Lietošanas pamācība NIKON COOLPIX P6000 BEFORE USING GPS FUNCTION

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju NIKON COOLPIX P6000 lietošanas pamācībām. Ceram, ka NIKON COOLPIX P6000 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt NIKON COOLPIX P6000 lietošanas pamācību.


NIKON COOLPIX P6000 BEFORE USING GPS FUNCTION: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (430 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   NIKON COOLPIX P6000 (14387 ko)
   NIKON COOLPIX P6000 (14310 ko)
   NIKON COOLPIX P6000 BROCHURE (2575 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata NIKON COOLPIX P6000BEFORE USING GPS FUNCTION

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Verwenden Sie es erst, wenn Sie sicher sind, da Sie alle Anweisungen verstanden haben und gut aufbewahren. MANUEL D'INSTRUCTIONS RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS: Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire atentivement les instructions et assurez-vous de les avoir comprises. HANDLEIDING BELANGRIJKE IMPORTANTS: Lees deze handleiding aandachtig en zorg dat u ailes begrijpt alvorens de kettingzaag te gebrulken en be-waar ze voor toekomstige raadpleging. BRUKERHNDBOK VIKTIG INFORMASJON: Les disse anvisningene nye og forsikre deg om at du forstr dem fr du bruker enheten og oppbevar dem for sen-ere bruk. [. . . ] Nekd gadjum neizmantojiet masnu, ja uz ts nav uzstdts rekomendjams griesanas bloka aizsargs. Ja griesanas bloka aizsargs ir uzstdts nepareizi vai ja tas ir bojts, tad tas var izraist smagus miesas bojjumus cilvkiem. Regulri prbaudiet aizsarga integritti un nomainiet to nepieciesambas gadjum. 18) nodrosina to, ka zle vai objekti, kuri var saskarties ar griesanas bloku, neizlido no masnas un ldz ar to neievaino ts operatoru. oti uzmangi prbaudiet aizsarga integritti, to vai aizsargs ir pareizi uzstdts un prliecinieties, ka fikssanas skrves ir labi pieskrvtas (sk. nodau "Griesanas bloka aizsarga uzstdsana") Ja saskarsans ar kdu objektu izraisja griesanas bloka aizsarga struktras bojjumu, tad nogdjiet masnu autoriztaj tehnisks apkalposanas centr un nomainiet bojto aizsargu pret jaunu. Nekd gadjum neizmantojiet krmu griezju, ja uz t nav pareizi uzstdts drosbas aizvirtnis. S drosbas ierce, kura ir uzstdta uz masnas, nodrosina to, ka starp masnas izmantosanas laik starp ts lietotju un griesanas bloku vienmr ir minimls drosbas attlums, un gadjum ja griesanas bloks saskaras ar cietu virsmu, aizvirtnis aizsarga masnas operatoru no saskarsans ar griesanas bloku un ievainosanos (zm. 20). Troksa slptjs Troksa slptjs samazina ldz minimumam troksa lmeni un novirza ieksdedzes dzinja izpldes gzi no masnas lietotja. Sekojiet sekojosajiem nordjumiem, lai nodrosintu krmu griezja drosu lietosanu. Krmu griezja lietosanas laik troksa slptjs var tikt karsts un pc dzinja izslgsanas tam kdu laiku ir jatdziest. Griesanas bloka aizsarga uzgalis (tikai modeiem ar pavediena galviu) Uzgalis (B) ir paredzts uzstdsanai un izmantosanai tikai uz modeiem ar pavediena galviu, un ar asmeni pavediena griesanai (L), ar kura paldzbu var regult pavediena garumu un, ttad ar griezuma diametru. Lai pareizi uzstdtu aizsarga uzgali, apskatiet uz vkiem esosas ilustrcijas un paveiciet sekojoso operciju virkni: F. Uz jsu masnas var uzstdt tikai sekojoss griesanas ierces: a) Pavediena galvia b) Asmens zles pausanai, maksimlais zobu skaits 8. Abas augstkmintas griesanas ierces paredz notikt aizsarga uzstdsanu, sekojiet rekasgrmat esosajiem instrukcijm, lai pareizi uzstdtu aizsargu. Piestipriniet griesanas ierces uzstdot visas nepieciesamas daas nordtaj secb, lai izvairtos no smago miesas bojjumu nodarsanas masnas lietotjam, citm personm un dzvniekiem. Izmantojiet tikai tdus asmeus un pavedienu galvias, kuriem (pc izgatavotja datiem) MAKSIMLAIS GRIESANAS TRUMS ir vismaz 10. 500 min-1. Pirms veicat jebkdas opercijas ar griesanas elementiem vai to aizsargiem, ir jizsldz dzinjs. LATVIESU - 6 UZMANBU!Ja griesanas iercu uzstdsanas atvieglosanai js apgriezat masnu, prliecinieties, ka degvielas tvertnes vcis ir labi aizvrts, lai nepieautu degvielas izliesanos. Tiek rekomendts izmantot tikai oriinlas papildus ierces un rezerves daas, kuras var iegdties no oficilajiem izplttjiem. neoriinlo rezerves dau izmantoSana paaugstina negadjuma risku; Saj gadjum raZotjs nav atbildgs par cilvkiem un/vai paSumam nodartajiem bojjumiem. Pavediena galvia Uzstdiet zles pausanas asmens vai pavediena galvias tipam atbilstosu aizsargu (sk. [. . . ] Ilgstosa dzinja darbba pilns jaudas rezm bez slodzes var izraist smagus dzinja bojjumus. Krmu griezja izmantosanas laik nekad neceliet to augstk par ceu lmeni. Pirms prvietot masnu no viena iecirka uz citu, prliecinieties, ka t darbojas minimlo apgriezienu rezm. Pirms darba uzsksanas prliecinieties, ka jsu stja ir pareiza un stabila. [. . . ]

NOTEIKUMI NIKON COOLPIX P6000 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un NIKON COOLPIX P6000 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag