Lietošanas pamācība NIKON D3X ADDENDUM

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju NIKON D3X lietošanas pamācībām. Ceram, ka NIKON D3X lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt NIKON D3X lietošanas pamācību.


NIKON D3X ADDENDUM: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (283 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   NIKON D3X (18270 ko)
   NIKON D3X BROCHURE (3765 ko)
   NIKON D3X DATASHEET (4234 ko)
   NIKON D3X BROCHURE 2 (4003 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata NIKON D3XADDENDUM

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Funkciju Orientieri un GPS dati pamatà var bþt tïkls (tïkla pakalpojums) vai to izmanto¹anai var bþt nepiecie¹ams saderïgs GPS uztvºrºjs. Lai at¶autu pozicionº¹anas metodi, ritiniet lïdz metodei un izvºlieties Iespºjas > Aktivizºt. Lai pozicionº¹anai izmantotu saderïgu GPS uztvºrºju ar Bluetooth savienojumu, nospiediet un izvºlieties Rïki > Bluetooth. Izmantojiet Bluetooth savienojumu, lai izveidotu savienojumu ar GPS uztvºrºju. [. . . ] Atra¹anàs vietas datu precizitàti var ietekmºt ASV valdïbas veiktie pielàgojumi GPS satelïtos, kas var mainïties atbilsto¹i ASV Aizsardzïbas ministrijas civilàs GPS politikai un Federàlajam radionavigàcijas plànam (Federal Radionavigation Plan). Precizitàti var ietekmºt arï slikts satelïtu izvietojums. GPS signàlu pieejamïbu un kvalitàti var ietekmºt jþsu atra¹anàs vieta, celtnes un dabiski ¹óºr¹¶i, kà arï laika apstàk¶i. Lai nodro¹inàtu GPS signàlu sañem¹anu, GPS uztvºrºju var izmantot tikai àrpus telpàm. GPS terminàlis uztver satelïtu raidïtos mazjaudas radiosignàlus un nosaka signàlu pàrraidï¹anas ilgumu. Ja ir zinàms signàla pàrraides ilgums, GPS uztvºrºjs var precïzi aprºóinàt (metros) savu atra¹anàs vietu. GPS koordinàtas tiek noràdïtas gràdu un decimàlgràdu formàtà saskañà ar starptautisko WGS-84 koordinàtu sistºmu. To nedrïkst izmantot precïziem atra¹anàs vietas mºrïjumiem, un pozicionº¹anas vai navigàcijas nolþkà nevar pa¶auties tikai uz atra¹anàs vietas datiem, kas sañemti no GPS uztvºrºja. Par satelïta signàliem Ja GPS uztvºrºjs neatrod satelïta signàlu, rïkojieties ¹àdi: · Ja atrodaties telpàs, izejiet àrà, lai labàk uztvertu signàlu. · Ja esat àrpus telpàm, atrodiet pºc iespºjas pla¹àku vietu. · Signàla stiprumu var ietekmºt slikti laika apstàk¶i. · GPS savienojuma izveido¹ana var ilgt no da¾àm sekundºm lïdz pat vairàkàm minþtºm. Pozicionº¹ana 3 Pozicionº¹ana Pozicionº¹ana Atra¹anàs vietas pieprasïjumi No tïkla pakalpojumu sniedzºja, iespºjams, sañemsit pieprasïjumu sniegt informàciju par savu atra¹anàs vietu. Ja ierïce ir savienota ar saderïgu GPS uztvºrºju, GPS dati Nospiediet un izvºlieties Rïki > Savienojumi > GPS dati. GPS dati ir paredzºta, lai tiktu sniegta informàcija par mar¹rutu lïdz izvºlºtajam galamºróim, informàcija par 4 GPS koordinàtas tiek noràdïtas gràdu un decimàlgràdu formàtà saskañà ar starptautisko WGS-84 koordinàtu sistºmu. Lai izmantotu GPS dati, ierïcei jàbþt savienotai ar saderïgu GPS uztvºrºju. GPS uztvºrºjam ir jàuztver informàcija par atra¹anàs vietu no vismaz trim satelïtiem, lai aprºóinàtu jþsu atra¹anàs vietas koordinàtas. Lai uzstàdïtu ce¶ojuma galamºrói, izvºlieties Iespºjas > Uzstàdït galamºrói un kà galamºrói -- orientieri vai ievadiet platuma un garuma koordinàtas. Izvºlieties Beigt navi»º¹anu, lai nodzºstu ce¶ojumam uzstàdïto galamºrói. Atra¹anàs vietas informàcijas ielàde Lai apskatïtu informàciju par savu pa¹reizºjo atra¹anàs vietu, savienojiet ierïci ar saderïgu GPS uztvºrºju un izvºlieties Pozïcija. Displejà tiek paràdïts atra¹anàs vietas precïzs aprºóins. Lai saglabàtu savu pa¹reizºjo atra¹anàs vietu kà orientieri, izvºlieties Iespºjas > Saglabàt pozïciju. Orientieri ir saglabàtas atra¹anàs vietas ar pla¹àku informàciju. Tos var izmantot citàs saderïgàs lietojumprogrammàs un pàrsþtït no vienas saderïgas ierïces uz citu. Mar¹ruta vadïba Lai izmantotu mar¹ruta vadïbas iespºju, izvºlieties Navigàcija. Palaidiet mar¹ruta vadïbu, atrodoties àrpus telpàm. [. . . ] Ja tà tiek palaista iek¹telpàs, saderïgais GPS uztvºrºjs, iespºjams, var neuztvert vajadzïgo informàciju no satelïtiem. Mar¹ruta vadïbas laikà tiek izmantots rotºjo¹s kompass ierïces displejà. Sarkana bumbiña noràda galamºróa virzienu, savukàrt kompasa gredzena iek¹pusº tiek paràdïts aptuvens attàlums lïdz galamºróim. Mar¹ruta vadïbas nolþks ir paràdït taisnàko un ïsàko ce¶u lïdz galamºróim, un ¹is attàlums tiek mºrïts taisnà lïnijà. [. . . ]

NOTEIKUMI NIKON D3X LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un NIKON D3X lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag