Lietošanas pamācība HP C9731A QUICK GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju HP C9731A lietošanas pamācībām. Ceram, ka HP C9731A lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt HP C9731A lietošanas pamācību.


Mode d'emploi HP C9731A
Download
Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata HP C9731AQUICK GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] lihvimisraam N muutub t kigus vga kuumaks; rge puutuge seda enne, kui see on maha jahtunud rge kunagi tdelge he ja sama lihvimislindiga puitu ja metalli Soovituslik liivapaberlindi karedus: jme - vrvi eemaldamiseks; rmiselt kareda puidu lihvimiseks keskmine - toorpuidu vi tavalise puidu lihvimiseks peen - puidu silendamiseks; ttlemata puidu lihvimiseks; vana vrviga kaetud pindade silendamiseks Kui tdeldav pind on kare, kasutage erinevat teralisust: - lihvige algul jmeda vi keskmise teralisusega - lpetage peene teralisusega Rohkem nuandeid leiate aadressil www. skileurope. com Vibratsioonitase Kesoleva juhendi tagakaanel nimetatud tekkiva vibratsiooni tase on mdetud vastavalt standardis EN 60745 kirjeldatud standarditud testile; seda vib kasutada he triista vrdlemiseks teisega ja vibratsiooni mju esialgseks hindamiseks mrgitud rakenduste jaoks kasutatavate triistada kitamisel - triista kasutamine muudeks rakendusteks vi teiste/halvasti hooldatud tarvikute kasutamisel vib ekspositsioonitase mrkimisvrselt suureneda - ajal, kui triist on vljallitatud vi on kll sissellitatud, kuid tegelikult seda ei kasutata, vib ekspositsioonitase mrkimisvrselt vheneda !kaitske ennast vibratsiooni toime eest, hooldades triista ja selle tarvikuid, hoides oma ked soojad ja organiseerides hsti oma tvtteid - vastavalt Euroopa Parlamendi ja nukogu direktiivile 2002/96/E elektri- ja elektroonikaseadmete jtmete kohta ning direktiivi nuete kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutusklbmatuks muutunud elektrilised triistad koguda eraldi ja keskkonnasstlikult korduvkasutada vi ringlusse vtta - seda meenutab Teile smbol ! LV Lentes slpmasna IEVADS C9731A/7650 Sis instruments ir paredzts efektvai koka, plastmasas, metla, spakteles un krsotu virsmu sausajai slpsanai Izlasiet un saglabjiet so pamcbu 3 TEHNISKIE PARAMETRI 1 INSTRUMENTA ELEMENTI 2 A B C D E F G H J K L M N Iesldzjs Iesldzja fiksators Ritentis darbbas truma regulsanai Svira slpsanas lentes nomaiai Bultia Rokturis lentes centrjuma regulsanai Puteku konteiners* Puteku savcjmaiss* Putekscja adapters* Papildrokturis Rokturis papildroktura stvoka regulsanai Ventilcijas atveres Slpsanas rmis* HOOLDUS / TEENINDUS Hoidke seade ja toitejuhe alati puhtad (eriti hutusavad M 2) - klgekleepunud lihvimistolm eemaldage pintsliga !enne puhastamist eemaldage seade vooluvrgust Antud triist on hoolikalt valmistatud ja testitud; kui triist sellest hoolimata rikki lheb, tuleb see lasta parandada HPi elektriliste ksitriistade volitatud remonditkojas - toimetage lahtimonteerimata seade koos ostukviitungiga tarnijale vi lhimasse HPI lepingulisse tkotta (aadressid ja triista varuosade joonise leiate aadressil www. skileurope. com) * NAV IEKAUTA KOMPLEKTCIJ JSU DROSBAI VISPRJIE DARBA DROSBAS NOTEIKUMI UZMANBU!Seit sniegto drosbas noteikumu un nordjumu neievrosana var izraist aizdegsanos un bt par cloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam. [. . . ] g) Lietojiet viengi tdus elektroinstrumentus, papildpiederumus, darbinstrumentus utt. , kas paredzti attiecgajam pielietojuma veidam. Bez tam jem vr ar konkrtie darba apstki un pielietojuma patnbas. Elektroinstrumentu lietosana citiem mriem, nek to ir paredzjusi razotjfirma, ir bstama un var novest pie neparedzamm sekm. 5) APKALPOSANA a) Nodrosiniet, lai Instrumenta remontu veiktu kvalificts personls, nomaiai izmantojot oriinls rezerves daas un piederumus. Tikai t iespjams pankt instrumenta ilgstosu un nevainojamu darbbu bez atteikumiem. DARBA DROSBAS NOTEIKUMI SLPMASNM Izvairieties no instrumenta bojjumiem, kurus var izsaukt apstrdjamaj prieksmet esoss skrves, naglas vai citi ldzgi objekti; td pirms darba uzsksanas atbrvojiet apstrdjamo materilu no sdiem prieksmetiem Darba laik sekojiet, lai elektrokabelis atrastos dros attlum no instrumenta kustgajm dam; stieptos prom no darba vietas virzien uz aizmuguri Pirms instrumenta novietosanas izsldziet t elektrodzinju un nogaidiet, ldz ir pilngi apstjuss visas instrumenta kustgs daas Lietojiet pilngi atttus un drosus pagarintjkabeus, kas paredzti 16 A strvai Elektriska vai mehniska rakstura kmes gadjum nekavjoties izsldziet instrumentu un atvienojiet kabea kontaktdaksu no elektrotkla Firma HP garant instrumenta nevainojamu darbbu tikai tad, ja tiek lietoti oriinlie papildpiederumi So instrumentu nedrkst izmantot personas, kas jaunkas par 16 gadiem Darba laik instrumenta radt troksa lmenis var prsniegt 85 dB(A); lietojiet ausu aizsargus Ja darba laik tiek caurdurts vai citdi mehniski bojts instrumenta elektrokabelis, nepieskarieties tam, bet nekavjoties atvienojiet elektrokabea kontaktdaksu no barojos elektrotkla Neizmantojiet instrumentu, kuram ir bojts elektrokabelis; t nomaiu drkst veikt tikai pieredzjis specilists Sekojiet, lai elektrotkla spriegums atbilstu instrumenta marjuma plksnt uzrdtajai sprieguma vrtbai (230V vai 240V spriegumam paredztie instrumenti var darboties ar no 220V elektrotkla) Sis instruments nav dergs mitrai slpsanai Neapstrdjiet materilus, kas satur azbestu (azbestam piemt kancerognas pasbas) Materila (piemram, svinu saturosas krsas, dazu koka siru, minerlu un metla) puteki var bt kaitgi (saskare ar putekiem vai to ieelposana var izraist aleriskas reakcijas un/vai elpceu saslimsanas operatoram vai kltesosajiem); izmantojiet puteku masku un puteku noscju, ja to iespjams pieslgt Dazu veidu puteki ir klasificti k kancerogni (piemram, ozola vai dizskbarza puteki), jo pasi kombincij ar koksnes kondicionsanas piedevm; izmantojiet puteku masku un puteku noscju, ja to iespjams pieslgt Ievrojiet ar puteku savksanu saisttos nacionlos noteikumus, kas attiecas uz apstrdjamajiem materiliem Slpjot metlu, veidojas dzirksteles; sd gadjum neizmantojiet puteku savcjmaisu/puteku konteineru/ putekscju un sekojiet, lai darba vietas tuvum neatrastos citas personas vai ugunsnedrosi materili Nepieskarieties kustgajai slplentei Nelietojiet nodilusas, ieplstas vai ar apstrdjamo materilu daim stipri piesrotas slplentes Darba laik nsjiet aizsargcimdus un aizsargbrilles, uzvelciet pieguosas drbes un nosedziet matus ar saturosu galvassegu (ja jums ir gari mati) Pirms instrumenta regulsanas vai palgpiederumu nomaias atvienojiet to no barojos elektrotkla DARBS Ieslgsana/izslgsana - lai ieslgtu/izslgtu instrumentu, nospiediet/atlaidiet iesldzja taustiu A 2 !instrumentam jbt ieslgtam jau pirms slpsanas loksnes saskarsans ar apstrdjam prieksmeta virsmu !pasargjiet sevi no vibrcijas ietekmes, veicot instrumenta un t piederumu tehnisko apkopi, gdjot, lai rokas ir siltas, un organizjot darba gaitu APKALPOSANA / APKOPE Uzturiet tru instrumentu un elektrokabeli (pasi ventilcijas atveres M 2) - ar suku notriet no instrumenta tam pielipusos putekus !pirms instrumenta trsanas atvienojiet to no elektrotkla Ja, neraugoties uz augsto izgatavosanas kvalitti un rpgo pcrazosanas prbaudi, instruments tomr sabojjas, tas nogdjams remontam firmas HP pilnvarot elektroinstrumentu remonta darbnc - nogdjiet izstrdjumu kop ar iegdes dokumentiem tuvkaj tirdzniecbas viet vai firmas HP pilnvarot pciegdes apkalposanas un remontu iestd neizjaukt veid (adreses un instrumenta apkalposanas shma tiek sniegta interneta adres www. skileurope. com) PRAKTISKI PADOMI Slpjot neprkltas koka virsmas, virziet instrumentu taisniem gjieniem koksnes siedru garenvirzien Slpjot visas prjs virsmas, prvietojiet instrumentu ovlm kustbm pa apstrdjam materila virsmu Lai izmantotu instrumentu stacionr stvokl, nostipriniet to uz skrvgalda vai iespiediet skrvspls 9 Uzlieciet slpsanas rmi N, lai noldzintu virsmas, neradot skrambas un rievas, un prliecinieties, ka tas ir drosi nostiprints 0 !darba gait slpsanas rmis N stipri sakarst, tpc nepieskarieties tam, pirms rmis nav atdzisis Nelietojiet metla un koka virsmu slpsanai vienu un to pasu slplenti APKRTJS VIDES AIZSARDZBA Neizmetiet elektroiekrtas, piederumus un iesaiojuma materilus sadzves atkritumos (tikai ES valstm) 90 - saska ar Eiropas Savienbas direktvu 2002/96/ES par nolietotajm elektriskajm un elektroniskajm iekrtm un ts atspoguojumiem nacionlaj likumdosan, nolietots elektroiekrtas ir jsavc, jizjauc un jnogd otrreizjai prstrdei apkrtjai videi draudzg veid - pass simbols !atgdina par nepieciesambu tos utilizt videi nekaitg veid LT Juostos slifuoklis VADAS C9731A/7650 Sis prietaisas skirtas sausam slifavimui ir ypac gerai nuvalo medinius, plastikinius, metalinius, glaistytus ir dazytus pavirsius Perskaitykite ir issaugokite si naudojimo instrukcij 3 TECHNINS CHARAKTERISTIKOS 1 PRIETAISO ELEMENTA 2 A B C D E F G H J K L M N jungimo/isjungimo jungiklis Rankenl jungimo/isjungimo jungikliui uzrakinti Slifavimo greit reguliavimo ratukas Svertas slifavimo juostai pakeisti Rodykl Juostos centravimui reguliatoriaus rankena Dulki surinkimo dzut* Dulki surinkimo maiselis* Dulki siurblio prijungimo anga* Pagalbin rankena Pagalbinei rankenai reguliatoriaus rankena Ventiliacins angos Slifavimo rmelis* * NETRAUKTA RINKIN KAIP STANDARTIN SUDEDAMOJI DALIS DARBO SAUGA BENDROSIOS DARBO SAUGOS INSTRUKCIJOS DMESIO!f) Jei su elektriniu rankiu neisvengiamai reikia dirbti drgnoje aplinkoje, naudokite zeminimo grandins pertraukikl. Naudojant zeminimo grandins pertraukikl, sumazja elektros smgio pavojus. 3) ZMONI SAUGA a) Bkite atids, sutelkite dmes tai, k Js darote ir, dirbdami su elektriniu rankiu, vadovaukits sveiku protu. Nedirbkite su prietaisu, jei esate pavarg arba vartojote narkotikus, alkohol ar medikamentus. Akimirksnio neatidumas naudojant prietais gali tapti rimt suzalojim priezastimi. b) Naudokite asmenines apsaugos priemones ir visuomet uzsidkite apsauginius akinius. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz. , respiratori ar apsaugin kauk, neslystancius batus, apsaugin salm, klausos apsaugos priemones ir kt. , rekomenduojamas dirbant su tam tikros rsies rankiais, sumazja rizika susizeisti. c) Saugokits, kad nejungtumte prietaiso atsitiktinai. Pries prijungdami elektrin rank prie elektros tinklo, pries pakeldami ar nesdami sitikinkite, kad jis yra isjungtas. Jeigu nesdami elektrin rank pirst laikysite ant jungiklio arba prietais jungsite elektros tinkl, kai jungiklis yra jungtas, gali vykti nelaimingas atsitikimas d) Pries jungdami prietais pasalinkite reguliavimo rankius arba verzli raktus. Prietaiso besisukancioje dalyje esantis rankis ar raktas gali tapti suzalojim priezastimi. 91 95 96 GB CE DECLARATION OF CONFORMITY We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents: EN 60 745, EN 55 014, in accordance with the provisions of the directives 2006/95/EC, 2004/108/EC, 98/37/EC (until Dec. [. . . ] : HP Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. CE , : EN 60 745, EN 55 014, 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG 28. 12. 2009 p. ), 2006/42/EG ( 29. 12. 2009 p. ). / EN 60 745 90 () i 101 () ( : 3 ), i 6, 3 /2 ( ; K = 1, 5 /2). : HP Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. UA GR CE YMBATOT : EN 60 745, EN 55 014, 2006/95/EK, 2004/108/EK, 98/37/EK ( 28. 12. 2009), 2006/42/EK ( 29. 12. 2009). [. . . ]

NOTEIKUMI HP C9731A LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un HP C9731A lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag