Lietošanas pamācība HP C9733A QUICK GUIDE

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju HP C9733A lietošanas pamācībām. Ceram, ka HP C9733A lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt HP C9733A lietošanas pamācību.


HP C9733A QUICK GUIDE: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (587 Ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata HP C9733AQUICK GUIDE

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Nelietojiet kontaktdaksas salgotjus, ja elektroinstruments caur kabeli tiek savienots ar aizsargzemjuma di. Neizmaintas konstrukcijas kontaktdaksa, kas piemrota kontaktligzdai, auj samazint elektrisk trieciena saemsanas risku. Darba laik nepieskarieties sazemtiem prieksmetiem, piemram, caurulm, radiatoriem, pltm vai ledusskapjiem. Neraujiet aiz kabea, ja vlaties atvienot instrumentu no elektrotkla kontaktligzdas. [. . . ] c) Pirms elektroinstrumenta apkopes, regulsanas vai darbinstrumenta nomaias atvienojiet t kontaktdaksu no barojos elektrotkla vai izemiet no t akumulatoru. d) Elektroinstrumentu, kas netiek darbints, uzglabjiet piemrot viet, kur tas nav sasniedzams brniem un personm, kuras neprot rkoties ar instrumentu. Ja elektroinstrumentu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudt cilvku veselbu. Prbaudiet, vai kustgs daas darbojas bez traucjumiem un nav iespltas, vai kda no dam nav salauzta vai bojta, vai katra no tm pareizi funkcion un pilda tai paredzto uzdevumu. Nodrosiniet, lai bojts daas tiktu savlaicgi nomaintas vai remonttas pilnvarot remontu darbnc. Daudzi nelaimes gadjumi notiek tpc, ka elektroinstruments pirms lietosanas nav piencgi apkalpots. Rpgi kopti instrumenti, kas apgdti ar asiem griezjinstrumentiem, auj strdt daudz razgk un ir vieglk vadmi. g) Lietojiet viengi tdus elektroinstrumentus, papildpiederumus, darbinstrumentus utt. , kas paredzti attiecgajam pielietojuma veidam. Elektroinstrumentu lietosana citiem mriem, nek to ir paredzjusi razotjfirma, ir bstama un var novest pie neparedzamm sekm. 79 5) APKALPOSANA a) Nodrosiniet, lai Instrumenta remontu veiktu kvalificts personls, nomaiai izmantojot oriinls rezerves daas un piederumus. Tikai t iespjams pankt instrumenta ilgstosu un nevainojamu darbbu bez atteikumiem. DARBA DROSBAS NOTEIKUMI URBJMASNM/ SKRVGRIEZIEM Izvairieties no instrumenta bojjumiem, kurus var izsaukt apstrdjamaj prieksmet esoss skrves, naglas vai citi ldzgi objekti; td pirms darba uzsksanas atbrvojiet apstrdjamo materilu no sdiem prieksmetiem Sekojiet, lai elektrotkla spriegums atbilstu instrumenta marjuma plksnt uzrdtajai sprieguma vrtbai (230V vai 240V spriegumam paredztie instrumenti var darboties ar no 220V elektrotkla) Firma HP garant instrumenta nevainojamu darbbu tikai tad, ja tiek lietoti oriinlie papildpiederumi Lietojiet tikai tdus darbinstrumentus, kuru pieaujamais darbbas trums ir vismaz tikpat liels, k instrumenta maksimlais brvgaitas trums So instrumentu nedrkst izmantot personas, kas jaunkas par 16 gadiem Lietojiet pilngi atttus un drosus pagarintjkabeus, kas paredzti 16 A strvai Darba laik sekojiet, lai elektrokabelis atrastos dros attlum no instrumenta kustgajm dam Ja darba laik tiek caurdurts vai citdi mehniski bojts instrumenta elektrokabelis, nepieskarieties tam, bet nekavjoties atvienojiet elektrokabea kontaktdaksu no barojos elektrotkla Neizmantojiet instrumentu, kuram ir bojts elektrokabelis; t nomaiu drkst veikt tikai pieredzjis specilists Ja darba laik urbis pksi iestrgst urbum, tas var radt ievrojamu reaktvo momentu, kas savukrt var bt par cloni negadjumam; sd gadjum nekavjoties izsldziet instrumentu Elektriska vai mehniska rakstura kmes gadjum nekavjoties izsldziet instrumentu un atvienojiet kabea kontaktdaksu no elektrotkla Nostipriniet apstrdjamo detau (detau ir drosk nostiprint ar spailm vai skrvsplm, nevis turt rok) Veicot darbu apstkos, kad darbinstruments var skart slptu elektroprvades lniju vai pasa instrumenta elektrokabeli, turiet instrumentu tikai aiz izoltajiem rokturiem (darbinstrumentam skarot spriegumu nesosus vadus, sis spriegums nonk ar uz instrumenta strvu vadosajm dam un var bt par cloni elektriskajam triecienam) Ar piemrota metlmekltja paldzbu prbaudiet, vai apstrdes vietu nesrso slptas elektroprvades lnijas, k ar gzes vai dens caurules; saubu gadjum griezieties vietj komunls saimniecbas iestd (darbinstrumentam skarot elektrotkla fzes lniju, var izcelties ugunsgrks un strdjosais var saemt elektrisko triecienu; gzes vada bojjums var izraist sprdzienu; darbinstrumentam skarot densvada cauruli, var tikt bojtas materils vrtbas un strdjosais var saemt elektrisko triecienu) 80 Neapstrdjiet materilus, kas satur azbestu (azbestam piemt kancerognas pasbas) Materila (piemram, svinu saturosas krsas, dazu koka siru, minerlu un metla) puteki var bt kaitgi (saskare ar putekiem vai to ieelposana var izraist aleriskas reakcijas un/vai elposanas ceu saslimsanas operatoram vai kltesosajiem); izmantojiet puteku masku un putekscju, ja to iespjams pievienot Dazu veidu puteki ir klasificti k kancerogni (piemram, ozola vai dizskbarza puteki), jo pasi apvienojum ar koksnes kondicionsanas piedevm; izmantojiet puteku masku un putekscju, ja to iespjams pievienot Ievrojiet ar puteku savksanu saisttos nacionlos noteikumus, kas attiecas uz apstrdjamajiem materiliem Pirms instrumenta novietosanas izsldziet t elektrodzinju un nogaidiet, ldz ir pilngi apstjuss visas instrumenta kustgs daas Pirms instrumenta regulsanas vai piederumu nomaias atvienojiet to no barojos elektrotkla DARBS Ieslgsana/izslgsana 4 Darbvrpstas griesans truma bezpakpju regulsana 5 Griesans virziena prslgsana 6 - ja darbvrpstas griesans virziena prsldzjs nav preczi iestdts galj labj/kreisaj stvokl, iesldzju A 2 nav iespjams nospiest !Tekninen tiedosto kohdasta: HP Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. E CE DECLARACION DE CONFORMIDAD Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto est en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 60 745, EN 55 014, de acuerdo con las regulaciones 2006/95/CE, 2004/108/CE, 98/37/CE (hasta el 28. 12. 2009), 2006/42/CE (a partir del 29. 12. 2009). RUIDOS/VIBRACIONES Medido segn EN 60 745 el nivel de la presin acstica de esta herramienta se eleva a 69 dB(A), el nivel de la potencia acstica 80 dB(A) (desviacin estndar: 3 dB) y la vibracin a m/s2 (mtodo brazo-mano). Expediente tcnico en: HP Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. 09 HP Europe BV A. Kloot 88 P CE DECLARAO DE CONFIRMIDADE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este producto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 60 745, EN 55 014, conforme as disposies das directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE, 98/37/CE (at 28. 12. 2009), 2006/42/CE (a partir de 29. 12. 2009). RUDO/VIBRAES Medido segundo EN 60 745 o nvel de presso acstica desta ferramenta 69 dB(A), o nvel de potncia acstica 80 dB(A) (espao de erro: 3 dB) e a vibrao m/s2 (mtodo brao-mo). Processo tcnico em: HP Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. I CE DICHIARAZIONE DI CONFORMIT Dichiaramo, assumendo la piena responsabilit di tale dichiarazione, che il prodotto conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti: EN 60 745, EN 55 014 in base alle prescrizioni delle direttive 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (fino al 28. 12. 2009), 2006/42/EG (a partire dal 29. 12. 2009). RUMOROSIT/VIBRAZIONE Misurato in conformit al EN 60 745 il livello di pressione acustica di questo utensile 69 dB(A), il livello di potenza acustica 80 dB(A) (deviazione standard: 3 dB) e la vibrazione m/s2 (metodo mano-braccio). Fascicolo tecnico presso: HP Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. H CE MINSGI TANUSTVNY Teljes felelssgnk tudatban kijelentjk, hogy jelen termk a kvetkez szabvnyoknak vagy ktelez hatsgi elrsoknak megfelel: EN 60 745, EN 55 014, a 2006/95/EK, 2004/108/EK, 98/37/EK (2009. 12. 28-ig), 2006/42/EK (2009. 12. 29-tl kezdve) elrsoknak megfelelen. ZAJ/REZGS Az EN 60 745 alapjn vgzett mrsek szerint ezen kszlk hangnyoms szintje 69 dB(A), hangteljestmny szintje 80 dB(A) (norml eltrs: 3 dB) a rezgsszm m/s2 (kzre-hat rtk). A mszaki dokumentci a kvetkez helyen tallhat: HP Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. CZ CE STRVZUJC PROHLSEN Potvrzujeme na odpovdnost, ze tento vrobek odpovd nsledujcm normm nebo normativnm podkladm: EN 60 745, EN 55 014, podle ustanoven smrnic 2006/95/ES, 2004/108/ES, 98/37/ES (do 28. 12. 2009), 2006/42/ES (od 29. 12. 2009). HLUCNOSTI/VIBRAC Meno podle EN 60 745 cin tlak hlukov vlny tohoto pstroje 69 dB(A), dvka hlucnosti 80 dB(A) (standardn odchylka: 3 dB) a vibrac m/s2 (metoda ruka-paze). [. . . ] BUCI/VIBRACIJAMA Mjereno prema EN 60 745 prag zvucnog tlaka ovog elektricnog alata iznosi 69 dB(A), jakost zvuka 80 dB(A) (standardna devijacija: 3 dB) a vibracija m/s2 (postupkom na saci-ruci). Tehnicka dokumentacija se moze dobiti kod: HP Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. SRB CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Pod punom odgovornosu izjavljujemo da je ovaj proizvod usklaen sa sledeim standardima ili standardizovanim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, u skladu sa odredbama smernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). BUKA/VIBRACIJE Mereno u skladu sa EN 60 745 nivo pritiska zvuka ovog alata iznosi 69 dB(A), jacina zvuka 80 dB(A) (normalno odstupanje: 3 dB) a vibracija m/s2 (mereno metodom na saci-ruci). Tehnicka dokumentacija kod: HP Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. SLO IZJAVA O USTREZNOSTI CE Odgovorno izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z naslednjimi standardi ali standardnimi dokumenti: EN 60 745, EN 55 014, v skladu s predpisi navodil 2006/95/ES, 2004/108/ES, 98/37/ES (do 28. 12. 2009), 2006/42/ES (od 29. 12. 2009). [. . . ]

NOTEIKUMI HP C9733A LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un HP C9733A lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag