Lietošanas pamācība HP C9732A QUICK GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju HP C9732A lietošanas pamācībām. Ceram, ka HP C9732A lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt HP C9732A lietošanas pamācību.


HP C9732A QUICK GUIDE: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (587 Ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata HP C9732AQUICK GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Nekrtg darba viet un slikt apgaismojum var viegli notikt nelaimes gadjums. b) Nelietojiet elektroinstrumentu eksplozvu vai ugunsnedrou vielu tuvum un viets ar paaugstintu gzes vai puteku saturu gais. Darba laik instruments nedaudz dzirksteo, un tas var izsaukt viegli degou puteku vai tvaiku aizdeganos. c) Lietojot elektroinstrumentu, neaujiet nepiederom personm un jo pai brniem tuvoties darba vietai. [. . . ] DARBA DROBAS NOTEIKUMI SLPMANM Ja darba laik tiek bojts vai prgriezts instrumenta elektrokabelis, nepieskarieties tam, bet nekavjoties atvienojiet kabea kontaktdaku no elektrotkla Nelietojiet instrumentu, kura elektrokabelis ir bojts; nodroiniet, lai kabea nomaiu veiktu kvalificts specilists Sekojiet, lai elektrotkla spriegums atbilstu instrumenta marjuma plksnt uzrdtajai sprieguma vrtbai (230V vai 240V spriegumam paredztie instrumenti var darboties ar no 220V elektrotkla) is instruments nav dergs mitrai slpanai Neapstrdjiet materilus, kas satur azbestu (azbestam piemt kancerognas pabas) Slpjot metlu, veidojas dzirksteles; d gadjum neizmantojiet puteku uzkranas konteineru un sekojiet, lai darba vietas tuvum neatrastos citas personas vai ugunsnedroi materili Nepieskarieties kustgajai slplentei Nelietojiet nodiluas, ieplstas vai ar apstrdjamo materilu daim stipri piesrotas slplentes Darba laik nsjiet aizsargcimdus un aizsargbrilles, uzvelciet pieguoas drbes un nosedziet matus ar saturou galvassegu (ja jums ir gari mati) Veiciet nepiecieamos drobas paskumus, ja darba gait var izdalties veselbai kaitgi, ugunsnedroi vai sprdzienbstami puteki (daudzu materilu putekiem piemt kancerognas pabas); tpc darba laik nsjiet aizsargmasku un pielietojiet puteku un skaidu uzskanu, ja instrumenta konstrukcija auj tam pievienot rjo puteku un skaidu uzskanas ierci Pirms instrumenta regulanas vai darbinstrumentu nomaias taj vienmr atvienojiet elektrokabea kontaktdaku no elektrotkla INSTRUMENTA SASTVDAAS 2 A B C D E F G H J K L M Ieslganas/izslganas slda Ieslganas/izslganas slda fiksators Ritentis darbbas truma regulanas (7630) Svira slpanas lentes nomaiai Bultia Skrve lentes centrjuma regulanai Puteku konteiners Lentes tranas ritentis (7620/7630) Vci (7620/7630) Trtja kasetne (7620/7630) Ventilcijas atveres Slpanas rmis Nepieaujiet, lai apstrdjamaj priekmet atrastos skrves, naglas un citas metla daas, kas var sabojt instrumentu; pirms darba uzskanas izemiet s daas Darba laik sekojiet, lai elektrokabelis nenonktu instrumenta kustgo dau tuvum; vienmr novietojiet elektrokabeli t, lai tas atrastos aiz instrumenta Pirms instrumenta novietoanas izsldziet t elektrodzinju un nogaidiet, ldz ir pilngi apstjus visas instrumenta kustgs daas Lietojiet pilngi atttus un drous pagarintjkabeus, kas paredzti 16 A strvai Elektriska vai mehniska rakstura kmes gadjum nekavjoties izsldziet instrumentu un atvienojiet kabea kontaktdaku no elektrotkla Firma HP garant instrumenta nevainojamu darbbu tikai tad, ja tiek lietoti oriinlie papildpiederumi Ar o instrumentu nedrkst strdt personas, kas jaunkas par 16 gadiem Instrumenta darbbas laik t radt troka lmenis var prsniegt 85 dB(A); nsjiet ausu aizsargus DARBA DROBA Ieslgana/izslgana - lai ieslgtu/izslgtu instrumentu, nospiediet/atlaidiet iesldzja taustiu A 2 !instrumentam jbt ieslgtam jau pirms slpanas loksnes saskarans ar apstrdjam priekmeta virsmu !pirms instrumenta izslganas tas jpace augup no apstrdjam priekmeta 80 Tausti iesldzja fiksanai - nospiediet iesldzju A 2 - ar ki nospiediet pogu B 2 - atlaidiet iesldzju - defiksjiet taustiu, atkrtoti nospieot un atlaiot iesldzju A 2 VariTronic darbbas truma regulanas (7630) 3 Nodroint optimlus darba rezulttus, apstrdjot dadus materilus - darbbas truma regulanai ir paredzts ritentis C - iestdiet tdu darbbas trumu, kas btu piemrots izmantojams slpanas loksnes graudainbas pakpei - pirms darba uzskanas piemekljiet optimlo darbbas trumu un slpanas loksni ar piemrotu graudainbu, veicot izminjuma apstrdi uz materila atgriezuma Slplentes iestiprinanas sistma CLIC - nodroina tru slplentes nomaiu - nodroina automtisku slplentes centranu tr slplentes nomaia 4 !atvienojiet instrumentu no elektrotkla - paceliet sviru D - noemiet slplenti - ievietojiet jauno slplenti, sekojot, lai uz slplentes iekjs virsmas attloto bultu virziens sakristu ar bultas E virzienu uz instrumenta - nolaidiet sviru atpaka sav viet !nesalociet slplentes Automtisk slplentes centrana (ABC) - iesldzot instrumentu, slplente tiek automtiski iecentrta - slplentes centrjums tiek nodroints ar slpanas laik Gadjum, ja instrumenta slplente regulri novirzs, (visbiek tam par iemeslu ir lietojams slplentes zem kvalitte), rkojieties di - iesldziet instrumentu - reguljot skrvi F 2, panciet, lai slplente kusttos paralli instrumenta plakanajai pusei - ja slplente turpina novirzties no vadotnes centra, nomainiet to pret jaunu Puteku uzskana 5 - lai nodrointu optimlu puteku atskanu, regulri iztukojiet puteku uzkranas konteineru G !neizmantojiet puteku uzkranas konteineru, slpjot metlu Lentas trana (7620/7630) 6 - iesldziet instrumentu - grieziet ritenti H "CLEAN" virzien, ldz ir sajtams pretspiediens - tranas laik noturiet ritenti H aj stvokl - lente ir tra pc aptuveni viena aprites cikla - atlaidiet ritenti H !triet lenti tikai tad, ja t ir stipri aizsrjusi Kad lente vairs netiek trta, juzliek atpaka trtja kasetni K 7: - atveriet vciu J - izemiet veco trtja kasetni K, velkot aiz izcia - ievietojiet jauno trtja kasetni tik dzii, cik iespjams - aizveriet vciu J Instrumenta turana un vadana 8 - darba laik virziet instrumentu paralli apstrdjamajai virsmai !neizdariet uz instrumentu prk lielu spiedienu; aujiet slpanas loksnei dart darbu jsu viet - lai novrstu nevlamu vku veidoanos uz apstrdjams virsmas, darba laik nenolieciet instrumentu snu virzien - neaizsedziet instrumenta ventilcijas atveres L IETEIKUMI LIETOANAI Slpjot neprkltas koka virsmas, virziet instrumentu taisniem gjieniem koksnes iedru garenvirzien Slpjot visas prjs virsmas, prvietojiet instrumentu ovlm kustbm pa apstrdjam materila virsmu Lai izmantotu instrumentu stacionr stvokl, nostipriniet to uz skrvgalda vai iespiediet skrvspls 9 Uzlieciet slpanas rmi M, lai noldzintu virsmas, neradot skrambas un rievas (HP papildpiederums 2610393777) 0 !c) Dirbdami su elektriniu rankiu neleiskite alia bti irovams, vaikams ir lankytojams. 2) ELEKTROSAUGA a) Maitinimo laido kitukas turi atitikti tinklo rozets tip. Originals kitukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo rozetei, sumaina elektros smgio pavoj~. CE DCLARATION DE CONFORMIT Nous dclarons sous notre propre responsabilit que ce produit est en conformit avec les normes ou documents normaliss suivants: EN 60 745, EN 55 014, conforme aux rglementations 73/23/EC, 89/336/EC, 98/37/EC. BRUIT/VIBRATION Mesur selon EN 60 745 le niveau de la pression sonore de cet outil est 84 dB(A) et le niveau de la puissance sonore 95 dB(A) (dviation standard: 3 dB), et la vibration 5, 6 m/s2 (mthode main-bras). CE KONFORMITTSERKLRUNG Wir erklren in alleiniger Verantwortung, da dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten bereinstimmt: EN 60 745, EN 55 014, gem den Bestimmungen der Richtlinien 73/23/EG, 89/336/EG, 98/37/EG. GERUSCH/VIBRATION Gemessen gem EN 60 745 betrgt der Schalldruckpegel dieses Gertes 84 dB(A) und der Schalleistungspegel 95 dB(A) (Standard- abweichung: 3 dB), und die Vibration 5, 6 m/s2 (Hand-Arm Methode). CE CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten: EN 60 745, EN 55 014, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 73/23/EG, 89/336/EG, 98/37/EG. GELUID/VIBRATIE Gemeten volgens EN 60 745 bedraagt het geluidsdrukniveau van deze machine 84 dB(A) en het geluidsvermogen-niveau 95 dB(A) (standaard deviatie: 3 dB), en de vibratie 5, 6 m/s2 (hand-arm methode). CE KONFORMITETSFRKLARING Vi intygar och ansvarar fr, att denna produkt verensstmmer med fljande norm och dokument: EN 60 745, EN 55 014, enl. LJUD/VIBRATION Ljudtrycksnivn som uppmtts enligt EN 60 745 r p denna maskin 84 dB(A) och ljudeffektnivn 95 dB(A) (standard deviation: 3 dB), och vibration 5, 6 m/s2 (hand-arm metod). CE KONFORMITETSERKLRING Vi erklrer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med flgende normer eller normative dokumenter: EN 60 745, EN 55 014, i henhold til bestemmelserne i direktiverne 73/23/EF, 89/336/EF, 98/37/EF. STJ/VIBRATION Mles efter EN 60 745 er lydtrykniveau af dette vrktj 84 dB(A) og lydeffektniveau 95 dB(A) (standard deviation: 3 dB), og vibrationsniveauet 5, 6 m/s2 (hnd-arm metoden). CE SAMSVARSERKLRING Vi erklrer at det er under vrt ansvar at dette produkt er i samsvar med flgende standarder eller standard- dokumenter: EN 60 745, EN 55 014, i samsvar med reguleringer 73/23/EF, 89/336/EF, 98/37/EF. [. . . ] HLUNOSTI/VIBRAC Meno podle EN 60 745 in tlak hlukov vlny tohoto pstroje 84 dB(A) a dvka hlunosti 95 dB(A) (standardn odchylka: 3 dB), a vibrac 5, 6 m/s2 (metoda ruka-pae). CE STANDARDIZASYON BEYANI Yeane sorumlu olarak, bu rnn aflaidaki standartlara veya standart belgelerine uygun olduunu beyan ederiz: EN 60 745, EN 55 014, ynetmelii hkmleri uyarinca 73/23/EC, 89/336/EC, 98/37/EC. / GRLT/T<TREfiIM llen EN 60 745 gre ses basinci bu makinanin seviyesi 84 dB(A) ve al>flma s>ras>ndaki grlt 95 dB(A) (standart sapma: 3 dB), ve titreflim 5, 6 m/s2 (el-kol metodu). F D NL S DK N FIN E P I H CZ TR 05 HP Europe B. V. Kloot 86 PL OWIADCZENIE ZGODNOCI CE Niniejszym owiadczamy ponoszc osobist odpowiedzialno, e produkt wykonany jest zgodnie z nastpujcymi normami i dokumentami normalizujcymi: EN 60 745, EN 55 014, z godnie z wytycznymi 73/23/WE, 89/336/WE, 98/37/WE. [. . . ]

NOTEIKUMI HP C9732A LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un HP C9732A lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag