POWERSHOT A490 (4475 ko)
   CANON POWERSHOT A490 (8429 ko)
   CANON POWERSHOT A490 BROCHURE (7500 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata CANON POWERSHOT A490

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Darba uzsksana PowerShot A495 fotoattls · Pirms lietojat kameru, noteikti izlasiet so pamcbu. · Glabjiet so pamcbu dros viet, lai to vartu izmantot ar turpmk. · Ldzu, skatiet so rokasgrmatu reiz ar disk DIGITAL CAMERA Manuals iekautajm pamcbm (2. lpp. ). LATVISKI Iepakojuma satura prbaude Prbaudiet, vai kameras iepakojum ir iekauti seit nordtie prieksmeti. [. . . ] Formatjot (inicializjot) atmias karti, tiek izdzsti visi taj saglabtie dati. T k izdzstos datus nevar atgt, pirms atmias kartes formatsanas veiciet atbilstosus piesardzbas paskumus. 1 Atveriet izvlni. l Lai izvltos cilni 3, spiediet pogas qr. l Spiediet pogas op, lai izvltos [Format/ Formatt], pc tam nospiediet pogu m. 3 Formatjiet atmias karti. Tiek pardts apstiprinjuma ekrns. l Spiediet pogas op, lai izvltos [OK], pc tam nospiediet pogu m. Atmias karte tiks formatta. 14 Aizslga pogas nospiesana Kad formatsana ir beigusies, ekrn tiek pardts ziojums [Memory card formatting complete/Atmias kartes formatsana pabeigta]. l Nospiediet pogu m. Formatjot atmias karti vai no ts dzsot datus, kart tiek mainta tikai failu prvaldbas informcija, un nav garantijas, ka saturs ir pilnb izdzsts. Ja atbrvojaties no atmias kartes, veiciet piesardzbas paskumus, piem. , fiziski sabojjiet karti, lai izvairtos no personiskas informcijas nopldes. Atmias kartes kopj ietilpba, kas tiek pardta formatsanas ekrn, var bt mazka par ietilpbu, kas nordta uz atmias kartes. Aizslga pogas nospiesana Lai uzemtu fokustus attlus, vispirms aizslga pogu nospiediet viegli (ldz pusei), kas aus iestatt fokusu, un pc tam nospiediet to ldz galam, td veid uzemot attlu. Nospiediet 1 fokustu). ldz pusei (viegli, lai 2 Nospiediet pilnb (ldz galam, lai fotograftu). Kamera atskao aizslga skau un uzem attlu. Ja fotografjot nespiezat aizslga pogu ldz pusei, attls var nebt fokusts. l Viegli spiediet, ldz kamera atskao divus pkstienus un kameras fokussanas viet kst redzami AF rmji. 15 Fotografsana (viedais automtiskais rezms) T k kamera spj noteikt fotografjamo objektu un fotografsanas apstkus, varat aut tai automtiski izvlties kompozcijai vispiemrotkos iestatjumus un vienkrsi fotograft. Kamera spj ar atrast sejas un iestatt atbilstosu fokusu, k ar iestatt optimlu krsas un spilgtuma lmeni. 1 Iesldziet kameru. l Nospiediet pogu ON/OFF. Tiek pardts startsanas ekrns. rezmu ». 2 Izvlieties pogu , pc tam spiediet l Nospiediet pogas qr, lai izvltos ». l Kad kameru pavrsat pret fotografjamo objektu, t, nosakot kompozciju, rada nelielu troksni. Kamera fokus atrasts sejas un norda uz tm ar rmjiem. 3 Veiciet kadrsanu. atzmes i l Spiezot tlummaias pogu Tlummaias skala virzien, objekts tiek tuvints un izskats lielks. Spiezot pogu atzmes j virzien, objekts tiek tlints un izskats mazks (tiek pardta tlummaias josla). 4 Iestatiet fokusu. aizslga pogu ldz l Lai fokustu, nospiediet pusei. 16 Fotografsana (viedais automtiskais rezms) Fokussanas brd kamera atskao divus pkstienus, un kameras fokussanas viet tiek rdti AF rmji. Vairki AF rmji tiek pardti, ja kamera fokus vairk nek vienu punktu. AF rmis 5 Fotografjiet. Nepietiekama apgaismojuma apstkos automtiski tiek izmantota zibspuldze. l Nospiezot vlreiz aizslga pogu, nkamo attlu var uzemt pat tad, ja tiek rdts attls. l Kompozciju ikonas Kamera parda ts noteikts kompozcijas ikonu un veic automtisku fokussanu, k ar izvlas optimlus objekta spilgtuma un krsu iestatjumus. Fons Spilgts Pretgaisma Ietverot zilas debesis Pretgaisma Tumss Saulriets Lietojot statvu * * ­ ­ Tumsi zila Objekts Cilvki Ainavas Tuvi objekti Ikonas fona krsa ­ Pelka Gaisi zila Oranza * Tiek rdta, ja ir tumsa kompozcija un kamera ir nostiprinta uz statva. 17 Fotografsana (viedais automtiskais rezms) Fons Spilgts Pretgaisma Ietverot zilas debesis Pretgaisma Tumss Lietojot statvu * Objekts Cilvki Ainavas Tuvi objekti Ikonas fona krsa ­ ­ Pelka Gaisi zila ­ ­ ­ Tumsi zila * * Tiek rdta, ja ir tumsa kompozcija un kamera ir nostiprinta uz statva. Noteiktos apstkos pardt ikona var neatbilst faktiskajai kompozcijai. pasi, ja ir oranzs vai zils fons (piemram, krsota siena), var tikt rdta ikona ( ) vai "zilo debesu" ikona un nevars fotograft ar atbilstosu krsu. [. . . ] · No kameras un datora savienosanas brza var paiet dazas mintes, ldz attlus bs iespjams prstt. · Prstot uz datoru, var tikt zaudti attlu aizsardzbas iestatjumi. · Var bt problmas ar attlu vai attlu informcijas preczu prstsanu atkarb no izmantots opertjsistmas versijas, failu lieluma vai lietots programmatras. 29 Piederumi Iekauts kameras komplektcij Rokas siksnia WS-800 Disks DIGITAL CAMERA Solution AV kabelis AVC-DC300* Interfeisa kabelis IFC-400PCU* AA formta srma baterijas (2 gab. ) * Var iegdties ar atsevisi. Atmias karte Karsu lastjs Windows/Macintosh Canon printeri, kas sadergi ar standartu PictBridge Compact Photo Printer printeri (SELPHY srija) Strklprinteri Papildinformciju par printeri un interfeisa kabeiem skatiet printera komplektcij iekautaj lietosanas pamcb. TV/video 30 Atsevisi noprkami piederumi Sdi kameras piederumi tiek prdoti atsevisi. Dazi piederumi atsevisos reionos netiek prdoti vai, iespjams, vairs nav pieejami. Enerijas avoti Maistrvas adaptera komplekts ACK800 Sis komplekts ietver kompakto strvas adapteri CA-PS800 un strvas kabeli. [. . . ]

NOTEIKUMI CANON POWERSHOT A490 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un CANON POWERSHOT A490 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag