Lietošanas pamācība EPSON PLQ-22CS INSTALLATION

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju EPSON PLQ-22CS lietošanas pamācībām. Ceram, ka EPSON PLQ-22CS lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt EPSON PLQ-22CS lietošanas pamācību.


EPSON PLQ-22CS INSTALLATION: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1226 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   EPSON PLQ-22CS QUICK REFERENCE (74 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata EPSON PLQ-22CSINSTALLATION

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Un, ldzu, neaizmirstiet nodot sos nordjumus ar citam ierces pasniekam. Ms novlam jums daudz patkamu brzu, lietojot savu jauno ierci. Saturs Lietosanas pamcba Drosbas nordjumi Iekrtas apraksts Kopskats Vadbas panelis Cepeskrsns aprkojums Cepeskrsns piederumi Pirms pirms lietosanas Iestatt dienas laikuun izmaint Pirm trsana Pltsriòíu apkalposana Iestatt vrsanas pakpi Cepeskrsns apkalposana Ieslgt un izslgt cepeskrsni tra uzsildsana Cepeskrsns funkcijas Ievietotpiederumus Grila komplekts Ielikt / izòemt tauku filtru Pulksteòa funkcijas Citas funkcijas 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 12 12 13 14 15 15 20 Izmantosana, tabulas un padomi Vrsanas tabula Cepsana Cepsana Virsmas grilsana Atkaussana Zvsana Konservsana Tirisana un kopsana Noslauct iekrtu no rpuses Cepeskrsns iekstelpa Piederumi Tauku filtrs Piroltisk trsana Cepeskrsns apgaismojums Cepeskrsns izbdms durvis Cepeskrsns izbdmo durvju stikls Ko dart, ja . . . Atkritumu utilizcija Serviss 21 21 23 30 33 33 34 35 36 36 36 36 36 37 37 38 39 41 42 43 1 3 2 Saj rokasgrmat izmantoti sdi simboli: Svarga informcija attiecb uz personisko drosbu un informcija k izvairties no iekrtas bojjumiem. Visprg informcija un piemri Vides informcija Lietosanas pamcba 3 Lietosanas pamcba 1 Drosbas nordjumi Elektrisk drosba · Iekrtu drkst pieslgt tikai sertificts specilists. [. . . ] Ldz 3 l síidruma plus piedevas 6-7 Viegla Cepsana Snicele, Cordon bleu (ar sieru un síiòíi pildta, panta teïa cept snicele), kotlete, frikadeles, ceptas neprtraukti desas, aknas, miltu mrce, olas, omletes, cept eïï cepumus Kartupeïupankka s, gurnagabali, steiki, olu mklas strmeltes 5-15 min. katra panna Pa laikam apgriezt 7-8 Stipra Cepsana Uzvrsana Apcepsana Cepsana eïï Pa laikam apgriezt 9 Lielu dens daudzumu uzvrsana, miltu klimpu vrsana, gaïas apcepsana (gulass, sautts cepetis), kartupeïu cepsana eïï 3 Veicot uzvrsanu un apcepsanu, ms iesakm uzstdt uz augstks vrsanas pakpes un dienus ar ilgku gatavosanas laiku pc tam gatavot uz vajadzgs vrsanas pakpes. Izmantosana, tabulas un padomi 23 1 Prkarsti tauki un eïïas aizdegas ïoti tri. ievietosanas lmenis 24 Izmantosana, tabulas un padomi 3 pltes: 1. , 3. , un 5. ievietosanas lmenis 3 Visprgi nordjumi · Cepeskrsn ar izvelkamiem ratiòiem plts un tauku panna ir izmantojama tikai kop ar iekarinmu rmi. Lietojot dziïsaldtus produktus, gatavosanas laik pannas var deformties. Tam iemesls ir liel temperatras starpba starp dziïsaldtiem produktiem un cepeskrsns temperatru. Nordjumi attiecb uz cepsanas tabulm Tabuls Js atradsit izvltiem dieniem nepieciesamos temperatras datus, gatavosanas laika un ievietosanas lmeòa datus. · Temperatras vrtba un cepsanas laiks ir orientjosi dati, jo tie ir atkargi no mklas sastva, daudzuma un cepams formas. · Ms iesakm pirmajs reizs iestatt mazkas temperatras vrtbas un tikai, ja nepieciesams, piemram, ja vajadzga stiprka brninsana vai cepsanas laiks velkas prk ilgi, atlast augstku temperatru. · Ja Js savai receptei neatrodat konkrtus datus, orientjieties pc kda ldzga produkta. · Cepot kkas uz pltm vai forms vairkos lmeòos, cepsanas laiks var bt ilgks par 10-15 mintm. · Visda veida lieso gaïu ms iesakm cept cepesu trauk ar vku. · Visus gaïas veidus, kuriem ir jveidojas garozai, Js varat cept cepesu trauk bez vka. 3 Nordjumi attiecb uz cepsanas tabulu Dots tabulas dati ir orientjosas vrtbas. · Ms iesakm cepeskrsn cept zivis un gaïu kuru svars ir lielks par 1kg. · Lai izvairtos no gaïas sulas vai tauku piedegsanas, ms iesakm cepsanas trauk ieliet mazliet síidruma. · Ja nepieciesams, cepeti apgriezt (pc 1/2 - 2/3 cepsanas laika). · Lielus cepesus un putnus cepsanas laik vairkas reizes apliet ar cepesa gaïas sulu. Cepamie trauki · Cepsanai ir piemrots jebkurs karstumizturgs trauks (ievrot razotja doto raksturojumu!) · Lielus cepesus Js varat cept tiesi savksanas pann vai uz restm, kurm apaks ir savksanas panna. Izmantosana, tabulas un padomi 31 3 · Visda veida lieso gaïu ms iesakm cept cepam trauk ar vku. · Visus gaïas veidus, kuriem ir jveidojas garozai, Js varat cept cepesu trauk bez vka. Nordjumi attiecb uz cepsanas tabulu Dots tabulas dati ir orientjosas vrtbas. · Ms iesakm cepeskrsn cept zivis un gaïu kuru svars ir lielks par 1kg. · Lai izvairtos no gaïas sulas vai tauku piedegsanas, ms iesakm cepsanas trauk ieliet mazliet síidruma. [. . . ] Cepeskrsns izbdmo durvju stiklu izòemsana tikai pie izceltm durvm. Iedarbojoties ar spku, sevisíi uz prieksjs stikla rts malm, stikls var saplst. Izcelt cepeskrsns izbdms durvis un nolikt uz mksta, ldzena paliktòa ar rokturi uz leju. Satvert no abm pusm durvju prsegu (B) pie durvjuaugsjs malas un spiest uz ieksu, lai atbrvotu aizdaresfiksatoru. [. . . ]

NOTEIKUMI EPSON PLQ-22CS LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un EPSON PLQ-22CS lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag