Lietošanas pamācība NIKON D3000

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju NIKON D3000 lietošanas pamācībām. Ceram, ka NIKON D3000 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt NIKON D3000 lietošanas pamācību.


NIKON D3000 : Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (15498 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   NIKON D3000 (15548 ko)
   NIKON D3000 BROCHURE (2736 ko)
   NIKON D3000 REFERENCE MANUAL (15403 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata NIKON D3000

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] DIGITL KAMERA Atsauces rokasgrmata Lv Informcijas meklsana Atrodiet meklto: i i i i i Satura rdtjs Atrodiet vienumus pc funkcijas vai izvlnes nosaukuma. 0 vi­x Jautjumu un atbilzu indekss 0 ii­v Zint, ko vlaties dart, bet nezint funkcijas nosaukumu?Atrodiet to , , jautjumu un atbilzu" indeks. Indekss Meklsana pc atslgvrda. 0 194­196 Kdu ziojumi 0 183­185 Ja brdinjums tiek pardts skatu mekltj vai monitor, risinjumu atradsit seit. Traucjumu novrsana 0 179­182 Kamera darbojas neparedzt veid?Atrodiet risinjumu seit. A Jsu drosbai Pirms izmantot kameru pirmo reizi, izlasiet drosbas instrukcijas noda , , Jsu drosbai" (0 xi­xvi). Paldzba Izmantojiet kameras paldzbas funkciju, lai saemtu paldzbu par izvlnes vienumiem un citm tmm. [. . . ] soli, lai atlastu papildu datumus; lai atceltu atlasto datumu, iezmjiet to un nospiediet 2. I 4 Lai pabeigtu operciju, nospiediet J. Tiks pardts apstiprinjuma dialoglodzis; iezmjiet Yes (J) un nospiediet J. 103 Sldrdes Slide show (Sldrdes) opciju atskaosanas izvln izmanto, lai pardtu attlu sldrdi no pasreizjs atskaosanas mapes (0 117). 1 Atlasiet Slide show (Sldrde). Lai atvrtu sldrdes izvlni, atskaosanas izvln nospiediet G pogu un atlasiet opciju Slide show (Sldrde). G poga 2 Atlasiet Start (Skt). Lai sktu sldrdi, sldrdes izvln iezmjiet opciju Start (Skt) un nospiediet J. A Kadru intervla izvle Lai izvltos, cik ilgi tiks rdts katrs attls, atlasiet opciju Frame interval (Kadru intervls) un, lai sktu sldrdi, vispirms izvlieties kdu no pa labi redzamajm opcijm un tad atlasiet Start (Skt). I Sldrdes laik var veikt tlk mints darbbas: Darbba Prlekt atpaka/prlekt uz prieksu Apskatt papildu fotogrfijas informciju Pauzt/atskt sldrdi Iziet atskaosanas izvln Iziet atskaosanas rezm Iziet uzemsanas rezm J G K Izmantot Apraksts Nospiediet 4, lai atgrieztos ieprieksj kadr, nospiediet 2, lai prietu nkamaj kadr. Lai atgrieztos uzemsanas rezm, ldz pusei nospiediet aizvara atbrvosanas pogu. Sldrdei beidzoties, tiks pardts pa labi redzamais dialoglodzis. Atlasiet Restart (Restartt), lai restarttu, vai Exit (Iziet), lai atgrieztos atskaosanas izvln. 104 Savienojumi Q Savienosana ar datoru Saj noda aprakstts, k, izmantojot komplekt esoso UC-E4 USB kabeli, savienot kameru ar datoru. Pirms savienot kameru Pirms savienot kameru, instaljiet programmatru, kas atrodas komplekt ietvertaj programmatras paketes kompaktdisk. Lai nodrosintu neprtrauktu datu prstsanu, prliecinieties, ka kameras akumulators EN-EL9a ir pilngi uzldts. Ja rodas saubas, pirms lietosanas uzldjiet akumulatoru vai izmantojiet maistrvas adapteri EH-5a vai barosanas savienotju EP-5 (pieejams atsevisi). Komplekt ietvert programmatra Programmu , , Nikon Transfer" izmanto, lai koptu fotogrfijas no kameras uz datoru, kur ts var apskatt, izmantojot , , ViewNX" (, , Nikon Transfer" var ar izmantot, lai dubltu fotogrfijas un tajs iekauto informciju, kad ts tiek prsttas; , , ViewNX" var ar izmantot, lai krtotu fotogrfijas, konverttu attlus uz atsirgiem failu formtiem, reditu NEF/RAW fotogrfijas un pielgotu NEF/RAW un JPEG attlus). Atbalstts opertjsistmas Komplekt ietverto programmatru var izmantot ar datoriem, kuros tiek lietotas tlk mints opertjsistmas: · Windows: Windows Vista Service Pack 1 (32-bit Home Basic/Home Premium/Business/ Enterprise/Ultimate) un Windows XP Service Pack 3 (Home Edition/Professional). · Macintosh: Mac OS X (versijas 10. 3. 9, 10. 4. 11, 10. 5. 6) Lai saemtu jaunko informciju par atbalsttajm opertjsistmm, skatiet xvi. lap nordts tmeka vietnes. Kabeu pievienosana Pirms pievienot vai atvienot interfeisa kabeus, prliecinieties, vai kamera ir izslgta. Aizveriet savienotja vku, ja savienotjs netiek izmantots. Q A D Datu prstsanas laik Prstsanas laik neizsldziet kameru un neatvienojiet USB kabeli. 105 Kameras savienosana Savienojiet kameru, izmantojot komplektcij iekauto USB kabeli. 1 2 3 Izsldziet kameru. Iesldziet datoru. Iesldziet datoru un gaidiet, kad tas bs gatavs darbam. Pievienojiet USB kabeli. Pievienojiet USB kabeli, k pardts attl. Nespiediet savienotjus prk stipri un neminiet tos ievietot slpi. D USB centrmezgli Savienojiet kameru tiesi ar datoru; nesavienojiet to ar USB centrmezglu vai tastatru. 4 Q5 Iesldziet kameru. Prstiet fotogrfijas. Programma , , Nikon Transfer" tiks palaista automtiski; lai prsttu fotogrfijas, nokliksiniet uz pogas Start Transfer (Skt prstsanu) (lai saemtu plasku informciju par , , Nikon Transfer" lietosanu, programmas , , Nikon Transfer" izvln Help (Paldzba) atlasiet Nikon Transfer help (, , Nikon Transfer" paldzba)). Poga Start Transfer (Skt prstsanu) 6 Kad prstsana ir pabeigta, izsldziet kameru un atvienojiet USB kabeli. Kad prstsana ir pabeigta, , , Nikon Transfer" aizvrsies automtiski. 106 Fotogrfiju druksana Lai druktu atlastos JPEG attlus ar PictBridge printeri, izmantojot tieso USB savienojumu, veiciet turpmk aprakstts darbbas. Uzemiet fotogrfijas Atlasiet fotogrfijas druksanai, izmantojot Print set (DPOF) (Druksanas kopu (DPOF)) (0 114) Savienojiet kameru ar printeri (skatiet tlk) Drukjiet pa vienai fotogrfijai (0 108) Drukjiet daudzas fotogrfijas (0 110) Atvienojiet USB kabeli Izveidojiet indeksa izdrukas (0 113) A Druksana, izmantojot tieso USB savienojumu Prliecinieties, vai akumulators EN-EL9a ir pilngi uzldts, vai izmantojiet izvles maistrvas adapteri EH-5a un barosanas savienotju EP-5. Uzemot fotogrfijas, kas tiks izdruktas, izmantojot tieso USB savienojumu P, S, A un M rezmos, iestatiet vienumu Color space (Krsu intervls) uz sRGB (0 121). Savienosana ar printeri Savienojiet kameru, izmantojot komplektcij iekauto USB kabeli. 1 2 Izsldziet kameru. Pievienojiet USB kabeli. Iesldziet printeri un pievienojiet USB kabeli, k pardts attl. Nespiediet savienotjus prk spcgi un neminiet tos ievietot slpi. Q D USB centrmezgli Savienojiet kameru tiesi ar datoru; nesavienojiet kabeli ar USB centrmezglu. 107 3 Iesldziet kameru. Monitor vispirms tiks pardts sveiciena ekrns, bet pc tam - PictBridge atskaosanas displejs. q w Attlu druksana pa vienam 1 Atlasiet attlu. Spiediet 4 vai 2, lai skattu citus attlus, vai nospiediet 1 vai 3, lai skattu fotogrfijas informciju (0 92). Nospiediet X pogu, lai tuvintu pasreizjo kadru (0 99; nospiediet K, lai izietu no tlummaias). Izmantojiet multiselektoru, lai iezmtu attlus, vai nospiediet X, lai pardtu pilnu iezmts fotogrfijas kadru. 2 Q Druksanas opciju displejs. Nospiediet J, lai pardtu PictBridge druksanas opcijas. 3 Druksanas opciju pielgosana. Spiediet 1 vai 3, lai iezmtu opciju, un nospiediet 2, lai to atlastu. Opcija Apraksts Tiks pardta lapas lielumu izvlne (netiek pardtas opcijas, kuras sis printeris neatbalsta). Spiediet 1 vai 3, lai izvltos lapas lielumu (lai druktu pasreizj printera noklusjuma lapas lielumu, atlasiet Printer default (Printera noklusjuma iestatjums)), pc tam nospiediet J, lai to atlastu un atgrieztos ieprieksj izvln. Page size (Lapas lielums) Tiks pardta pa labi redzam izvlne. of copies izvltos kopiju skaitu (maksimli - 99), pc tam nospiediet (Kopiju skaits) J, lai to atlastu un atgrieztos ieprieksj izvln. 108 Apraksts S opcija ir pieejama tikai tad, ja to atbalsta pasreizjais printeris. Spiediet 1 vai 3, lai atlastu druksanas stilu Printer default (Printera noklusjuma iestatjums) (druk, izmantojot pasreizj Border (Mala) printera iestatjumus), Print with border (Drukt ar malu) (druk fotogrfiju ar baltu malu) vai No border (Bez malas), pc tam nospiediet J, lai atlastu opciju un atgrieztos ieprieksj izvln. Spiediet 1 vai 3, lai izvltos Printer default (Printera noklusjuma iestatjumu) (druk, izmantojot pasreizjos printera Time stamp iestatjumus), Print time stamp (Drukt laikspiedolu) (Laikspiedols) (druk fotogrfijas uzemsanas datumu un laiku) vai No time stamp (Bez laikspiedola), pc tam nospiediet J, lai atlastu opciju un atgrieztos ieprieksj izvln. Apgriesanas opcija ir pieejama tikai tad, ja to atbalsta pasreizjais printeris. Lai izietu, neapgriezot attlu, iezmjiet No cropping (Neapgriezt) un nospiediet J. [. . . ] 162 Spogulis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 172 Spot (Punkts). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Spozs apgaismojums (Balt balanss) . 80 sRGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Standarta (Attlu vadbas iestatsana)87 Standarta i-TTL piepildos zibspuldze digitlajai SLR kamerai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Stop-motion movie (Stop kustbas filma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151, 153 J JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Jutba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 120 O Objektva atvienosana no kameras. . . . . 17 Objektva fokusa gredzens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Objektva pievienosana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Objektva savienojums . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

NOTEIKUMI NIKON D3000 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un NIKON D3000 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag