Lietošanas pamācība NIKON D300S ADDENDUM

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju NIKON D300S lietošanas pamācībām. Ceram, ka NIKON D300S lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt NIKON D300S lietošanas pamācību.


NIKON D300S ADDENDUM: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (330 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   NIKON D300S (10423 ko)
   NIKON D300S DATASHEET (1787 ko)
   NIKON D300S DATASHEET (1523 ko)
   NIKON D300S DATASHEET 3 (2918 ko)
   NIKON D300S DATASHEET 2 (3758 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata NIKON D300SADDENDUM

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Ràcijsaziña sniedz tie¹u balss saziñu, izveidojot savienojumu, kad nospie¾at vienu taustiñu. Izmantojiet ràcijsaziñu, lai sarunàtos ar vienu personu vai personu grupu. Pirms ràcijsaziñas izmanto¹anas jàdefinº tàs piek¶uves punkts un uzstàdïjumi. Uzstàdïjumus var sañemt ïpa¹à ïsziñà no pakalpojumu sniedzºja, kas piedàvà ràcijsaziñas pakalpojumu. [. . . ] Pla¹àku informàciju par runà¹anas kàrtas ilgumu tïklà var uzzinàt, sazinoties ar pakalpojumu sniedzºju. Ràcijsaziña 3 Ràcijsaziña Ràcijsaziña Ràcijsaziñas uzstàdïjumi Nospiediet un izvºlieties Rïki > Savienoj. > Ràcijsaziña > Iespºjas > Ràcijsaziñas uzstàd. . Izvºlieties Lietotàja uzstàdïjumi un ievadiet ¹àdu informàciju: Pieñemto zv. saraksts -- izvºlieties Paziñot, lai sañemtu paziñojumus par ienàko¹ajiem zvaniem. Izvºlieties Pieñemt automàtiski, lai automàtiski atbildºtu uz ràcijzvaniem. Izvºlieties Nav at¶auts, lai automàtiski atteiktu ràcijzvanus. Ràcijzvana signàls -- izvºlieties Uzstàda profils, lai ràcijsaziñas ienàko¹à zvana signàls bþtu tàds pats kà ienàko¹à zvana signàls, kàds ir noteikts galvenajà aktïvajà profilà. signàls -- lai izvºlºtos signàlu atzvanï¹anas pieprasïjumam. Programmas startº¹ana -- lai izvºlºtos, vai pieteikties ràcijsaziñas pakalpojumà, kad tiek ieslºgta ierïce. Noklusºtais segvàrds -- lai ievadïtu noklusºto segvàrdu, kas tiek paràdïts citiem lietotàjiem. Pakalpojumu sniedzºjs, iespºjams, ir deaktivizºjis ¹ïs iespºjas redi»º¹anu ierïcº. statusu. Kanàli Varat pievienoties publiskiem iepriek¹ konfigurºtiem kanàliem. Publiskie kanàli ir pieejami ikvienam, kas zina kanàla URL adresi. Kad esat izveidojis savienojumu ar kanàlu un runàjat, visi kanàla biedri dzird, ko jþs sakàt. Vienlaikus var bþt aktïvi ne vairàk kà pieci kanàli. Ja ir aktïvi vairàki kanàli, izvºlieties Pàrslºgt, lai pàrslºgtos uz kanàlu, kurà vºlaties runàt. Lai pirmo reizi izveidotu savienojumu ar iepriek¹ konfigurºtu kanàlu, izvºlieties Iespºjas > Jauns kanàls > Pievienot eso¹u. Pievienojoties iepriek¹ konfigurºtam kanàlam, jàievada kanàla URL. Atzvanï¹anas pieprasïjuma sþtï¹ana Sada¶à Kontakti ritiniet lïdz vajadzïgajam vàrdam un izvºlieties Iespºjas > Sþtït atzvan. piepr. Atbildº¹ana uz atzvanï¹anas pieprasïjumu Ja kàds atsþta atzvanï¹anas pieprasïjumu, gaidï¹anas re¾ïmà tiek paradïts 1 jauns atzvanï¹anas pieprasïjums. Izvºlieties kontaktu un Iespºjas > Divpusºja saruna, lai sàktu divpusºju sarunu. Savu kanàlu izveide Lai izveidotu jaunu iepriek¹ konfigurºtu kanàlu, izvºlieties Iespºjas > Jauns kanàls > Izveidot jaunu. Varat izveidot savus publiskos kanàlus, izvºlºties kanàlu nosaukumus un uzaicinàt dalïbniekus. Uzaicinàtie dalïbnieki var arï uzaicinàt jaunus dalïbniekus, lai tie pievienotos publiskajam kanàlam. 6 Katram kanàlam jàdefinº: Kanàla nosaukums, Kanàla konfidencialitàte, Segvàrds un Sïktºls (nav obligàti). [. . . ] Vai arï turiet nospiestu un gaidiet, lïdz tiek paràdïts Runàjiet. Kad runàjat kanàlà, tas dalïbnieks, kur¹ pirmais nospie¾ taustiñu , kad cits dalïbnieks ir beidzis runàt, runà nàkamais. Kad beidzat ràcijsaziñas zvanu, izvºlieties Atvienot vai nospiediet . Atbildº¹ana uz uzaicinàjumu pievienoties kanàlam Lai saglabàtu sañemto uzaicinàjumu pievienoties kanàlam, izvºlieties Iespºjas > Saglabàt kanàlu. Kanàls tiek pievienots ràcijsaziñas kontaktiem, kas atrodas kanàlu skatà. [. . . ]

NOTEIKUMI NIKON D300S LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un NIKON D300S lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag