Lietošanas pamācība HP C9731A QUICK GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju HP C9731A lietošanas pamācībām. Ceram, ka HP C9731A lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt HP C9731A lietošanas pamācību.


HP C9731A QUICK GUIDE: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (587 Ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata HP C9731AQUICK GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] enne puhastamist eemaldage seade vooluvrgust Antud triist on hoolikalt valmistatud ja testitud; kui triist sellest hoolimata rikki lheb, tuleb see lasta parandada HPi elektriliste ksitriistade volitatud remonditkojas - toimetage lahtimonteerimata seade koos ostukviitungiga tarnijale vi lhimasse HPI lepingulisse tkotta (aadressid ja triista varuosade joonise leiate aadressil www. skileurope. com) * NAV IEKAUTA KOMPLEKTCIJ JSU DROSBAI VISPRJIE DARBA DROSBAS NOTEIKUMI UZMANBU!Seit sniegto drosbas noteikumu un nordjumu neievrosana var izraist aizdegsanos un bt par cloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam. Turpmkaj izklst lietotais apzmjums "elektroinstruments" attiecas gan uz tkla elektroinstrumentiem (ar elektrokabeli). 1) DROSBA DARBA VIET a) Sekojiet, lai darba vieta btu tra un sakrtota. [. . . ] 5) APKALPOSANA a) Nodrosiniet, lai Instrumenta remontu veiktu kvalificts personls, nomaiai izmantojot oriinls rezerves daas un piederumus. Tikai t iespjams pankt instrumenta ilgstosu un nevainojamu darbbu bez atteikumiem. DARBA DROSBAS NOTEIKUMI SLPMASNM Izvairieties no instrumenta bojjumiem, kurus var izsaukt apstrdjamaj prieksmet esoss skrves, naglas vai citi ldzgi objekti; td pirms darba uzsksanas atbrvojiet apstrdjamo materilu no sdiem prieksmetiem Darba laik sekojiet, lai elektrokabelis atrastos dros attlum no instrumenta kustgajm dam; stieptos prom no darba vietas virzien uz aizmuguri Pirms instrumenta novietosanas izsldziet t elektrodzinju un nogaidiet, ldz ir pilngi apstjuss visas instrumenta kustgs daas Lietojiet pilngi atttus un drosus pagarintjkabeus, kas paredzti 16 A strvai Elektriska vai mehniska rakstura kmes gadjum nekavjoties izsldziet instrumentu un atvienojiet kabea kontaktdaksu no elektrotkla Firma HP garant instrumenta nevainojamu darbbu tikai tad, ja tiek lietoti oriinlie papildpiederumi So instrumentu nedrkst izmantot personas, kas jaunkas par 16 gadiem Darba laik instrumenta radt troksa lmenis var prsniegt 85 dB(A); lietojiet ausu aizsargus Ja darba laik tiek caurdurts vai citdi mehniski bojts instrumenta elektrokabelis, nepieskarieties tam, bet nekavjoties atvienojiet elektrokabea kontaktdaksu no barojos elektrotkla Neizmantojiet instrumentu, kuram ir bojts elektrokabelis; t nomaiu drkst veikt tikai pieredzjis specilists Sekojiet, lai elektrotkla spriegums atbilstu instrumenta marjuma plksnt uzrdtajai sprieguma vrtbai (230V vai 240V spriegumam paredztie instrumenti var darboties ar no 220V elektrotkla) Sis instruments nav dergs mitrai slpsanai Neapstrdjiet materilus, kas satur azbestu (azbestam piemt kancerognas pasbas) Materila (piemram, svinu saturosas krsas, dazu koka siru, minerlu un metla) puteki var bt kaitgi (saskare ar putekiem vai to ieelposana var izraist aleriskas reakcijas un/vai elpceu saslimsanas operatoram vai kltesosajiem); izmantojiet puteku masku un puteku noscju, ja to iespjams pieslgt Dazu veidu puteki ir klasificti k kancerogni (piemram, ozola vai dizskbarza puteki), jo pasi kombincij ar koksnes kondicionsanas piedevm; izmantojiet puteku masku un puteku noscju, ja to iespjams pieslgt Ievrojiet ar puteku savksanu saisttos nacionlos noteikumus, kas attiecas uz apstrdjamajiem materiliem Slpjot metlu, veidojas dzirksteles; sd gadjum neizmantojiet puteku savcjmaisu/puteku konteineru/ putekscju un sekojiet, lai darba vietas tuvum neatrastos citas personas vai ugunsnedrosi materili Nepieskarieties kustgajai slplentei Nelietojiet nodilusas, ieplstas vai ar apstrdjamo materilu daim stipri piesrotas slplentes Darba laik nsjiet aizsargcimdus un aizsargbrilles, uzvelciet pieguosas drbes un nosedziet matus ar saturosu galvassegu (ja jums ir gari mati) Pirms instrumenta regulsanas vai palgpiederumu nomaias atvienojiet to no barojos elektrotkla DARBS Ieslgsana/izslgsana - lai ieslgtu/izslgtu instrumentu, nospiediet/atlaidiet iesldzja taustiu A 2 !instrumentam jbt ieslgtam jau pirms slpsanas loksnes saskarsans ar apstrdjam prieksmeta virsmu !pasargjiet sevi no vibrcijas ietekmes, veicot instrumenta un t piederumu tehnisko apkopi, gdjot, lai rokas ir siltas, un organizjot darba gaitu APKALPOSANA / APKOPE Uzturiet tru instrumentu un elektrokabeli (pasi ventilcijas atveres M 2) - ar suku notriet no instrumenta tam pielipusos putekus !pirms instrumenta trsanas atvienojiet to no elektrotkla Ja, neraugoties uz augsto izgatavosanas kvalitti un rpgo pcrazosanas prbaudi, instruments tomr sabojjas, tas nogdjams remontam firmas HP pilnvarot elektroinstrumentu remonta darbnc - nogdjiet izstrdjumu kop ar iegdes dokumentiem tuvkaj tirdzniecbas viet vai firmas HP pilnvarot pciegdes apkalposanas un remontu iestd neizjaukt veid (adreses un instrumenta apkalposanas shma tiek sniegta interneta adres www. skileurope. com) PRAKTISKI PADOMI Slpjot neprkltas koka virsmas, virziet instrumentu taisniem gjieniem koksnes siedru garenvirzien Slpjot visas prjs virsmas, prvietojiet instrumentu ovlm kustbm pa apstrdjam materila virsmu Lai izmantotu instrumentu stacionr stvokl, nostipriniet to uz skrvgalda vai iespiediet skrvspls 9 Uzlieciet slpsanas rmi N, lai noldzintu virsmas, neradot skrambas un rievas, un prliecinieties, ka tas ir drosi nostiprints 0 !darba gait slpsanas rmis N stipri sakarst, tpc nepieskarieties tam, pirms rmis nav atdzisis Nelietojiet metla un koka virsmu slpsanai vienu un to pasu slplenti APKRTJS VIDES AIZSARDZBA Neizmetiet elektroiekrtas, piederumus un iesaiojuma materilus sadzves atkritumos (tikai ES valstm) 90 - saska ar Eiropas Savienbas direktvu 2002/96/ES par nolietotajm elektriskajm un elektroniskajm iekrtm un ts atspoguojumiem nacionlaj likumdosan, nolietots elektroiekrtas ir jsavc, jizjauc un jnogd otrreizjai prstrdei apkrtjai videi draudzg veid - pass simbols !atgdina par nepieciesambu tos utilizt videi nekaitg veid LT Juostos slifuoklis VADAS C9731A/7650 Sis prietaisas skirtas sausam slifavimui ir ypac gerai nuvalo medinius, plastikinius, metalinius, glaistytus ir dazytus pavirsius Perskaitykite ir issaugokite si naudojimo instrukcij 3 TECHNINS CHARAKTERISTIKOS 1 PRIETAISO ELEMENTA 2 A B C D E F G H J K L M N jungimo/isjungimo jungiklis Rankenl jungimo/isjungimo jungikliui uzrakinti Slifavimo greit reguliavimo ratukas Svertas slifavimo juostai pakeisti Rodykl Juostos centravimui reguliatoriaus rankena Dulki surinkimo dzut* Dulki surinkimo maiselis* Dulki siurblio prijungimo anga* Pagalbin rankena Pagalbinei rankenai reguliatoriaus rankena Ventiliacins angos Slifavimo rmelis* * NETRAUKTA RINKIN KAIP STANDARTIN SUDEDAMOJI DALIS DARBO SAUGA BENDROSIOS DARBO SAUGOS INSTRUKCIJOS DMESIO!Jei nepaisysite zemiau pateikt saugos nuorod ir reikalavim, gali trenkti elektros smgis, kilti gaisras ir/arba galite sunkiai susizaloti arba suzaloti kitus asmenis. Issaugokite sias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galtumte jais pasinaudoti. Toliau pateiktame tekste vartojama svoka "elektrinis rankis" apibdina rankius, maitinamus is elektros tinklo (su maitinimo laidu). BRUIT/VIBRATION Mesur selon EN 60 745 le niveau de la pression sonore de cet outil est 90 dB(A) et le niveau de la puissance sonore 101 dB(A) (dviation standard: 3 dB), et la vibration 6, 3 m/s2 (mthode main-bras; incertitude K = 1, 5 m/s2). Dossier technique auprs de: HP Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. D CE KONFORMITTSERKLRUNG Wir erklren in alleiniger Verantwortung, da dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten bereinstimmt: EN 60 745, EN 55 014, gem den Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (bis 28. 12. 2009), 2006/42/EG (ab 29. 12. 2009). GERUSCH/VIBRATION Gemessen gem EN 60 745 betrgt der Schalldruckpegel dieses Gertes 90 dB(A) und der Schalleistungspegel 101 dB(A) (Standard- abweichung: 3 dB), und die Vibration 6, 3 m/s2 (Hand-Arm Methode; unsicherheit K = 1, 5 m/s2). Technische Unterlagen bei: HP Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. NL CE CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten: EN 60 745, EN 55 014, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (tot 28-12-2009), 2006/42/EG (vanaf 29-12-2009). GELUID/VIBRATIE Gemeten volgens EN 60 745 bedraagt het geluidsdrukniveau van deze machine 90 dB(A) en het geluidsvermogen-niveau 101 dB(A) (standaard deviatie: 3 dB), en de vibratie 6, 3 m/s2 (hand-arm methode; onzekerheid K = 1, 5 m/s2). Technisch dossier bij: HP Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. S CE KONFORMITETSFRKLARING Vi intygar och ansvarar fr, att denna produkt verensstmmer med fljande norm och dokument: EN 60 745, EN 55 014, enl. bestmmelser och riktlinjema 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (till 28. 12. 2009), 2006/42/EG (from 29. 12. 2009). LJUD/VIBRATION Ljudtrycksnivn som uppmtts enligt EN 60 745 r p denna maskin 90 dB(A) och ljudeffektnivn 101 dB(A) (standard deviation: 3 dB), och vibration 6, 3 m/s2 (hand-arm metod; onoggrannhet K = 1, 5 m/s2). Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos: HP Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. DK CE KONFORMITETSERKLRING Vi erklrer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med flgende normer eller normative dokumenter: EN 60 745, EN 55 014, i henhold til bestemmelserne i direktiverne 2006/95/EF, 2004/108/EF, 98/37/EF (indtil 28. 12. 2009), 2006/42/EF (fra 29. 12. 2009). STJ/VIBRATION Mles efter EN 60 745 er lydtrykniveau af dette vrktj 90 dB(A) og lydeffektniveau 101 dB(A) (standard deviation: 3 dB), og vibrationsniveauet 6, 3 m/s2 (hnd-arm metoden; usikkerhed K = 1, 5 m/s2). Teknisk dossier hos: HP Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. N CE SAMSVARSERKLRING Vi erklrer at det er under vrt ansvar at dette produkt er i samsvar med flgende standarder eller standard- dokumenter: EN 60 745, EN 55 014, i samsvar med reguleringer 2006/95/EF, 2004/108/EF, 98/37/EF (frem til 28. 12. 2009), 2006/42/EF (fra 29. 12. 2009). [. . . ] Teknik belgelerin bulunduu merkez: HP Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. PL OWIADCZENIE ZGODNOCI CE Niniejszym owiadczamy ponoszc osobist odpowiedzialno, e produkt wykonany jest zgodnie z nastpujcymi normami i dokumentami normalizujcymi: EN 60 745, EN 55 014, z godnie z wytycznymi 2006/95/EU, 2004/108/EU, 98/37/EU (do 28. 12. 2009), 2006/42/EU (od 29. 12. 2009). HAASU/WIBRACJE Pomiarw dokonano zgodnie z norm EN 60 745 cinienie akustyczne narzdzia wynosi 90 dB(A) za poziom mocy akustycznej 101 dB(A) (poziom odchylenie: 3 dB), za wibracje 6, 3 m/s2 (metoda do-rka; bd pomiaru K = 1, 5 m/s2). Dokumentacja techniczna: HP Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. RU , : EN 60 745, EN 55 014, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 98/37/EC ( 28. 12. 2009), 2006/42/EC ( 29. 12. 2009). / co o EN 60 745 90 (A) e - 101 (A) ( : 3 dB), 6, 3 /2 ( ; K = 1, 5 /2). [. . . ]

NOTEIKUMI HP C9731A LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un HP C9731A lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag