Lietošanas pamācība EPSON PLQ-22CSM INSTALLATION

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju EPSON PLQ-22CSM lietošanas pamācībām. Ceram, ka EPSON PLQ-22CSM lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt EPSON PLQ-22CSM lietošanas pamācību.


Mode d'emploi EPSON PLQ-22CSM
Download

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   EPSON PLQ-22CSM QUICK REFERENCE (74 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata EPSON PLQ-22CSMINSTALLATION

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] ietver nordjumus, kas jievro Jsu personisks drosbas labad. attiecas uz situcijm, kad iespjami iekrtas bojjumi. !Drosbas nordjumi i Nordjumi un praktiski padomi. Informcija par iekrtas izmantosanas ekoloiskajiem nosacjumiem. 2 COMPETENCE E5701-4 SATURS Ekspluatcijas nordjumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Drosbas nordjumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Utilizcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ierces apraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kopskats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Vadbas panelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Cepeskrsns aprkojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Cepeskrsns piederumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pirms ierces ekspluatcijas uzsksanas. . . . 7 Diennakts laika iestatsana un maia . . . . . . . . . . . . . . 7 Ierces pirm trsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Plts riu vadba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Ria jaudas noregulsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Cepeskrsns ekspluatcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Cepeskrsns ieslgsana un izslgsana. . . . . . . . . . . . . 9 Patrint uzkarssana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Cepeskrsns funkcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Reza, plts un universls pannas ievietosana cepeskrsn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Tauku filtra ievietosana/izemsana . . . . . . . . . . . . . . . 12 Pulkstea funkcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Citas funkcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Displeja izslgsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Brnu aizsardzbas ierce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Cepeskrsns drosbas sistma . . . . . . . . . . . 17 Izmantosana, tabulas, ieteikumi . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Plts izmantosanas tabula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Cepsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Cepsanas tabula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Tabula sacepumiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Sasaldto pusfabriktu tabula . . . . . . . . . . . 23 Cepesu pagatavosana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Tabula cepesu pagatavosanai . . . . . . . . . . . 24 Grilsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Grilsanas tabula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Atkaussana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Atkaussanas tabula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Zvsana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Konservu pagatavosana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Trsana un apkope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Ierces trsana no rpuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Cepeskrsns iekspuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Piederumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Tauku filtrs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Iebdmais rezis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Cepeskrsns apgaismojums . . . . . . . . . . . . . . . 29 Cepeskrsns griestu trsana . . . . . . . . . . . . . . . 29 Cepeskrsns durtias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Cepeskrsns durtiu stikls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Ko dart, ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Klientu apkalposanas dienests . . . . . . 34 3 COMPETENCE E5701-4 - 73 / 23 / EEK, 19. 02. 1973. [. . . ] Papildus jnospiez pulkstea funkcijas izvles taustis, ldz laika indikcija nodziest. Ldzko iekrta atkal tiek darbinta, rdjums automtiski atjaunojas. Kad iekrta nkoso reizi tiek izslgta, pulkstea indikcija nodziest automtiski. Lai atjaunotu pulkstea indikcijas neprtrauktu darbbu, nepieciesams to no jauna aktivt. Regulators / jpagriez pa labi un jpatur. Papildus jnospiez pulkstea funkcijas izvles taustis, ldz iedegas laika indikcija. i 16 COMPETENCE E5701-4 Brnu aizsardzbas ierce Cepeskrsns ir aprkota ar blosanas sistmu. Ldzko s sistma ir aktivta, cepeskrsni darbint nav iespjams. i ­ Blosana attiecas tikai uz cepeskrsni un nav spk plts riu funkcijm. ­ Lai vartu ieslgt cepeskrsns blosanas sistmu, nedrkst bt izvlta neviena no ts funkcijm. Regulators / jpagriez pa labi un jpatur. Papildus jnospiez pulkstea funkcijas izvles taustis, ldz cepeskrsns indikcij pards uzraksts "SAFE". Ldz ar to blosanas sistma ir aktivta. Blosanas anulsana 1. · Temperatra un cepsanas laiks nordti zinms robezs, jo ir atkargi no prtikas produkta veida, daudzuma un cepams formas. · Ieteicams skum izvlties zemku temperatru un tikai pc tam vajadzbas gadjum, piemram, ja vlaties cepumu vairk apbrnint vai ja cepsanas laiks siet prk ilgs, izvlties augstku temperatru. · Ja Js neatrodat konkrtus datus par kdu savu recepti, orientjieties pc ldzga cepuma sastva. · Cepot vairkas kkas uz cepamm pltm vai forms, cepsanas laiks var bt par 10-15 mintm ilgks. · Mitrus izstrdjumus (picas, augu pltsmaizes) vajadztu cept maksimli divos stvos. · Cepamo izstrdjumu atsirgais biezums var skum bt par iemeslu dazda brnuma pakpm. Cepsanas gait apbrninjuma pakpe izldzinsies. Ja cepsanas laiks ir diezgan ilgs, apmram 10 mintes pirms cepsanas laika beigm izsldziet cepeskrsni, lai pilngi izmantotu akumulto siltumu. Tabulas attiecas uz situciju, kad cepamais materils ievietojams aukst krsn (ja nav nordts citdi). Cepsanas tabula Cepsana cepeskrsns vien lmen Cepamais produkts Cepeskrsns funkcija Lmenis Temperatra oC Laiks st:min Veidnes küka Smilßu küka/ karaliskå küka Biskvîta torte Tortes pamatne no smilßu mîklas Tortes pamatne no biskvîta mîklas Formas küka Åbolu pîrågs (2 formas Ø 20 cm, nobîdîtas pa diagonåli) Åbolu pîrågs (2 formas Ø 20 cm, nobîdîtas pa diagonåli) Pikantå torte Siera torte Pltsmaizes Forms Konvekcijas rezîms Konvekcijas rezîms Konvekcijas rezîms Konvekcijas rezîms Konvekcijas rezîms Abpuséjå karséßana Abpuséjå karséßana Konvekcijas rezîms Konvekcijas rezîms Abpuséjå karséßana Abpuséjå karséßana Abpuséjå karséßana Abpuséjå karséßana Abpuséjå karséßana Abpuséjå karséßana Konvekcijas rezîms Abpuséjå karséßana 1. 3. 150-160 140-160 140 170-1801 150-170 170-190 160 180 160-180 170-190 170-190 160-1801 2501 160-180 160-1701 180-2001 150-160 190-2101 0:50-1:10 1:10-1:30 0:25-0:40 0:10-0:25 0:20-0:25 0:50-1:00 1:10-1:30 1:10-1:30 0:30-1:10 1:00-1:30 0:30-0:40 0:40-1:00 0:20 0:30-1:00 0:15-0:30 0:10-0:20 0:20-0:40 0:15-0:30 Rauga mîklas kliñ©eri Ziemassvétku rulete Maize (rudzu maize) -vispirms -tad Véja kükas / ekléri Biskvîta rulete Drumstalu maize Sviesta / cukura kükas 20 COMPETENCE E5701-4 Aug¬u kükas no rauga / biskvîta mîklas 2 Aug¬u kükas no rauga / biskvîta mîklas 2 Aug¬u küka no smilßu mîklas Plåtsmaizes ar jutîgu virskårtu (pieméram, biezpiena, kréjuma, bißu düriena küka) Pica (ar biezu virskårtu)2 Plånå pica Maize no neraudzétas mîklas Tortes Skie cepumi Smilßu mîklas cepumi Smilßu mîklas cepumi Trauslie cepumi Krépeles Krépeles Mande¬u cepumi Rauga mîklas cepumi Kårtainås mîklas cepumi Olbaltuma cepumi/bezé Maizîtes Maizîtes Sîkie kéksiñi (20 gab. / plåts) Sîkie kéksiñi (20 gab. [. . . ] Ja tiks pielikts spks, sevisi, stikla snu da, tas var saplst. 31 COMPETENCE E5701-4 Durtiu stiklu izemsana 1. Ldz galam atveriet cepeskrsns durtias. 2. Ldz galam atvziet fikscijas sviru (A) pie abiem durtiu sarnriem. 3. Aizveriet durtias ldz pirmajai fikscijas pakpei (apmram 45°). 4. [. . . ]

NOTEIKUMI EPSON PLQ-22CSM LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un EPSON PLQ-22CSM lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag