Lietošanas pamācība EPSON ACULASER C1600 SETUP GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju EPSON ACULASER C1600 lietošanas pamācībām. Ceram, ka EPSON ACULASER C1600 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt EPSON ACULASER C1600 lietošanas pamācību.


EPSON ACULASER C1600 SETUP GUIDE: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1395 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   EPSON ACULASER C1600 SAFETY GUIDE (7316 ko)
   EPSON ACULASER C1600 (2343 ko)
   EPSON ACULASER C1600 BROCHURE (1224 ko)
   EPSON ACULASER C1600 SAFETY GUIDE (7316 ko)
   EPSON ACULASER C1600 SAFETY GUIDE (7316 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata EPSON ACULASER C1600SETUP GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] emiet vr, ka, lietojot prliecgu spku, var saskrpt virsmu vai izbalint krsu. RETU RN IN FO i / EX IT GU ID E MA R FA K V RA TIO AV V MO DE Lietotja rokasgrmata Tlvadbas pult Spodrinsana s drna Spodriniet ekrnu ar drnu. Ferta serde (S vienba nav iekauta visu modeu komplektcijs. ) Barosanas vads Akumulatori Plazmas TV modei x2 vai x4 bultskrves statva montzai (Tikai 50PS70**/50PS80**/ 42/50PQ35**/42PQ65**/50PS65**) (Sk. lpp. ) LCD TV modei / LED LCD TV modei (Tikai 32/37/42/47LH70**) (Sk. 33. lpp. ) Kabeu turtja skava Pamatnes aizmugurjais prsegs (Tikai 37/42/47LH70**) (Sk. lpp. ) Kabeu turtja skava (Tikai 26EPSON31**, 26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42EPSON2***, 32/37/42EPSON33**, 26/32/37/42LH20**, 26/32LD3**, 32/37/42LH3***, (Tikai 19/22LH20**, 32/37/42LH40**, 32/37/42LH49**, 32/37/42LH50**, 19/22LD3**, 32/37LH70**, 42LH90**, 32/42LF51**) 19/22EPSON31**) (Sk. [. . . ] Ja ir reistrtas 12 ierces, citas ierces reistrt nevars, un rj ierce vairs nesps saproties ar televizoru. Sd gadjum ir jizdzs viena ierce (vispirms atvienojiet, ja ierce ir pievienota televizoram) un pc tam varat reistrt citu ierci. BLUETOOTH Bluetooth TV PIN Prvietot OK BLUETOOTH Bluetooth TV PIN Prvietot OK : Izslgt : 0000 Reistrta Bluetooth ierce : Izslgt 00:0d:44:84:14:62 : 0000 Bluetooth austias : Atvienots Reistrta Bluetooth ierce Informcija par manu Bluetooth Bluetooth austias : Atvienots FreePulse_Wireless Reistrta Bluetooth ierce Reistrta Bluetooth ierce EPSON L600V Informcija par manu Bluetooth Pievienot Dzst 1 MENU Izvlieties B L U E T O O T H. BLUETOOTH LIETOSANA 2 OK Izvlieties Reistrta Bluetooth ierce. Prbaudiet reistrto Bluetooth ierci. 3 OK A Reistrto Bluetooth austiu pievienosana Izvlieties reistrts Bluetooth austias, ko vlaties pievienot. 1 2 3 ZILS Pardsies ziojums, kur tiks prasts, vai pievienot atlasts Bluetooth austias. OK Izvlieties Yes (J) vai No (N). A Reistrts Bluetooth ierces dzsana Atlasiet Bluetooth ierci, kuru vlaties noemt. Izvloties ierci, kas nav pievienota televizoram, bs pieejama funkcija "Delete" ("Dzst"). 1 2 3 OK SARKANS Pardsies ziojums, kur tiks prasts, vai dzst atlasto Bluetooth ierci. Izvlieties Yes (J) vai No (N). A Atvienojot reistrta Bluetooth ierci Izvlieties Bluetooth ierci, kas paslaik pievienota televizoram. Izvloties ierci, kas ir pievienota televizoram, bs pieejama funkcija "Disconnect" ("Atvienot"). 1 2 ZILS Atvienot Bluetooth ierci. 93 BLUETOOTH LIETOSANA MANA BLUETOOTH INFORMCIJA S funkcija lietotjam nodrosina My Bluetooth Information (Manu Bluetooth informciju). Ja televizoram nav pieslgta neviena ierce, bs pieejama funkcija "Edit" ("Redit"). Varat prbaudt My device (Mana ierce) adresi. BLUETOOTH Bluetooth TV PIN Prvietot OK BLUETOOTH Bluetooth TV PIN Prvietot OK : Izslgt : 0000 : Izslgt : 0000 Bluetooth austias : Atvienots Reistrta Bluetooth ierce Informcija par manu Bluetooth Informcija par manu Bluetooth Bluetooth austias : Atvienots Reistrta Bluetooth ierce Manas ierces nosaukums Informcija par manu Bluetooth 7 0 0 0 - Z A Informcija par manu Bluetooth 50PS Manas ierces adrese 00:05:c9:ff:00f:07 Redit OK 94 BLUETOOTH LIETOSANA 1 MENU 2 OK Izvlieties B L U E T O O T H. Izvlieties Informcija par manu Bluetooth. 3 OK ZILS Ievadiet ierces nosaukumu. Varat izmantot burtus no A ldz Z, ciparus no 0 ldz 9 +/- un tuksuma zmi. 4 OK Saglabjiet. · Lai atgrieztos parastaj TV skatsans rezm, nospiediet pogu MENU (IZVLNE). · Nospiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai atgrieztos ieprieksj izvlnes ekrn. FOTOATTLU STSANA, IZMANTOJOT RJO BLUETOOTH IERCI Detaliztu informciju par fotoattlu stsanu (tikai JPEG formt) no rjs Bluetooth ierces uz televizoru skatiet attiecgs ierces lietotja rokasgrmat. Notiek faila(u) saemsana F 1/3 E G Aizv rt · Atlasot Close (Aizvrt) ar pogu , OSD izzuds. Pagriez fotoattlus par 90° pulkstea rdtja virzien pc pogas OK (Labi) nospiesanas uz BLUETOOTH LIETOSANA (Pagriezt). · Maksimlais saemam attla izmrs ir 10 MB. · Klausoties mziku no Bluetooth ierces, nevarat saemt attlu(s). · Ja rj Bluetooth ierce sobrd sta fotoattlu, piespiediet pogu RETURN (ATGRIEZTIES), lai apturtu fotoattla saemsanu. Rezultt visi jau saemtie attli tiks dzsti. · Izmantojot dazas Bluetooth ierces, iespjams, nevarsiet prraidt attlu (JPEG) failu uz televizoru. Musics (Mzikas vienbu) klaussans no rjs Bluetooth ierces Detaliztu informciju par mzikas vienbu klaussanos no rjs Bluetooth ierces televizor skatiet attiecgs ierces lietotja rokasgrmat. K rjo ierci jums vajadztu izmantot Bluetooth ierci, kas atbalsta A2DP. · Izmantojot dazas Bluetooth ierces, iespjams, nevarsiet klausties mziku caur televizora skaruu sistmu. Listening to bluetooth music atpaka pie televizora + vai - . G Ieteicam ietilpba USB rjam cietajam diskam ir 1 TB vai mazk, USB atmiai -- 32 GB vai mazk. G Jebkura ierce, kuras ietilpba ir lielka nek ieteicam, var nedarboties pareizi. G Ja USB rjais cietais disks ar "Energy Saving" (Enerijas taupsana) funkciju nedarbojas, atsldziet un vlreiz piesldziet cieto disku, lai tas darbotos pareizi. Lai nepazaudtu USB atmias karti, izmantojiet USB savienotju (var iegdties atsevisi), kas piestiprina USB atmias karti pie televizora USB savienotja turtja. (TIKAI PLAZMAS TV) USB savienotja turtjs USB ieejas ports USB savienotjs (var iegdties atsevisi) - USB savienotja vienu galu piestipriniet pie USB atmias kartes, otru galu ­ pie USB savienotja turtja. FOTO SARAKSTS USB uzglabsanas ierc varat skatt fotoattlu failus. Ekrna rdjums jsu apart var bt atsirgs. Skatot fotoattlus ar Foto prskata (Photo List) funkciju, js nevarat maint attla rezmu. JPEG) atbalsttas datnes Pamata lnija:64 x 64 - 15360 x 8640 Progresvais : 64 x 64 - 1920 x 1440 · Iespjams atskaot tikai JPEG datnes. · Neatbalstti faili tiek pardti k ieprieks noteiktas ikonas. LAI IZMANTOTU USB IERCI Ekrna sastvdaas 1 MENU 2 Izvlieties U S B. OK OK . Izvlieties Foto saraksts. 3 2 1 2 3 4 Prvietojas uz augsj lmea datni Pasreizj lapa/Kopjais lapu skaits Visu atzmto fotogrfiju skaits Atbilstoss tlvadbas pults pogas 1 Foto saraksts Diskdzinis1 JMJ001 Lapa 2/3 Neviens nav atzmts KY103 KY104 KY105 JMJ005 JMJ006 JMJ007 JMJ008 MARK Augsj mape KY101 KY102 JMJ001 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 1366x768, 125KB Augsj mape Navigcija JMJ002 JMJ003 JMJ004 Uznirstos izvlne Lapas maia Atzmt Iziet 4 97 LAI IZMANTOTU USB IERCI Foto izvle un uznirstos izvlne Foto saraksts Diskdzinis1 JMJ001 Lapa 2/3 Neviens nav atzmts Augsj mape KR101 KR102 JMJ001 JMJ002 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 KR103 KR104 KR105 JMJ005 JMJ006 JMJ007 JMJ008 MARK 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 1366x768, 125KB Augsj mape Navigcija Uznirstos izvlne JMJ003 JMJ004 Lapas maia Atzmt Iziet Foto saraksts Diskdzinis1 JMJ001 Lapa 2/3 Neviens nav atzmts Augsj mape KR101 KR102 JMJ001 JMJ002 09/10/2008 09/10/2008 KR103 KR104 KR105 JMJ005 JMJ006 JMJ007 JMJ008 MARK 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 1366x768, 125KB Skatt 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 09/10/2008 Atzmt visu Dzst Aizvrt 1366x768, 125KB Augsj mape Navigcija Uznirstos izvlne JMJ003 JMJ004 Lapas maia Atzmt Iziet Skatt : Parda izvlto vienbu. G Dzst vai Dzstatzmto (tikai FAT32 failu sistm) : Dzsiet izvlto fotogrfijas vienumu. G Aizvrt : Aizvrt uznirstoso izvlni. G G 98 LAI IZMANTOTU USB IERCI 1 2 3 4 Izvlieties mra mapi vai dzini. . · Navigcijai pa fotogrfiju lapu izmantojiet OK Izvlieties nepieciesams fotogrfijas. [. . . ] Prraide [k][m][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr] Dati 00: Blosana izslgta Apliecinjums 01: Blosana ieslgta CSM varat regult ar izvln ATTLS. . Prraide [k][u][ ][Televizora ID][ ][Data][Cr] Dati 00: Mrena 01: Vsa 02: Silta Apliecinjums [m][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x] * Izmantojiet so rezmu, ja nelietojat tlvadbas pulti. Kad tkla barosana tiek ieslgta/izslgta, rjs vadbas pults tiek atblota. * Local Power Key (Vietjs barosanas taustis) 174 PIELIKUMS [u][ ][Televizora ID][ ][OK/NG][Data][x] darbosies pareizi 1 7 . [. . . ]

NOTEIKUMI EPSON ACULASER C1600 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un EPSON ACULASER C1600 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag