Lietošanas pamācība EPSON B-310N SETUP GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju EPSON B-310N lietošanas pamācībām. Ceram, ka EPSON B-310N lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt EPSON B-310N lietošanas pamācību.


EPSON B-310N SETUP GUIDE: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1089 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   EPSON B-310N (5095 ko)
   EPSON B-310N BROCHURE (928 ko)
   EPSON B-310N NETWORK GUIDE (1557 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata EPSON B-310NSETUP GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] PAR DIVX VIDEO PC PIEPRASJUMA: s ierce ar logotipu DivX Certified® ir jreistr, lai vartu atskaot pastts DivX video pc pieprasjuma (VOD) filmas. Lai iegtu reistrcijas kodu, ierces iestatjumu izvln atveriet sadau DivX VOD. Apmekljiet vietni vod. divx. com, lai iegtu papildinformciju par reistrcijas pabeigsanu. "DivX Certified®, lai atskaotu DivX® un DivX Plus TM HD (H. 264/MKV) pat ldz 1080p HD, tostarp Premium saturu. " "Logotipi DivX®, DivX Certified® un ar tiem saistti logotipi ir uzmuma DivX, Inc. [. . . ] 2 Nospiediet navigcijas pogas, lai izvltos Multivides saite ikonu, un nospiediet OK. Multivides saite M's PC 3 Nospiediet navigcijas pogas, lai izvltos video, un nospiediet OK. 1 Movies M's PC Music M's PC TV show M's PC Video Plug-i. . . Picture Plug-i. . . Multivides saite 2 1 Sirot pc servera Ierces izvle PLEX Online Atpaka Iziet M's PC Movies 3 Opcija 4 5 6 Apraksts 7 2 Meklt Filtrs Atpaka Iziet LATVIESU LV 1 2 3 4 5 6 7 This is a list of categories you set on the connected computer. Izmantojot PLEX tiessaistes rezmu, dator varat instalt, izdzst vai atjaunint lietojumprogrammas. Opcija 3 4 5 Apraksts 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Pardt informciju par izvlto filmu. Aizvrt no multivides saiti. Funkcija DVR 77 Mzikas sadaas lietosana Varat aplkot mzikas sada iekauto mzikas failu informciju un izbaudt tos. TV prraizu sadaas izmantosana You can view information for the programmes contained in the TV Show section and enjoy them. 1 Nospiediet HOME, lai atvrtu Sku-ma izvlni. 2 Nospiediet navigcijas pogas, lai izvltos Multivides saite ikonu, un nospiediet OK. 1 Nospiediet HOME, lai atvrtu Sku-ma izvlni. 2 Nospiediet navigcijas pogas, lai izvltos Multivides saite ikonu, un nospiediet OK. 3 Nospiediet navigcijas pogas, lai izvltos mzikas sadau, un nospiediet OK. 3 Nospiediet navigcijas pogas, lai izvltos televzijas prraizu sadau, un nospiediet OK. Multivides saite M's PC Music M's PC TV Show > TV Sitcom > Season 2 1 2 3 1 3 2 Meklt Filtrs Atpaka Iziet Meklt Filtrs AAtpaka Iziet LATVIESU LV 4 Opcija 5 6 Apraksts 7 4 5 Opcija 6 Apraksts 7 Sirojiet mzikas failus izvlts sadaas 1 2 3 4 5 6 7 ietvaros pc izpildtja > albuma > dziesmas nosaukuma. Aizvrt no multivides saiti. Sirojiet televzijas prraizu failus sadaas 1 2 3 4 5 6 7 ietvaros pc prraides nosaukuma > sezonas > srijas. Aizvrt no multivides saiti. 78 Funkcija DVR ISpraudu instalsana Multivides saites dod iespju instalt spraudus, lai vartu izbaudt multivides saturu tmekl. 1 Nospiediet HOME, lai atvrtu Sku-ma izvlni. 2 Nospiediet navigcijas pogas, lai izvltos Multivides saite ikonu, un nospiediet OK. 3 Nospiediet dzelteno pogu, lai izvltos PLEX online. M's PC Movie Plug-ins 1 2 Atpaka Iziet LATVIESU LV 3 Opcija Apraksts 4 Novietojiet kursoru uz sprauda, lai labaj rt redztu sprauda informciju. Spraudi jau ir uzinstalti: varat tos palaist, atjaunint, prinstalt vai noemt. 1 Spraudi vl nav uzinstalti: varat tos uzinstalt. Vai vlaties turpint? OK (LABI) Atcelt ! Veicot inicializciju, visi USB ierc glabtie dati tiks dzsti. Lai turpintu inicializciju, izvlieties LABI. OK (LABI) Atcelt i Inicializcija ir pabeigta. Gatavs ierakstsanai. Laika nobdes rezms Aizvrt Ieslgta LATVIESU LV 1 Pievienojiet neformatto USB funkcijas DVR izmantosanai un nospiediet REC (IER. ), lai inicializtu USB ierci. 2 Spiediet navigcijas pogas, lai ritintu uz LABI, un nospiediet OK (LABI). 1 Pievienojiet USB ierci spraudkontaktiem USB IN 1/HDD IN, kas atrodas televizora snos. 3 Spiediet navigcijas pogas, lai ritintu uz Ieslgt vai Izslgt, un nospiediet OK (LABI). 2 Lai izmantotu USB ierci (ar ietilpbu lielku par 40 GB) funkcijas DVR izmantosanai, veiciet USB ierces inicializciju. PIEZME Kad inicializcija pabeigta, tiek pardta uznirstosa piezme par pabeigsanu un pievienotais USB HDD pieejams DVR formtam. Ja tiek pievienota par 40 GB mazka USB ierce, USB ierces inicializcija netiek aktivta. Maksimlais dublsanai atbalsttais HDD lielums ir ldz 1 TB. PIEZME T inicializ USB pievienoto HDD k diska rezmu DVR formtam. Tas tiek aktivts tikai tad, ja pievienots DVR formtam piemrots USB HDD. Kad USB ierces inicializcija ir pabeigta, visi USB ierc glabtie dati tiek dzsti. Tdjdi var izraist kmes TV un atmias ierc. Funkcija DVR 81 Laika nobdes rezma maia DVR USB ierces atkrtota inicializcija DVR Ierakstt/ieplnot Laika nobdes rezms Brva vieta 100 GB 79 h 03 min 31 h 37 min Ieplnot saraksta inicializcija 2010. gada2. apr15. 30 . Ieslgt 1 Pc USB ierces pievienosanas nospiediet pogu OK (LABI). Varat redzt ierakstto TV. USB ierces inicializcija Grafikaizvlsanapc Grafikaizvlsanapc programmas datuma 2 Nospiediet dzelteno pogu, lai atvrtu DVR opciju izvlni, un nospiediet Q. MENU. Ierakstusaraksts Ieplnotsaraksts Aizvrt Skas ierakstsana. 3 Spiediet navigcijas pogas, lai ritintu uz izvlni USB ierces inicializcija , un nospiediet OK (LABI). Skas ierakstsana Opcija Iziet 1 Pc USB ierces pievienosanas nospiediet pogu OK (LABI). 4 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET). Lai atgrieztos ieprieksj izvln, nospiediet BACK (ATPAKA). 2 Nospiediet dzelteno pogu, lai atvrtu DVR opciju izvlni, un nospiediet Q. MENU. 3 Spiediet navigcijas pogas, lai ritintu uz izvlni Laika nobdes rezms, un nospiediet OK (LABI). 4 Spiediet navigcijas pogas, lai ritintu uz Ieslgt vai Izslgt, un nospiediet OK (LABI). LATVIESU LV 5 Ja esat pabeidzis, nospiediet EXIT (IZIET). Lai atgrieztos ieprieksj izvln, nospiediet BACK (ATPAKA). Izvlne Ierakstu saraksts Ieplnot saraksts Grafika izvlsana pc datuma Grafika izvlsana pc programmas Apraksts Priesana uz Ierakstu saraksts. Taimera ieraksta iestatsana programmu ceved. 82 Funkcija DVR Laika nobdes norise PIEZME Lai tauptu ciet diska vietu, nekas netiek ierakstts, ja nav signla. Ierakstsanas laik nevar veikt programmas izmaias vai ievades prveidosanu. Programmas ierakstsana vai ts demonstrsana var nedarboties pret kopsanu aizsargtai programmai. [. . . ] Tlvadbas pults blosanas rezms (Komanda : k m) Lai blotu televizora tlvadbas pulti un prieksj panea vadbas elementus. Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data 00: blosana izslgta 01: Blosana ieslgta 16. Krsu siltumu var regult ar izvln ATTLS. Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min. : 00 ­ Maks. : 64 * Skatiet sadau "Rels datu attlojums". (lpp. 153) Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] * Izmantojiet so rezmu, ja nelietojat tlvadbas pulti. Kad tkla barosana tiek ieslgta/izslgta, rjs vadbas pults tiek atblota. [. . . ]

NOTEIKUMI EPSON B-310N LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un EPSON B-310N lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag