Lietošanas pamācība HP C9730A QUICK GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju HP C9730A lietošanas pamācībām. Ceram, ka HP C9730A lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt HP C9730A lietošanas pamācību.


HP C9730A QUICK GUIDE: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (587 Ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata HP C9730AQUICK GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Sargjiet elektrokabeli no karstuma, eas, asm sautnm un instrumenta kustgajm dam. Bojts vai samezglojies elektrokabelis var bt par cloni elektriskajam triecienam. e) Darbinot elektroinstrumentu rpus telpm, izmantojiet t pievienosanai viengi tdus pagarintjkabeus, kuru lietosana rpus telpm ir atauta. Lietojot elektrokabeli, kas piemrots darbam rpus telpm, samazins risks saemt elektrisko triecienu. [. . . ] Nodrosiniet, lai bojts daas tiktu savlaicgi nomaintas vai remonttas pilnvarot remontu darbnc. Daudzi nelaimes gadjumi notiek tpc, ka elektroinstruments pirms lietosanas nav piencgi apkalpots. Rpgi kopti instrumenti, kas apgdti ar asiem griezjinstrumentiem, auj strdt daudz razgk un ir vieglk vadmi. g) Lietojiet viengi tdus elektroinstrumentus, papildpiederumus, darbinstrumentus utt. , kas paredzti attiecgajam pielietojuma veidam. Elektroinstrumentu lietosana citiem mriem, nek to ir paredzjusi razotjfirma, ir bstama un var novest pie neparedzamm sekm. 5) APKALPOSANA a) Nodrosiniet, lai Instrumenta remontu veiktu kvalificts personls, nomaiai izmantojot oriinls rezerves daas un piederumus. Tikai t iespjams pankt instrumenta ilgstosu un nevainojamu darbbu bez atteikumiem. DARBA DROSBAS NOTEIKUMI SLPMASNM Izvairieties no instrumenta bojjumiem, kurus var izsaukt apstrdjamaj prieksmet esoss skrves, naglas vai citi ldzgi objekti; td pirms darba uzsksanas atbrvojiet apstrdjamo materilu no sdiem prieksmetiem Darba laik sekojiet, lai elektrokabelis atrastos dros attlum no instrumenta kustgajm dam; stieptos prom no darba vietas virzien uz aizmuguri Pirms instrumenta novietosanas izsldziet t elektrodzinju un nogaidiet, ldz ir pilngi apstjuss visas instrumenta kustgs daas Lietojiet pilngi atttus un drosus pagarintjkabeus, kas paredzti 16 A strvai Elektriska vai mehniska rakstura kmes gadjum nekavjoties izsldziet instrumentu un atvienojiet kabea kontaktdaksu no elektrotkla Firma HP garant instrumenta nevainojamu darbbu tikai tad, ja tiek lietoti oriinlie papildpiederumi So instrumentu nedrkst izmantot personas, kas jaunkas par 16 gadiem Darba laik instrumenta radt troksa lmenis var prsniegt 85 dB(A); lietojiet ausu aizsargus Ja darba laik tiek caurdurts vai citdi mehniski bojts instrumenta elektrokabelis, nepieskarieties tam, bet nekavjoties atvienojiet elektrokabea kontaktdaksu no barojos elektrotkla 85 Neizmantojiet instrumentu, kuram ir bojts elektrokabelis; t nomaiu drkst veikt tikai pieredzjis specilists Sekojiet, lai elektrotkla spriegums atbilstu instrumenta marjuma plksnt uzrdtajai sprieguma vrtbai (230V vai 240V spriegumam paredztie instrumenti var darboties ar no 220V elektrotkla) Sis instruments nav dergs mitrai slpsanai Neapstrdjiet materilus, kas satur azbestu (azbestam piemt kancerognas pasbas) Materila (piemram, svinu saturosas krsas, dazu koka siru, minerlu un metla) puteki var bt kaitgi (saskare ar putekiem vai to ieelposana var izraist aleriskas reakcijas un/vai elpceu saslimsanas operatoram vai kltesosajiem); izmantojiet puteku masku un puteku noscju, ja to iespjams pieslgt Dazu veidu puteki ir klasificti k kancerogni (piemram, ozola vai dizskbarza puteki), jo pasi kombincij ar koksnes kondicionsanas piedevm; izmantojiet puteku masku un puteku noscju, ja to iespjams pieslgt Ievrojiet ar puteku savksanu saisttos nacionlos noteikumus, kas attiecas uz apstrdjamajiem materiliem Slpjot metlu, veidojas dzirksteles; sd gadjum neizmantojiet puteku savcjmaisu/puteku konteineru/ putekscju un sekojiet, lai darba vietas tuvum neatrastos citas personas vai ugunsnedrosi materili Nepieskarieties kustgajai slplentei Nelietojiet nodilusas, ieplstas vai ar apstrdjamo materilu daim stipri piesrotas slplentes Darba laik nsjiet aizsargcimdus un aizsargbrilles, uzvelciet pieguosas drbes un nosedziet matus ar saturosu galvassegu (ja jums ir gari mati) Pirms instrumenta regulsanas vai palgpiederumu nomaias atvienojiet to no barojos elektrotkla DARBS Ieslgsana/izslgsana - lai ieslgtu/izslgtu instrumentu, nospiediet/atlaidiet iesldzja taustiu A 2 !instrumentam jbt ieslgtam jau pirms slpsanas loksnes saskarsans ar apstrdjam prieksmeta virsmu !pirms instrumenta izslgsanas paceliet to no apstrdjam prieksmeta virsmas Instrumenta ieslgsana ilgstosai darbbai, fiksjot t iesldzju - nospiediet iesldzju A 2 - ar ksi nospiediet pogu B 2 - atlaidiet iesldzju - defiksjiet taustiu, atkrtoti nospiezot un atlaizot iesldzju A 2 tr slplentes nomaia (sistma CLIC) 4 !atvienojiet instrumentu no elektrotkla - paceliet sviru C - noemiet slplenti - ievietojiet jauno slplenti, sekojot, lai uz slplentes ieksjs virsmas attloto bultu virziens sakristu ar bultas D virzienu uz instrumenta - nolaidiet sviru atpaka sav viet !MELU/TRIN Mitattuna EN 60 745 mukaan tykalun melutaso on 87 dB(A) ja yleens tykalun nen voimakkuus on 98 dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja trinn voimakkuus 2, 1 m/s2 (ksi-ksivarsi metodi; epvarmuus K = 1, 5 m/s2). Tekninen tiedosto kohdasta: HP Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. E CE DECLARACION DE CONFORMIDAD Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto est en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 60 745, EN 55 014, de acuerdo con las regulaciones 2006/95/CE, 2004/108/CE, 98/37/CE (hasta el 28. 12. 2009), 2006/42/CE (a partir del 29. 12. 2009). RUIDOS/VIBRACIONES Medido segn EN 60 745 el nivel de la presin acstica de esta herramienta se eleva a 87 dB(A) y el nivel de la potencia acstica 98 dB(A) (desviacin estndar: 3 dB), y la vibracin a 2, 1 m/s2 (mtodo brazo-mano; incertidumbre K = 1, 5 m/s2). Expediente tcnico en: HP Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. 07 HP Europe BV A. Kloot 93 P CE DECLARAO DE CONFIRMIDADE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este producto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 60 745, EN 55 014, conforme as disposies das directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE, 98/37/CE (at 28. 12. 2009), 2006/42/CE (a partir de 29. 12. 2009). RUDO/VIBRAES Medido segundo EN 60 745 o nvel de presso acstica desta ferramenta 87 dB(A) e o nvel de potncia acstica 98 dB(A) (espao de erro: 3 dB), e a vibrao 2, 1 m/s2 (mtodo brao-mo; incerteza K = 1, 5 m/s2). Processo tcnico em: HP Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. I CE DICHIARAZIONE DI CONFORMIT Dichiaramo, assumendo la piena responsabilit di tale dichiarazione, che il prodotto conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti: EN 60 745, EN 55 014 in base alle prescrizioni delle direttive 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (fino al 28. 12. 2009), 2006/42/EG (a partire dal 29. 12. 2009). RUMOROSIT/VIBRAZIONE Misurato in conformit al EN 60 745 il livello di pressione acustica di questo utensile 87 dB(A) ed il livello di potenza acustica 98 dB(A) (deviazione standard: 3 dB), e la vibrazione 2, 1 m/s2 (metodo mano-braccio; incertezza K = 1, 5 m/s2). Fascicolo tecnico presso: HP Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. H CE MINSGI TANUSITVANY Teljes felelssgnk tudatban kijelentjk, hogy jelen termk a kvetkez szabvnyoknak vagy ktelez hatsgi elrsoknak megfelel: EN 60 745, EN 55 014, a 2006/95/EK, 2004/108/EK, 98/37/EK (2009. 12. 28-ig), 2006/42/EK (2009. 12. 29-tOEl kezdve) elrsoknak megfelelen. ZAJ/REZGS Az EN 60 745 alapjn vgzett mrsek szerint ezen kszlk hangnyoms szintje 87 dB(A) a hangteljestmny szintje 98 dB(A) (norml eltrs: 3 dB), a rezgsszm 2, 1 m/s2 (kzre-hat rtk; szrs K = 1, 5 m/s2). A miszaki dokumentci a kvetkezOE helyen tallhat: HP Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. CZ CE STRVZUJC PROHLEN Potvrzujeme na odpovdnost, e tento vrobek odpovd nsledujcm normm nebo normativnm podkladm: EN 60 745, EN 55 014, podle ustanoven smrnic 2006/95/ES, 2004/108/ES, 98/37/ES (do 28. 12. 2009), 2006/42/ES (od 29. 12. 2009). [. . . ] Sbor technickej dokumentcie sa nachdzaj na adrese: HP Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. BG SK HR CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod usklaen sa slijedeim normama i normativnim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, prema odredbama smjernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). BUCI/ VIBRACIJAMA Mjereno prema EN 60 745, prag zvunog tlaka ovog elektrinog alata iznosi 87 dB(A) a jakost zvuka 98 dB(A) (standardna devijacija: 3 dB), a vibracija 2, 1 m/s2 (postupkom na aci-ruci; nesigurnost K = 1, 5 m/s2). Tehnika dokumentacija se moe dobiti kod: HP Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. SRB CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Pod punom odgovornou izjavljujemo da je ovaj proizvod usklaen sa sledeim standardima ili standardizovanim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, u skladu sa odredbama smernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). BUKA/VIBRACIJE Mereno u skladu sa EN 60 745, nivo pritiska zvuka ovog alata iznosi 87 dB(A), a jaina zvuka 98 dB(A) (normalno odstupanje: 3 dB), a vibracija 2, 1 m/s2 (mereno metodom na aci-ruci; nesigurnost K = 1, 5 m/s2). [. . . ]

NOTEIKUMI HP C9730A LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un HP C9730A lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag