Lietošanas pamācība NIKON D700 ADDENDUM

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas. NEAIZMIRSTIET – PIRMS KO PIRKT, IZLASIET LIETOŠANAS INSTRUKCIJU !!!

Ja šajā dokumentā Jūs atradāt vajadzīgo preces aprakstu, lietošanas pamācības, instrukcijas un shēmas, droši lejupielādējiet to. “Lastmanuals” piedāvā ātru un ērtu pieeju NIKON D700 lietošanas pamācībām. Ceram, ka NIKON D700 lietošanas pamācība Jums noderēs.

Mēs palīdzēsim Jums lejupielādēt NIKON D700 lietošanas pamācību.


NIKON D700 ADDENDUM: Lejuplādējiet lietošanas pamācību pilnā apjomā (332 Ko)

Šeit Jūs varat lejupielādēt radniecīgu preču lietošanas pamācības:

   NIKON D700 (11867 ko)
   NIKON D700 BROCHURE (2854 ko)
   NIKON D700 DATASHEET (10740 ko)
   NIKON D700 BROCHURE 2 (5685 ko)

Lietošanas pamācības kopsavilkums: lietotāja rokasgrāmata NIKON D700ADDENDUM

Sīkākas lietošanas instrukcijas ir lietotāja ceļvedī.

[. . . ] Citi ¹eit minºtie ra¾ojumu un uzñºmumu nosaukumi ir to ïpa¹nieku preèu zïmes vai nosaukumi. Nokia patur tiesïbas bez iepriek¹ºja brïdinàjuma veikt izmaiñas un uzlabojumus jebkuram no ¹ajà dokumentà aprakstïtajiem izstràdàjumiem. CIKTÀL TO PIE¦AUJ PIEMªROJAMIE LIKUMI, NIKON VAI KÀDS NO TÀS LICENCES DEVªJIEM NEKÀDÀ GADÏJUMÀ NEATBILD PAR DATU VAI IEѪMUMU ZAUDªJUMIEM, KÀ ARÏ PAR TIE©IEM, NETIE©IEM, NEJAU©IEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDªJUMIEM VAI KAITªJUMIEM. NIKON VAI KÀDS NO TÀS LICENCES DEVªJIEM NEATBILD PAR NEIEGÞTÀS PE¦ÑAS ATRÀVUMU. [. . . ] Turklàt ar savu mobilo ierïci varat piek¶þt arï citàm tre¹o pu¹u lapàm. Tre¹o pu¹u lapas nav saistïtas ar Nokia, un Nokia neapstiprina un neuzñemas atbildïbu par tàm. Ja izvºlaties piek¶þt ¹àdàm lapàm, jums jàievºro piesardzïbas pasàkumi attiecïbà uz dro¹ïbu un saturu. ©Ï DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TÀDS, , , KÀDS TAS IR". IZÑEMOT SPªKÀ ESO©AJOS NORMATÏVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADÏJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKÀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ TIE©AS, NEDZ NETIE©AS, IESKAITOT ARÏ NETIE©ÀS KVALITÀTES VAI DERÏGUMA GARANTIJAS ATTIECÏBÀ UZ ©Ï DOKUMENTA SATURU, PAREIZÏBU VAI TICAMÏBU. NIKON PATUR TIESÏBAS JEBKURÀ LAIKÀ BEZ IEPRIEK©ªJA BRÏDINÀJUMA PÀRSTRÀDÀT VAI ANULªT ©O DOKUMENTU. Atsevi¹óu izstràdàjumu un ¹o izstràdàjumu programmu un pakalpojumu pieejamïba var bþt atkarïga no re»iona. Lþdzu, sïkàku informàciju un valodu pieejamïbu noskaidrojiet pie tuvàkà Nokia preèu izplatïtàja. Da¾as darbïbas un funkcijas ir atkarïgas no SIM kartes un/vai tïkla, multiziñu pakalpojuma vai ierïèu un nodro¹inàto satura formàtu saderïbas. Da¾iem pakalpojumiem var tikt piemºrota atsevi¹óa samaksa. Citu svarïgu informàciju par ierïci atradïsit lietotàja rokasgràmatà. Pakalpojumu sarakstà tiek paràdïts katra pakalpojuma aug¹upielàdes statuss. Lai atceltu notieko¹u aug¹upielàdi, izvºlieties aktïvu pakalpojumu un Iespºjas > Atcelt, Saglabàt kà melnrakstu vai Dzºst. Koplieto¹anas tie¹saistº uzstàdïjumi Lai redi»ºtu kopïgo¹anas tie¹saistº uzstàdïjumus, programmà Kopïg. tie¹saistº izvºlieties Atvºrt tie¹saistes pak. > Iespºjas > Uzstàdïjumi. Mani konti Izvºlnº Mani konti varat izveidot jaunus kontus un redi»ºt eso¹os. Lai izveidotu jaunu kontu, izvºlieties Iespºjas > Pievienot jaunu kontu. Lai redi»ºtu eso¹u kontu, izvºlieties kontu un pºc tam Iespºjas > Redi»ºt. Izvºlieties kàdu no ¹ïm iespºjàm: Konta nosaukums -- lai ievadïtu konta nosaukumu. Pakalpojumu sniedzºjs -- lai izvºlºtos pakalpojumu sniedzºju, kas jàizmanto. Eso¹am kontam nevar mainït pakalpojumu sniedzºju -- lai pievienotu citu pakalpojumu sniedzºju, ir jàizveido jauns konts. Ja izvºlnº Mani konti izdzº¹at kontu, no ierïces tiek izdzºsti arï visi ar ¹o kontu saistïtie pakalpojumi, ieskaitot pakalpojumam nosþtïtos objektus. [. . . ] Ja izvºlnº Mani konti izdzº¹at kontu, no ierïces tiek izdzºsti arï visi ar ¹o kontu saistïtie pakalpojumi, ieskaitot pakalpojumam nosþtïtos objektus. Lietotàjvàrds un Parole -- lai ievadïtu sava konta lietotàjvàrdu un paroli, ko izveidojàt, re»istrºjoties tie¹saistes pakalpojumam. Tie¹saistes pakalpojuma atvºr¹ana Lai apskatïtu tie¹saistes pakalpojumà aug¹upielàdºtos attºlus un videoklipus, kà arï ierïcº saglabàtos melnrakstus un nosþtïtos ierakstus, izvºlieties Attºli un video > Iespºjas > Atvºrt tie¹saistes pak. Ja jaunu kontu veidojat bezsaistº vai mainàt konta vai pakalpojuma uzstàdïjumus, izmantojot saderïga datora Web pàrlþku, pakalpojumu sarakstu ierïcº var atjauninàt, izvºloties Iespºjas > Ielàdºt pakalpojumus. Katra pakalpojuma aug¹upielàdes statuss tiek paràdïts sarakstà zem pakalpojuma nosaukuma. [. . . ]

NOTEIKUMI NIKON D700 LIETOŠANAS PAMĀCĪBAS LEJUPIELĀDĒŠANAI

Kompānija “Lastmanuals” piedāvā saviem lietotājiem dažāda veida lietošanas pamācību, ceļvežu, drošības datu lapu, instrukciju datubāzi, kur var šīs pamācības meklēt, saglabāt izvēlētās un pievienot jaunas.
Kompānija “Lastmanuals” neuzņemas atbildību, ja Jūsu meklētais dokuments nav pieejams, nav jūsu valodā, nav pilnīgs vai arī neatbilst aprakstam. Šobrīd mēs vēl nepiedāvājam lietošanas pamācību tulkošanas pakalpojumus.

Šo noteikumu beigās ir podziņa “lejupielādēt lietošanas pamācību”. Ja noteikumiem piekrītat, nospiediet to, un NIKON D700 lietošanas pamācības lejuplādēšana sāksies.

Meklēt lietošanas pamācību

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Reģistrētās preču zīmes un logo ir preces ražotāja intelektuālais īpašums.

flag