Lietošanas pamācība EPSON PLQ-22CSM INSTALLATION

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju EPSON PLQ-22CSM lietošanas pamācībām. Ceram, ka EPSON PLQ-22CSM lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt EPSON PLQ-22CSM lietošanas pamācību.


EPSON PLQ-22CSM INSTALLATION: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (1226 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   EPSON PLQ-22CSM QUICK REFERENCE (74 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata EPSON PLQ-22CSMINSTALLATION

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] (EMS direktva, ieskaitot izmaias 92/31/EEK); - 93 / 68 / EEK, 22. 07. 1993. Elektrisk drosba · Jauns ierces montzu un pieslgsanu drkst veikt tikai sertificts specilists. · Ja radusies traucjumi iekrtas darbb, izskrvjiet vai izsldziet drosintjus. Lai veiktu remontu, izsauciet msu klientu apkalposanas dienesta specilistus vai specializto tirgotju. [. . . ] Signla un mirgosanas izslgsana: Cepeskrsns funkciju regulators jpagriez pozcij "0". Beigas 1. Jnospiez izvles taustis tik reizes, ldz mirgo indikcija "Beigas". 3. Ar regulatora / paldzbu jnoregul nepieciesamais cepeskrsns izslgsans laiks. Degs indikcija "Beigas", un cepeskrsns nekavjoties ieslgsies. Kad piencis noregultais laiks, mirgo "0. 00" un funkcijas indikcija, atskan 2 mintes ilgs akustiskais signls, un cepeskrsns izsldzas. Signla un mirgosanas izslgsana: Cepeskrsns funkciju regulators jpagriez pozcij "0". Ilguma un beigu funkciju kombincija Funkcijas "Ilgums" un "Beigas" iespjams izmantot vienlaicgi, ja nepieciesams, lai cepeskrsns kaut kad vlk automtiski ieslgtos, bet pc tam, kad pagjis noteiktais diena pagatavosanas laiks, atkal izslgtos. i 15 COMPETENCE E5701-4 1. Ar funkcijas "Ilgums" paldzbu jnoregul laiks, kas nepieciesams diena pagatavosanai. Ar funkcijas "Beigas" paldzbu jnoregul laiks, kad dienam jbt gatavam. Piemram, pulksten 14:05. Iedegas funkciju indikatori "Ilgums" un "Beigas", un pulkstea indikcij pards temperatra. Pc tam, kad bs pagjis ieprogrammtais pagatavosanas laiks, cepeskrsns izslgsies. Piemram, saj gadjum tas bs pulksten 14:05. Citas funkcijas Displeja izslgsana Pulkstea indikciju iespjams izslgt, lai ietauptu elektroeneriju. Papildus jnospiez pulkstea funkcijas izvles taustis, ldz laika indikcija nodziest. Kad iekrta nkoso reizi tiek izslgta, pulkstea indikcija nodziest automtiski. · Ieteicams skum izvlties zemku temperatru un tikai pc tam vajadzbas gadjum, piemram, ja vlaties cepumu vairk apbrnint vai ja cepsanas laiks siet prk ilgs, izvlties augstku temperatru. · Ja Js neatrodat konkrtus datus par kdu savu recepti, orientjieties pc ldzga cepuma sastva. · Cepot vairkas kkas uz cepamm pltm vai forms, cepsanas laiks var bt par 10-15 mintm ilgks. · Mitrus izstrdjumus (picas, augu pltsmaizes) vajadztu cept maksimli divos stvos. · Cepamo izstrdjumu atsirgais biezums var skum bt par iemeslu dazda brnuma pakpm. Ja cepsanas laiks ir diezgan ilgs, apmram 10 mintes pirms cepsanas laika beigm izsldziet cepeskrsni, lai pilngi izmantotu akumulto siltumu. Tabulas attiecas uz situciju, kad cepamais materils ievietojams aukst krsn (ja nav nordts citdi). Cepsanas tabula Cepsana cepeskrsns vien lmen Cepamais produkts Cepeskrsns funkcija Lmenis Temperatra oC Laiks st:min Veidnes küka Smilßu küka/ karaliskå küka Biskvîta torte Tortes pamatne no smilßu mîklas Tortes pamatne no biskvîta mîklas Formas küka Åbolu pîrågs (2 formas Ø 20 cm, nobîdîtas pa diagonåli) Åbolu pîrågs (2 formas Ø 20 cm, nobîdîtas pa diagonåli) Pikantå torte Siera torte Pltsmaizes Forms Konvekcijas rezîms Konvekcijas rezîms Konvekcijas rezîms Konvekcijas rezîms Konvekcijas rezîms Abpuséjå karséßana Abpuséjå karséßana Konvekcijas rezîms Konvekcijas rezîms Abpuséjå karséßana Abpuséjå karséßana Abpuséjå karséßana Abpuséjå karséßana Abpuséjå karséßana Abpuséjå karséßana Konvekcijas rezîms Abpuséjå karséßana 1. 3. 150-160 140-160 140 170-1801 150-170 170-190 160 180 160-180 170-190 170-190 160-1801 2501 160-180 160-1701 180-2001 150-160 190-2101 0:50-1:10 1:10-1:30 0:25-0:40 0:10-0:25 0:20-0:25 0:50-1:00 1:10-1:30 1:10-1:30 0:30-1:10 1:00-1:30 0:30-0:40 0:40-1:00 0:20 0:30-1:00 0:15-0:30 0:10-0:20 0:20-0:40 0:15-0:30 Rauga mîklas kliñ©eri Ziemassvétku rulete Maize (rudzu maize) -vispirms -tad Véja kükas / ekléri Biskvîta rulete Drumstalu maize Sviesta / cukura kükas 20 COMPETENCE E5701-4 Aug¬u kükas no rauga / biskvîta mîklas 2 Aug¬u kükas no rauga / biskvîta mîklas 2 Aug¬u küka no smilßu mîklas Plåtsmaizes ar jutîgu virskårtu (pieméram, biezpiena, kréjuma, bißu düriena küka) Pica (ar biezu virskårtu)2 Plånå pica Maize no neraudzétas mîklas Tortes Skie cepumi Smilßu mîklas cepumi Smilßu mîklas cepumi Trauslie cepumi Krépeles Krépeles Mande¬u cepumi Rauga mîklas cepumi Kårtainås mîklas cepumi Olbaltuma cepumi/bezé Maizîtes Maizîtes Sîkie kéksiñi (20 gab. / plåts) Konvekcijas rezîms Abpuséjå karséßana Abpuséjå karséßana Abpuséjå karséßana Konvekcijas rezîms Konvekcijas rezîms Konvekcijas rezîms Konvekcijas rezîms Konvekcijas rezîms Konvekcijas rezîms Konvekcijas rezîms Abpuséjå karséßana Konvekcijas rezîms Abpuséjå karséßana Konvekcijas rezîms Konvekcijas rezîms Konvekcijas rezîms Konvekcijas rezîms Konvekcijas rezîms Abpuséjå karséßana Konvekcijas rezîms Abpuséjå karséßana 3. 3. 150 170 170-190 160-1801 180-2001 200-2201 200-220 180-200 150-160 150-160 140 1601 140 1601 100-120 150-160 170-1801 80-100 1601 1801 1401 1701 0:35-0:50 0:35-0:50 0:40-1:20 0:40-1:20 0:30-1:00 0:15-0:25 0:08-0:15 0:35-0:50 0:06-0:20 0:06-0:20 0:20-0:30 0:20-0:30 0:25-0:40 0:20-0:30 0:30-0:60 0:20-0:40 0:20-0:30 2:00-2:30 0:20-0:35 0:20-0:35 0:20-0:30 0:20-0:30 1) Cepeskrsns ieprieksja sakarssana 2) Izmantojiet sidrumu savksanas paplti vai cepespannu Cepsana vairkos cepeskrsns lmeos Mklas izstrdjumi Konvekcijas rezms Plauktu izvietojums no apaksas 2 lmei Konvekcijas rezms Plauktu izvietojums no apaksas 3 lmei Temperatra Cº Laiks St : Min. Kkas/smalkmaiztes/maize uz cepams plts Véja kükas/ekleri Sausås drumstalu kükas Biskvti/maza izmra kkas/smalkmaiztes/kukui Sîki cepumi Krépeles Biskvîtmîklas cepumi Olbaltuma cepumi, bezé Mande¬u cepumi Rauga mîklas sîkie cepumi Kårtainås mîklas sîkie cepumi Maizîtes Sîkie kéksiñi (20 uz vienas plåts) 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/4 1/4 1/3/5 1/3/5 --------------150-160 140-150 160-170 80-100 100-200 160-170 170-180 180-190 140-160 1) 1) 1) 1/4 1/3 ----- 160-180 1) 140-160 0:35-0:60 0:30-0:60 0:15-0:35 0:20-0:60 0:25-0:40 2:10-2:50 0:40-1:20 0:30-0:60 0:30-0:50 0:30-0:55 0:25-0:40 1) cepeskrsns ieprieks juzkars 21 COMPETENCE E5701-4 Ieteikumi cepsanai Cepsanas rezultts Kükas apakßéjå da¬a nav pietiekami brüna Kükas virsma iegrimst (k¬üst mitra, salîp) Iespjam kme Neatbilstoßs cepeßkråsns lîmenis Påråk augsta cepeßkråsns temperatüra Påråk îss cepßanas laiks Risinjums Novietojiet küku zemåk Izmantojiet nedaudz zemåku iestatîjumu Iestatiet ilgåku cepßanas laiku. Cepsanas laiku nedrkst samazint, iestatot lielku temperatru Izmantojiet mazåk ß°idruma. [. . . ] Uzmanbu! Jveic cepeskrsns griestu trsana Termoelementa nostiprinsana 1. Termoelements, prvarot atsperes spku, jpavelk uz prieksu un jprvelk pri fikscijas izvirzjumam. Termoelementam abs puss jatrodas virs cepeskrsns ieksjs sienas fikscijas izvirzjumiem un jbt krtgi nofikstam. !Uzmanbu! Cepeskrsns durtias Lai cepeskrsns durtias notrtu, ts ir jnoem. [. . . ]

NOTEIKUMI EPSON PLQ-22CSM LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un EPSON PLQ-22CSM lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag