Lietošanas pamācība NIKON D300S ADDENDUM

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju NIKON D300S lietošanas pamācībām. Ceram, ka NIKON D300S lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt NIKON D300S lietošanas pamācību.


Mode d'emploi NIKON D300S
Download

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   NIKON D300S (10423 ko)
   NIKON D300S DATASHEET (1787 ko)
   NIKON D300S DATASHEET (1523 ko)
   NIKON D300S DATASHEET 3 (2918 ko)
   NIKON D300S DATASHEET 2 (3758 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata NIKON D300SADDENDUM

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Citu svarïgu informàciju par ierïci atradïsit lietotàja rokasgràmatà. IZDEVUMS LV Ràcijsaziña (Push to talk -- PTT) (tïkla pakalpojums) ir reàllaika saruna, ko var ïstenot, izmantojot IP pakalpojumu un GSM/GPRS tïklu. Ràcijsaziña sniedz tie¹u balss saziñu, izveidojot savienojumu, kad nospie¾at vienu taustiñu. Izmantojiet ràcijsaziñu, lai sarunàtos ar vienu personu vai personu grupu. [. . . ] Izvºlieties Lietotàja uzstàdïjumi un ievadiet ¹àdu informàciju: Pieñemto zv. saraksts -- izvºlieties Paziñot, lai sañemtu paziñojumus par ienàko¹ajiem zvaniem. Izvºlieties Pieñemt automàtiski, lai automàtiski atbildºtu uz ràcijzvaniem. Izvºlieties Nav at¶auts, lai automàtiski atteiktu ràcijzvanus. Ràcijzvana signàls -- izvºlieties Uzstàda profils, lai ràcijsaziñas ienàko¹à zvana signàls bþtu tàds pats kà ienàko¹à zvana signàls, kàds ir noteikts galvenajà aktïvajà profilà. signàls -- lai izvºlºtos signàlu atzvanï¹anas pieprasïjumam. Programmas startº¹ana -- lai izvºlºtos, vai pieteikties ràcijsaziñas pakalpojumà, kad tiek ieslºgta ierïce. Noklusºtais segvàrds -- lai ievadïtu noklusºto segvàrdu, kas tiek paràdïts citiem lietotàjiem. Pakalpojumu sniedzºjs, iespºjams, ir deaktivizºjis ¹ïs iespºjas redi»º¹anu ierïcº. adresi -- izvºlieties Divpusºjos zvanos, Grupas zvanos, Visos zvanos vai Nekad. Pakalpojumu sniedzºjs, iespºjams, ir deaktivizºjis da¾as iespºjas ¹ajà ierïcº. Ja ir atvºrtas vairàkas programmas un vºlaties pàrslºgties no vienas programmas un citu, nospiediet un turiet nospiestu . Atbildº¹ana uz divpusºju sarunu Nospiediet , lai sàktu divpusºju sarunu, vai lai to noraidïtu. Divpusºju sarunu vai grupas zvanu var veikt arï no kontaktiem. Izvºlieties Iespºjas > Ràcijsaziña > Divpusºja saruna vai Runàt ar vairàkiem. Grupas zvans Lai zvanïtu grupai, izvºlieties Iespºjas > Kontakti, atzïmºjiet kontaktus, kuriem jàzvana, un izvºlieties Iespºjas > Runàt ar vairàkiem. Divpusºja saruna Izvºlieties Iespºjas > Kontakti. Ràcijsaziña 5 Pieteik¹anàs ràcijsaziñas pakalpojumà Sarakstà izvºlieties kontaktu un Iespºjas > Divpusºja saruna. Ràcijsaziña Citu lietotàju pieteik¹anàs statusa abonº¹ana Lai abonºtu vai atceltu citu lietotàju ràcijsaziñas pieteik¹anàs statusa abonº¹anu, izvºlieties Iespºjas > Kontakti, izvºlieties kontaktu un Iespºjas > Ràdït pieteik¹. statusu. Kanàli Varat pievienoties publiskiem iepriek¹ konfigurºtiem kanàliem. Publiskie kanàli ir pieejami ikvienam, kas zina kanàla URL adresi. Kad esat izveidojis savienojumu ar kanàlu un runàjat, visi kanàla biedri dzird, ko jþs sakàt. Vienlaikus var bþt aktïvi ne vairàk kà pieci kanàli. Ja ir aktïvi vairàki kanàli, izvºlieties Pàrslºgt, lai pàrslºgtos uz kanàlu, kurà vºlaties runàt. Izvºlieties Iespºjas > Ràcijkanàli. Lai pirmo reizi izveidotu savienojumu ar iepriek¹ konfigurºtu kanàlu, izvºlieties Iespºjas > Jauns kanàls > Pievienot eso¹u. Pievienojoties iepriek¹ konfigurºtam kanàlam, jàievada kanàla URL. Atzvanï¹anas pieprasïjuma sþtï¹ana Sada¶à Kontakti ritiniet lïdz vajadzïgajam vàrdam un izvºlieties Iespºjas > Sþtït atzvan. [. . . ] Kad beidzat ràcijsaziñas zvanu, izvºlieties Atvienot vai nospiediet . Atbildº¹ana uz uzaicinàjumu pievienoties kanàlam Lai saglabàtu sañemto uzaicinàjumu pievienoties kanàlam, izvºlieties Iespºjas > Saglabàt kanàlu. Kanàls tiek pievienots ràcijsaziñas kontaktiem, kas atrodas kanàlu skatà. Kad esat saglabàjis uzaicinàjumu pievienoties kanàlam, tiek prasïts, vai vºlaties izveidot savienojumu ar kanàlu. Izvºlieties Jà, lai atvºrtu ràcijsaziñas sesijas skatu. [. . . ]

NOTEIKUMI NIKON D300S LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un NIKON D300S lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag