Lietošanas pamācība CANON POWERSHOT SX20 IS

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju CANON POWERSHOT SX20 IS lietošanas pamācībām. Ceram, ka CANON POWERSHOT SX20 IS lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt CANON POWERSHOT SX20 IS lietošanas pamācību.


CANON POWERSHOT SX20 IS : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (3300 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   CANON POWERSHOT SX20 IS (13559 ko)
   CANON POWERSHOT SX20 IS BROCHURE (7500 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata CANON POWERSHOT SX20 IS

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Darba uzsksana LATVISKI · Pirms lietojat kameru, noteikti izlasiet so pamcbu. · Glabjiet so pamcbu dros viet, lai to vartu izmantot ar turpmk. · Ldzu, skatiet so rokasgrmatu reiz ar kompaktdisk DIGITAL CAMERA Manuals Disk iekautajm pamcbm (2. lpp. ). CEL-SN4YA2L0 Iepakojuma satura prbaude Prbaudiet, vai kameras iepakojum ir iekauti seit nordtie prieksmeti. [. . . ] Kad formatsana bs pabeigta, no jauna tiks pardts izvlnes ekrns. Formatjot atmias karti vai no ts dzsot datus, kart tiek mainta tikai failu prvaldbas informcija, un nav garantijas, ka saturs ir pilnb izdzsts. Ja atbrvojaties no atmias kartes, veiciet piesardzbas paskumus, piem. , fiziski sabojjiet karti, lai izvairtos no personiskas informcijas nopldes. Atmias kartes kopj ietilpba, kas tiek pardta formatsanas ekrn, var bt mazka par ietilpbu, kas nordta uz atmias kartes. 16 Aizslga pogas nospiesana Aizslga pogai ir divi nospiesanas stvoki. Lai uzemtu fokustus attlus, vispirms aizslga pogu nospiediet viegli (ldz pusei), kas aus iestatt fokusu, un pc tam uzemiet attlu. Nospiediet ldz pusei (viegli, ldz pirmajam nospiesanas stvoklim). Kamera automtiksi fokus un izvlas nepieciesamos fotografsanas iestatjumus, piem. , spilgtumu. Kad kamera ir veikusi fokussanu, divreiz atskan signls. Nospiediet pilnb (ldz otrajam nospiesanas stvoklim). Kamera atskao aizslga skau un uzem attlu. T k attls tiek uzemts laik, kamr tiek atskaota aizslga skaa, uzmanieties, lai neizkustintu kameru. Kameras tursana Turiet rokas ciesi piespiestas ermenim, bet kameru turiet ciesi aiz malm. Vai mains aizslga skaas ilgums? · T k uzemsanai nepieciesamais laiks mains atbilstosi fotografjamajam sizetam, var mainties ar aizslga skaas ilgums. · Ja laik, kad tiek atskaota aizslga skaa, kamera vai objekts izkustas, ieraksttais attls var bt izpldis. Ja aizslga poga tiek nospiesta pilnb, nevis vispirms nospiesta ldz pusei, attls var nebt fokusts. 17 Fotografsana T k kamera spj noteikt fotografjamo objektu un fotografsanas apstkus, varat aut tai automtiski izvlties kompozcijai vispiemrotkos iestatjumus un vienkrsi fotograft. Kamera spj ar noteikt sejas un iestatt atbilstosu fokusu, k ar iestatt optimlu krsas un spilgtuma lmeni. Iesldziet kameru. Nospiediet pogu ON/OFF. Vlreiz nospiezot pogu ON/OFF, kamera tiek izslgta. Izvlieties rezmu A. Attla laukums filmjot (21. Kad kameru pavrsat pret fotografjamo objektu, t, nosakot kompozciju, rada nelielu troksni. Kamera izvlas galveno fotografsanas objektu un iestata atbilstosu fokusu, k ar ekrna augsj labaj str pards izvlts kompozcijas ikona. Ja tiek atrastas sejas, galven fotografsanas objekta seja tiek nordta ar baltu rmi, bet prjs -- ar pelkiem rmjiem. Baltais rmis prvietosies ldzi atrastajai sejai, un pelkais rmis pazuds. Prvietojot tlummaias sviru atzmes i virzien, objekts tiek tuvints un izskats lielks. Sviru prvietojot atzmes j virzien, objekts tiek tlints un izskats mazks. Ja prvietosit tlummaias sviru ldz galam pa kreisi vai pa labi, objekta lielums mainsies tri, ja prvietosit sviru pamazm, objekta lielums mainsies lni. Veiciet kadrsanu. Fokussanas diapazons (apm. ) Tlummaias skala 18 Fotografsana Iestatiet fokusu. Lai fokustu, nospiediet aizslga pogu ldz pusei. Ja tiek atrasta kustga seja un js turat aizslga pogu nospiestu ldz pusei, tiek pardts zils AF (automtisk fokusa) rmis, un neprtraukti tiek pielgots fokuss un ekspozcija. Ja tiek pardts ziojums [Raise the flash/ Paceliet zibspuldzi] ieteicams fotograft ar zibspuldzi. Ja neizmantojat zibspuldzi, nolaidiet to uz leju, ldz t aizveras (zibspuldze izslgsies). AF rmji Filmjiet. Nospiediet aizslga pogu ldz galam. Nospiezot vlreiz aizslga pogu, nkamo attlu var uzemt pat tad, ja tiek rdts attls. K rkoties, ja. . . · Tiek pardts mirgojoss simbols ?Pievienojiet kameru statvam, lai kamera nekusttos un attls nebtu izpldis. [. . . ] Kad prstsana ir pabeigta, nokliksiniet uz [ ], lai aizvrtu CameraWindow, izsldziet kameru un atvienojiet kabeli. Plasku darbbu aprakstu skatiet pamcb [ / Programmatras pamcba]. Ir iespjams prstt attlus, neinstaljot komplektcij iekauto programmatru, vienkrsi savienojot kameru ar datoru. · Pc pievienosanas kamerai var paiet dazas mintes, ldz varsit prstt attlus. · Prstot uz datoru, var tikt zaudti attlu aizsardzbas uzstdjumi. [. . . ]

NOTEIKUMI CANON POWERSHOT SX20 IS LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un CANON POWERSHOT SX20 IS lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag